منابع و ماخذ پایان نامه خشونت علیه زنان، سرمایه فرهنگی، آسیب های اجتماعی، جامعه شناسی

دانلود پایان نامه ارشد

بر منابع مالی خانواده مانند دفترچه چک بانکی ، صندوق نگهداری پول ها و … در خشونت های اقتصادی قرار می گیرد.
مصادیق این نوع از خشونت را در چنین مواردی می توان دریافت، کنترل درآمدها ونظارت بر حق اشتغال زن ، اجبار زن به فروش اموال ، جلوگیری از خرید دلخواه ، دخل وتصرف در درآمد یا ارث زن، تصرف دراموال گرانقیمت زن، به زور از زن پول گرفتن، اتهام دزدی زدن به زن، ندادن پول کافی به زن علیرغم تمکن مالی و … ؛ البته مواردی چون تهدید، اجبار، افتراء و … قابلیت قرار گرفتن در دسته خشونت های روانی را نیز دارند.مردانی که در خانواده دست به خشونت می زنند، در محیط های فرهنگی اجتماعی نگرش خاصی نسبت به خشونت علیه زنان دارند.

از آنجایی که بررسی پدیده ها و مسایل اجتماعی از دغدغه های اساسی جامعه شناسی می باشد در این راستا است که تحقیق حاضر شکل یافته است تا بتواند به بررسی نگرش در خصوص یکی از آسیب های اجتماعی (خشونت علیه زنان) بپردازد . پیشنه ی تجربی شامل پژوهش های داخلی و خارجی است که در قالب مقاله و پایان نامه نگاشته شده اند و تا حدی به دلیل نو بودن موضوع تحقیق خودم مرتبط می باشند.آرا و نظریه های چندین نظریه پرداز در مورد نگرش و سرمایه فرهنگی مطرح شده است البته نگرش،پیچیده و دارای ابعاد متعددی است و هیچ نظریه ای توان پوشش و بررسی ان را به صورت کامل ندارد.نظریه پردازان مطرح شده در این تحقیق دو دسته اند: رویکرد نگرش از دیدگاه روان شناسی اجتماعی که عبارتند از : نظریه کرچ، کراچفیلد و بالاچی، نظریه کنش موجه یا عمل بخردانه، نظریه روزن اشتیل و هروشکا، روزن اشتیل و هروشکا، الیزابت نوئل-نئومن، تزیشه و کرومکا، بندورا، کارکردی، نظریه شرطی سازی کنشگر،الپورت، گرونبرگ،ناهماهنگی شناختی و زایوک هستند. این نظریه پردازان هر کدام در سطح کلانی به نگرش پرداخته اند .در این رویکرد خصلت ذهنی بودن نگرشها، پیش از هر چیزی باید نگرش را یک حالت ذهنی میدانند. به تعبیر دقیق تر نگرش متضمن نوعی ارزیابی از کسی یا چیزی است و این ارزیابی امری کیفی و غیر حسی است. درباره شناسایی و اندازه گیری نگرشها ابهامات بسیاری وجود دارد. از یک سو غالبا چنین تصور می شود که نگرشها به عنوان یک چیز واقعی تلقی می شوند – چیزی که در ذهن یک فرد وجود دارد و موجب تحریک رفتار فرد می شود- از سوی دیگر هیچکس هرگز نمی تواند نگرش را مشاهده کند یا لمس کند. نگرش یک وجود استنباطی است که فقط می توانان را به صورت غیر مستقیم مشاهده نمود و کمیت ان را مورد اندازه گیری قرار داد.. نگرش در وهله اول برای دستیابی به اهداف کمک می کنند نگرش ها می توانند در دستیابی به اهداف کاملا مفید واقع شوند زیرا آنها با ابزار رسیدن به هدف را تامین می کنند و یا اینکه با دستیابی به هدف عجین می شوند. در این نظریات برای درک ماهیت نگرش ها، می توانیم از طریق دریافت فایده و ضرورت ان به مساله پی ببریم و این سوال را مطرح سازیم که اساسا چگونه نگرش ها به مردم در جهت بر آوردن نیازهایشان کمک می کنند؟ یک نگرش چه منفعتی برای یک فرد دارد؟ یک نگرش چگونه می تواند نیاز های یک شخص را ارضاء کند؟ چگونه فرد را در سازگاری با محیطش یاری می رساند. دسته دیگر رویکردی جامعه شناسانه به نگرش دارند که عبارتند از کالینز،هربرت بلومر، یادگیری اجتماعی، نظریه نیوکامب را می توان نام برد. در رویکرد جامعه شناسی نظریه پردازان به نگرش و اندیشه افراد را به نقش های اجتماعی و پایگاه های طبقاتی شان مرتبط سازد او معتقد بود که افکار را باید به اوضاع زندگی و موقعیت تاریخی کسانی ارتباط داد که به ان افکار معتقد بودند، بنابراین طبقات مردم در طرز تلقی شان، همیشه تحت تاثیر طبقه خود قرار دارند. هر طبقه اجتماعی دارای نوع خاصی از ایدئولوژی و آگاهی است و رفتار و ارزش ها و نگرش های افراد در طبقات مختلف با هم در تعارض اند. نظریات نظریه پردازان روان شناسی اجتماعی و جامعه شناسی را به صورت خلاصه بدین گونه می باشد: در نظریه کرچ، کراچفیلد و بالاچی، این سه نظریه پرداز ” نگرش را ترکیب شناختها و اساسها و آمادگی برای عمل نسبت به یک چیز معین می دانند. در نظریه کنش موجه یا عمل بخردانه ، فیش باین و ایزن در پی یافتن یک نظریه برای تبیین رفتار به نقش نگرش اشاره می کنند به نظر آنها قبل از بروز رفتار یک قصد و نیت وجود دارد که خود تابع دو عمل می باشد . فیش باین و ایزن در مطالعات خود در پی تبیین و توضیح رفتار به نقش نگرش توجه نموده اند به نظر آنها یک کنش یا رفتار در پی یک زنجیره ای از عوامل روی می دهد حلقه ما قبل از بروز رفتار قصد ونیت است انجام یک رفتار است اما قصد و نیت خود متاثر و تابع از دو متغیر دیگر است که عبارتند از، نگرش به رفتار که متغیر فردی و شخصی است و طی ان رفتار از منظر خود فرد کنشگر ارزیابی می شود . متغیر دوم هنجار ذهنی است که منعکس کننده ی نفوذ و فشار اجتماعی است که شخص انرا برای انجام یک کار (رفتار) احساس و ادراک می کند. در نظریه روزن اشتیل و هروشکا ، این دو نظریه پرداز در نظریات خود بر نقش تجربه و رضایت در شکل گیری یا تغییر نگرش ها تاکید دارند . به نظر هروشکا ، تجربه عامل موثری در تکوین نگرش ها می باشد. الیزابت نوئل- نئومن، مدل مارپیچ سکوت را مطرح نموده که ایده ی اساسی این مدل ان است که اکثر افراد کوشش می کنند از داشتن یک نگرش و باور به صورت منزوی و تنها اجتناب کنند، بنابراین فرد به محیط اطرافش ان چنان نگاه می کند که بیاموزد کدام نظریات حکمفرما، شایع و غالب است با قدرت را در دست دارد و کدام نظریات کمتر مسلط یا رو به زوال است. تزیشه و کرومکا به دو متغیر موثر بر روی نگرش اشاره می کنند که عبارتند از:1- عنصر ادراکی، یعنی فرد تا چه حد از خشونت علیه زنان و عوارض انآگاهی و اطلاع دارد. بدین ترتیب ادراک بر روی گرایش فرد موثر هستند. 2- میزان وابستگی در شبکه روابط اجتماعی. در نظریه بندورا رویکردیدیگری که نگرشها از طریق انآموخته می شوند، الگوی یادگیری مشاهده ای است که توسط بندورا(1986) مطرح شد. مثلا در خانواده، فرزندان، بسیاری از نگرشهای خود را با مشاهده نگرشها و به ویژه مشاهده رفتارهای نگرشی خاص والدین شکل می دهند. در رویکرد کارکردی این الگو بر تفاوتهای فردی در ماهیت انسان تاکید می ورزد. رویکرد کارکردی از نظریه هایی تشکیل می شود که معتقدند مردم متناسب با این موضوع که نگرشهایشان چقدر نیازهای روانی آنان را بر طرف می کنند صاحب نگرشها می شوند و در آنها تغییر ایجاد می کنند و مردم نگرشهایی را حفظ می کنند که با نیازهای آنان جور در می آید.
در نظریه شرطی سازی کنشگر طبق اصول شرطی سازی کنشگر، رفتارهایی که به نتایج خوشایند یا مثبت منجر شوند، تقویت شده و احتمال تکرار آنها افزایش می یابد.برعکس، رفتارهایی که به نتایج خوشایند یا مثبت منجر شوند تقویت شده و احتمال تکرار آنها افزایش می یابد. برعکس، رفتارهایی که به نتایج منفی یا ناخوشایند بینجامد،تضعیف شده و احتمال تکرار آنها کاهش می یابد.بدین ترتیب با پاداش دادن به کودکان از طریق لبخند زدن، تایید یا در اغوش کشیدن آنها و به خاطر اظهار نظرهای درست،والدین و دیگر بزرگسالان نقشی فعال در شکل دادن نگرشهای فرزندان خود ایفا می کنند.
الپورت معتقد است که چهار شرط می توانند موجب شکل گیری یک نگرش گردند، تراکم تجربه ، یعنی سروکار داشتن فرد با موضوعی یا گروهی از اشخاص و تجربیات نزدیک ویا مشابه است. 2) تمایز گذاشتن ، در تجربیات جدیدی که فرد کسب می کند نگرش مشخص را از نگرش های نزدیک به ان متمایز می سازد. 3) ضربه عاطفی یا یک تجربه دراماتیک ، شخص یا موضوعی در ان دخیل است. 4) نگرش های پذیرفته شده از طریق والدین ، دوستان ، استادان…….که نسبت به مواد دیگر اهمیت بیشتری دارند.گرونبرگ تئوری تسری را مطرح نمود که بر اساس این تئوری رضایت از یک بخش از زندگی بر روی رضایت از بخش های دیگر زندگی موثر است و نگرش فرد را نسبت به مسائل دیگر زندگی شکل می دهد.در نظریه ناهماهنگی شناختی اشاره می‌شود که چگونه ممکن است نگرش‌ها منجر به رفتار شوند، اما این امکان هم وجود دارد که رفتار منجر به نگرش شود. زایونک مفهوم اثر «در معرض قرار گرفتن صرف» را مطرح کرده است. این تئوری مطرح می کند که «تعداد دفعات روبه رو شدن ما با یک شیء یا موضوعی، ارزشیابی ما را از ان بیشتر و نیرومندتر می کند. البته این تاثیرگذاری می تواند در جهت منفی نیز باشد. در دیدگاهای جامعه شناختی به طور خلاصه به می پردازیم: کالینز از نظریه پردازان تضاد می خواست که به پدیده های فرهنگی همچون باورداشتها و ارمآنها، از دیدگاه منافع، منابع و قدرت نگاه کنند. کارل مارکس مهمترین نظریه پرداز دیدگاه تضاد این گزاره بنیادی را نقل کرد که ” آگاهیانسآنها نیست که هستی آنها را تعیین می کند بلکه برعکس، هستی اجتماعی آنهاست که آگاهی شان را تعیین می کند.” بنابراین او اعتقاد داشت که طرز تفکر ما از شرایط اجتماعی سرچشمه می گیرد که تجربه می کنیم.هربرت بلومر بیان می کند که نگرش های افراد از سوی عوامل محیطی و شخصی متاثر میشود و بدین طریق نگرش های افراد تغییر می یابند . عوامل متعددی در زمینه نگرش ها توسط متخصصان شناسایی و معرفی شده اند که به نوعی این عوامل همان عوامل اجتماعی شدن می باشند.نظریه یادگیری اجتماعییکی از کاربرد های نظریه یادگیری اجتماعی، توضیح علل تفاوت های جنسیتی در نگرش و رفتار است. این نظریه تاکید بسیار زیادی بر نقش عوامل محیطی در یادگیری نگرش ها و رفتارها دارد.نظریه نیوکامب، یکی از اولین و بهترین مطالعات در مورد تاثیر گروه مرجع بر نگرش ها توسط تئودور نیوکامب (1930) صورت گرفت. وی مطرح می کند که ارزش ها و بسیاری از نگرش ها ی ما غالبا وام گرفته از گروههایی هستند که در آنها عضویت داریم یا با آنها همانندسازی کرده ایم . در مجموع با جمع بندی از دیدگاه های صاحب نظران فرضیه های مربوط به این تحقیق شکل گرفتند. دغدغه ی اصلی این تحقیق بررسی سرمایه فرهنگی مردان و تاثیر ان بر نگرش شان به خشونت علیه زنان است. اهمیت موضوع در این است که دلایل گوناگونی را می توان برشمرد که دال بر اهمیت مطالعه و بررسی درباره ی مساله ی خشونت علیه زنان باشد. اهمیت موضوع در این است که اگر زنان را به عنوان رکن اصلی خانواده در نظر بگیریم خواهیم دید که منبع عظیمی از نیروی انسانی راکه مورد خشونت علیه زنان قرار گرفته اند مورد غفلت واقع شده اند.اثرات خشونت فقط به زنان محدود نمیشود بلکه کل خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد .گرچه درباره ی رابطه سرمایه فرهنگی با آسیب های اجتماعی تحقیق صورت نگرفته است اما از مهمترین فرضیه های مطرح شده در زمینه سرمایه فرهنگی، تاثیر ان بر آسیب های اجتماعی است . بدین ترتیب یکی از ضرورت های بحث سرمایه فرهنگی در ایران وجود آسیب و افزایش مشکلات اجتماعی است . با این توصیف ، از آنجا که پژوهشی در زمینه سرمایه فرهنگی و نگرش مردان به خشونت علیه زنانانجام نشده است و شناخت و دریافت درستی از نگرش مردان به خشونت علیه زنان وجود ندارد و هم چنین وجود چنین آسیبی در خانواده ها که می تواند نهاد خانواده را با چالش های بنیادی روبه رو سازد لذا انجام چنین پژوهش هایی بیش از پیش ضروری به نظر می رسد .
جامعه آماری ما شهرستان پاوه از شهرهای استان کرمانشاه می باشد. یکی از دلایل انتخاب این شهر نزدیکی ان به محل سکونت محقق و آشنایی با فرهنگ، آداب و رسوم این منطقه است. برای اجرای این تحقیق از روش کمی ( پرسشنامه) استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق مردان متاهل بین شهر پاوه می باشند که 6000 نفر هستند. نمونه آماری،مردان خانواده در نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه موضوع نگرش مردان به خشونت علیه زنان می باشد بدیهی است که مسئله ی نگرش مردان به خشونت علیه همسرانشان است که خشونت علیه زنان را تولید و باز تولید می کند.برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است. بر اساس این فرمول تعداد نمونه 361 نفر شد .که برای از دست دادن بعضی پرسشنامه ها 380 در نظر گرفته شد.همچنین از روش نمونه گیری

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه خشونت علیه زنان، سرمایه فرهنگی، خشونت های خانگی، خشونت خانوادگی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه خشونت علیه زنان، سرمایه فرهنگی، کارشناسی ارشد، روش تحقیق