منابع و ماخذ پایان نامه خشونت علیه زنان، سرمایه فرهنگی

دانلود پایان نامه ارشد

فرهنگي
جمع

پايين
متوسط
بالا

منفي
30
49
26
105

28.0%
35.8%
46.4%
35.0%
بينابين
47
72
28
147

43.9%
52.6%
50.0%
49.0%
مثبت
30
16
2
48

28.0%
11.7%
3.6%
16.0%
جمع
107
137
56
300

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

Gamma=-0/315 Sig=0/000

با توجه به جدول فوق و براساس آزمون گامای بدست آمده (Gamma=-0/315) با قبول خطای کمتر از 01/0 (000/0sig =) و درجه اطمينان بیش از 99/0 مي توان گفت بین ميزان برخورداري افراد از سرمايه فرهنگي و نگرش شناختي آنها به انواع خشونت علیه زنان (فیزیکی، روانی و اقتصادی) رابطه معناداري وجود دارد و 0H فرضيه خنثي كه نشانگر عدم وجود رابطه است را نمی‌پذيريم و رد می كنيم.همان طور که گفته شد بین ميزان برخورداري افراد از سرمايه فرهنگي و نگرش شناختی آنها به انواع خشونت علیه زنان (فیزیکی، روانی و اقتصادی) رابطه معناداري وجود دارد. سرمايه فرهنگي عامل تاثیر گذاری در به نگرش شناختی انواع خشونت علیه زنان (فیزیکی، روانی و اقتصادی) بوده است. در اینجا می توان گفت که کسانی که داردای سرمایه فرهنگی بوده اند نگرش منفی به خشونت علیه زنان دارند به طوری که از ابعاد فرهنگی و آموزشی آن بهره یافته اند و در زمینه های اجتماعی و خانوادگی از آن بهره جسته اند.
جدول شماره(21-4): رابطه بین ميزان برخورداري افراد از سرمايه فرهنگي عينيت يافته و نگرش کنشي آنها به انواع خشونت علیه زنان (فیزیکی، روانی و اقتصادی)
نگرش کنشي افراد به انواع خشونت علیه زنان (فیزیکی، روانی و اقتصادی)
ميزان برخورداري افراد از سرمايه فرهنگي عينيت يافته
جمع

پايين
متوسط
بالا

منفي
20
27
85
132

30.3%
33.8%
37.1%
35.2%
بينابين
29
41
97
167

43.9%
51.3%
42.4%
44.5%
مثبت
17
12
47
76

25.8%
15.0%
20.5%
20.3%
جمع
66
80
229
375

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

Gamma=-0/069 Sig=0/390

با توجه به جدول فوق درمي يابيم كه براساس آزمون گامای بدست آمده (Gamma=-0/069) و قبول خطای بیش از 05/0 (390/0sig=) و درجه اطمينان کمتر از 95/0 مي توان گفت بین ميزان برخورداري افراد از سرمايه فرهنگي عينيت يافته و نگرش کنشي آنها به انواع خشونت علیه زنان (فیزیکی، روانی و اقتصادی) رابطه معناداري وجود ندارد و 0H يعني فرضيه خنثي كه نشانگر عدم وجود رابطه است را پذيرفته و نمي توانيم رد كنيم. . همان طور که گفته شد بین ميزان برخورداري افراد از سرمايه فرهنگي عینیت یافته و نگرش کنشی آنها به انواع خشونت علیه زنان (فیزیکی، روانی و اقتصادی) رابطه معناداري وجود دارد. سرمايه فرهنگي عینیت یافته عامل تاثیر گذاری در نگرش کنشی به انواع خشونت علیه زنان (فیزیکی، روانی و اقتصادی) نبوده است. در اینجا میبینم که سرمایه فرهنگی عینیت یافته تاثیری بر نگرش کنشی مردان به خشونت علیه زنان نداشته است و شاید به این دلیل است که هنوز در جامعه ما نشانه های از گرایش های مرد سالارانه و اقتدار گرایانه وجود دارد چرا که دراین تحقیق از مردان سوال شده که آیا زنان در قبال خشونت های فیزیکی ،روانی،واقتصادی مردان از خود کنشی نشان دهند که ظاهرا با مخالفت مردان همراه بوده است چه انها که صاحب سرمایه بوده اند و چه آنها که دارای سرمایه نیستند. و این نشان از آن دارد که هنوز در جامعه مرد سالار ما این را نپذیرفته اند که زنان در مقابل خشونت های وارده از سوی مردان از خو کنشی داشته باشند و با آن مبارزه کنند
جدول شماره(22-4): رابطه بین ميزان برخورداري افراد از سرمايه فرهنگي نهادينه شده و نگرش کنشي آنها به انواع خشونت علیه زنان (فیزیکی، روانی و اقتصادی)
نگرش کنشي افراد به انواع خشونت علیه زنان (فیزیکی، روانی و اقتصادی)
ميزان برخورداري افراد از سرمايه فرهنگي نهادينه شده
جمع

پايين
متوسط
بالا

منفي
44
46
17
107

32.6%
32.9%
41.5%
33.9%
بينابين
75
55
10
140

55.6%
39.3%
24.4%
44.3%
مثبت
16
39
14
69

11.9%
27.9%
34.1%
21.8%
جمع
135
140
41
316

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

Gamma=0/115 Sig=0/162

با توجه به جدول فوق درمي يابيم كه براساس آزمون گامای بدست آمده (Gamma=0/115) و قبول خطای بیش از 05/0 (162/0sig=) و درجه اطمينان کمتر از 95/0 مي توان گفت بین ميزان برخورداري افراد از سرمايه فرهنگي نهادينه شده و نگرش کنشي آنها به انواع خشونت علیه زنان (فیزیکی، روانی و اقتصادی) رابطه معناداري وجود ندارد و 0H يعني فرضيه خنثي كه نشانگر عدم وجود رابطه است را پذيرفته و نمي توانيم رد كنيم. همان طور که گفته شد بین ميزان برخورداري افراد از سرمايه فرهنگي نهادینه شده و نگرش کنشی آنها به انواع خشونت علیه زنان (فیزیکی، روانی و اقتصادی) رابطه معناداري وجود دارد. سرمايه فرهنگي نهادینه شده عامل تاثیر گذاری در نگرش کنشی به انواع خشونت علیه زنان (فیزیکی، روانی و اقتصادی) نبوده است. در اینجا میبینم که سرمایه فرهنگی نهادینه شده تاثیری بر نگرش کنشی مردان به خشونت علیه زنان نداشته است و شاید به این دلیل است که هنوز در جامعه ما نشانه های از گرایش های مرد سالارانه و اقتدار گرایانه وجود دارد چرا که دراین تحقیق از مردان سوال شده که آیا زنان در قبال خشونت های فیزیکی ،روانی،واقتصادی مردان از خود کنشی نشان دهند که ظاهرا با مخالفت مردان همراه بوده است چه انها که صاحب سرمایه بوده اند و چه آنها که دارای سرمایه نیستند. و این نشان از آن دارد که هنوز در جامعه مرد سالار ما این را نپذیرفته اند که زنان در مقابل خشونت های وارده از سوی مردان از خو کنشی داشته باشند و با آن مبارزه کنند.
جدول شماره)23-4): رابطه بین ميزان برخورداري افراد از سرمايه فرهنگي تجسد يافته و نگرش کنشي آنها به انواع خشونت علیه زنان (فیزیکی، روانی و اقتصادی)
نگرش کنشي افراد به انواع خشونت علیه زنان (فیزیکی، روانی و اقتصادی)
ميزان برخورداري افراد از سرمايه فرهنگي تجسد يافته
جمع

پايين
متوسط
بالا

منفي
38
61
31
130

33.6%
34.9%
37.8%
35.1%
بينابين
59
80
25
164

52.2%
45.7%
30.5%
44.3%
مثبت
16
34
26
76

14.2%
19.4%
31.7%
20.5%
جمع
113
175
82
370

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

Gamma=0/073 Sig=0/333

با توجه به جدول فوق درمي يابيم كه براساس آزمون گامای بدست آمده (Gamma=0/073) و قبول خطای بیش از 05/0 (333/0sig=) و درجه اطمينان کمتر از 95/0 مي توان گفت بین ميزان برخورداري افراد از سرمايه فرهنگي تجسد يافته و نگرش کنشي آنها به انواع خشونت علیه زنان (فیزیکی، روانی و اقتصادی) رابطه معناداري وجود ندارد و 0H يعني فرضيه خنثي كه نشانگر عدم وجود رابطه است را پذيرفته و نمي توانيم رد كنيم. همان طور که گفته شد بین ميزان برخورداري افراد از سرمايه فرهنگي تجسد یافته و نگرش کنشی آنها به انواع خشونت علیه زنان (فیزیکی، روانی و اقتصادی) رابطه معناداري وجود ندارد. سرمايه فرهنگي تجسد یافته عامل تاثیر گذاری در نگرش کنشی به انواع خشونت علیه زنان (فیزیکی، روانی و اقتصادی) نبوده است. در اینجا میبینم که سرمایه فرهنگی تجسد یافته تاثیری بر نگرش کنشی مردان به خشونت علیه زنان نداشته است و شاید به این دلیل است که هنوز در جامعه ما نشانه های از گرایش های مرد سالارانه و اقتدار گرایانه وجود دارد چرا که دراین تحقیق از مردان سوال شده که آیا زنان در قبال خشونت های فیزیکی ،روانی،واقتصادی مردان از خود کنشی نشان دهند که ظاهرا با مخالفت مردان همراه بوده است چه انها که صاحب سرمایه بوده اند و چه آنها که دارای سرمایه نیستند. و این نشان از آن دارد که هنوز در جامعه مرد سالار ما این را نپذیرفته اند که زنان در مقابل خشونت های وارده از سوی مردان از خو کنشی داشته باشند و با آن مبارزه کنند.

جدول شماره(24-4): رابطه بین ميزان برخورداري افراد از سرمايه فرهنگي و نگرش کنشي آنها به انواع خشونت علیه زنان (فیزیکی، روانی و اقتصادی)
نگرش کنشي افراد به انواع خشونت علیه زنان (فیزیکی، روانی و اقتصادی)
ميزان برخورداري افراد از سرمايه فرهنگي
جمع

پايين
متوسط
بالا

منفي
33
46
27
106

29.5%
32.2%
46.6%
33.9%
بينابين
60
62
16
138

53.6%
43.4%
27.6%
44.1%
مثبت
19
35
15
69

17.0%
24.5%
25.9%
22.0%
جمع
112
143
58
313

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

Gamma=-0/042 Sig=0/602

با توجه به جدول فوق درمي يابيم كه براساس آزمون گامای بدست آمده (Gamma=-0/042) و قبول خطای بیش از 05/0 (602/0sig=) و درجه اطمينان کمتر از 95/0 مي توان گفت بین ميزان برخورداري افراد از سرمايه فرهنگي و نگرش کنشي آنها به انواع خشونت علیه زنان (فیزیکی، روانی و اقتصادی) رابطه معناداري وجود ندارد و 0H يعني فرضيه خنثي كه نشانگر عدم وجود رابطه است را پذيرفته و نمي توانيم رد كنيم. همان طور که گفته شد بین ميزان برخورداري افراد از سرمايه فرهنگي و نگرش کنشی آنها به انواع خشونت علیه زنان (فیزیکی، روانی و اقتصادی) رابطه معناداري وجود ندارد. سرمايه فرهنگي عامل تاثیر گذاری درنگرش کنشی به انواع خشونت علیه زنان (فیزیکی، روانی و اقتصادی) نبوده است. در اینجا میبینم که سرمایه فرهنگی تاثیری بر نگرش کنشی مردان به خشونت علیه زنان نداشته است و شاید به این دلیل است که هنوز در جامعه ما نشانه های از گرایش های مرد سالارانه و اقتدار گرایانه وجود دارد چرا که دراین تحقیق از مردان سوال شده که آیا زنان در قبال خشونت های فیزیکی ،روانی،واقتصادی مردان از خود کنشی نشان دهند که ظاهرا با مخالفت مردان همراه بوده است چه انها که صاحب سرمایه بوده اند و چه آنها که دارای سرمایه نیستند. و این نشان از آن دارد که هنوز در جامعه مرد سالار ما این را نپذیرفته اند که زنان در مقابل خشونت های وارده از سوی مردان از خو کنشی داشته باشند و با آن مبارزه کنند.
جدول شماره(25-4): رابطه بین ميزان برخورداري افراد از سرمايه فرهنگي عينيت يافته و نگرش آنها نسبت به خشونت علیه زنان
نگرش افراد نسبت به خشونت علیه زنان
ميزان برخورداري افراد از سرمايه فرهنگي عينيت يافته
جمع

پايين
متوسط
بالا

منفي
29
32
95
156

48.3%
43.8%
42.8%
43.9%
بينابين

25
37
115
177

41.7%
50.7%
51.8%
49.9%
مثبت
6
4
12
22

10.0%
5.5%
5.4%
6.2%
جمع
60
73
222
355

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

Gamma=0/030 Sig=0/743

با توجه به جدول فوق درمي يابيم كه براساس آزمون گامای بدست آمده (Gamma=0/030) و قبول خطای بیش از 05/0 (743/0sig=) و درجه اطمينان کمتر از 95/0 مي توان گفت بین ميزان برخورداري افراد از سرمايه فرهنگي عينيت يافته و نگرش آنها نسبت به خشونت علیه زنان رابطه معناداري وجود ندارد و 0H يعني فرضيه خنثي كه نشانگر عدم وجود رابطه است را پذيرفته و نمي توانيم رد كنيم.
همان طور که مشاهده شد بین ميزان برخورداري افراد از سرمايه فرهنگي عينيت يافته و نگرش آنها نسبت به خشونت علیه زنان رابطه معناداري وجود ندارد. سرمایه فرهنگی عینیت یافته که در قالب اشیای مادی و رسانه هایی نظیر نوشته ها، نقاشی ها، دوربین عکاسی ، ابزار ها و غیره است، اين سرمايه از بديهي ترين و آشكار ترين نوع سرمايه فرهنگي است كه افراد جامعه مي توانند از ان بهره مند گردند و بيشتر در كالاها و اشياء مادي تجسد مي يابد. شاید به این دلیل رابطه ی معناداری وجود ندارد که مردانی که سرمایه ای عینیت یافته را تصاحب کرده اند از خصلت اساسی این سرمایه را كه اثر آموزشي بر دارندگانان مي گذارد تاثیر خاصی را

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه خشونت علیه زنان، خشونت خانگی، سرمایه فرهنگی، دانش و آگاهی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه خشونت علیه زنان، سرمایه فرهنگی، خشونت های خانگی، خشونت خانوادگی