منابع و ماخذ پایان نامه راهبردهای مقابله، راهبردهای مقابله ای، سلامت روان، روابط بین فردی

دانلود پایان نامه ارشد

از افراد سبک اطلاعاتی پایین تر هستند. تفاوت معناداری در کیفیت روابط بین فردی میان دو سبک هویت هنجاری و مغشوش (اجتنابی)مشاهده نشد.زنان در روابط بین فردی شکیبایی بیشتری را نسبت به دیگران از خود نشان دادند.
يافته هاي ليوراس و بوسما(2005) در برسي سبك هاي هويت و بهزيستي رواني دانشجويان،نشان دادند كه ضريب همبستگي بين سبك هويت اطلاعاتي و همه خرده مقياس هاي بهزيستي رواني مثبت و معنا دار است به استثناي خويشتن پذيري كه رابطه اش بيا سبك هويت اطلاعاتي مثبت بوده ولي معنا دار نيست.سبك هويت هنجاري با خرده مقياس هاي خويشتن پذيري ،تسلط محيطي،روابط مثبت با ديگران و هدف داشتن در زندگي همبستگي مثبت داشت،سبك هويت سردرگم(اجتنابي) با تمام خرده مقياس هاي بهزيستي رواني همبستگي منفي معنا دار داشت. عامل تعهد هويت نيز با تمام اين خرده مقياس ها همبستگي مثبت معنا دار برقرار كرده بود.
برزونسكي(2003) به برسي ارتباط بين سبك هاي هويت و سطح سلامت عمومي در دانشجويان پرداخت.نتايج نشان داد كه افراد داراي سبك هويت اطلاعاتي داراي بالاترين تعهد وسطح سلامت عمومي را در بين دو گروه ديگر داشتند.در افراد داراي سطح هويت هنجاري ،سطح تعهد بالا بود اما سطح سلامت عمومي متوسط بود . افراد داراي سبك هويت سردرگم/اجتنابي از پايين ترين سطح تعهد و سلامت عمومي برخوردار بودند.
در اين تحقيق تفاوت معناداري بين زنان و مردان در اكتساب هويت و برخورداري از سلامت عمومي مشاهده نشد.
در پژوهشی دیگر برزونسکی(2003) در یک مطالعه به بررسی نقش تعهد در رابطه بین سبک های هویت و بهزیستی روانشناختی پرداخت.نتایج نشان داد تعهد به شیوه های گوناگون می تواند بر روابط بین این دو متغییر تأثیر بگذارد.در مدل مداخله مستقیم با سبک های پردازش هویت و تعهد هویت به طور مستقیم و مستقل با متغییر های مربوط به سلامت در ارتباط اند.در مدل واسطه ای،سبک پردازش و هویت از طریق میزان تعهد با سلاامت فرد رابطه دارد و در مدل اثر تعدیل گر،قدرت و جهت ارتباط بین سبک های پردازش هویت و سلامت با سطوح مختلفی از تعهد بالا یا پایین تغییر میکند.فقدان یک تعهد محکم احتمالاَ افراد با سبک مغشوش اجتنابی را در یک موقعیت بسیار اسیب پذیر قرار می دهد.علاوه بر این تحقیقات زیادی نشان میدهد،در مقایسه با افراد دارای سبک هنجاری و اطلاعاتی افراد د ارای سبک مغشوش دامنه ای از رفتارهای مشکل دار و مسائلی از قبیل اختلالالت خوردن،مشکلات مربوط به مدرسه و تعطیل ،واکنشهای روان نژدی و افسردگی،استفاده از الکل و دارو به صورت ناادرست و زود هنگام را تجربه می کنند.
مطالعات ولز(2000)،نشان میدهد که اختلالات روان شناختی هنگامی که راهبردهای مقابله ای ناسازگار مثل تفکر،درجاماندگی،اجتناب و سرکوبی فکر اصلاح خود باورهای ناکارآمد را با شکست مواجهه می سازد تدام می یابند و باعث می شوند که اطلاعات منفی در مورد خود افزایش یابند.
نورمي،برزونسكي،تامي و كيني(1997)در بررسي خود به اين نتيجه رسيدند كه افراد داراي سبك هويت اطلاعاتي از سطح بالاتري از عزت نفس (زير مقياس شادكامي)برخوردارند و افراد داراي سبك هويت هنجاري ،خود پنداره باثبات تري دارند و افراد دارنده ي سبك هويت سردرگم (اجتنابي)نشانه هاي افسردگي بيشتري بروز مي دهند.در نتيجه افرا داراي سبك هويت سردرگم (اجتنابي)شادي كمي را در مقايسه با ديگرسبك هاي هويت تجربه مي كنند.
مطالعات طولي مئوس(1996) نشان مي دهند كه پايگاه هاي هويت از نظر سلامت رواني با يكديگر تفاوت هايي دارند.يعني افراد داري هويت تعليق و پس از آن هويت سردرگم،داراي پايين ترين سطح سلامت رواني هستند و پايگاه هاي داراي تعهد بالا (هويت زود رس و موفق )بالاترين سطح سلامت رواني را نشان ميدهند.
گریفیت و دابو(1993؛به نقل از قنائت،1996)در هدفی با بررسی راههای مقابله نوجوانان و جوانان در برخورد با عوامل تنش زای موجود در خانواده،مدرسه،و همسالان،دانش آموزانی را از مدارس راهنمایی و دبیرستان انتخاب و آنها را به سه گروه سنی تقسیم کردند.سپس پرسشنامه راهبردهای مقابله ای به آنها داده شد.نتایج نشان داد 1-جوانان بیشتر در مواجهه با عوامل تنش زای مربوط با همسالان از مقابله گرایش سود می جویند،2-دختران در مقایسه با پسران،بیشتر از هر نوع مقابله گرایش و مقابله اجتنابی به صورت ترکیبی بهره می گیرند،3-با وجود نوع عامل تنش زا،راهبردهای مقابله ای گرایش،بیشتر پیامدها و نتایج مطلوب و مورد علاقه را پیش بینی می کنند،در حالی که راهبردهای مقابله ای اجتنابی بیشتر نتایج و پیامدهای ناخواسته را پیش بینی می کنند.
تحقیق اندلر و پارکر(1994).در جامعه ی کانادا نشان داد که زنان در مقایسه با مردان به کاربرد راهبردهای مقابله هیجانی و اجتنابی گرایش بیشتری دارند.
پتاسک و همکاران(1992،به نقل از تروپ،1994)رویدادهای زندگی و چگونگی مقابله با آن را در دانشجویان مطالعه کردند.نتایج نشان داد که دانشجویان پسر بیشتر از رویارویی مبتنی بر مسأله و دانشجویان دختر از رویارویی مبتنی بر هیجان استفاده می کنند.در زمینه استرس هم مشخص شد استرس خانوادگی و بیماری در دختران بیشتر از پسران است،در صورتی که در پسران استرس اقتصادی بیشتر از دختران گزارش شده است.
در زمینه ارجحیت شیوه رفتاری یا شناختی مقابله نیز،شیفمن(1989،به نقل از موس و اسکافر،1993؛به نقل از خدایاری فرد و پرند،1385)به این نتیجه رسید که هر دو شکل پاسخ مقابله ای((رفتاری و شناختی)موثرند،ضمن آنکه ترکیب هر دو نوع نیز بر انتخاب جداگانه هر کدام برتری دارد.
پتروسکی و بیر کی مر،(1991) مشاهده کردند که مقابله مستقیم قوی ترین عامل پیش بینی کننده نشانه‌های روان‌شناختی است.علاوع بر آن،25 تا 35 درصد افرادی که نشانه های بیماریرا گزارش می کردند،به میزان کمی از راهبردهای مقابله موثر استفاده کرده و رویدادهای تنش زای اخیر زندگی خود را با شدت بیشتری ادراک می کرد.

فصل سوم
روش شناسی پژوهش

3-1-روش تحقيق:

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه سلامت روان، سلامت عمومی، سلامت روانی، صاحب نظران Next Entries مقاله درمورد آموزش و پرورش، طرح پژوهش، روش پژوهش