منابع و ماخذ پایان نامه خشونت علیه زنان، سرمایه فرهنگی، خشونت خانگی، متغیر مستقل

دانلود پایان نامه ارشد

دارای سن بالای 45 سال میباشند.

نمودار (1-4): توزیع نسبی پاخگویان بر حسب سن

جدول شماره (2-4 ) : توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب “وضعيت اشتغال”
وضعیت اشتغال
فراوانی
درصد
درصد خالص
شاغل
279
73.4
75.6
بيکار
66
17.4
17.9
دانشجو يا محصل
8
2.1
2.2
بازنشسته
16
4.2
4.3
جمع
369
97.1
100.0
بی پاسخ
11
2.9

جمع
380
100.0

از مجموع پاسخگویان به لحاظ وضعيت اشتغال؛ 75/6 درصد شاغل، 17/9 درصد بيکار، 2/2 درصد دانشجو يا محصل و 4/3 درصد نیز بازنشسته بودند.

نمودار (2 -4 ): توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت اشتغاال

جدول شماره(3-4): توزیع پاسخگویان بر حسب ” نگرش عاطفی به خشونت علیه زنان (فیزیکی، روانی و اقتصادی)”
نگرش عاطفی به خشونت علیه زنان(فیزیکی،روانی،اقتصادی)
فراوانی
درصد
درصد خالص
منفي
101
26.6
27.7
بينابين
167
43.9
45.8
مثبت
97
25.5
26.6
جمع
365
96.1
100.0
بی پاسخ
15
3.9

جمع
380
100.0

از مجموع پاسخگویان به لحاظ “نگرش عاطفی به خشونت علیه زنان” در رابطه با زنان؛ 27/7 درصد دارای نگرش منفی، 45/8 درصد بينابين و 26/6 درصد نیز از نگرش مثبت برخوردار میباشند.

نمودار شماره (3- 4) : توزیع پاسخگویان بر حسب نگرش عاطفی به خشونت خانگی (فیزیکی، روانی و اقتصادی)

جدول شماره(4 -4) : توزیع پاسخگویان بر حسب “نگرش شناختی به انواع خشونت علیه زنان (فیزیکی،روانی واقتصادی)”

نگرش شناختی به انواع خشونت علیه زنان( فیزیکی،روانی،اقتصادی)
فراوانی
درصد
درصد خالص
منفي
139
36.6
38.4
بينابين
173
45.5
47.8
مثبت
50
13.2
13.8
جمع
362
95.3
100.0
بی پاسخ
18
4.7

جمع
380
100.0

از مجموع پاسخگویان به لحاظ “نگرش شناختی به انواع خشونت علیه زنان” در رابطه با زنان؛ 38/4درصد دارای نگرش منفی، 45/8 درصد بينابين و 13/8 درصد نیز از نگرش مثبت برخوردار میباشند.

نمودار شماره(4-4) : توزیع پاسخگویان بر حسب نگرش شناختی به انواع خشونت خانگی (فیزیکی،روانی واقتصادی)”

جدول شماره(5-4): توزیع پاسخگویان بر حسب ” نگرش (کنشی) رفتاری به انواع خشونت علیه زنان( فیزیکی،روانی و اقتصادی)”

نگرش (کنشی) رفتاری به انواع خشونت علیه زنان( فیزیکی،روانی و اقتصادی)
فراوانی
درصد
درصد خالص
منفي
132
34.7
35.2
بينابين
167
43.9
44.5
مثبت
76
20.0
20.3
جمع
375
98.7
100.0
بی پاسخ
5
1.3

جمع
380
100.0

از مجموع پاسخگویان به لحاظ ” نگرش (کنشی) رفتاری به انواع خشونت علیه زنان” در رابطه با زنان؛ 35/2 درصد دارای نگرش منفی، 44/5 درصد بينابين و 20/3 درصد نیز از نگرش مثبت برخوردار میباشند.

نمودار شماره( 5 -4): توزیع پاسخگویان بر حسب نگرش (کنشی) رفتاری به انواع خشونت خانگی( فیزیکی،روانی و اقتصادی
جدول شماره(6- 4): توزیع پاسخگویان بر حسب نگرش افراد نسبت به “خشونت به زنان در خانواده”
نگرش افراد نسبت به “خشونت به زنان در خانواده”
فراوانی
درصد
درصد خالص
منفي
156
41.1
43.9
بينابين
177
46.6
49.9
مثبت
22
5.8
6.2
جمع
355
93.4
100.0
بی پاسخ
25
6.6

جمع
380
100.0

از مجموع پاسخگویان به لحاظ نگرش نسبت به “خشونت به زنان در خانواده” در رابطه با زنان؛ 43/9 درصد دارای نگرش منفی، 49/9 درصد بينابين و 6/2 درصد نیز از نگرش مثبت برخوردار میباشند.

نمودار شماره(6 -4) : نگرش افراد نسبت به “خشونت به زنان در خانواده”
جدول شماره (7 -4): ميزان برخورداري افراد از “سرمايه فرهنگي تجسد يافته”
سرمایه فرهنگی تجسد یافته
فراوانی
درصد
درصد خالص
پايين
114
30.0
30.5
متوسط
178
46.8
47.6
بالا
82
21.6
21.9
جمع
374
98.4
100.0
بی پاسخ
6
1.6

جمع
380
100.0

از مجموع پاسخگویان به لحاظ ميزان برخورداري از “سرمايه فرهنگي تجسد يافته”؛ 30/5 درصد در سطح پایین، 47/6 درصد متوسط و 21/9 درصد نیز در سطح بالایی از سرمايه فرهنگي تجسد يافته برخوردار میباشند.

نمودار شماره( 7-4 ): توزیع پاسخگویان بر حسب ميزان برخورداري افراد از “سرمايه فرهنگي تجسد يافته”

جدول شماره(8-4): ميزان برخورداري افراد از “سرمايه فرهنگي عينيت يافته”
سرمايه فرهنگي عينيت يافته
فراوانی
درصد
درصد خالص
پايين
68
17.9
17.9
متوسط
80
21.1
21.1
بالا
232
61.1
61.1
جمع
380
100.0
100.0

از مجموع پاسخگویان به لحاظ ميزان برخورداري از “سرمايه فرهنگي عينيت يافته”؛ 17/9 درصد در سطح پایین، 21/1 درصد متوسط و 61/1 درصد نیز در سطح بالایی از سرمايه فرهنگي عينيت يافته برخوردار میباشند.

نمودار شماره(8-4): توزیع پاسخگویان بر حسب ميزان برخورداري افراد از “سرمايه فرهنگي عينيت يافته”

جدول شماره(9 -4 ): ميزان برخورداري افراد از “سرمايه فرهنگي نهادينه شده”
سرمايه فرهنگي نهادينه شده
فراوانی
درصد
درصد خالص
پايين
137
36.1
42.9
متوسط
141
37.1
44.2
بالا
41
10.8
12.9
جمع
319
83.9
100.0
بی پاسخ
61
16.1

جمع
380
100.0

از مجموع پاسخگویان به لحاظ ميزان برخورداري از “سرمايه فرهنگي نهادينه شده”؛ 42/9 درصد در سطح پایین، 44/2 درصد متوسط و 12/9 درصد نیز در سطح بالایی از سرمايه فرهنگي نهادينه شده برخوردار میباشند.

نمودار شماره( 9 -4): توزیع پاسخگویان بر حسب ميزان برخورداري افراد از “سرمايه فرهنگي نهادينه شده”

جدول شماره (10-4): ميزان برخورداري افراد از “سرمايه فرهنگي”
سرمایه فرهنگی
فراوانی
درصد
درصد خالص
پايين
113
29.7
35.8
متوسط
145
38.2
45.9
بالا
58
15.3
18.4
جمع
316
83.2
100.0
بی پاسخ
64
16.8

جمع
380
100.0

از مجموع پاسخگویان به لحاظ ميزان برخورداري از “سرمايه فرهنگي”؛ 35/8 درصد در سطح پایین، 45/9 درصد متوسط و 18/4 درصد نیز در سطح بالایی از سرمايه فرهنگي برخوردار میباشند.

نمودار شماره( 10-4): توزیع پاسخگویان بر حسب ميزان برخورداري افراد از سرمايه فرهنگي

ب ) یافتههای تحلیلی:
یافته های تحلیلی بر اساس فرضیات و اهداف تحقیق می باشد.متغیر مستقل سرمایه فرهنگی می باشد که دارای سه شاخص اصلی سرمایه فرهنگی تجسد یافته ،عینیت یافته و نهادینه شده می باشد. متغیر وابسته نگرش به خشونت علیه زنان می باشد که خشونت علیه زنان در سه سطح سنجیده شده است. خشونت فیزیکی، خشونت روانی و خشونت اقتصادی می باشد، نگرش هم در سه جزء خود یعنی نگرش عاطفی، نگرش شناختی و نگرش کنشی سنجیده شده است.

جدول شماره(11-4) : رابطه بین سن افراد و نگرش آنها نسبت به خشونت به زنان در خانواده
نگرش افراد نسبت به خشونت به زنان در خانواده
سن پاسخگويان
جمع

25تا 35 سال
36تا 45 سال
بالاي 45 سال

منفي

75
55
24
154

50.3%
45.5%
28.9%
43.6%
بينابين
65
58
54
177

43.6%
47.9%
65.1%
50.1%
مثبت
9
8
5
22

6.0%
6.6%
6.0%
6.2%
جمع
149
121
83
353

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

Gamma=0/216 Sig=0/006

با توجه به جدول فوق و براساس آزمون گامای بدست آمده (Gamma=0/216) با قبول خطای کمتر از 01/0 (006/0sig=) و درجه اطمينان بیش از 99/0 مي توان گفت بین سن افراد و نگرش آنها نسبت به خشونت به زنان در خانواده رابطه معناداري وجود دارد و 0H فرضيه خنثي كه نشانگر عدم وجود رابطه است را نمی‌پذيريم و رد می كنيم. در اینجا می بینیم که سن عامل موثری در نگرش منفی به خشونت علیه زنان بوده است و مردان جوان نگرش منفی تری به خشونت علیه زنان دارند. شاید به این دلیل است که خشونت علیه زنان مقوله ای فرهنگی است که در فرهنگ گذشته خشونت علیه زنان در فرهنگ و عرف جامعه، متعارف و طبیعی تلقی شده است و به نوعی خشونت علیه زنان را امری می دانستند که برای کنترل زن و امور منزل ضروری بود اما جوانان امروز که با افزایش سطح آگاهی و رشد فکری خود به این مسئله نگرش منفی دارند و این را به عنوان یک آسیب در خانواده ها می بینند.

جدول شماره(12-4) : رابطه بین وضعيت اشتغال افراد و نگرش آنها نسبت به خشونت به زنان در خانواده

نگرش افراد نسبت به خشونت به زنان در خانواده
وضعيت اشتغال
جمع

شاغل
بيکار
دانشجو يا محصل
بازنشسته

منفي

122
22
3
4
151

47.1%
34.4%
42.9%
25.0%
43.6%
بينابين
120
40
1
12
173

46.3%
62.5%
14.3%
75.0%
50.0%
مثبت
17
2
3
0
22

6.6%
3.1%
42.9%
.0%
6.4%
جمع
259
64
7
16
346

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
*a 5 cells (41.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .45.

*با توجه به اینکه بیش از 20 درصد فراوانیهای مورد انتظار سلول های جدول کمتر از 5 است جدول نیاز به ادغام دارد. نتایج جدول ادغام شده به صورت 2*3 در صفحه بعد آورده شده است.

جدول شماره(12-4): مربوط به رابطه بین وضعيت اشتغال افراد و نگرش آنها نسبت به خشونت به زنان در خانواده ( جدول ادغام شده )
نگرش افراد نسبت به خشونت به زنان در خانواده
وضعيت اشتغال
جمع

شاغل
غيرشاغل

منفي

122
29
151

47.1%
33.3%
43.6%
بينابين
120
53
173

46.3%
60.9%
50.0%
مثبت
17
5
22

6.6%
5.7%
6.4%
جمع
259
87
346

100.0%
100.0%
100.0%

Chi-Square = 5/670 Sig = 0/059
Cramer’s V = 0/128 Df = 2

بر اساس نتایج جدول فوق، مقدار آزمون خي‌دو برابر با 5/670 مي‌باشد و با توجه به درجه آزادي2=d.f ، با قبول خطاي بیش از 05/0 (Sig=0/059) و درجه اطمينان کمتر از 95/0 مي‌توان گفت بین وضعيت اشتغال افراد و نگرش آنها نسبت به خشونت به زنان در خانواده رابطه معناداري وجود ندارد، يعني فرضيه خنثي (0H) كه نشانگر عدم وجود رابطه است را پذیرفته و نمی توانیم رد کنیم.در اینجا می بینیم که وضعیت اشتغال تاثیری در نگرش منفی و یا مثبت به خشونت علیه زنان ندارد . شاید به این دلیل است که در جامعه ما نرخ رشد بیکاری زیاد است و چه بسا افراد تحصیل کرده ای داریم که بیکار هستند و از لحاظ فکری انسانهای رشد یافته هستند ولی بیکار هستند و این بدان معناست که در چنین جامعه ای شغل یک نفر نمی تواند در نگرش ( منفی ، مثبت)او به خشونت علیه زنان موثر باشد.

جدول شماره(13-4): رابطه بین ميزان برخورداري افراد از سرمايه فرهنگي تجسد يافته و نگرش عاطفی آنها به انواع خشونت علیه زنان (فیزیکی، روانی و اقتصادی)
نگرش عاطفی افراد به انواع خشونت علیه زنان (فیزیکی، روانی و اقتصادی)
ميزان برخورداري افراد از سرمايه فرهنگي تجسد يافته
جمع

پايين
متوسط
بالا

منفي
21
47
31
99

19.6%
27.0%
39.7%
27.6%
بينابين
40
85
38
163

37.4%
48.9%
48.7%
45.4%
مثبت
46
42
9
97

43.0%
24.1%
11.5%
27.0%
جمع
107
174
78
359

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

Gamma=-0/347 Sig=0/000

با توجه به جدول فوق و براساس آزمون گامای بدست آمده (Gamma=-0/347) با قبول خطای کمتر از 01/0 (000/0sig =) و درجه اطمينان بیش از 99/0 مي توان گفت بین ميزان برخورداري افراد از سرمايه فرهنگي تجسد يافته و نگرش عاطفی آنها به انواع خشونت علیه زنان (فیزیکی، روانی و اقتصادی) رابطه معناداري وجود دارد و 0H فرضيه خنثي كه نشانگر عدم وجود رابطه است را نمی‌پذيريم و رد می كنيم. همان طور که گفته شد بین ميزان برخورداري افراد از سرمايه فرهنگي تجسد یافته و نگرش عاطفی آنها به

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه سرمایه فرهنگی، خشونت علیه زنان، جمع آوری اطلاعات، زبان خارجی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه خشونت علیه زنان، خشونت خانگی، سرمایه فرهنگی، دانش و آگاهی