منابع و ماخذ پایان نامه سلامت روان، سبک هویت، سبک های مقابله، سبک های مقابله ای

دانلود پایان نامه ارشد

شناسی و پذیرش ،بر سبک مسأله مداری اثر مثبت و معنا داری دارد و جنس اثر منفی و معنی دار،در حالی که پذیرش و وظیفه شناسی بر سلات روان اثر منفی و معنی دار و روان رنجور خویی و هیجان مداری اثر مثبت و معنی دار داشت.اثر مستقیم جنس بر سلامت روان ،از طریق مسأله مداری ، مثبت و معنی دار و اثر برون گرایی و پذیرش بر سلامت روان به وسیله هیجان مداری منفی و معنی دار به دست آمد و جنس از طریق هیجان مداری اثر مثبت و معنی دار داشت.به طور کلی نتایج این پژوهش مؤید آن است که توجه به نقش صفات شخصیت و سبک های مقابله ای در مطالعه ی سلامت روانی افراد بسیار مهم است.در تحقیقی دیگر که توسط محمد زاده،خسروی(1391) .تحت عنوان بررسی رابطه هدف در زندگی،سبک های مقابله ای با بهداشت روانی در دانشجویان صورت گرفته نشان داد که رابطه ی منفی معنی دار بین سبک های مقابله ای هیجان دار و سلامت روانی مشاهده شد.همچنین بین متغیر های سبک های مقابله ای ،مسأله مدار و سلامت روان ،هدف در زندگی و سلامت روان رابطه ی مثبت و معنی داری به دست آمد.نتایج تحلیل واریانس نشان داد که بین داشتن هدف در زندگی در رشته های مختلف و سلامت روان در رشته های مختلف،سبک های مقابله ای هیجان مدار در رشته های مختلف و سبک های مقابله ای مسأله مدار در رشته های مختلف ،تفاوت معنی داری وجود دارد.نتایج حاکی از آن بود که تفاوت بین دختران و پسران از نظر داشتن هدف در زندگی و سلامت روانی معنی دار نیست .اما تفاوت دختران و پسران در سبک های مقابله ای مسأله مدار معنی دار است .یعنی پسران از سبک های مقابله ای مسأله مدار استفاده میکنند. در تحقیقی که توسط جعفر نژاد، فرزاد، مرادی و شکری تحت عنوان بررسی رابطه میان پنج عامل بزرگ شخصیت،سبک های مقابله ای و سلامت روانی در دانشجویان کارشناسی صورت گرفت نشان داد که میان عامل های روان رنجورخویی، پذیرش و برون گرایی با سلامت روانی رابطه ی معنی داری وجود دارد. میان سبک های مقابله ای مسأله مدار و هیجان مدار با سلامت روانی رابطه ی معنی دار وجود دارد،در حالی که میان سبک مقابله ی اجتنابی و سلامت روانی رابطه ای وجود ندارد، میان عامل های پذیرش،وظیفه شناسی،برونگرایی و سازگاری با سبک مقابله ای مسأله مدار رابطه ی مثبت معنی دار وجود دارد و از متغییر های سبک های مقابله ای دو سطح و از متغییر پنج عامل بزرگ شخصیت تنها یک سطح در پیش بینی متغییر سلامت روانی سهیم هستند .در نهایت،پژوهش نشان میدهد که صفات شخصیتی و سبک های مقابله ای آزمودنی ها به طور معنی دار با سلامت روانی آنها ارتباط می یابد .
تمنايي فر،سلامي،محمد آبادي،دشتبان زاده(1390)،در پژوهش با عنوان رابطه سلامت روان و شادكامي با موفقيت تحصيلي دانشجويان،180 دانشجو را مورد بررسي قرار دادند.نتايج پژوهش نشان داد كه بين سلامت روان و شادكامي و موفقيت تحصيلي رابطه وجود ندارد در حالي كه بين سلامت روان و شادكامي رابطه معنادار وجود دارد و بين دانشجويان دختر و پسر تفاوت معناداري ندارد.بين دانشجويان و كشورهاي توسعه يافته از نظر شادكامي تفاوت وجود ندارد.
استاديان،قنوايي،كجباف نژاد (1390)،در پژوهشي تحت عنوان بررسي رابطه شادكامي و سلامت روان در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد بهبان ،200 دانشجو را مورد بررسي قرار دادند اشاره كرد .يافته ها نشان داد كه بين رابطه شادكامي و سلامت روان دانشجويان رابطه مثبت و معنا داري وجود دارد.در نتيجه معمولاَ انسان ها به دنبال شادكامي اهميت ويژ هاي در زندگي مردم دارد.در حالي كه تجربه استرس،احساس شادكامي را به طور معني دري كاهش مي دهد.
همچنین در تحقیقی که توسط غفارزاده،(1390).تحت عنوان ارتباط بین سبک های هویت برزونسکی با سلامت روانی در دانشجویان دختر رشته ی روانشناسی دانشگاه آزاد کرج صورت گرفت نشان داد که از بین مولفه های سبک های هویت تنها سبک هویت اطلاعاتی با سلامت روان رابطه معنا دار داشت. وپیش بینی کننده معنا داری برای سلامت عمومی بود.همچنین از بین مولفه های سبک های هویت تنها مولفه ی سبک هویت اطلاعاتی با خرده مقیاس سلامت جسمانی و اختلال در عملکرد اجتماعی رابطه معنادار داشت. و پیش بینی کننده ی معنا داری برای سلامت جسمانی و اختلال در عملکرد اجتماعی بود.همچنین در تحقیقی دیگر که توسط فتحی،سهرابی و سعیدیان تحت عنوان مقایسه ویژگی های شخصیتی و سبک های هویت در دانشجویان معتاد و غیر معتاد به اینترنت در سال (1391).صورت گرفت نشان داد که بین افراد معتاد به اینترنت و غیر معتاد به اینتر نت از نظر برخی از ویژگیهای شخصیتی و سبک هویت تفاوت وجود داشت. به این صورت که بین دو گروه از نظر متغییر های هویتی تفاوت معنی داری وجود داشت.به این معنی که هویت اطلاعاتی در دانشجویان غیر معتاد بیشتر از گروه غیر معتاد بود و نیز هویت هنجاری و هویت سردرگم –اجتنابی در گروه معتاد بیشتر از گروه غیر معتاد دیده شد.در تحقیقی که توسط طباطبائی ،پناهنده ،حسین آبادی ،روشنی ،باقریان سرارودی (1391).تحت عنوان رابطه ی سلامت عمومی و پایگاه هویتی دردانشجویان صورت گرفت نشان داد که پایگاههای پراکندگی هویت(بین فردی و ایدئولوژیک)و هویت دستیابی (ایدئولوژیک)در مجموع 14%از واریانس خرده مقیاس افسردگی ،سلامت عمومیرا به صورت معنیداری تبیین میکند.همچنین پایگاه پراکندگی هویت(بین فردی)و هویت دستیابی(ایدئولوژیک)بر روی هم رفته 7%از واریانس خرده مقیاس اضطراب را تبیین میکند،پایگاه دستیابی به هویت (بین فردی) و پراکندگی هویت(بین فردی)نیز 12% از خرده مقیاس ناتوانی در عملکرد بین فردی را تبیین میکند. براساس یافته های پژوهش حاضر میتوان نتیجه گرفت که دست یابی به پایگاههای هویت بین فردی و ایدئولوژیک میتواند به عنوان یک منبع حمایتی مهم به ارتقای سلامت روانی دانشجویان کمک کند.
كهولت و جوكار(1389)،در پ‍وهشي تحت عنوان ارتباط سبك هاي هويت و شادي در دانشجويان،530 دانشجو را مورد بررسي قرار دادند اشاره كرد.نتايج نشان داد كه سبك هويت اطلاعاتي ،پيش بيني كننده مثبت و معنا دار براي عاطفه منفي،سبك اطلاعاتي به صورت مثبت و سبك هنجاري به گونه اي منفي پيش بيني كننده‌ي مثبت و معنا دار براي عاطفه مثبت مي باشد.براي عاطفه منفي،سبك اطلاعاتي به صورت مثبت و سبك هنجاري به گونه اي منفي پيش بيني كننده بودند و مولفه هاي شناختي شادي به صورت مثبت و معنا دار توسط سبك هاي هويت هنجاري و گسيخته-اجتنابي پيش بيني گرديد.نتايج جامعه ،مويد فرضيه پ‍‍ژوهشي مبني بر پيش بيني شادي توسط سبك هاي هويت بود.
عبدی زرین،آقا یوسفی،قائد امینی،محمدی و کهالی(1388)در پژوهشی تحت عنوان رابطه ی سبک های هویت،بهداشت روانی دوران بلوغ،افسردگی و موفقیت تحصیلی در دانش اموزان پسر دبیرستانی قم،260 دانش آموز را مورد بررسی قرار دادند.نتایج نشان داد که رابطه بین سبک هویت اطلاعاتی با موفقیت تحصیلی رابطه مستقیم و معنا دار به دست آمد از سوی دیگر بین سبک هویت اطلاعاتی با سبک هویت سردرگم تعهد هویت،مشکلات روانی دوران بلوغ و افسردگی رابطه منفی معنا دار به دست آمد .همچنین رابطه موفقیت تحصیلی با مشکلات روانی دوران بلوغ و افسردگی رابطه منفی و معنا دار بود.بین سبک هویت سردرگم با مشکلات روانی دوران بلوغ و افسردگی رابطه مثبت و معنا دار به دست آمد بالا ترین میزان تعهد هویت در سبک هویت هنجاری مشاهده شد و جالب آنکه تعهد هویت بلا مشکلات روانی دوران بلوغ رابطه مثبت معنا دار داشت.یعنی دانش آموزانی که میزان هویت بالغ تری داشتند از مشکلات روانی بلوغ بیشتری برخوردار بودند.
نتایج تحقیق خدایاری فرد،شکوهی یکتا،غباری بناب،(1387) با عنوان رابطه بین عوامل تنش زا و نشانگان تنیدگی با راه ‌های مقابله در دانشجویان ،نشان داد که فراوان ترین عامل و رویداد تنش زا در بین پسر مربوط به عوامل تحصیلی بوده و عوامل تنش زای فردی و اجتماعی بعد از عوامل تحصیلی قرار دارند.الگوی منابع تنش زا در دانشجویا دختر و پسر تفاوت چندانی نشان نداد ،اما میزان تأثیرگزاری منابع تنش زا در بین دختر و پسر کاملاَ متفاوت بوده و دانشجویان پسر درباره‌‌ي مسأله ناکامی در ازدواج با همسر دلخواه و دانشجویان دختر بیشتر تحت تأثیر مسائل و مشکلات خانوادگی قرار دارند،همچنین یافته ها نشان دادند که دانشجویان پسر نسبت به دانشجویان دختر بیشتر از مهارت های مقابله ای جستجوی حمایت اجتماعی و انجام کار سخت بهره می جویند.همچنین نشان دادند که اولاَ بین عوامل تنش زا و نشانگان تنیدگی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد،ثانیاَ شیوه های مقابله با تنیدگی و نشانه های آن رابطه داد،به گونه‌ای که استفاده از مهارت‌های مقابله ای،نگرانی عمومی،آرزو پروری،جستجوی تعلق،عدم مقابله،سرزنش خود و درون ریزی موجب افزایش نشانه های تنیدگی می شود.
گرجي زاده(1386)با هدف بررسي رابطه مديريت زمان و سلامت رواني و همچنين سبك هاي هويتي در بين دانش آموزان دبيرستاني ارسنجان،نشان داد كه بين سبك هويتي اطلاعاتي دانش آموزان پسر و دختر تفاوت معناداري وجود دارد يعني پسران بيشتر از سبك هويتي اطلاعاتي ميكنند اما بين سبك هويت هنجاري و سردرگم(اجتنابي)دانش آموزان پسر و دختر تفاوت معني داري وجود ندارد.همچنين نشان داغد كه بين سلامت رواني دانش آموزان پسر و دختر،تفاوت معناداري وجود دارد و پسران از سلامت زرواني بالاتري برخوردارند و نيز بين انواع سبك هويت و سلامت رواني و همچنين بين انواع سبك هاي هويت و ابعاد سلامت رواني رابطه معنادار وجود دارد.
حسيني(1386)در تحقيقي با عنوان بررسي رابطه هويت يابي و سلامت روان نوجوانان شاهد 19-17 ساله با نومنه 515 نفري از دانش آموزان سال سوم دبيرستان و پيش دانشگاهي نشان داد كه بين هويت سردرگم و سبك هويت اطلاعاتي از نظر نشانه هاي افسردگي رابطه معنا دار وجود دارد و اين ميزان در سبك اطلاعاتي كمتر است.
عناصري(1386)در پ‍ژوهشي تحت عنوان رابطه بين سلامت روان و شادكامي دانشجويان دختر و پسر را مورد بررسي قرار داد.نتايج بيانگر آن است كه بين سلامت روان و شادكامي ،رابطه معني دار ي وجود دارد.همچنين بين عدم اضطراب و شادكامي و همينطور عدم افسردگي و شادكامي ،رابطه مستقيم وجود دارد.در حالي كه بين كاركرد جسماني و شادكامي و همچنين كاركرد اجتماعي و شادكامي رابطه معني داري وجود ندارد.همچنين بين شادكامي آزمودني ها در دو گروه دانشجويان دختر و پسر تفاوت معني داري ديده نمي شود.
همچنین در تحقیقی که توسط شکری ،تاجیک اسماعیلی ، دانشور پور، غنایی، دستجردی، (1386). تحت عنوان تفاوت های فردی در سبک های هویت و بهزیستی روانشناختی دانشجویان صورت گرفت نشان داد که سبک هویت اطلاعاتی بر تعهد ، استقلال، تسلط محیطی، رشد فردی، روابط مثبت با دیگران و هدف در زندگی اثر مثبت و معنادار؛ سبک هویت هنجاری بر تعهد اثر مثبت و معنادارو بر استقلال اثر منفی و معنادار، و سبک هویت سردرگم / اجتنابی بر تعهد، استقلال، رشد فردی و هدف در زندگی اثر منفی و معنادار نشان داد اثر غیر مستقیم سبک هویت اطلاعاتی از طریق تعهد بر مقیاس های استقلال، تسلط محیطی، رشد فردی، روابط مثبت با دیگران، هدف در زندگی و پذیرش خود مثبت و معنادار؛ اثر غیر مستقیم سبک هویت هنجاری از طریق تعهد بر مقیاس های استقلال، تسلط محیطی، رشد فردی، روابط مثبت با دیگران، هدف در زندگی و پذیرش خود مثبت و معنادار و اثر غیر مستقیم سبک هویت سردرگم/ اجتنابی از طریق تعهد بر مقیاس های استقلال، تسلط محیطی، رشد فردی، روابط مثبت با دیگران، هدف در زندگی و پذیرش خود منفی و معنادار به دست آمد.
2-4-2-پیشینه پژوهش خارج از کشور
در پژوهش برزونسکی(2005)به بررسی رابطه بین سبک های هویت،بلوغ روانی-اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانشجویان پرداخت.نتایج نشان داد که،دانشجویانی که با سبک پردازش هویت اطلاعاتی وارد دانشگاه می شوند آمادگی بیشتری برای عملکرد موقتی در دانشگاه دارند.آنها سطوح بالایی از خود مختاری تحصیلی،اهداف روش تربیتی و تحصیلی و سطوح بالاتری از تعهد را نسبت به سبک اطلاعاتی نشان میدهند ولی به لحاظ خود مختاری تحصیلی و عاطفی و میزان شکیبایی در روابط بین فردی

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه سلامت روان، سلامت عمومی، سلامت روانی، صاحب نظران Next Entries مقاله درمورد آموزش و پرورش، طرح پژوهش، روش پژوهش