منابع و ماخذ پایان نامه سلامت روان، سلامت عمومی، سلامت روانی، صاحب نظران

دانلود پایان نامه ارشد

دو جنبه براي او حائز اهميت است:ابتدا بعد مرجعيت و سنديت خانواده است،به اين معنا كه« رفتار كلامي و عملي والدين(به رغم سنين حساس نوجواني)براي فرزند از نوعي اعتبار برخوردار است»و هرچند در رفتار ظاهري،چنين واقعيتي را بروز ندهد ،در باطنش به آن باور دارد.جنبه دوم،كثرت ارتباط هاي نوجوان و والدين در درون نهاد خانواده است .كه ميتواند هم آنها را به يكديگر نزديكتر،و هم در مواردي دور تر نمايد(حسینی،1386).
2-3-3-4-هويت ديني:
از نيازهاي فطري آدمي ،گرايش به عشق و پرستش است؛يعني فرد ،مستقل از هر نوع يادگيري،در درونش تمايل به عبادت و بندگي خدا را احساس مي كند. چنين احساس و تمايلي،در اعمال و رفتار ديني آشكار مي شود.رابطه آدمي و دين و نسبتي كه با آن پيدا ميكنددر مقوله«هويت ديني»تبيين مي شود.به گفته ييكي از روانشناسان،هدف ايدئولو‍‍ژي «ايجاد تصويري در ذهن شخص است كه احساس فردي و جمعي هويت را در او تقويت نمايد»(شاملو،1378).
بديهي است كه پيامدهاي تكوين هويت ديني ،احساس تعهد و مسئوليت در قبال ارزشها و باورها ي آن مكتب است.عده اي از صاحب نظران،تعهد و مسئوليت در قبال ارزشها و باورهاي آن مكتب است.عده اي از صاحب نظران ،تعهد را سنگ بناي هويت ديني تلقي مي نمايند.يكي از كارشناسان يونيسكو معتقد است:«اولين هدف آموزش و پرورش ،القاي ارزشهاي نيرومند انساني به جوانانمان است،به نحوي كه با انسانيتي بهتر و والاتر رشد نمايند.آنها بايد مفهوم انسانيت را بياموزند و تا زماني كه زنده اند ، به مضامين آن مقيد باشند.علي رغم اهداف ما و سياست ها و تصميم هاي مكتوب ما،من فكر ميكنم اين همان چيزي است كه كمبود آن در نظام آموزشي امروز كشورهاي پيشرفته و كشورهاي در حال توسعه ،شديدآَ احساس مي شود. ظاهراَدر تلاش براي تعالي علمي ،انسانيت از آخرين جايگاه ارزشي برخوردار است. در حقيقت تحت پوشش تعالي علمي، ارزشهاي انساني،همدردي ،عاطفه و محبت پايمال شده اند.دانشجويان براي تلاش بيشتر در راه كسب تعالي علمي و ورزشي علنآ به بي اعتنايي و بي عاطفگي تشويق مي شوند. اين رقابت به قيمت انهدام كليه ارزشهايي تمام ميشود كه بايد به وسيله ي آموزش و پرورش به بشريت ،تفهيم و القا گردد در واقع بهترين هويتي كه انديشمندان جامعه ما آن را تهديد كرده اند «دين و مذهب است .هويت ديني به جاودانه بودن انسان اشاره دارد،جلوه اي زيبا به او ميدهد.و راههاي رسيدن به كمال را بيان ميكند.كارل گوستا يونگ در سخناني كه در سال1935 ايراد نموده،گفته است:« نه تنها مسيحيت با نمادهاي رستگاري اش ،بلكه تمامي مذاهب شامل بدوي ترين آنها با آيين جادويي شان انواعيرواندرمانياند كه رنج هاي روحي و جسمي ناشي از روح را درمان كرده،بهبود مي بخشند»(حسینی،1386).
بنيامين راش(پدر روانپزشكي آمريكا)مي گويد: «دين،آنقدر براي پرورش و سلامت روح آدمي اهميت دارد كه هوا براي تنفس».پيا‍ژه بيان ميكند كسي كه دچار مشكل اخلاقي است ديگران را هم در معرض اين خطر قرار مي دهد. او معتقد است كه كودك را بايد تربيت كرد.، نه اينكه او را آزاد گذاشت كه خودش رشد كند يا احتمالاَ به سقوط اخلاقي منجر شود و سرانجام درباره ياينگونه افراد (افراد تربيت نشده)به اين صورت هشدار مي دهد كه «كه اينها طريقه اي مخصوص براي خود دارند.دنيا و آنچه در آن است.را پوچ ميدانند و به دتمام اصول انساني و اجتماعي و اخلاقي پشت پا زده اند و از بيكاري و ولگردي لذت مي برند و در جستجوي تفريحات آسان و سهول الوصول و ارتباطات جنسي پرسه مي زنند و محبت و دوستي و زندگي اجتماعي را به مسخره ميگرند.اين خطر نه تنها يك شهر و كشور را تهديد مي كند ،بلكه در جهان امروز ،صورت بين المللي يافته به همه سرايت كرده است ؛بدين معنا كه جوانان يك كشور به كشور ديگر ميروند و سعي دارند اين فلسفه ي فاسد را در همه جا عموميت دهند.
دغدغه هاي بسيار هشدار دهنده ي پيا‍‍ژه و امثال او فقط با رشد اخلاقي از بين مي روند.اخلاق نيز زماني رشد مي كند كه هويت ديني و مذهبي در وجود ما به طور واقعي شكل بگيرد.در واقع ميتوان گفت كه اخلاق ميوه درختي است به نام دين كه با رشد درخت ميوه هاي بيشتري به ثمر مي نشيند(حسینی،1386).
2-3-3-5-هويت ملي:
اهداف تربيت از حيث توجه به آرمانهاي ملي در تاريخ ،دستخوش تغييراتي گرديده است.تربيت در بعضي از جوامع،مقدم بر هر عامل ديگر ،بر ميراث گذشته تكيه داشت و پايبندي بدان را توصيه مي نمود.در دوران رنسانس ،تربيت عمدتاَمتوجه زيباي و هنر شد و در دوران جديد ،بيشتر بر مشاركت اجتماعي،متمركز گرديده است.براي نمونه فدريك ماير نوشته است:«در روم تربيت ،عملي تر از آتن بود .رومي ها به تكاليف شهروندي و وفاداري ملي ،بيشتر از فلسفه ِ نظري اهميت مي داند .آرمان تربيت رومي اين بود كه فرد را براي فداكاري در راه سرزمين نياكان آماده سازد،او را در عادتهاي خود ،متعدل و ميانه رو بار آورد و كاري كند كه هيچ گاهاز شكست مأيوس نشود.»بررسيس اظهار نظر فريدريك ماير نشان دهنده آن است كه يكي از اهداف اساسي تعليم و تربيت را ميتوان در«مسئوليت مدني احترام به كشور خويش و انجام خدمتي شايسته در حق آن »خلاصه نمود كه تحقق آن سبب درك هويت ملي مي شود.دلبستگي به هويت ملي از آگاهي نسبت به خصيصه ها ،مفاخر و ارزشه اي ملي سرچشمه ميگيرد.اساساً شناخت هر پديده،سب يگانگي با آن مي شود و متقابلاَ شناخت نداشتن از آن،سبب يگانگي مي گردد.حسینی،1386).
2-3-3-6-هويت فرهنگي:
در تعريف فرهنگ آمده است:« مجموعه عادت ها،باورها،هنر،موسيقي و ساير دستاوردهاي تفكر انساني كه به وسيله گروهي از مردم در زمان خاص به وجود آمده است».انسان موجودي اجتماعي است كه در بستر جامعه زندگي مي كند.در آن كسب امنيت ميكند وبه اتكاي تعبير معنايي خاصي از جامعه ، به تكامل مادي و معنوي هويت خويش دست مي يابد.به ديگر سخن اشتراك در ژيروي از الگوهاي رفتاري و استفاده از ابزارهاي فني ،مايه قوام و دوام جامعه محسوب مي شود. و هرجند تنوع تجارب زيستي بشري ميتواند مبدع اعتقادات ،هنجارها و ابزارهاي گوناگوني باشد ،اين فرهنگ است كه به آنها هويت واحدي مي بخشد به اين تحاظ است كه پرسش از فرهنگ سريعاَمبدل به پرسش از هويت مي شود».منزلت هويت فرهنگي همانند فرهنگ،ارجمند و در خور تأمل است؛زيرا پيوند در ميان نسل جوان و مشي زندگي ،آداب و رسوم،هنر و ساير تعلقات از طريق معرفت و شناخت آن برقرار مي شود. شناخت فرهنگ خودي (ملي)به معناي آگاهي از ويژگي هاي آن است.يك جوان ضرورتاَ بايد ريشه در فرهنگ خودي (ملي)داشته باشد تا بر اساس آن بتواند هويت فرهنگي اش را شكل دهد.لازمه ي اين امر،شناخت فرهنگ ملي،عقيده به آن و يافتن مشتركاتي ميان خود و آن است.(حسینی،1386).
2-3-3-7-هويت تمدني:
واژه تمدن و فرهنگ از جهاتي با يكديگر وجه اشتراك دارند.در مواردي نيز مترادف با هم تلقي مي شوند.اما اغلب هويت فرهنگي به مرزهاي يك كشورر يا ملت محدود مي شود،در حالي كه «هويت تمدني»به طور عمده از مرزهاي يك كشور خاص فراتر ميرود و چندين مليت را پوشش مي دهد،مانند تندن اسلامي يا تمدن غربي و نظاير آن كه در مواردي نيز گسترده تر از يك قاره ،مطرح مي شوند منظور از هويت تمدني،معرفت و آگاهي عميق آدمي به تمدني است كه منسوخ به آن است.درك چنين هويتي به فرد امكان احساس زندگي در سرزميني را ميدهد كه ريشه هاي فرهنگي ان تا اعماق تاريخ كشيده شده است و اين احساس سبب تعلق ارتباط با آن تمدن و افتخارات ،ميراث و ارزش هاي آن در نتيجه ،شكل گيري هويت تمدني مي شود.
تمدن آن حد جامع و فراگير است كه همه ابعاد را دريك كليت و تماميت در بر ميگيرد و در نهايت افراد هويت خود را با آن امر واحد تمدني تعريف مي كنند،مثلاَممكن است فرد مقيم گيلان باشد خود را گيلاني ايراني،و خاور ميانه اي و مسلمان معرفي كند.در اينجا مسلمان بودن،يعني تعلق داشتن به حوزه ي تمدني بسار گسترده كه فراتر از محلي و منطق اي بودن و مليت است(حسینی،1386)
2-4-پیشنه پژوهش
2-4-1-پیشنه پژوهش داخل کشور
در زمینه ی پیش بینی سلامت روان در دانشجویان بر اساس سبک های مقابله ای و سبک هویت تحقیقاتی صورت گرفته است .
در تحقيقي كه توسط طاهري،يار ياري،صرامي و اديب منش (1392)،در پژوهش تحت عنوان رابطه بين سبك هاي هويت و شادكامي و بهزيستي روانشناختي در دانسشچويان دانشگاه ،تعداد 545 نفر از دانشجويان را مورد بررسي قرار دادند.نتايج نشان داد كه بين سبك هويت هنجاري ،اطلاعاتي،تعهد،هويت و شادكامي رابطه مثبت و معنا دار و بين سبك هويت پراكنده اجتنابي و شادكامي رابطه منفي و معنا دار ي وجود دارد.همچنين بين سبك هويت اطلاعاتي و تعهد هويت با بهزيستي روان شناختي رابطه مثبت و معنا داري وجود داشت.نتايج تحليل رگرسيون نشان داد كه سبك اطلاعاتي و تعهد هويت ،پيش بيني كننده ي بهزيستي روانشناختي هستند.
در تحقیقی که توسط موسوی، شهر زاد تقوی و نعمت زاده ،(1391). تحت عنوان بررسی تأثیر فشارهای روانی بر سلامت روان دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد پزشکی تهران صورت گرفت نشان داد که سن، وضعيت تأهل، مقطع تحصيلي، وضعيت مسکن و تعداد افراد همخانه بر سلامت روان تأثيرگذار بودند اما جنس، داشتن فرزند و وضعيت تحصيلي تأثير قابل ملاحظه اي بر سلامت روان نداشت و همچنين مشکلات ارتباطي، اقتصادي، علاقه به رشته تحصيلي، مشکلات تحصيلي، مشکلات مربوط به آينده شغلي و فعاليت هاي تفريحي دانشجويان فشارهاي رواني بودند که تأثير به سزايي بر سلامت روان دانشجويان داشتند اما تماس با فشارهاي رواني زياد در ۶ ماه اخير رابطه آماري معناداري با سلامت روان پيدا نکرد.در تحقیقی که توسط دل آرام، صالحیان ،فروزنده و علیدوستی.(1391).تحت عنوان مقایسه سلامت روان دانشجویان موفق و ناموفق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان صورت گرفت نشان داده شد که دانشجویان ناموفق از سلامت عمومی کمتری نسبت به دانشجویان موفق برخوردار بودند.در میانگین نمرات در بعد اضطرابی سلامت عمومی،در گروه ناموفق و موفق تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود داشته همچنین در میانگین نمرات در بعد افسردگی سلامت عمومی ،در دانشجویان ناموفق و موفق تفاوت معنی داری نشان می دهد.نتایج این مطالعه نشان داد که سلامت عمومی دانشجویان ناموفق کمتر از دانشجویان موفق است. این مسأله در بعد اضطرابی و افسردگی سلامت عمومی محسوس تر بود. در تحقیقی که توسط مهری، صدیقی صومعه کوچک،(1388). تحت عنوان بررسی وضعیت سلامت روان و برخی عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه های سبزوار صورت گرفت نشان داد که: 105 (39 درصد) دانشجو مشكوك به اختلالات جسمي يا رواني بودند. 87 نفر (3/32 درصد) داراي اختلال كاركرد جسمي ، 97 نفر (9/35 درصد) داراي اختلال اضطراب، 156 نفر (8/57 درصد) داراي اختلال كاركرد اجتماعي و 64 نفر (7/23 درصد) داراي افسردگي بودند .ميزان افسردگي و اختلال كاركرد اجتماعي در دانشجويان غيربومي و همچنين ميزان اضطراب در مردان نسبت به زنان بيشتر بود. ميانگين اختلال عملكرد جسمي و افسردگي در دانشجوياني كه والدين آنان جدا از هم زندگي مي كردند و يا رابطه آنان همراه با مشاجره بود، نسبت به سايرين بيشتر بود .همبستگي منفي معني داري بين اضطراب و افسردگي با حمايت اجتماعي مشاهده گرديد. در تحقیقی که توسط کرمی و پیراسته ،(1380).تحت عنوان بررسی سلامت روانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان صورت گرفته نشان داد که از نظر سلامت روانی بین دانشجویان دختر و پسر مجرد و متأهل ،دانشجویان با سهمیه های قبولی مختلف ،مقاطع تحصیلی ،سال ورود ،وضعیت اقتصادی ،شغل والدین تفاوت معنی داری وجود نداشته ،اما بین دانشجویان بومی و غیر بومی،شاغل و غیر شاغل از نظر سلامت روانی تفاوت معنی داری مشاهده شد. ومیزان اختلاف در دانشجویان غیر بومی و غیر شاغل شایعتر بوده است.این مطالعه نشان داد که 43% دانشجویان مشکوک به علایم روانی متوسط و 4/5% مشکوک به علایم روانی شدید بودند.
در تحقیقی که توسط شکری،مرادی،فرزاد،سنگری،غنایی و رضایی (1381).تحت عنوان نقش صفات شخصیت و سبک های مقابله ای در سلامت روانی دانشجویان صورت گرفت نشان دادند وظیفه

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه کنترل تکانه، ایدئولوژی، عوامل شخصیتی، روابط اجتماعی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه سلامت روان، سبک هویت، سبک های مقابله، سبک های مقابله ای