منابع و ماخذ پایان نامه مدیریت سود، نقدشوندگی، نقدشوندگی سهام

دانلود پایان نامه ارشد

تبدیل کنند. بر طبق مدلهای ارائه شده برای پیش بینی بازده، عوامل زیادی وجود دارد که می توانند بازده سرمایهگذاریهای مختلف را برآورد کند. در این میان نقدشوندگی سهام یکی دیگر از عواملی است که بررسی تاثیر آن بر بازده سهام در بازارهای مختلف از ادبیات و پیشینه قویی برخوردار است و محققان این متغیر را به عنوان یکی از عواملی که میتواند در تعیین بازده نقش مهمی داشته باشد، میشناسند. داراییها و سبد سهام5 دارای سه ویژگی است که با اداره کردن سبد سهام مرتبط است. این ویژگیها شامل بازده، ریسک، و نقدشوندگی است. بازده به آسانی تعریف و معرفی میشود. اگر چه اندازهگیری ریسک مشکل است، اما با این حال یک مفهوم عملیاتی است. ریسک معمولا به وسیله واریانس و انحراف معیار بازدهها اندازهگیری میشود. در مورد مدل قیمتگذاری داراییها سرمایهای، ریسک سیستماتیک برای یک سهم به وسیله بتا اندازهگیری میشود (اسچوارتز و فرانشینی6، 2004، ص60).
با توجه به مطالب فوق مساله اصلی بررسی ارتباط بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران می باشد.

1-3 ضرورت انجام تحقیق
هدف اصلي اين تحقيق بررسی ارتباط بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران مي باشد. اين تحقيق درصدد است به بررسي شواهد تجربي موجود پرداخته و بدين ترتيب ميزان انطباق واقعيتهاي موجود با نظرات و دلايل مطرح در خصوص نقدشوندگی و مدیریت سود واقعی را بررسي کند با این هدف که يافته هاي اين تحقيق بتواند به فعالان بازار سرمایه ، تصمیم گیرندگان ، تحلیلگران مالی و سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل بورس اوراق بهادار در تحلیل طرح های سرمایه گذاری در دارایی های مالی و اوراق بهادار با عنايت به عوامل نقدشوندگی و مدیریت سود واقعی ياري رساند ؛ زیرا لحاظ این عامل مهم منجر به انتخاب سبد سرمایه گذاری بهینه با کمینه مخاطره و بیشترین بازدهی می گردد ، ضمن آنکه شفافیت محیط تصمیم گیری و نتایج حاصله را نیز دوچندان می نماید.
1-4 ذینفعان (بهرهوران)
سازمان ها و شرکت های زیر می‌توانند از نتایج این پژوهش بهره برداری نمایند:
سازمان بورس و اوراق بهادار ،
شرکت های سرمایه گذاری و کارگزاری ها،
شرکت بورس اوراق بهادار تهران،
سازمان امور مالیاتی کشور،
سازمان حسابرسی و
جامعه حسابداران رسمی ایران
1-5 فرضيه ها
فرضیه اصلی: بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی ارتباط منفی(معکوس) معناداری وجود دارد.
فرضیه های فرعی
فرضیه فرعی اول: بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی سود از طریق دستکاری فروش ارتباط منفی(معکوس) معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم: بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی از طریق مخارج اختیاری ارتباط منفی(معکوس) معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی سوم: بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی از طریق سطح غیر عادی تولید ارتباط منفی(معکوس) معناداری وجود دارد.
1-6 مدل تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرهای آن
در این پژوهش به منظور آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیونی زیر استفاده می شود:
مدل آزمون فرضیه اصلی
REM it = β0+β1 Liquidity it +β2 Cash it +β3Size it +β4LogMB it +β5Growth it +β6ROA it +β7Age it +ԑ it
مدل آزمون فرضیه فرعی اول
Sales Manipulation it = β0+β1 Liquidity it +β2 Cash it +β3Size it +β4LogMB it +β5Growth it +β6ROA it +β7Age it +ԑ it
مدل آزمون فرضیه فرعی دوم
Abnormal Discretionary Expenses it = β0+β1 Liquidity it +β2 Cash it +β3Size it +β4LogMB it +β5Growth it +β6ROA it +β7Age it +ԑ it
مدل آزمون فرضیه فرعی سوم
Abnormal Production Cost it = β0+β1 Liquidity it +β2 Cash it +β3Size it +β4LogMB it +β5Growth it +β6ROA it +β7Age it +ԑ it
متغیر وابسته:
مدیریت سود واقعی: از آنجایی که در محاسبه مدیریت واقعی سود،مدیریت واقعی سود ناشی از دستکاری فروش و ناشی از مخارج اختیاری با جز سوم ناشی از سطح غیرعادی تولید همسو و همجهت باشد مدیریت سود ناشی از دستکاری فروش و مخارح اختیاری در منفی یک ضرب می شود.
REM=(-)Sales Manipulation it + (-)Abnormal Discretionary Expenses it+ Abnormal Production Cost it |

که نحوه محاسبه مدیریت سود واقعی ناشی از فعالیتهای فروش، مخارج اختیاری و تولید به شرح زیر می باشد:
دستكاري در فروش(Sales Manipulation it)
روي چودهري (2006) دستكاري در فروش را به صورت تلاشهاي مديريت در جهت افزايش موقتي فروش در طول سال تعريف مي كند كه از طريق ارائه تخفيفات قيمت و يا شرايط اعتباري آسانتر حاصل مي شود و جريانهاي نقدي ورودي را براي فروش را كاهش ميدهد. بنابراين دستكاري در فروش انتظار ميرود به جريانهاي نقدي عملياتي كمتري در دوره جاري منجر گردد. در این تحقيق از الگوي روي چودهري (2006) براي برآورد سطح عادي CFOاستفاده مي شود:

〖CFO〗_t/A_(t-1) = 1 ( 1/A_(t-1) )+ )2 ( S_t/A_(t-1) )+)3((ΔS_t)/A_(t-1) )+)t

در نهایت دستکاری فروش بر اساس جزء خطا (دt) معادله فوق و فرمول زیر محاسبه می شود:
دستكاري در فروش=CFOواقعی – CFOبرآوردی
مخارج اختياري(Abnormal Discretionary Expenses it)
یک نوع دستكاري فعاليتهاي واقعي، كاهش هزينه هاي اختياري است . اگر مديران هزينه هاي اختياري را براي افزایش سود ،كاهش دهند به عنوان مثال هزينه تحقيق و توسعه، تبليغات و هزينه فروش، اداري و تشكيلاتي ، هزينه هاي اختياري به طور غیر عادی کاهش می یابد .

〖DISX〗_Tt/A_(t-1) = 1 (1/A_(t-1) ) + )2 (S_(t-1)/A_(t-1) ) + t

DISX برابر جمع هزینه های فروش ، اداری و عمومی ،A مجموع دارایی ها در t-1 و s فروش خالص در t-1 است .
در نهایت سطح مخارج اختیاری بر اساس جزء خطا (بt) معادله فوق و فرمول زیر محاسبه می شود:
سطح مخارج اختیاری =DISXواقعی – DISXبرآوردی
سطح غیر عادی تولید(Abnormal Production Cost it):
براي براورد سطح غیر عادی تولید ، هزینه های تولید به عنوان تابعی از فروش ، تغییرات فروش و تغییرات فروش دوره قبل براورد شده است :
〖PROD〗_t/A_(t-1) ==_1 (1/A_(t-1) )+α_2 (S_t/A_(t-1) )+α_3 (〖∆S〗_t/A_(t-1) )+α_4 (〖∆S〗_(t-1)/A_(t-1) )+/_t
PROD، برابر با جمع بهای تمام شده کالای فروخته شده و تغییر در موجودی ها است .
در نهایت سطح غیر عادی تولید بر اساس جزء خطا (بt) معادله فوق و فرمول زیر محاسبه می شود:
سطح غیر عادی تولید =PRODواقعی – PRODبرآوردی
متغیرهای مستقل:
Liquidity: نقدشوندگی سهام . آمیهود براي محاسبه نقد شوندگي معيار جدیدي معرفي نمود كه از طريق استفاده از داده هاي روزانه در رابطه با بازده و حجم معامله، قابل ارزيابي است. اين معيار برابر با نسبت قدر مطلق بازده روزانه سهام به حجم معامله در روز است.

در اين معيار R و V به ترتيب برابر با بازده و حجم در روز d از ماه t است و Daysبرابر با تعداد است.
متغیرهای کنترلی
: Cash نسبت وجه نقد و سرمایه گذاری های کوتاه مدت شرکت تقسیم بر جمع دارایی های شرکت در تاریخ ترازنامه.
: Size اندازه شركت شرکت که از طریق لگاریتم طبیعی ارزش دفتری دارایی ها محاسبه می شود.
LogMB: لگاریتم طبیعی نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری دارایی های شرکت.
Growth: درصد تغییرات جمع دارایی های شرکت نسبت به دوره قبل.
ROA: بازده دارایی ها که از نسبت سود خالص به جمع دارایی ها محاسبه می شود.
Age: عمر (سن) شرکت که از تفاوت تاریخ تاسیس و دوره مورد بررسی محاسبه می شود.
1-7 روش تحقیق
این تحقیق سعی بر آن دارد که ارتباط بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دهد. بنابراین این تحقیق به دلیل اینکه نتایج آن می تواند در تدوین قوانین و مقررات بورس اوراق بهادار مورد استفاده قرار گیرد از نوع تحقیقات کاربردي می باشد. همچنین با توجه به اینکه این تحقیق به دنبال یافتن رابطه بین چندین متغیر می باشد روش شناسی آن از نوع پس رویدادي و از نظر نوع استنتاج، استقرایی و از نظر نوع روش آماری آزمون، همبستگی مقطعی بوده است. دراين تحقیق با توجه به نوع داده و روش هاي تجزيه وتحليل آماري موجود، از روش «داده‌هاي تركيبي» استفاده مي شود.
1-8 روش گردآوری اطلاعات
در اين تحقيق براي جمع آوري اطلاعات از روش كتابخانه اي استفاده شده است. در این روش از مقاله‌هاي موجود در نشريات معتبر كه از سايت‌هاي علمي اينترنتي اخذ گرديده است، به علاوه مجله‌هاي علمي، نمايه‌ها، پايان‌نامه‌هاي دكترا و كارشناسي ارشد و كتابهاي مرتبط با موضوعات استفاده شده است. در اين تحقيق براي جمع آوري اطلاعات از سایت سازمان بورس اوراق بهادار، نرم افزارهای رهآور نوین و تدبیر پرداز استفاده میگردد.
1-9 جامعه آماري و نمونه
جامعه آماري تحقيق ، كليه شركتهاي غيرمالي (تولیدی) پذيرفته شده درسازمان بورس اوراق بهادار تهران از سال 1382 هجری شمسی تاپايان سال1391 هجری شمسی مي باشد. نمونه های مورد مطالعه در اين تحقيق با استفاده از روش غربالگری و باتوجه به معيارهاي زير انتخاب می گردد :
اطلاعات كامل هريك ازشركتهای موردمطالعه طی قلمرو زمانی تحقیق موجودباشند.
شركتها درطول دوره تحقيق تغيير سال مالي نداده باشند.
نوع فعاليت شركت، توليدي بوده و لذا موسسات مالي، سرمايه گذاري، بانكها، بیمه ، شرکتهای لیزینگ وهلدینگ درنمونه آورده نميشوند.
پايان سال مالی شركتهاي موردمطالعه 29 اسفندماه باشد.
شرکتهایی بیش از سه ماه وقفه معاملاتی نداشته باشند.
1-10 قلمرو تحقیق
1-10-1 قلمرو موضوعی تحقیق
ارتباط بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی سود واقعی
1-10-2 قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو زمانی این تحقیق شامل اطلاعات مربوط به سالهای 1382 تا 1391 (دوره 10 ساله) می باشد.
1-10-3 قلمرو مکانی تحقیق
مکان این تحقیق بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
1-11 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی
مدیریت سود: قضاوت در گزارشگری مالي و شكل دهي معاملات به منظور دستكاري گزارشات مالي با هدف گمراه نمودن برخي افراد ذينفع در رابطه با عملكرد اقتصادي شركت و یا تأثيرگذاري بر نتايج قراردادهایي كه به ارقام حسابداري گزارش شده بستگي دارند.اسکات (1997) به مدیریت سود به عنوان اختیار شرکت در انتخاب سیاست های حسابداری برای دستیابی به برخی اهداف خاص مدیر، اشاره می کند.
مدیریت سود واقعی: به منظور دستيابي به سطح مورد نظر سود، مديران مي​توانند تا پايان سال صبر کنند و از اقلام تعهدي اختياري براي مديريت سود گزارش شده استفاده نمايند، اما اين راهکار ممکن است اين ريسک را در پي داشته باشد که مقتار سودي که براي دستکاري مدنظر است، از اقلام تعهدي اختياري موجود بيشتر باشد؛ زيرا اختيار در مورد اقلام تعهدي از طريق اصول عمومي پذيرفته شده​ي حسابداري محدود شده است (بارتون و سيمکو، 2002). فرض بر اين است که رويدادهاي اقتصادي اساسي يک شرکت،​ توانايي مديران را براي گزارش سود معوق (تعهد شده) دچار محدوديت مي​سازد. در نتيجه، اين امکان وجود دارد که مديران نتوانند از طريق اقلام تعهدي اختياري در پايان سال به سود مورد نظر خويش دست پيدا کنند. مديران مي​توانند از طريق دستکاري فعاليتهاي عملياتي واقعي در طول سال اين ريسک را کاهش دهند (اعتمادي و همکاران، 1389). دستکاري فعاليتهاي واقعي کمتر در معرض محدوديت است، مزيت ديگر، جايگزين نمودن فعاليتهاي واقعي براي دستکاري سود، اين است که حسابرسان و قانونگذاران کمتر به چنين رفتارهايي توجه مي​کنند. با اين وجود دستکاري فعاليتهاي واقعي چندان بدون هزينه هم نيست، چرا که اين احتمال وجود دارد که جريان​هاي نقدي در دوره​هاي آتي به طور غيرمستيقم (منفي) تحت تأثير اعمالي قرار گيرد که در حال حاضر براي افزايش سود انجام مي​شود (ناظمي اردکاني، 1388). در مدیریت سود واقعی مديران براي دستيبابي به اهداف مربوط به مديريت سود خود، در فعالیتها و تصميمات عملياتي واحد تجاري تغييراتي ايجاد کند

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه نقدشوندگی، مدیریت سود، آزمون فرضیه Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه نقدشوندگی، بورس اوراق بهادار، نقدشوندگی سهام