منابع و ماخذ پایان نامه آبياري، تکميلي، تيمار

دانلود پایان نامه ارشد

ک توليدي و مقدار آب آبياري در تيمارهاي مختلف آبياري تکميلي سال 91 با استفاده از رگرسيون………………………………………………………………120
جدول 59-4- معادلات تعيين شده بين ماده خشک توليدي و مقدار آب آبياري در تيمارهاي مختلف آبياري تکميلي سال 92 با استفاده از رگرسيون………………………………………………………………123
جدول 60-4- مقادير تراکم طولي ريشه (cm/cm3) در تيمارهاي مختلف زمان آبياري تکميلي در سال 1391…………………………………………………………………………………………………………………………………….129
جدول 61-4- مقادير تراکم طولي ريشه (cm/cm3) در تيمارهاي مختلف مقدار آبياري تکميلي در سال 1392……………………………………………………………………………………………………………………………….131
جدول 62-4- مقادير چگالي وزني ريشه (g/cm3) در تيمارهاي مختلف زمان انجام آبياري تکميلي در سال 1391……………………………………………………………………………………………………………………………….134
جدول 63-4- مقادير چگالي وزني ريشه (g/cm3) در تيمارهاي مختلف زمان انجام آبياري تکميلي در سال 1392………………………………………………………………………………………………………………….135

فهرست شکل‌ها
عنوان صفحه
شکل 1-3- شماي کلی زمين مورد پژوهش 23
شکل 1-4-نمودار تغييرات رطوبتي خاک در زمان‌هاي مختلف در تيمار شاهد سال 1391 و 1392……………………………………………………………………………………………………………………………………………….40
شکل 2-4- نمودار تغييرات رطوبتي خاک در زمان‌هاي مختلف در تيمار آبياري تکميلي فروردين ماه به مقدار 65 ميلي‌متر سال 1391 و 1392……………………………………………………………………………….40
شکل 3-4- نمودار تغييرات رطوبتي خاک در زمان‌هاي مختلف در تيمار آبياري تکميلي فروردين ماه به مقدار 130 ميلي‌متر سال 1391 و 1392……………………………………………………………………………41
شکل 4-4- نمودار تغييرات رطوبتي خاک در زمان‌هاي مختلف در تيمار آبياري تکميلي فروردين ماه به مقدار 195 ميلي‌متر سال 1391 و 1392……………………………………………………………………………41
شکل 5-4- نمودار تغييرات رطوبتي خاک در زمان‌هاي مختلف در تيمار آبياري تکميلي ارديبهشت ماه به مقدار 65 ميلي‌متر سال 1391 و 1392……………………………………………………………………………….42
شکل6-4- نمودار تغييرات رطوبتي خاک در زمان‌هاي مختلف در تيمار آبياري تکميلي ارديبهشت ماه به مقدار 130 ميلي‌متر سال 1391 و 1392…………………………………………………………………………..42
شکل 7-4- نمودار تغييرات رطوبتي خاک در زمان‌هاي مختلف در تيمار آبياري تکميلي ارديبهشت ماه به مقدار 195 ميلي‌متر سال 1391 و 1392…………………………………………………………43
شکل 8-4- نمودار تغييرات رطوبتي خاک در زمان‌هاي مختلف در تيمار دوبار آبياري تکميلي فروردين و ارديبهشت ماه به مقدار 65 ميلي‌متر سال 1391 و 1392…………………………………………43
شکل 9-4- نمودار تغييرات رطوبتي خاک در زمان‌هاي مختلف در تيمار دوبار آبياري تکميلي فروردين و ارديبهشت ماه به مقدار 130 ميلي‌متر سال 1391 و 1392………………………………………44
شکل10-4- نمودار تغييرات رطوبتي خاک در زمان‌هاي مختلف در تيمار دوبار آبياري تکميلي فروردين و ارديبهشت ماه به مقدار 195 ميلي‌متر سال 1391 و 1392……………………………………….44
شکل 11-4- نمودار تغييرات رطوبتي خاک در زمان‌هاي مختلف در تيمار آبياري تکميلي خرداد ماه به مقدار 65 ميلي‌متر سال 1391 و 1392…………………………………………………………………………….45
شکل 12-4- نمودار تغييرات رطوبتي خاک در زمان‌هاي مختلف در تيمار آبياري تکميلي خرداد ماه به مقدار 130 ميلي‌متر سال 1391 و 1392……………………………………………………………………………45
شکل 13-4- نمودار تغييرات رطوبتي خاک در زمان‌هاي مختلف در تيمار آبياري تکميلي خرداد ماه به مقدار 195 ميلي‌متر سال 1391 و 1392…………………………………………………………………………….46
شکل 14-4- نمودار تغييرات رطوبتي خاک در زمان‌هاي مختلف در تيمار آبياري تکميلي تير ماه به مقدار 65 ميلي‌متر سال 1391 و 1392……………………………………………………………………………………..46
شکل15-4- نمودار تغييرات رطوبتي خاک در زمان‌هاي مختلف در تيمار آبياري تکميلي تير ماه به مقدار 130 ميلي‌متر سال 1391 و 1392 ……………………………………………………………………………….47
شکل 16-4- نمودار تغييرات رطوبتي خاک در زمان‌هاي مختلف در تيمار آبياري تکميلي تير ماه به مقدار 195 ميلي‌متر سال 1391 و 1392………………………………………………………………………………….47
شکل 17-4- نمودار تغييرات ميزان آب خاک در تيمار شاهد 1391 و 1392 از ابتداي اندازه‌گيري (9/1/1391) تا (5/5/1392) ……………………………………………………………………………………………………….48
شکل18-4- نمودار تغييرات ميزان آب خاک در تيمار آبياري تکميلي فروردين ماه با مقدار 65 ميلي‌متر در سال 1391 و 1392 از ابتداي اندازه‌گيري (9/1/1391) تا (5/5/1392)…………………48
شکل19-4- نمودار تغييرات ميزان آب خاک در تيمار آبياري تکميلي فروردين ماه با مقدار 130 ميلي‌متر در سال 1391 و 1392 از ابتداي اندازه‌گيري (9/1/1391) تا (5/5/1392)…………………49

شکل 20-4- نمودار تغييرات ميزان آب خاک در تيمار آبياري تکميلي فروردين ماه با مقدار 195 ميلي‌متر در سال 1391 و 1392 از ابتداي اندازه‌گيري (9/1/1391) تا (5/5/1392)…………………49

شکل21-4- نمودار تغييرات ميزان آب خاک در تيمار آبياري تکميلي اديبشهت ماه با مقدار 65 ميلي‌متر در سال 1391 و 1392 از ابتداي اندازه‌گيري (9/1/1391) تا (5/5/1392)…………………50

شکل22-4- نمودار تغييرات ميزان آب خاک در تيمار آبياري تکميلي اديبشهت ماه با مقدار 130 ميلي‌متر در سال 1391 و 1392 از ابتداي اندازه‌گيري (9/1/1391) تا (5/5/1392) ……………….50

شکل 23-4- نمودار تغييرات ميزان آب خاک در تيمار آبياري تکميلي اديبشهت ماه با مقدار 195 ميلي‌متر در سال 1391 و 1392 از ابتداي اندازه‌گيري (9/1/1391) تا (5/5/1392) ……………….51

شکل24-4- نمودار تغييرات ميزان آب خاک در تيمار آبياري تکميلي فروردين و ارديبهشت ماه با مقدار 65 ميلي‌متر در سال 1391 و 1392از ابتداي اندازه‌گيري (9/1/1391) تا (5/5/1392)……………………………………………………………………………………………………………………………………..51

شکل 25-4- نمودار تغييرات ميزان آب خاک در تيمار آبياري تکميلي فروردين و ارديبهشت ماه با مقدار 130 ميلي‌متر در سال 1391 و 1392 از ابتداي اندازه‌گيري (9/1/1391) تا (5/5/1392)……………………………………………………………………………………………………………………………………..52

شکل26-4- نمودار تغييرات ميزان آب خاک در تيمار آبياري تکميلي فروردين و ارديبهشت ماه با مقدار 195 ميلي‌متر در سال 1391 و 1392 از ابتداي اندازه‌گيري (9/1/1391) تا (5/5/1392) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….52

شکل27-4- نمودار تغييرات ميزان آب خاک در تيمار آبياري تکميلي خرداد ماه با مقدار 65 ميلي‌متر در سال 1391 و 1392 از ابتداي اندازه‌گيري (9/1/1391) تا (5/5/1392)…………………53

شکل 28-4- نمودار تغييرات ميزان آب خاک در تيمار آبياري تکميلي خرداد ماه با مقدار 130 ميلي‌متر در سال 1391 و 1392 از ابتداي اندازه‌گيري (9/1/1391) تا (5/5/1392) ………………..53

شکل29-4- نمودار تغييرات ميزان آب خاک در تيمار آبياري تکميلي خرداد ماه با مقدار 195 ميلي‌متر در سال 1391 و 1392 از ابتداي اندازه‌گيري (9/1/1391) تا (5/5/1392) ………………..54

شکل30-4- نمودار تغييرات ميزان آب خاک در تيمار آبياري تکميلي تير ماه با مقدار 65 ميلي‌متر در سال 1391 و 1392 از ابتداي اندازه‌گيري (9/1/1391) تا (5/5/1392)……………………………….54

شکل314- نمودار تغييرات ميزان آب خاک در تيمار آبياري تکميلي تير ماه با مقدار 130 ميلي‌متر در سال 1391 و 1392 از ابتداي اندازه‌گيري (9/1/1391) تا (5/5/1392) ………………..55

شکل32-4- نمودار تغييرات ميزان آب خاک در تيمار آبياري تکميلي تير ماه با مقدار 195 ميلي‌متر در سال 1391 و 1392 از ابتداي اندازه‌گيري (9/1/1391) تا (5/5/1392)…………………55

شکل33-4- روند تغييرات کل آب خاک در نيمرخ 90سانتي‌متري در آبياري فروردين………………56
شکل 34-4- روند تغييرات کل آب خاک در نيمرخ 90سانتي‌متري در آبياري ارديبهشت…………..56
شکل 35-4- روند تغييرات کل آب خاک در نيمرخ 90سانتي‌متري در آبياري فروردين و ارديبهشت…………………………………………………………………………………………………………………………………………56
شکل36-4- روند تغييرات کل آب خاک در نيمرخ 90سانتي‌متري در آبياري خرداد…………………..57
شکل 37-4- روند تغييرات کل آب خاک در نيمرخ 90سانتي‌متري در آبياري تير………………………57
شکل 38-4- مقدار تبخير-تعرق تجمعي گياه در بازه زماني 9/1/1391 تا 8/6/1391 بعد از اولين اندازه‌گيري رطوبت خاک در تيمار شاهد…………………………………………………………………………………………77

شکل 39-4- مقدار تبخير-تعرق تجمعي گياه در بازه زماني 9/1/1391 تا 8/6/1391 بعد از اولين اندازه‌گيري رطوبت خاک در تيمار 65 ميلي‌متري آبياري تکميلي فروردين………………………………….77

شکل 40-4- مقدار تبخير-تعرق تجمعي گياه در بازه زماني 9/1/1391 تا 8/6/1391 بعد از اولين اندازه‌گيري رطوبت خاک در تيمار 130 ميلي‌متري آبياري تکميلي فروردين……………………………….78

شکل 41-4- مقدار تبخير-تعرق تجمعي گياه در بازه زماني 9/1/1391 تا 8/6/1391 بعد از اولين اندازه‌گيري رطوبت خاک در تيمار 195 ميلي‌متري آبياري تکميلي فروردين……………………………….78

شکل 42-4- مقدار تبخير-تعرق تجمعي گياه در بازه زماني 9/1/1391 تا 8/6/1391 بعد از اولين اندازه‌گيري رطوبت خاک در تيمار 65 ميلي‌متري آبياري تکميلي

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه آبياري، تکميلي، زماني Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه آبياري، تکميلي، تيمار