منابع و ماخذ پایان نامه آبياري، تکميلي، (mm)

دانلود پایان نامه ارشد

اين معنا که ميزان تبخير-تعرق در يک بازه زماني خاص که آب در اختيار گياه قرار گرفته، افزايش يافته است و اين ميزان تبخير-تعرق با افزايش ميزان آبياري بيشتر مي‌شود. نمودارهاي مربوط به تبخير-تعرق تجمعي گياه در تيمارهاي مختلف زمان و مقدار آبياري در هر دو سال انجام پژوهش در شکلهاي 38-4 تا 53-4 آمده ‌است. از آن‌جا که استفاده از نوترون‌متر در سال دوم با محدوديت همراه بود، اندازه‌گيري رطوبت توسط نوترون‌متر در اين سال فقط دو بار در ابتدا و انتهاي فصل رشد صورت گرفت.
جدول 39-4- تبخير-تعرق واقعي گياه در فواصل مختلف بعد از اولين اندازه‌گيري ( در بازه زماني 9/1/1391 تا 8/6/1391) مقدار آب خاک در تيمارهاي آبياري تکميلي با مقدار 65 ميلي‌متر در سال زراعي 91-90
سال زراعي 91- 90
Treatment

آبياري تکميلي در فروردين
آبياري تکميلي در ارديبهشت
آبياري تکميلي در فروردين و ارديبهشت
آبياري تکميلي در خرداد
آبياري تکميلي در تير

Days after first soil water content measurment
Date
ETa (mm)
ETa (mm)
ETa
(mm)
ETa (mm)
ETa (mm)

0 – 12
9/1/1391 – 21/1/1391
99.30
9.06
13.80
18.28
19.04
12_- 38
21/1/1391 – 15/2/1391
50.98
6.26
47.76
54.52
48.87
38 – 54
15/2/1391 – 31/2/1391
4.35
82.67
13.95
8.86
5.98
54 – 59
31/2/1391 – 5/3/1391
0.08
22.66
0.97
36.81
6.17
59 – 74
5/3/1391 – 20/3/1391
7.44
1.94
1.01
23.87
3.29
74 – 92
20/3/1391 – 7/4/1391
8.47
6.07
4.08
11.32
28.71
92 – 105
7/4/1391 – 20/4/1391
7.85
1.49
0.12
7.38
27.86
105 – 155
20/4/1391 – 8/6/1391
0.98
0.84
0.95
1.79
6.44
ETa (9/1/1391 – 8/6/1391) (mm)
178.37
130.99
239.05
162.82
146.36

جدول40-4- تبخير-تعرق واقعي گياه در فواصل مختلف بعد از اولين اندازه‌گيري ( در بازه زماني 9/1/1391 تا 8/6/1391) مقدار آب خاک در تيمارهاي آبياري تکميلي با مقدار 130 ميلي‌متر در سال زراعي 91-90
سال زراعي 91- 90
Treatment

آبياري تکميلي در فروردين
آبياري تکميلي در ارديبهشت
آبياري تکميلي در فروردين و ارديبهشت
آبياري تکميلي در خرداد
آبياري تکميلي در تير

Days after first soil water content measurment
Date
ETa (mm)
ETa (mm)
ETa
(mm)
ETa (mm)
ETa (mm)

0 – 12
9/1/1391 – 21/1/1391
154.47
26.70
181.22
14.22
18.22
12_- 38
21/1/1391 – 15/2/1391
66.07
1.78
6.71
52.54
46.91
38 – 54
15/2/1391 – 31/2/1391
3.10
148.67
153.35
27.41
4.66
54 – 59
31/2/1391 – 5/3/1391
2.11
12.09
36.10
86.79
6.29
59 – 74
5/3/1391 – 20/3/1391
8.84
16.90
17.55
35.77
2.57
74 – 92
20/3/1391 – 7/4/1391
9.77
9.14
1.31
13.44
93.80
92 – 105
7/4/1391 – 20/4/1391
1.57
0.28
2.52
2.64
15.39
105 – 155
20/4/1391 – 8/6/1391
4.68
2.52
7.24
3.30
8.51
ETa (9/1/1391 – 8/6/1391) (mm)
250.61
218.07
406.00
236.11
196.36

جدول 41-4- تبخير-تعرق واقعي گياه در فواصل مختلف بعد از اولين اندازه‌گيري ( در بازه زماني 9/1/1391 تا 8/6/1391) مقدار آب خاک در تيمارهاي آبياري تکميلي با مقدار 195 ميلي‌متر در سال زراعي 91-90
سال زراعي 91- 90
Treatment

آبياري تکميلي در فروردين
آبياري تکميلي در ارديبهشت
آبياري تکميلي در فروردين و ارديبهشت
آبياري تکميلي در خرداد
آبياري تکميلي در تير

Days after first soil water content measurment
Date
ETa (mm)
ETa (mm)
ETa
(mm)
ETa (mm)
ETa (mm)

0 – 12
9/1/1391 – 21/1/1391
225.01
23.37
218.52
19.77
21.59
12 – 38
21/1/1391 – 15/2/1391
63.74
8.49
10.46
47.98
47.95
38 – 54
15/2/1391 – 31/2/1391
1.06
201.64
217.68
17.66
1.63
54 – 59
31/2/1391 – 5/3/1391
11.50
22.67
22.96
153.46
5.55
59 – 74
5/3/1391 – 20/3/1391
7.35
14.38
15.37
37.03
7.85
74 – 92
20/3/1391 – 7/4/1391
12.23
0.32
12.44
22.07
150.97
92 – 105
7/4/1391 – 20/4/1391
6.25
16.55
0.07
4.13
16.76
105 – 155
20/4/1391 – 8/6/1391
1.63
2.37
2.87
0.34
17.28
ETa (9/1/1391 – 8/6/1391) (mm)
328.77
289.78
500.37
302.44
269.58

جدول 424-تبخير-تعرق واقعي گياه در فواصل مختلف بعد از اولين اندازه‌گيري ( در بازه زماني 25/12/1391 تا 5/5/1392) مقدار آب خاک در تيمارهاي شاهد در سال زراعي 92-91
سال زراعي 91- 90
Treatment

آبياري تکميلي در فروردين
آبياري تکميلي در ارديبهشت
آبياري تکميلي در فروردين و ارديبهشت
آبياري تکميلي در خرداد
آبياري تکميلي در تير

Days after first soil water content measurment
Date
ETa (mm)
ETa (mm)
ETa (mm)
ETa (mm)
ETa (mm)

0 – 135

ETa (25/12/1391 – 5/5/1392) (mm)
219.03
208.95
207.70
198.30
200.56

جدول 43-4- تبخير-تعرق واقعي گياه در فواصل مختلف بعد از اولين اندازه‌گيري ( در بازه زماني 25/12/1391 تا 5/5/1392) مقدار آب خاک در تيمارهاي آبياري تکميلي با مقدار 65 ميلي‌متر در سال زراعي 92-91
سال زراعي 91- 90
Treatment

آبياري تکميلي در فروردين
آبياري تکميلي در ارديبهشت
آبياري تکميلي در فروردين و ارديبهشت
آبياري تکميلي در خرداد
آبياري تکميلي در تير

Days after first soil water content measurment
Date
ETa (mm)
ETa (mm)
ETa
(mm)
ETa (mm)
ETa (mm)

0 – 135

ETa (25/12/1391 – 5/5/1392) (mm)
294.05
271.56
370.06
285.36
273.45

جدول 44-4- تبخير-تعرق واقعي گياه در فواصل مختلف بعد از اولين اندازه‌گيري ( در بازه زماني 25/12/1391 تا 5/5/1392) مقدار آب خاک در تيمارهاي آبياري تکميلي با مقدار 130 ميلي‌متر در سال زراعي 92-91
سال زراعي 91- 90
Treatment

آبياري تکميلي در فروردين
آبياري تکميلي در ارديبهشت
آبياري تکميلي در فروردين و ارديبهشت
آبياري تکميلي در خرداد
آبياري تکميلي در تير

Days after first soil water content measurment
Date
ETa (mm)
ETa (mm)
ETa
(mm)
ETa (mm)
ETa (mm)

0 – 135

ETa (25/12/1391 – 5/5/1392) (mm)
359.38
343.83
503.82
350.80
341.43

جدول 454-تبخير-تعرق واقعي گياه در فواصل مختلف بعد از اولين اندازه‌گيري ( در بازه زماني 25/12/1391 تا 5/5/1392) مقدار آب خاک در تيمارهاي آبياري تکميلي با مقدار 195 ميلي‌متر در سال زراعي 92-91
سال زراعي 91- 90
Number of treatment

آبياري تکميلي در فروردين
آبياري تکميلي در ارديبهشت
آبياري تکميلي در فروردين و ارديبهشت
آبياري تکميلي در خرداد
آبياري تکميلي در تير

Days after first soil water content measurment
Date
ETa (mm)
ETa (mm)
ETa (mm)
ETa (mm)
ETa (mm)

0 – 135

ETa (25/12/1391 – 5/5/1392) (mm)
431.79
410.28
602.31
415.80
399.44

جدول 46-4 – مقايسه ميانگينهاي مقدار تبخير-تعرق واقعي (mm) از تاريخ 9/1/1391 تا 8/6/1391 در تيمارهاي مختلف زمان و مقدار آبياري تکميلي در دوره اندازه گيري ميزان آب در خاک در سال زراعي 91-90
تبخير-تعرق واقعي (mm)
آب آبياري (mm)
تيمار
83.51 f
0
آبياري تکميلي در فروردين
178.37 e
65

250.61 d
130

328.77 c
195

83.51 f
0
آبياري تکميلي در ارديبهشت
130.99 e
65

218.07 d
130

289.78 cd
195

83.51 f
0
آبياري تکميلي در فروردين و ارديبهشت
239.05 d
65

406.00 b
130

500.37 a
195

83.51 f
0
آبياري تکميلي در خرداد
162.82 e
65

236.11 d
130

302.44 cd
195

83.51 f
0
آبياري تکميلي در تير
146.36 e
65

196.36 de
130

269.58 d
195

* ميانگينهايي که داراي حروف مشترک هستند از نظر آزمون دانکن در سطح احتمال 5% داراي اختلاف معنيدار نميباشند.

جدول 47-4- مقايسه ميانگين هاي مقدار تبخير-تعرق واقعي (mm) از تاريخ 25/12/1391 تا 5/5/1392 در تيمارهاي مختلف زمان و مقدار آبياري تکميلي در دوره اندازه گيري ميزان آب در خاک
تبخير-تعرق واقعي (mm)
آب آبياري (mm)
تيمار
219.03 e
0
آبياري تکميلي در فروردين
294.05 de
65

359.38 d
130

431.79 c
195

208.95 ef
0
آبياري تکميلي در ارديبهشت
271.56 e
65

343.83 d
130

410.28 c
195

207.7 f
0
آبياري تکميلي در فروردين و ارديبهشت
370.06 d
65

503.82 b
130

602.31 a
195

198.3 g
0
آبياري تکميلي در خرداد
285.36 e
65

350.8 d
130

415.8 c
195

200.56 fg
0
آبياري تکميلي در تير
273.45 e
65

341.43 d
130

399.44 cd
195

* ميانگينهايي که داراي حروف مشترک هستند از نظر آزمون دانکن در سطح احتمال 5% داراي اختلاف معنيدار نميباشند.

شکل 38-4- مقدار تبخير-تعرق تجمعي گياه در بازه زماني 9/1/1391 تا 8/6/1391 بعد از اولين اندازه‌گيري رطوبت خاک در تيمار شاهد

شکل 39-4- مقدار تبخير-تعرق تجمعي گياه در بازه زماني 9/1/1391 تا 8/6/1391 بعد از اولين اندازه‌گيري رطوبت خاک در تيمار 65 ميلي‌متري آبياري تکميلي فروردين
شکل 40-4- مقدار تبخير-تعرق تجمعي گياه در بازه زماني 9/1/1391 تا 8/6/1391 بعد از اولين اندازه‌گيري رطوبت خاک در تيمار 130 ميلي‌متري آبياري تکميلي فروردين

شکل 41-4- مقدار تبخير-تعرق تجمعي گياه در بازه زماني 9/1/1391 تا 8/6/1391 بعد از اولين اندازه‌گيري رطوبت خاک در تيمار 195 ميلي‌متري آبياري تکميلي فروردين
شکل 42-4- مقدار تبخير-تعرق تجمعي گياه در بازه زماني 9/1/1391 تا 8/6/1391 بعد از اولين اندازه‌گيري رطوبت خاک در تيمار 65 ميلي‌متري آبياري تکميلي ارديبهشت

شکل 43-4- مقدار تبخير-تعرق تجمعي گياه در بازه زماني 9/1/1391 تا 8/6/1391 بعد از اولين اندازه‌گيري رطوبت خاک در تيمار 130 ميلي‌متري ميلي‌متري آبياري تکميلي ارديبهشت
شکل 44-4- مقدار تبخير-تعرق تجمعي گياه در بازه زماني 9/1/1391 تا 8/6/1391 بعد از اولين اندازه‌گيري رطوبت خاک در تيمار 195 ميلي‌متري آبياري تکميلي ارديبهشت

شکل 45-4-مقدار تبخير-تعرق تجمعي گياه در بازه زماني 9/1/1391 تا 8/6/1391 بعد از اولين اندازه‌گيري رطوبت خاک در تيمار 65 ميلي‌متري آبياري تکميلي فروردين و ارديبهشت
شکل 46-4- مقدار تبخير-تعرق تجمعي گياه در بازه زماني 9/1/1391 تا 8/6/1391 بعد از اولين اندازه‌گيري رطوبت خاک در تيمار 130 ميلي‌متري آبياري تکميلي فروردين و ارديبهشت

شکل 47-4- مقدار تبخير-تعرق تجمعي گياه در بازه زماني 9/1/1391 تا 8/6/1391 بعد از اولين اندازه‌گيري رطوبت خاک در تيمار 195 ميلي‌متري آبياري تکميلي فروردين و ارديبهشت
شکل 48-4- مقدار تبخير-تعرق تجمعي گياه در بازه زماني 9/1/1391 تا 8/6/1391 بعد از اولين اندازه‌گيري رطوبت خاک در تيمار 65 ميلي‌متري آبياري تکميلي خرداد

شکل 49-4- مقدار تبخير-تعرق تجمعي گياه در بازه زماني 9/1/1391 تا 8/6/1391 بعد از اولين اندازه‌گيري رطوبت خاک در تيمار 130 ميلي‌متري آبياري تکميلي خرداد
شکل 50-4- مقدار تبخير-تعرق تجمعي

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه (mm)، 25/12/1391، آبياري Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه آبياري، دماي، تکميلي