منابع و ماخذ پایان نامه سرمایه فرهنگی، خشونت علیه زنان، کالاهای فرهنگی، ارزشهای فرهنگی

دانلود پایان نامه ارشد

شود.
فحاشی و توهین به زن از سوی شوهر،محبت بین انها را کمرنگ می کند.
شوهر می‌تواند، در دارایی‌ها و اموال همسرش تصرف كند.
شوهر حق دارد که حقوق همسررا اجبارا از او دریافت کند.
این متغیر در سطح ترتیبی سنجیده میشود. لازم به ذکر است در مقابل هر گویه 5 گزینه (کاملاً مخالف تا کاملاً موافق) وجود دارد که به پاسخ افراد به این گزینه نمره 1 تا 5 را قرار دادیم. بدين ترتيب هر فرد با پاسخ به این گویهها ( تعداد 6 گویه ) ميتواند حداقل نمره 6 و حداكثر نمره 30 را دريافت كند و جاي خود را در طيف سه قسمتي مشخص كند.
بالا متوسط پایین
30 23 22 14 13 6
بر اساس طیف بالا کسانی که با پاسخهایشان نمره 6 تا 13 را بدست آوردند در سطح پایین، 14 تا 22 متوسط و افرادی که نمره 23 تا 30 را از پاسخهایشان کسب نمودند در دسته بالا طبقهبندی نمودیم.
شاخص نگرش کنشی (رفتاری) خشونت علیه زنان
گویه 13 تا 18 نگرش کنشی (رفتاری) خشونت علیه زنان را میسنجد.
13. اگر زن مورد ضرب و شتم قرار گیرد باید تصمیم به جدایی بگیرد.
14. اگر در زندگی مشترک شوهر زنش را کتک زد زن باید مقابله به مثل کند.
15. اگر زن از سوی شوهر به مرگ تهدید شود به مراکز قضایی گزارش باید دهد.
16. اگر مرد به زنش توهین کرد زن هم باید با توهین پاسخش را بدهد.
17. اگر شوهر مانع کار بیرون از منزل شود زن بخاطر استقلال خودش زیر بار نرود.
18. برای زن کار بیرون از منزل خیلی مهم نیست.
این متغیر در سطح ترتیبی سنجیده میشود. لازم به ذکر است در مقابل هر گویه 5 گزینه (کاملاً مخالف تا کاملاً موافق) وجود دارد که به پاسخ افراد به این گزینه نمره 1 تا 5 را قرار دادیم. بدين ترتيب هر فرد با پاسخ به این گویهها ( تعداد 6 گویه ) ميتواند حداقل نمره 6 و حداكثر نمره 30 را دريافت كند و جاي خود را در طيف سه قسمتي مشخص كند.
بالا متوسط پایین
30 23 22 14 13 6
بر اساس طیف بالا کسانی که با پاسخهایشان نمره 6 تا 13 را بدست آوردند در سطح پایین، 14 تا 22 متوسط و افرادی که نمره 23 تا 30 را از پاسخهایشان کسب نمودند در دسته بالا طبقهبندی نمودیم.
نگرش کلی افراد به خشونت:
در نهایت برای بدست آوردن نگرش کلی به خشونت علیه زنان طیفهای مربوط به شاخصهای نگرش عاطفی، شناختی و کنشی خشونت علیه زنان را با هم جمع نموده و طیف جدیدی به دست آوردیم که در ان هر فرد با پاسخهای خود میتواند حداقل نمره 18 و حداکثر 90 را کسب نماید. این متغیر نیز در سطح ترتیبی سنجیده میشود.
بالا متوسط پایین
90 67 66 42 41 18
بر اساس طیف بالا کسانی که با پاسخهایشان نمره 18 تا 41 را بدست آوردند در سطح پایین، 42 تا 66 متوسط و افرادی که نمره 67 تا 90 را از پاسخهایشان کسب نمودند در دسته بالا طبقهبندی نمودیم.
تعریف نظری انواع خشونت علیه زنان
خشونت فیزیکی
آشکارترین شکل آزاری است که ممکن است علیه زن واقع شود . هر گونه اقدام فیزیکی که جسم زن را با هدف آسیب رساندن یا کنترل وی مورد آزار قرار دهد ، در این بخش جای می گیرد. ( رئیسی ترشیزی ، امرا…، 1381، 50-49)
گویه 1، 2، 7، 8، 13 و 14 خشونت فیزیکی را می سنجد.
1.کتکزدنهمسرتانبهاواحساسلذتمیدهد.
2.شوهرمیتواندبرایکنترلزندربرخیمواردازبرخوردهایفیزیکیاستفادهکند.
7.هرگونهبرخوردفیزیکیخشنازسویشوهرسلامتیزنرابهخطرمیاندازد.
8.کتکزدنزندر دراز مدتباعثمیشوداولجبازشود.
13. اگر زن مورد ضرب و شتم قرار گیرد باید تصمیم به جدایی بگیرد.
14. اگر در زندگی مشترک شوهر زنش را کتک زد زن باید مقابله به مثل کند.
این متغیر در سطح ترتیبی سنجیده میشود. لازم به ذکر است در مقابل هر گویه 5 گزینه (کاملاً مخالف تا کاملاً موافق) وجود دارد که به پاسخ افراد به این گزینه نمره 1 تا 5 را قرار دادیم. بدين ترتيب هر فرد با پاسخ به این گویهها ( تعداد 6 گویه ) ميتواند حداقل نمره 6 و حداكثر نمره 30 را دريافت كند و جاي خود را در طيف سه قسمتي مشخص كند.
بالا متوسط پایین
30 23 22 14 13 6
بر اساس طیف بالا کسانی که با پاسخهایشان نمره 6 تا 13 را بدست آوردند در سطح پایین، 14 تا 22 متوسط و افرادی که نمره 23 تا 30 را از پاسخهایشان کسب نمودند در دسته بالا طبقهبندی نمودیم.
خشونت روانی
خشونت روانی ، مجموعه گسترده ای از آزار یا تهاجم های غیر فیزیکی است . این نوع از خشونت ، تحت عناوینی چون آزار ( تهاجم ) روانی ، آزار روحی ، آزار کلامی و عناوین دیگر نیز آورده شده است. تلاش های اندکی دربرآورد وسعت بدرفتاری روانی میان بزرگسالان یک خانواده نسبت به یکدیگر صورت گرفته است . بررسی آزار روانی از ان جهت اهمیت دارد که تحقیقات نشان می دهد تهاجم روانی به عنوان عامل خطر و هشدار مقدماتی برای تهاجم های بدنی به شمار رود . برخی متغیرها هم مانند خشم و خصیصه قدرت طلبی می تواند به عنوان پیشگو کننده تهاجم روانی در آینده به کار آید.( همان، 51)
گویه 3، 4، 9، 10، 15 و 16 خشونت روانی را می سنجد.
3.مطیعبودنزنمیزانارامشخانوادهراافزایشمیدهد.
4.مردحقدارددرصور ت سرزدناشتباهازسویزن،اوراموردسرزنشوتحقیرقراردهد.
9.انتقادپیدرپیاززندرمورداشتباهاتشموجبرویهمثبتدراومیشود.
10.فحاشیوتوهینبهزنازسویشوهر،محبتبینانهاراکمرنگمیکند.
15. اگر زن از سوی شوهر به مرگ تهدید شود به مراکز قضایی گزارش باید دهد.
16. اگر مرد به زنش توهین کرد زن هم باید با توهین پاسخش را بدهد.
این متغیر در سطح ترتیبی سنجیده میشود. لازم به ذکر است در مقابل هر گویه 5 گزینه (کاملاً مخالف تا کاملاً موافق) وجود دارد که به پاسخ افراد به این گزینه نمره 1 تا 5 را قرار دادیم. بدين ترتيب هر فرد با پاسخ به این گویهها ( تعداد 6 گویه ) ميتواند حداقل نمره 6 و حداكثر نمره 30 را دريافت كند و جاي خود را در طيف سه قسمتي مشخص كند.
بالا متوسط پایین
30 23 22 14 13 6
بر اساس طیف بالا کسانی که با پاسخهایشان نمره 6 تا 13 را بدست آوردند در سطح پایین، 14 تا 22 متوسط و افرادی که نمره 23 تا 30 را از پاسخهایشان کسب نمودند در دسته بالا طبقهبندی نمودیم.
خشونت اقتصادی
رفتارهای محدود کننده زن در امور مالی و کنترل سختگیرانه شوهر بر منابع مالی خانواده مانند دفترچه چک بانکی ، صندوق نگهداری پول ها و … در خشونت های اقتصادی قرار می گیرند .
مصادیق این نوع از خشونت را در چنین مواردی می توان یافت ، کنترل درآمدها ونظارت بر حق اشتغال زن ، اجبار زن به فروش اموال ، جلوگیری از خرید دلخواه ، دخل وتصرف در درآمد یا ارث زن ، تصرف دراموال گرانقیمت زن ، به زور از زن پول گرفتن ، اتهام دزدی زدن به زن ، ندادن پول کافی به زن علیرغم تمکن مالی و … ؛ البته مواردی چون تهدید ، اجبار ، افتراء و … قابلیت قرار گرفتن در دسته خشونت های روانی را نیز دارند . (همان، 51)
گویه 5، 6، 11، 12، 17 و 18 خشونت اقتصادی را می سنجد.
5.وابستگیمالیزنبهشوهراوراتحتکنترلمستقیمشوهرقرارمیدهد.
6.مردبهعنوانمسئولخانوادهحقدارددردادنخرجیمنزلسختگیریکند.
11.شوهرمی‌تواند،دردارایی‌هاواموالهمسرشتصرفكند.
12.شوهرحقداردکهحقوقهمسررااجباراازاودریافتکند.
17. اگر شوهر مانع کار بیرون از منزل شود زن بخاطر استقلال خودش زیر بار نرود.
18. برای زن کار بیرون از منزل خیلی مهم نیست.
این متغیر در سطح ترتیبی سنجیده میشود. لازم به ذکر است در مقابل هر گویه 5 گزینه (کاملاً مخالف تا کاملاً موافق) وجود دارد که به پاسخ افراد به این گزینه نمره 1 تا 5 را قرار دادیم. بدين ترتيب هر فرد با پاسخ به این گویهها ( تعداد 6 گویه ) ميتواند حداقل نمره 6 و حداكثر نمره 30 را دريافت كند و جاي خود را در طيف سه قسمتي مشخص كند.
بالا متوسط پایین
30 23 22 14 13 6
بر اساس طیف بالا کسانی که با پاسخهایشان نمره 6 تا 13 را بدست آوردند در سطح پایین، 14 تا 22 متوسط و افرادی که نمره 23 تا 30 را از پاسخهایشان کسب نمودند در دسته بالا طبقهبندی نمودیم.
تعریف نظری و عملیاتی متغیر مستقل
سرمایه فرهنگی
تعریف نظری، “سرمایه فرهنگی دارائی های مجسم کننده و ذخیره کننده یا تامین کننده ارزشهای فرهنگی است که دارای سه بعد عینیت یافته ( کالاها و آثار هنری، مانند نقاشیها، مجسمه ها، مصنوعات فرهنگی، کتابها و غیره) تجسدی و نهادی شده ( تحصیلات و مدارک معتبر علمی و هنری و مهارتی ) می باشد” ( تراسبی، 1383 : 69)
در پژوهش سرمایه فرهنگی توسط شاخص های سه گانه سرمایه فرهنگی تجسد یافته ، عینیت یافته ، و نهادینه شده سنجیده شده است . در زیر به عملیاتی کردن هریک از شاخص های فوق می پردازیم.
بعد تجسدی( درونی شده) سرمایه فرهنگی مردان
تعریف نظری : “در این نوع سرمایه به بدن و ذهن فرد پیوسته است. به تلاشها و سرمایه گذاریها ی شخصی فرد وابسته است و به وسیله خود فرد بدست می آید. ان کسی که برای تحصیل و برای بهبود خود فعالیت می کند ان را بدست می آورد. صرف کردن زمان برای کسب علم، تلاش برای کسب سرمایه تجسدی است این نوع سرمایه پیوسته و همراه فرد است” ( bourdiou,1986 : 13).
تعریف عملیاتی : در این مطالعه منظور از سرمایه فرهنگی تجسد یافته، مهارت های فرد در بعد آموزشی ، هنری ، تکنولوژیک ، مذهبی است.
1) رشته های هنری ( موسیقی،نقاشی،عکس، ادبیات و شعر ،فیلم سازی و …..)
2) کار با کامپیوتر( تایپ،اینترنت یا اشنایی با نرم افزار های مختلف)
3) زبان های خارجی( انگلیسی، عربی، فرانسوی و ..)
4) قران و یا برنامه های مذهبی
این متغیر در سطح ترتیبی سنجیده میشود. لازم به ذکر است در مقابل هر گویه 4 گزینه (هیچ، کمی، متوسط، زیاد) وجود دارد که به پاسخ افراد به این گزینه نمره 1 تا 4 را قرار دادیم. بدين ترتيب هر فرد با پاسخ به این گویهها ( تعداد 4 گویه ) ميتواند حداقل نمره 4 و حداكثر نمره 16 را دريافت كند و جاي خود را در طيف سه قسمتي مشخص كند.
بالا متوسط پایین
16 13 12 8 7 4
بر اساس طیف بالا کسانی که با پاسخهایشان نمره 4 تا 7 را بدست آوردند در سطح پایین، 8 تا 12 متوسط و افرادی که نمره 13 تا 16 را از پاسخهایشان کسب نمودند در دسته بالا طبقهبندی نمودیم.
سرمایه فرهنگی عینیت یافته مردان
تعریف نظری، اشیاء مادی، کالاهای فرهنگی و رسانه های مانند نوشته ها، کتاب ها، نقاشی ها، ابزار موسیقی جزء سرمایه فرهنگی عینیت یافته است. بهره گیری از سرمایه فرهنگی عینیت یافته، وابسته به سرمایه فرهنگی تجسدی فرد است(Bourdiou, 1986 : 9-12).
تعریف عملیاتی: در این تحقیق، مالکیت مجموعه ی کالاهای فرهنگی مکتوب ( کتاب و انواع مجلات) و کالاهای صوتی و تصویری ( سی دی، mp3، نوار کاست) و ابزار فرهنگی( موبایل، کامپیوتر،

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه خشونت علیه زنان، دارایی ها Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه سرمایه فرهنگی، خشونت علیه زنان، جمع آوری اطلاعات، زبان خارجی