منابع و ماخذ پایان نامه علوم اجتماعی، جامعه شناسی، کارشناسی ارشد، خشونت علیه زنان

دانلود پایان نامه ارشد

پور،فصلنامه ارغنون، شماره 20، تابستان.
طالبی ، ابوتراب(1382) ، بررسی مسائل فرهنگی، رشته مطالعات فرهنگی، دانشگاه علامه طباطبایی.
طاهري بجد ، محمد علي، ( 1381 ) ، جايگاه خشونت در حقوق كيفري ، رساله دكتري حقوق جزا و جرم شناسي ، دانشگاه تربيت مدرس.
علوی تبار، علیرضا 1380، مشارکت در ادراه شهرها، مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری ، تهران ، انتشارات شهرداری کشور .
فاضلی، محمد (1382) مصرف و سبک زندگی، تهران، انتشارات صیح صادق ، پژوهشگاه فرهنگ، هنر وارتباطات.
فرهنگ فارسي عميد،ج1،ص 863/ فرهنگ فارسي معين ، ج1، ص 1425 .
کرلینجر، فرد،(1384) مبانی پژوهش در علوم رفتاری ، مترجمین ، حسن پاشا شریفی و جعفر نجفی وند.جلد دوم، تهران، آزادی نور.
کرچ، دیوید. کراچفیلد، اس . و بلاکی، اجرتون ، ال (1962) ، فرد در اجتماع، ترجمه محمود صناعی،1374، انتشارات زوار.
کریمی ، یوسف (1377)، روانشناسی اجتماعی ، تهران ،نشر ارسباران ،چاپ چهارم.
کریمی، یوسف(1379)، نگرش و تغییر نگرش، تهران، چاپ اول، نشر ارسباران.
کوزر ، لوئیس (1373)، زندگی و اندیشه ی بزرگان جامعه شناسی –ترجمه ی محسن ثلاثی ، تهران ، انتشارات معلم .
گلوور،دیوید و همکاران،(1383) جامعه شناسی معرفت و علم، ترجمه شاپور بهیان و همکاران، تهران ،انتشارات سمت .
گیدنز، انتونی ،1376 جامعه شناسی شناخت ، ترجمه منوچهر صبوری . دهخدا ، تهران .
لهسابی زاده ، عبدلعلی ،1380، عوامل موثر بر نگرش مردان نسبت به نقش اقتصادی زنان در جامعه ، شهر شیراز ، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز .
مارابی، محسن، (1384) ، عوامل موثر بر خشونت علیه زنان در شهر کامیاران، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی.
محسنی، منوچهر ( 1379) ، بررسی آگاهی ها، نگرش ها و رفتارهای اجتماعی- فرهنگی در ایران، چاپ اول، تهران ، نشر دبیر خانه شورای فرهنگ عمومی کشور.
معتمدي مهر، مهدي، (1380)، حمايت از زنان در برابر خشونت، سياست جنايي انگلستان، زيتون ، تهران.
ملکی ، امیر و نژاد سیژی پروانه (1382)، رابطه سرمایه اجتماعی با خشونت علیه زنان، مجله بررسی مسائل اجتماعی ایران، سال اول، تابستان.
میرزاخانی اندریان، محمد(1379)بررسی ارتباط نگرش به رشته تحصیلی با عملکرد تحصیلی و تاثیر سرمایه های اجتماعی و فرهنگی روی آنها در میان دانشجویان دوره روزانه کارشناسی دانشگاه تبریز، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی،دانشکه علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز.
نادری و سیف نراقی، عزت الله و مریم (1372) روش تحقیق در علوم رفتاری، تهران، انتشارات رشد.
نهاوندی، مریم(1386) پژوهشی کیفی در باب خشونت خانگی علیه زنان ، مجموعه مقالات همایش زن و پژوهش، تهران: دانشگاه تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات زنان.
نوابی نژاد، شکوه (1385) روان شناسی زن ، تهران، نشر علم .

منابع انگلیسی
Black’s law dictionary; west publishing C.O; sinthedition; 1990; p.1570.

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه جامعه شناسی، سرمایه فرهنگی، علوم اجتماعی، کارشناسی ارشد Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی تبارشناسی، اندیشه شیعی، اصحاب ائمه(ع)، نهج البلاغه