منابع و ماخذ پایان نامه سرمایه فرهنگی، خشونت علیه زنان، جمع آوری اطلاعات، زبان خارجی

دانلود پایان نامه ارشد

لب تاب، دوربین فیلم برداری، عکاسی، انواع آلات موسیقی) توسط مردان به عنوان سرمایه فرهنگی عینیت یافته تلقی شده است
كدام يك از موارد زير را شخصا در اختيار داريد (ميتوانيد چندگزينه را انتخاب كنيد)
کتابخانه شخصی
تابلو هنری
MP3 PLAYER
آلات موسیقی ( تار…ستار..پیانو..)
دوربین عکاسی یا فیلم برداری
اینترنت در خانه
اشتراک روزنامه یا مجله
کامپیوتر یا لپ تاب

این متغیر در سطح اسمی و در نهایت ترتیبی سنجیده میشود. لازم به ذکر است در مقابل هر سوال که به عنوان امکانات انتخاب شود، به انتخاب هر آیتم نمره 1 و به عدم انتخاب ان به معنای نداشتن ان امکانات نمره 0 را قرار دادیم. بدين ترتيب هر فرد با پاسخ به این سوآلات ( تعداد 8 سوال ) ميتواند حداقل نمره 0 و حداكثر نمره 8 را دريافت كند و جاي خود را در طيف سه قسمتي مشخص كند.
بالا متوسط پایین
8 6 5 3 2 0
بر اساس طیف بالا کسانی که با پاسخهایشان نمره 0 تا 2 را بدست آوردند در سطح پایین، 3 تا 5 متوسط و افرادی که نمره 6 تا 8 را از پاسخهایشان کسب نمودند در دسته بالا طبقهبندی نمودیم.
سرمایه فرهنگی نهادی شده مردان
تعریف نظری، عینیت بخشیدن به سرمایه فرهنگی، از طریق مدارک دانشگاهی و تحصیلی است که خارج از دارایی های مادی و عینی و فرهنگی، سرمایه تجسدی و بیو لوژیکی واقعیت پیدا می کند. این کار از طریق کسب عناوین تحصیلی که به صورت قانونی و نهادی تایید شده است، حاصل می گردد که سرمایه فرهنگی نهادینه شده نامیده می شود.
تعریف عملیاتی: در این تحقیق مجموعه مدارک تحصیلی، هنری ، فنی و حرفه ای، زبان خارجی، ورزش مردان که از طریق مراکز رسمی دریافت شده است به عنوان سرمایه فرهنگی نهادینه شده قلمداد می شود. این متغیر در سطح فاصله ای اندازه گیری شده است.اين بعد نيزازتركيب 2 شاخص فرعي مدارك تحصيلي ومدارك معتبر فني، هنري وزبان خارجي ساخته شده است.
گويه اندازه گيري سرمايه فرهنگي (بعد نهادينه شده)
سطح تحصیلات
تعریف نظری:
روندی که طی ان اعضاء جامعه در نظام رسمی سازمان یافته همچون کودکستان، دبستان و دبیرستان، آموزشگاه ها و دانشگاه ها به اخذ دانش و مهارت، فن وتخصص الگو های رفتاری و ارزش های جامعه نائل می آیند(برگس، 1986 :100 – 99 ).
تعریف عملی:
در مورد تحصیلات میتوان تنها به آخرین مدرک تحصیلی اکتفا کرد. در واقع آخرین مدرک تحصیلی که افراد به دریافت ان از طریق گذراندن آموزش رسمی و آکادمیک گردیدهاند.
در این تحقیق برای سنجش میزان تحصیلات در یک سوال بسته از 7 گزینه استفاده شد.
اخرین مدرک تحصیلی
ابتداییو
بی سواد
سیکل
دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس
دکتری

ردیف
سطح مدرک
1
رشته های هنری ( موسیقی،نقاشی،شعر و ادبیات ، عکاسی…)
2
کامپیوتر و سایر رشته های فنی
3
زبان خارجی
4
قران ( حفظ،ترتیل، قرائت)
5
رشته های ورزشی

این متغیر در سطح ترتیبی سنجیده میشود. لازم به ذکر است در مقابل گویههای مدرک تحصیلی 7 گزینه (بیسواد تا دکتری) وجود دارد که به پاسخ افراد به این گزینه نمره 1 تا 7 را قرار دادیم. و در مقابل گزینه های مدرکهای هنری 4 گزینه (هیچکدام تا سطح پیشرفته) وجود دارد که به پاسخ افراد به این گزینه نمره 1 تا 4 را قرار دادیم. بدين ترتيب هر فرد با پاسخ به این گزینه ها ( تعداد 7 گزینه مدرک تحصیلی و 4 گزینه مدرک هنری ) ميتواند حداقل نمره 9 و حداكثر نمره 48 را دريافت كند و جاي خود را در طيف سه قسمتي مشخص كند.

بالا متوسط پایین
48 36 35 22 21 9
بر اساس طیف بالا کسانی که با پاسخهایشان نمره 9 تا 21 را بدست آوردند در سطح پایین، 22 تا 35 متوسط و افرادی که نمره 36 تا 48 را از پاسخهایشان کسب نمودند در دسته بالا طبقهبندی نمودیم.
شاخص کلی سرمایه فرهنگی افراد:
در نهایت با جمع طیفهای مربوط به شاخصهای سرمایه فرهنگی برای به دست آوردن سرمایه فرهنگی نهایی از طیف زیر استفاده نمودیم.
سرمایه فرهنگی در سطح ترتیبی سنجیده میشود. لازم به ذکر است هر فرد با پاسخ به این گویهها ميتواند حداقل نمره 13 و حداكثر نمره 72 را دريافت كند و جاي خود را در طيف سه قسمتي مشخص كند.
بالا متوسط پایین
72 43 42 23 22 13
بر اساس طیف بالا کسانی که با پاسخهایشان نمره 13 تا 22 را بدست آوردند در سطح پایین، 23 تا 42 متوسط و افرادی که نمره 43 تا 72 را از پاسخهایشان کسب نمودند در دسته بالا طبقهبندی نمودیم.
وضعیت اشتغال:
تعریف نظری:
اشتغال عبارت است از هر فعالیت فکری یا بدنی که قانوناً مجاز باشد و به منظور کسب و در آمد (نقدی، غیر نقدی ) صورت گیرد (سفیری،1377: 101 ).
“وضعیت اشتغال به وضعیتی اطلاق می گردد که افراد از لحاظ اشتغال دارند، به عبارت دیگر افراد از لحاظ اشتغال یا شاغل هستند یا غیر شاغل ” (آستین افشان ،1380: 63).
تعریف عملی:
این متغیر با طرح یک سؤال بسته از فرد درباره وضعیت اشتغال او پرسیده شده است.
– وضعيت اشتغال:
شاغل ○ بیکار در جستجوي كار ○ دانشجو يا محصل ○ بازنشسته ○
در این تحقیق وضعیت اشتغال در سطح اسمی سنجیده شده است. به شاغل کد 1، بیکار در جستجوي كار کد 2، دانشجو يا محصل کد 3 و به بازنشسته کد 4 دادیم.
– سن:
تعریف نظری:
منظور تعداد سالهای کاملی است که افراد از زمان تولد خود پشت سرگذاشته اند.
تعریف عملی:
این متغیر با طرح یک سؤال باز از فرد درباره سن او پرسیده شده است. و پس از جمعآوری دادهها به سه قسمت تقسیم خواده شد.
ابزار جمع آوریاطلاعات:
کیفیت و اعتبار هر پژوهش تا حد زیادی به اطلاعات و داده های جمع آوری شده و کیفیت اطلاعات و داده ها نیز به شیوه جمع آوری می باشد و در این راستا ابزار های مختلفی همچون مشاهده مشارکتی و غیر مشارکتی، پرسشنامه،مصاحبه و …..جهت جمع آوری اطلاعات وجود دارند. در این پژوهش از ابزار پرسشنامه جهت جمع آوری اطلاعات استفاده می گردد که این پرسشنامه توسط نگارنده تدوین شده و شامل سوآلات بسته ای می باشد که از 2 بخش تشکیل شده است.
پایایی و اعتبار ابزار
روش پردازش و تحلیل داده ها ، در این تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS داده ها را در به برنامه مذکور از انواع آزمون های دو متغیره و چند متغیره استفاده می کنیم.
روایی :
روایی نشان دهنده جنبه های مادی دقت است. سوالی که در آزمون روایی مطرح میشود این است که آیا واقعاً همان چیزی اندازه گیری می شود که ما مدعی اندازهگیری ان هستیم. برای پی بردن به روایی یک شیوه یا ابزار مطالعه راههای مختلفی وجود دارد که یکی از این راهها اعتبار صوری است. منظور از اعتبار صوری میزان توافق متخصصان یک امر در رابطه با یک شاخص یا معیار است. (ساروخانی،1385: 287).
در این پژوهش حاضر از روش آزمون اعتبار محتوا استفاده شده است. اعتبار محتوا یعنی بررسی دقیق سنجه و مفهوم در پرتوی معنای ان و طرح این پرسش که آیا ابزار سنجش وادعا مفهوم مورد نظر را می سنجد یا نه؟ در این پژوهش ضوابطی را که در مطالعه ی حاضر برای حصول اطمینان از اعتبار محتوای پرسشنامه بکار گرفته شده عبارت از انجام مطالعات نظری، نظر خواهی از اساتید راهنما و مشاور و اساتید متخصص دیگر.
پايايي
يك مقياس قابل اعتماد مقياسي است كه در آن افراد در دو موقعيت زماني مختلف امتياز يكساني را به دست آورند. فقدان قابليت اعتماد در يك مقياس، ناشي از گويههاي غير قابل اعتماد است، بنابراين لازم است هر گويه را براي قابليت اعتماد آن بيازمائيم.مقياس تك بعدي مقياسي است كه در آن همه گويه ها مفهوم واحدي را اندازه گيري مي كند كه براي سنجش ان از تكنيك تحليل گويه ها استفاده شده است. راه پي بردان به اينكه آيا پاسخهاي مربوط به يك گويه خاص، با پاسخهاي گويههاي ديگر هماهنگي دارد يا خير، محاسبه ضريب همبستگي ميان نمره افراد در آن گويه و نمره آنها در بقيه مقياس است. اين ضريب، ضريب گويه به مقياس ناميده مي شود. (Corrected Item-Total Correlation) ضريب همبستگي از 0 تا 1 در تغيير است. هر چه اين ضريب بالاتر باشد تعلق گويه به مقياس بيشتر آشكار مي شود، بر اساس يك قاعده سرانگشتي اگر اين ضريب كمتراز 0/3 باشد، بايد گويه مربوط بدان از مقياس حذف شود (دواس،1376: 331).
از آنجا كه بيشتر اوقات دستيابي به افراد در دو موقعيت امكانپذير نيست، رهيافت علميتر توجه به هماهنگي پاسخ يك فرد به يك گويه در مقايسه با هر يك از گويههاي ديگر مقياس است. (همبستگيهاي گويه به گويه) اين رهيافت سنجهاي براي اندازهگيري قابليت اعتماد كلي مقياس فراهم ميكند. شاخص انآمارهاي است كه ” آلفاي كرونباخ ” ناميده ميشود. اين آماره از 0 تا 1 تغيير ميكند، هرچه اين رقم بآلاتر باشد، قابليت اعتماد مقياس بيشتر است. براساس يك قاعده سر انگشتي، آلفا بايد حداقل 0/7 باشد تا بتوانيم بگوييم كه مقياس داراي قابليت اعتماد است(دواس،1376: 331).
نتایج آزمون آلفای کرونباخ مربوط به متغیرهای تحقیق درزیر آمده است.
نتایج آزمون نشان ميدهد كه مقياس از اعتبار كافي براي سنجش متغير ” نگرش عاطفی به خشونت علیه زنان (فیزیکی، روانی و اقتصادی)” برخوردار است. چرا كه مقدار آلفاي كرونباخ ان (0/8990) بآلاتر از 0/7 مي باشد.
نتایج آزمون نشان ميدهد كه مقياس از اعتبار كافي براي سنجش متغير “نگرش شناختی به انواع خشونت علیه زنان (فیزیکی،روانی واقتصادی)” برخوردار است. چرا كه مقدار آلفاي كرونباخ ان (0/7781) بآلاتر از 0/7 مي باشد.
نتایج آزمون نشان ميدهد كه مقياس از اعتبار كافي براي سنجش متغير ” نگرش (کنشی) رفتاری به انواع خشونت علیه زنان( فیزیکی،روانی و اقتصادی)” برخوردار است. چرا كه مقدار آلفاي كرونباخ ان (0/7810) بآلاتر از 0/7 مي باشد.
نتایج آزمون نشان ميدهد كه مقياس از اعتبار كافي براي سنجش متغير ” خشونت به زنان در خانواده” برخوردار است. چرا كه مقدار آلفاي كرونباخ ان (0/7810) بالاتر از 0/7 مي باشد.
نتایج آزمون نشان ميدهد كه مقياس از اعتبار كافي براي سنجش متغير ” سرمايه فرهنگي ” برخوردار است. چرا كه مقدار آلفاي كرونباخ آن (0/7441) بالاتر از 0/7 مي باشد.

فصل 4
الف: یافته های توصیفی
ب: یافته های تحلیلی

مقدمه
یافته های تحقیق شامل یافته های توصیفی و یافته های تحلیلی می باشد.در ابتدا برای مشخص کردن وضعیت کلی پاسخگویان به یافته های توصیفی می پردازیم. در این یافته ها نحوه ی پاسخگویی به متغیر زمینه ای و سپس توزیع نسبی پاسخگویان به سوآلات را آورده ایم. اما در بخش یافته های تحلیلی با استفاده از جداول دو متغیره به بررسی رابطه ی متغیرهای زمینه ای و مستقل با متغیر وابسته می پردازیم.
الف)ویژگی های نمونه آماری:
در این بخش از تحقیق به توصیف یافته هایی که از ویژگی های فردی شامل سن،وضعیت اشتغال، میزان پاسخگویی به گویه ها به دست آمده است، پرداخته می شود.
جدول شماره (1-4 ): توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب به “سن”
سن پاسخگویان
فراوانی
درصد
درصد خالص
25تا 35 سال
159
41.8
42.2
36تا 45 سال
128
33.7
34.0
بالاي 45 سال
90
23.7
23.9
جمع
377
99.2
100.0
بی پاسخ
3
.8

جمع
380
100.0

Mode=31 Median=37 Mean= 38/99

از تعداد 380 نفر پاسخگو در مورد متغیر سن، 42/2 درصد از پاسخگویان در سنین 25 تا 35 سال قرار دارند. 34 درصد بین 36 تا 45 سال سن قرار دارند و 23/9 درصد از پاسخگویان

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه سرمایه فرهنگی، خشونت علیه زنان، کالاهای فرهنگی، ارزشهای فرهنگی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه خشونت علیه زنان، سرمایه فرهنگی، خشونت خانگی، متغیر مستقل