منابع و ماخذ پایان نامه آبياري، تکميلي، تيمار

دانلود پایان نامه ارشد

ارديبهشت……………………………….79

شکل 43-4- مقدار تبخير-تعرق تجمعي گياه در بازه زماني 9/1/1391 تا 8/6/1391 بعد از اولين اندازه‌گيري رطوبت خاک در تيمار 130 ميلي‌متري ميلي‌متري آبياري تکميلي ارديبهشت………..79
شکل 44-4- مقدار تبخير-تعرق تجمعي گياه در بازه زماني 9/1/1391 تا 8/6/1391 بعد از اولين اندازه‌گيري رطوبت خاک در تيمار 195 ميلي‌متري آبياري تکميلي ارديبهشت…………………………….80

شکل 45-4-مقدار تبخير-تعرق تجمعي گياه در بازه زماني 9/1/1391 تا 8/6/1391 بعد از اولين اندازه‌گيري رطوبت خاک در تيمار 65 ميلي‌متري آبياري تکميلي فروردين و ارديبهشت……………..80

شکل 46-4- مقدار تبخير-تعرق تجمعي گياه در بازه زماني 9/1/1391 تا 8/6/1391 بعد از اولين اندازه‌گيري رطوبت خاک در تيمار 130 ميلي‌متري آبياري تکميلي فروردين و ارديبهشت………….81

شکل 47-4- مقدار تبخير-تعرق تجمعي گياه در بازه زماني 9/1/1391 تا 8/6/1391 بعد از اولين اندازه‌گيري رطوبت خاک در تيمار 195 ميلي‌متري آبياري تکميلي فروردين و ارديبهشت………….81

شکل 48-4- مقدار تبخير-تعرق تجمعي گياه در بازه زماني 9/1/1391 تا 8/6/1391 بعد از اولين اندازه‌گيري رطوبت خاک در تيمار 65 ميلي‌متري آبياري تکميلي خرداد………………………………………82

شکل 49-4- مقدار تبخير-تعرق تجمعي گياه در بازه زماني 9/1/1391 تا 8/6/1391 بعد از اولين اندازه‌گيري رطوبت خاک در تيمار 130 ميلي‌متري آبياري تکميلي خرداد……………………………………82

شکل 50-4- مقدار تبخير-تعرق تجمعي گياه در بازه زماني 9/1/1391 تا 8/6/1391 بعد از اولين اندازه‌گيري رطوبت خاک در تيمار 195 ميلي‌متري آبياري تکميلي خرداد……………………………………83

شکل 51-4- مقدار تبخير-تعرق تجمعي گياه در بازه زماني 9/1/1391 تا 8/6/1391 بعد از اولين اندازه‌گيري رطوبت خاک در تيمار 65 ميلي‌متري آبياري تکميلي تير…………………………………………..83

شکل 52-4- مقدار تبخير-تعرق تجمعي گياه در بازه زماني 9/1/1391 تا 8/6/1391 بعد از اولين اندازه‌گيري رطوبت خاک در تيمار 130 ميلي‌متري آبياري تکميلي تير………………………………………..84
شکل 53-4- مقدار تبخير-تعرق تجمعي گياه در بازه زماني 9/1/1391 تا 8/6/1391 بعد از اولين اندازه‌گيري رطوبت خاک در تيمار 195 ميلي‌متري آبياري تکميلي تير………………………………………..84
شکل 54-4-شدت تبخير از سطح خاک در تيمار آبياري تکميلي در فروردين با مقادير مختلف آبياري تکميلي در سال زراعي 92…………………………………………………………………………………………………..89
شکل 55-4-شدت تبخير از سطح خاک در تيمار آبياري تکميلي در ارديبهشت با مقادير مختلف آبياري تکميلي در سال زراعي 92-1391………………………………………………………………………………………89
شکل 56-4-شدت تبخير از سطح خاک در تيمار دو بار آبياري تکميلي در فروردين و ارديبهشت با مقادير مختلف آبياري تکميلي در سال زراعي 92-1391…………………………………………………………..90
شکل 57-4-شدت تبخير از سطح خاک در تيمار آبياري تکميلي در خرداد با مقادير مختلف آبياري تکميلي در سال زراعي 92-1391………………………………………………………………………………………90
شکل 58-4-شدت تبخير از سطح خاک در تيمار آبياري تکميلي در تير با مقادير مختلف آبياري تکميلي در سال زراعي 92-1391…………………………………………………………………………………………………..91
شکل 59-4- روند تغييرات دماي پوشش سبز براي سطوح مختلف آبياري تکميلي در تيمار آبياري تکميلي در فروردين سال 91…………………………………………………………………………………………………………..94
شکل 60-4- روند تغييرات دماي پوشش سبز براي سطوح مختلف آبياري تکميلي در تيمار آبياري تکميلي در ارديبهشت سال 91………………………………………………………………………………………………………94
شکل 61-4- روند تغييرات دماي پوشش سبز براي سطوح مختلف آبياري تکميلي در تيمار آبياري تکميلي در فروردين و ارديبهشت سال 91……………………………………………………………………………………..95
شکل 62-4- روند تغييرات دماي پوشش سبز براي سطوح مختلف آبياري تکميلي در تيمار آبياري تکميلي در خرداد سال 91………………………………………………………………………………………………………………95
شکل 63-4- روند تغييرات دماي پوشش سبز براي سطوح مختلف آبياري تکميلي در تيمار آبياري تکميلي در تير سال 91……………………………………………………………………………………………………………………96
شکل 64-4- روند تغييرات دماي پوشش سبز براي سطوح مختلف آبياري تکميلي در تيمار آبياري تکميلي در فروردين سال 92…………………………………………………………………………………………………………..96
شکل 65-4- روند تغييرات دماي پوشش سبز براي سطوح مختلف آبياري تکميلي در تيمار آبياري تکميلي در ارديبهشت سال 92……………………………………………………………………………………………………….97
شکل 66-4- روند تغييرات دماي پوشش سبز براي سطوح مختلف آبياري تکميلي در تيمار آبياري تکميلي در فروردين و ارديبهشت سال 92……………………………………………………………………………………..97
شکل67-4- روند تغييرات دماي پوشش سبز براي سطوح مختلف آبياري تکميلي در تيمار آبياري تکميلي در خرداد سال 92………………………………………………………………………………………………………………98
شکل 68-4- روند تغييرات دماي پوشش سبز براي سطوح مختلف آبياري تکميلي در تيمار آبياري تکميلي در تير سال 92……………………………………………………………………………………………………………………98
شکل 69-4- نمودار ميله‌اي عملکرد در دو سال 91 و 92 در تيمارهاي مختلف زمان و مقدار آبياري تکميلي……………………………………………………………………………………………………………………………….104
شکل 70-4- رابطه عملکرد و مقدار آب آبياري تکميلي در تيمار آبياري تکميلي در فروردين در سال 91………………………………………………………………………………………………………………………………………….105
شکل 71-4- رابطه عملکرد و مقدار آب آبياري تکميلي در تيمار آبياري تکميلي در ارديبهشت در سال 91………………………………………………………………………………………………………………………………………….106
شکل 72-4- رابطه عملکرد و مقدار آب آبياري تکميلي در تيمار دو بار آبياري تکميلي در فروردين -ارديبهشت در سال 91…………………………………………………………………………………………………………………106
شکل 73-4- رابطه عملکرد و مقدار آب آبياري تکميلي در تيمار آبياري تکميلي در خرداد در سال 91………………………………………………………………………………………………………………………………………………….107
شکل 74-4- رابطه عملکرد و مقدار آب آبياري تکميلي در تيمار آبياري تکميلي در تير در سال 91………………………………………………………………………………………………………………………………………………….107
شکل 75-4- رابطه عملکرد و مقدار آب آبياري تکميلي در تيمار آبياري تکميلي در سال 91…………………………………………………………………………………………………………………………………………………108
شکل 76-4- رابطه عملکرد و مقدار آب آبياري تکميلي در تيمار آبياري تکميلي در فروردين در سال 92………………………………………………………………………………………………………………………………………….109
شکل 77-4- رابطه عملکرد و مقدار آب آبياري تکميلي در تيمار آبياري تکميلي در ارديبهشت در سال 92………………………………………………………………………………………………………………………………………….109
شکل 78-4- رابطه عملکرد و مقدار آب آبياري تکميلي در تيمار دوبار آبياري تکميلي در فروردين-ارديبهشت در سال 92…………………………………………………………………………………………………………………..110
شکل 79-4- رابطه عملکرد و مقدار آب آبياري تکميلي در تيمار آبياري تکميلي در خرداد در سال 92………………………………………………………………………………………………………………………………………………….110
شکل 80-4- رابطه عملکرد و مقدار آب آبياري تکميلي در تيمار آبياري تکميلي در تير در سال 92………………………………………………………………………………………………………………………………………………….111
شکل 81-4- رابطه عملکرد و مقدار آب آبياري تکميلي در تيمار آبياري تکميلي در سال 92………………………………………………………………………………………………………………………………………………….111
شکل 82-4-رابطه عملکرد – تعرق انگور در سال 92-1391……………………………………………………..112
شکل 83-4-رابطه کل ماده خشک توليدي – تعرق انگور در سال 92-1391…………………………..113
شکل 84-4- ماده خشک توليدي توسط برگ و تبخير-تعرق واقعي گياه در زمان اندازه‌گيري شده در تيمارها در سال زراعي 90-91………………………………………………………………………………………………..117
شکل 85-4- ماده خشک توليدي توسط برگ و تبخير-تعرق واقعي گياه در زمان اندازه‌گيري شده در تيمارها در سال زراعي 92-91………………………………………………………………………………………………..118
شکل 86-4- رابطه ماده خشک و مقدار آب آبياري تکميلي در تيمار آبياري تکميلي در فروردين در سال 91…………………………………………………………………………………………………………………………………….120
شکل 87-4- رابطه ماده خشک و مقدار آب آبياري تکميلي در تيمار آبياري تکميلي در ارديبهشت در سال

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه آبياري، تکميلي، تيمار Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه بهبود عملکرد، طول فصل رشد