منابع و ماخذ پایان نامه دستور موقت، دیوان عدالت اداری، اسناد و املاک

دانلود پایان نامه ارشد

متقاضی دستور موقت (سر دفتر یا دفتریار) تامین اخذ نخواهد کرد و صدور دستور موقت منوط به سپردن تامین نمی‌باشد. مضافاً اینکه دستور موقت تحت هیچ عنوانی از سوی مشتکی عنه (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) قابل رفع اثر نمی‌باشد و لغو نمی‌گردد و مشتکی عنه نمی‌تواند با تودیع وثیقه یا تامین مناسب و یا معرفی ضامن از دستور موقت رفع اثر نماید.
بند دوم: شرایط صدور دستور موقت
برای اینکه دستورموقت موردقبول شعبات دیوان عدالت اداری قرار گیرد باید دارای شرایط زیر باشد:
اول: فوریت موضوع

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه دستور موقت، دیوان عدالت اداری، آیین دادرسی Next Entries منابع پایان نامه با موضوع افراد بزهکار