منابع و ماخذ پایان نامه آبياري، تغييرات، تيمار

دانلود پایان نامه ارشد

ميلي‌متر در سال 91 و 1392 (ابتداي اندازه‌گيري 9/1/1391)
Date
9/1/1391
21/1/1391
15/2/1391
31/2/1391
5/3/1391
20/3/1391
7/4/1391
20/4/1391
8/6/1391
25/12/1391
5/5/1392
Days Depth
0
12
38
54
59
74
92
105
155
352
487
0-30
19.69
18.80
18.02
14.78
20.57
15.04
14.82
14.44
14.31
24.30
16.00
30-60
20.63
19.86
19.48
16.79
21.01
17.85
15.64
15.29
14.81
25.78
17.17
60-90
21.55
21.48
20.12
16.92
21.31
18.07
16.02
15.87
15.39
29.09
17.89
جدول 13-4- درصد رطوبت حجمي اندازه‌گيري شده در اعماق مختلف خاک (سانتی‌متر) در تيمار آبياري تکميلي خرداد ماه با مقدار 195 ميلي‌متر در سال 91 و 1392 (ابتداي اندازه‌گيري 9/1/1391)
Date
9/1/1391
21/1/1391
15/2/1391
31/2/1391
5/3/1391
20/3/1391
7/4/1391
20/4/1391
8/6/1391
25/12/1391
5/5/1392
Days Depth
0
12
38
54
59
74
92
105
155
352
487
0-30
20.31
19.17
18.89
16.57
21.95
15.84
14.93
14.41
14.58
26.69
16.99
30-60
21.86
20.03
19.84
18.22
22.84
18.84
16.27
15.20
15.57
28.19
18.55
60-90
22.11
21.49
20.97
19.03
22.88
20.64
16.76
16.98
16.32
30.36
16.75
جدول 14-4- درصد رطوبت حجمي اندازه‌گيري شده در اعماق مختلف خاک (سانتی‌متر) در تيمار آبياري تکميلي تير ماه با مقدار 65 ميلي‌متر در سال 91 و 1392 (ابتداي اندازه‌گيري 9/1/1391)
Date
9/1/1391
21/1/1391
15/2/1391
31/2/1391
5/3/1391
20/3/1391
7/4/1391
20/4/1391
8/6/1391
25/12/1391
5/5/1392
Days Depth
0
12
38
54
59
74
92
105
155
352
487
0-30
17.29
16.41
16.08
14.86
14.12
13.97
18.20
14.44
14.10
20.41
13.54
30-60
18.22
17.12
16.73
16.19
15.31
14.52
18.87
16.07
14.80
23.71
15.10
60-90
18.94
17.58
17.00
16.78
16.33
16.18
19.69
16.97
16.43
24.54
16.04
جدول 15-4- درصد رطوبت حجمي اندازه‌گيري شده در اعماق مختلف خاک (سانتی‌متر) در تيمار آبياري تکميلي تير ماه با مقدار 130 ميلي‌متر در سال 91 و 1392 (ابتداي اندازه‌گيري 9/1/1391)
Date
9/1/1391
21/1/1391
15/2/1391
31/2/1391
5/3/1391
20/3/1391
7/4/1391
20/4/1391
8/6/1391
25/12/1391
5/5/1392
Days Depth
0
12
38
54
59
74
92
105
155
352
487
0-30
17.66
16.56
16.29
15.91
15.10
14.67
19.07
16.30
15.15
22.94
14.89
30-60
18.69
17.57
17.53
16.74
16.15
15.86
19.62
18.79
17.85
24.31
16.92
60-90
18.88
18.03
17.70
17.31
16.62
16.48
20.38
18.86
18.11
27.31
17.77
جدول 16-4- درصد رطوبت حجمي اندازه‌گيري شده در اعماق مختلف خاک (سانتی‌متر) در تيمار آبياري تکميلي تير ماه با مقدار 195 ميلي‌متر در سال 91 و 1392 (ابتداي اندازه‌گيري 9/1/1391)
Date
9/1/1391
21/1/1391
15/2/1391
31/2/1391
5/3/1391
20/3/1391
7/4/1391
20/4/1391
8/6/1391
25/12/1391
5/5/1392
Days
Depth
0
12
38
54
59
74
92
105
155
352
487
0-30
18.30
17.47
17.16
16.12
15.80
15.14
20.61
18.25
16.26
24.65
17.40
30-60
19.32
18.08
17.63
17.61
17.25
16.28
20.93
19.23
17.09
24.87
17.66
60-90
20.49
18.36
18.14
18.66
17.49
16.50
21.05
19.53
17.91
26.12
17.94

شکل 1-4-نمودار تغييرات رطوبتي خاک در زمان‌هاي مختلف در تيمار شاهد سال 1391 و 1392

شکل 2-4- نمودار تغييرات رطوبتي خاک در زمان‌هاي مختلف در تيمار آبياري تکميلي فروردين ماه به مقدار 65 ميلي‌متر سال 1391 و 1392

شکل 3-4- نمودار تغييرات رطوبتي خاک در زمان‌هاي مختلف در تيمار آبياري تکميلي فروردين ماه به مقدار 130 ميلي‌متر سال 1391 و 1392

شکل 4-4- نمودار تغييرات رطوبتي خاک در زمان‌هاي مختلف در تيمار آبياري تکميلي فروردين ماه به مقدار 195 ميلي‌متر سال 1391 و 1392

شکل 5-4- نمودار تغييرات رطوبتي خاک در زمان‌هاي مختلف در تيمار آبياري تکميلي ارديبهشت ماه به مقدار 65 ميلي‌متر سال 1391 و 1392

شکل6-4- نمودار تغييرات رطوبتي خاک در زمان‌هاي مختلف در تيمار آبياري تکميلي ارديبهشت ماه به مقدار 130 ميلي‌متر سال 1391 و 1392

شکل 7-4- نمودار تغييرات رطوبتي خاک در زمان‌هاي مختلف در تيمار آبياري تکميلي ارديبهشت ماه به مقدار 195 ميلي‌متر سال 1391 و 1392

شکل 8-4- نمودار تغييرات رطوبتي خاک در زمان‌هاي مختلف در تيمار دوبار آبياري تکميلي فروردين و ارديبهشت ماه به مقدار 65 ميلي‌متر سال 1391 و 1392

شکل 9-4- نمودار تغييرات رطوبتي خاک در زمان‌هاي مختلف در تيمار دوبار آبياري تکميلي فروردين و ارديبهشت ماه به مقدار 130 ميلي‌متر سال 1391 و 1392

شکل10-4- نمودار تغييرات رطوبتي خاک در زمان‌هاي مختلف در تيمار دوبار آبياري تکميلي فروردين و ارديبهشت ماه به مقدار 195 ميلي‌متر سال 1391 و 1392

شکل 11-4- نمودار تغييرات رطوبتي خاک در زمان‌هاي مختلف در تيمار آبياري تکميلي خرداد ماه به مقدار 65 ميلي‌متر سال 1391 و 1392

شکل 12-4- نمودار تغييرات رطوبتي خاک در زمان‌هاي مختلف در تيمار آبياري تکميلي خرداد ماه به مقدار 130 ميلي‌متر سال 1391 و 1392

شکل 13-4- نمودار تغييرات رطوبتي خاک در زمان‌هاي مختلف در تيمار آبياري تکميلي خرداد ماه به مقدار 195 ميلي‌متر سال 1391 و 1392

شکل 14-4- نمودار تغييرات رطوبتي خاک در زمان‌هاي مختلف در تيمار آبياري تکميلي تير ماه به مقدار 65 ميلي‌متر سال 1391 و 1392

شکل15-4- نمودار تغييرات رطوبتي خاک در زمان‌هاي مختلف در تيمار آبياري تکميلي تير ماه به مقدار 130 ميلي‌متر سال 1391 و 1392

شکل 16-4- نمودار تغييرات رطوبتي خاک در زمان‌هاي مختلف در تيمار آبياري تکميلي تير ماه به مقدار 195 ميلي‌متر سال 1391 و 1392
شکل 17-4- نمودار تغييرات ميزان آب خاک در تيمار شاهد 1391 و 1392 از ابتداي اندازه‌گيري (9/1/1391) تا (5/5/1392)

شکل18-4- نمودار تغييرات ميزان آب خاک در تيمار آبياري تکميلي فروردين ماه با مقدار 65 ميلي‌متر در سال 1391 و 1392 از ابتداي اندازه‌گيري (9/1/1391) تا (5/5/1392)
شکل19-4- نمودار تغييرات ميزان آب خاک در تيمار آبياري تکميلي فروردين ماه با مقدار 130 ميلي‌متر در سال 1391 و 1392 از ابتداي اندازه‌گيري (9/1/1391) تا (5/5/1392)

شکل 20-4- نمودار تغييرات ميزان آب خاک در تيمار آبياري تکميلي فروردين ماه با مقدار 195 ميلي‌متر در سال 1391 و 1392 از ابتداي اندازه‌گيري (9/1/1391) تا (5/5/1392)

شکل21-4- نمودار تغييرات ميزان آب خاک در تيمار آبياري تکميلي اديبشهت ماه با مقدار 65 ميلي‌متر در سال 1391 و 1392 از ابتداي اندازه‌گيري (9/1/1391) تا (5/5/1392)
شکل22-4- نمودار تغييرات ميزان آب خاک در تيمار آبياري تکميلي اديبشهت ماه با مقدار 130 ميلي‌متر در سال 1391 و 1392 از ابتداي اندازه‌گيري (9/1/1391) تا (5/5/1392)

شکل 23-4- نمودار تغييرات ميزان آب خاک در تيمار آبياري تکميلي اديبشهت ماه با مقدار 195 ميلي‌متر در سال 1391 و 1392 از ابتداي اندازه‌گيري (9/1/1391) تا (5/5/1392)

شکل24-4- نمودار تغييرات ميزان آب خاک در تيمار آبياري تکميلي فروردين و ارديبهشت ماه با مقدار 65 ميلي‌متر در سال 1391 و 1392از ابتداي اندازه‌گيري (9/1/1391) تا (5/5/1392)

شکل25-4- نمودار تغييرات ميزان آب خاک در تيمار آبياري تکميلي فروردين و ارديبهشت ماه با مقدار 130 ميلي‌متر در سال 1391 و 1392 از ابتداي اندازه‌گيري (9/1/1391) تا (5/5/1392)
شکل26-4- نمودار تغييرات ميزان آب خاک در تيمار آبياري تکميلي فروردين و ارديبهشت ماه با مقدار 195 ميلي‌متر در سال 1391 و 1392 از ابتداي اندازه‌گيري (9/1/1391) تا (5/5/1392)

شکل27-4- نمودار تغييرات ميزان آب خاک در تيمار آبياري تکميلي خرداد ماه با مقدار 65 ميلي‌متر در سال 1391 و 1392 از ابتداي اندازه‌گيري (9/1/1391) تا (5/5/1392)

شکل 28-4- نمودار تغييرات ميزان آب خاک در تيمار آبياري تکميلي خرداد ماه با مقدار 130 ميلي‌متر در سال 1391 و 1392 از ابتداي اندازه‌گيري (9/1/1391) تا (5/5/1392)

شکل29-4- نمودار تغييرات ميزان آب خاک در تيمار آبياري تکميلي خرداد ماه با مقدار 195 ميلي‌متر در سال 1391 و 1392 از ابتداي اندازه‌گيري (9/1/1391) تا (5/5/1392)

شکل30-4- نمودار تغييرات ميزان آب خاک در تيمار آبياري تکميلي تير ماه با مقدار 65 ميلي‌متر در سال 1391 و 1392 از ابتداي اندازه‌گيري (9/1/1391) تا (5/5/1392)

شکل314- نمودار تغييرات ميزان آب خاک در تيمار آبياري تکميلي تير ماه با مقدار 130 ميلي‌متر در سال 1391 و 1392 از ابتداي اندازه‌گيري (9/1/1391) تا (5/5/1392)
شکل32-4- نمودار تغييرات ميزان آب خاک در تيمار آبياري تکميلي تير ماه با مقدار 195 ميلي‌متر در سال 1391 و 1392 از ابتداي اندازه‌گيري (9/1/1391) تا (5/5/1392)

شکل33-4- روند تغييرات کل آب خاک در نيمرخ 90سانتي‌متري در آبياري فروردين

شکل 34-4- روند تغييرات کل آب خاک در نيمرخ 90سانتي‌متري در آبياري ارديبهشت

شکل 35-4- روند تغييرات کل آب خاک در نيمرخ 90سانتي‌متري در آبياري فروردين و ارديبهشت

شکل36-4- روند تغييرات کل آب خاک در نيمرخ 90سانتي‌متري در آبياري خرداد

شکل 37-4- روند تغييرات کل آب خاک در نيمرخ 90سانتي‌متري در آبياري تير

جدول17-4- مقايسه ميانگينهاي ميزان تغييرات آب خاک (mm) تا عمق 90 سانتيمتري در سال 91 و 92
زمان آبياري
مقدار آبياري (mm)
ميانگين تغييرات آب خاک (mm)
فروردين
0
148.83 de

65
161.15 c

130
160.04 cd

195
171.61 b
ارديبهشت
0
147.55 de

65
153.62 d

130
166.74 c

195
173.88 b
فروردين و ارديبهشت
0
143.2 e

65
192.62 a

130
190.94 ab

195
195.06 a
خرداد
0
139.22 f

65
158.33 cd

130
166.04 c

195
174.56 b
تير
0
142.2 e

65
151.78 d

130
161.46 c

195
167.8 c
* ميانگينهايي که داراي حروف مشترک هستند از نظر آزمون دانکن در سطح احتمال 5% داراي اختلاف معنيدار نميباشند.

تخمين تبخير-تعرق واقعي گياه (ETa)

معادله بيلان رطوبتي آب خاک

براي تعيين تبخير و تعرق گياه، بايستي اجزاي معادله بيلان رطوبتي آب در خاک را تعيين نمود. اجزاي اصلي اين معادله شامل ميزان بارندگي، مقدار آب آبياري، نفوذ عمقي و تغييرات رطوبت نيمرخ خاک و رواناب مي‌باشند. ميزان بارندگي در فاصله زماني اندازه‌گيري رطوبت خاک، از داده‌هاي ايستگاه هواشناسي دانشکده کشاورزي دانشگاه شيراز واقع در منطقه باجگاه، استخراج گرديد. مقادير آبياري براي تيمارهاي مختلف مشخص بودند، و ميزان نفوذ عمقي با توجه به توسعه ريشه تا اعماق زياد در بوته انگور -عمق 5/4 متر- و نيز آبياري محدود، صفر فرض شد (کامگارحقيقي، پژوهش منتشر نشده). گلستاني (1391) معيار تعيين مقدار نفوذ عمقي را بر اساس حداکثر عمق خيس‌شدگي بيان نمود و با توجه به بيشتر بودن عمق توسعه ريشه نسبت به عمق خيس‌شدگي، مقدار نفوذ عمقي را برابر با صفر در نظر گرفت. هم‌چنين دادبين (1389) مقدار نفوذ عمقي را با توجه به ميزان کم آبياري و نيز عمق زياد ريشه انگور، برابر با صفر فرض نمود. اعداد مربوط به ذخيره رطوبتي خاک در فواصل اندازه‌گيري‌هاي متوالي از تفاضل دو مقدار متوالي آب خاک تعيين گرديد. مقدار رواناب نيز از آنجا که آبياري به روش تشتي انجام مي‌گرفت برابر با صفر فرض شد. اجزاي معادله بيلان آب خاک در فواصل زماني مختلف در کليه تيمارهايي با مقادير و زمان‌هاي مختلف آبياري در سال‌هاي زراعي 91-90 و 92-91 در جداول 18-4 تا 38-4

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه اندازه‌گيري، آبياري، تکميلي Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه (mm)، 15/2/1391، Dp