منابع و ماخذ پایان نامه خشونت علیه زنان، دارایی ها

دانلود پایان نامه ارشد

با گویه های زیر سجیده شده است ،
1) وابستگی مالی زن به شوهر او را تحت کنترل مستقیم شوهر قرار میدهد.
2) مرد به عنوان مسئول خانواده حق دارد در دادن خرجی منزل سخت گیری کند.
این متغیر در سطح ترتیبی سنجیده میشود. لازم به ذکر است در مقابل هر گویه 5 گزینه (کاملاً مخالف تا کاملاً موافق) وجود دارد که به پاسخ افراد به این گزینه نمره 1 تا 5 را قرار دادیم. بدين ترتيب هر فرد با پاسخ به این گویهها ( تعداد 2 گویه ) ميتواند حداقل نمره 2 و حداكثر نمره 10 را دريافت كند و جاي خود را در طيف سه قسمتي مشخص كند.
بالا متوسط پایین
10 8 7 5 4 2
بر اساس طیف بالا کسانی که با پاسخهایشان نمره 2 تا 4 را بدست آوردند در سطح پایین، 5 تا 7 متوسط و افرادی که نمره 8 تا 10 را از پاسخهایشان کسب نمودند در دسته بالا طبقهبندی نمودیم.

تعریف نظری نگرش شناختی به خشونت فیزیکی
یعنی آنچه پاسخگو در مورد موضوع نگرشی می داند یا می اندیشد. اطلاعاتی که فرد درباره موضوع نگرش دارد.اطلاعاتی که فرد درباره هرگونه اقدام فیزیکی که جسم زن را مورد آسیب قرار دهد معنا پیدا می کند.
تعریف عملیاتی نگرش شناختی به خشونت فیزیکی ، نگرش شناختی به خشونت فیزیکی با شاخص های زیر سنجیده می شود. 1) سلامت پایین زنان کتک خورده 2) بروز رفتار نابهنجار در زنان کتک خورده
با گویه های زیر سنجیده می شود،
هرگونه برخورد فیزیکی خشن از سوی شوهر سلامتی زن را به خطر می اندازد.
کتک زدن زن در درازمدت باعث می شود او لجباز شود.
این متغیر در سطح ترتیبی سنجیده میشود. لازم به ذکر است در مقابل هر گویه 5 گزینه (کاملاً مخالف تا کاملاً موافق) وجود دارد که به پاسخ افراد به این گزینه نمره 1 تا 5 را قرار دادیم. بدين ترتيب هر فرد با پاسخ به این گویهها ( تعداد 2 گویه ) ميتواند حداقل نمره 2 و حداكثر نمره 10 را دريافت كند و جاي خود را در طيف سه قسمتي مشخص كند.
بالا متوسط پایین
10 8 7 5 4 2
بر اساس طیف بالا کسانی که با پاسخهایشان نمره 2 تا 4 را بدست آوردند در سطح پایین، 5 تا 7 متوسط و افرادی که نمره 8 تا 10 را از پاسخهایشان کسب نمودند در دسته بالا طبقهبندی نمودیم.
تعریف نظری نگرش شناختی به خشونت روانی
یعنی آنچه پاسخگو در مورد موضوع نگرشی می داند یا می اندیشد. اطلاعاتی که فرد درباره موضوع نگرش دارد.اطلاعاتی که فرد درباره هرگونه خشونت روانی که روان زن را مورد آسیب قرار دهد معنا پیدا می کند.
تعریف عملیاتی نگرش شناختی به خشونت روانی ، نگرش شناختی به خشونت روانی با شاخص های زیر سنجیده می شود، 1) کم شدن محبت بین همسران با فحاشی 2) انتقاد پی در پی از زن
با گویه های زیر سنجیده می شود،
انتقاد پی در پی به زن در مورد اشتباهاتش موجب رویه مثبت در او می شود.
فحاشی و توهین به زن از سوی شوهر،محبت بین آنها را کمرنگ می کند.
این متغیر در سطح ترتیبی سنجیده میشود. لازم به ذکر است در مقابل هر گویه 5 گزینه (کاملاً مخالف تا کاملاً موافق) وجود دارد که به پاسخ افراد به این گزینه نمره 1 تا 5 را قرار دادیم. بدين ترتيب هر فرد با پاسخ به این گویهها ( تعداد 2 گویه ) ميتواند حداقل نمره 2 و حداكثر نمره 10 را دريافت كند و جاي خود را در طيف سه قسمتي مشخص كند.
بالا متوسط پایین
10 8 7 5 4 2
بر اساس طیف بالا کسانی که با پاسخهایشان نمره 2 تا 4 را بدست آوردند در سطح پایین، 5 تا 7 متوسط و افرادی که نمره 8 تا 10 را از پاسخهایشان کسب نمودند در دسته بالا طبقهبندی نمودیم.
تعریف نظری نگرش شناختی به خشونت اقتصادی
آنچه پاسخگو در مورد موضوع نگرشی می داند یا می اندیشد. اطلاعاتی که فرد درباره موضوع نگرش دارد. گفته می شود که اطلاعاتی که شخص در قبال رفتار های محدود کننده اقتصادی دارد.
تعریف عملیاتی نگرش شناختی به خشونت اقتصادی ، نگرش شناختی به خشونت اقتصادی با دو شاخص زیر سنجیده می شود، 1) دخالت شوهر در اموال زن 2) دریافت حقوق زن
با گویه های زیر سنجیده می شود،
شوهر حق دارد در اموال و دارایی های زن دخالت کند.
شوهر حق دارد که حقوق همسر را اجبارا از او دریافت کند.
این متغیر در سطح ترتیبی سنجیده میشود. لازم به ذکر است در مقابل هر گویه 5 گزینه (کاملاً مخالف تا کاملاً موافق) وجود دارد که به پاسخ افراد به این گزینه نمره 1 تا 5 را قرار دادیم. بدين ترتيب هر فرد با پاسخ به این گویهها ( تعداد 2 گویه ) ميتواند حداقل نمره 2 و حداكثر نمره 10 را دريافت كند و جاي خود را در طيف سه قسمتي مشخص كند.
بالا متوسط پایین
10 8 7 5 4 2
بر اساس طیف بالا کسانی که با پاسخهایشان نمره 2 تا 4 را بدست آوردند در سطح پایین، 5 تا 7 متوسط و افرادی که نمره 8 تا 10 را از پاسخهایشان کسب نمودند در دسته بالا طبقهبندی نمودیم.
تعریف نظری نگرش کنشی به خشونت فیزیکی
نگرش شخص را آماده می کند تا در برخورد با موضوع رفتاری از خود نشان دهد. یعنی شخص چه نگرش کنشی نسبت به خشونت جسمی خواهد داشت .
تعریف عملیاتی نگرش کنشی به خشونت فیزیکی، نگرش کنشی ( رفتاری به خشونت فیزیکی) با شاخص های زیر سنجیده می شود، 1) تصمیم به جدایی در زنان کتک خورده 2) مقابله به مثل در زنان کتک خورده
با گویه های زیر سنجیده می شود،
اگر زن مورد ضرب و شتم قرار گیرد باید تصمیم به جدایی بگیرد.
اگر در زندگی مشترک شوهر زنش را کتک زد زن باید مقابله به مثل کند.
این متغیر در سطح ترتیبی سنجیده میشود. لازم به ذکر است در مقابل هر گویه 5 گزینه (کاملاً مخالف تا کاملاً موافق) وجود دارد که به پاسخ افراد به این گزینه نمره 1 تا 5 را قرار دادیم. بدين ترتيب هر فرد با پاسخ به این گویهها ( تعداد 2 گویه ) ميتواند حداقل نمره 2 و حداكثر نمره 10 را دريافت كند و جاي خود را در طيف سه قسمتي مشخص كند.
بالا متوسط پایین
10 8 7 5 4 2
بر اساس طیف بالا کسانی که با پاسخهایشان نمره 2 تا 4 را بدست آوردند در سطح پایین، 5 تا 7 متوسط و افرادی که نمره 8 تا 10 را از پاسخهایشان کسب نمودند در دسته بالا طبقهبندی نمودیم.
تعریف نظری نگرش کنشی به خشونت روانی
یعنی اراده یا قصد پاسخگو برای انجام عملی در رابطه با موضوع نگرش . نگرش شخص را آماده می کند تا در برخورد با خشونت روانی رفتاری از خود نشان دهد.
تعریف عملیاتی نگرش کنشی به خشونت روانی، نگرش کنشی به خشونت روانی با شاخص زیر سنجیده می شود، 1) مراجعه به مراکز قضایی از طرف زن تهدید به مرگ شده
پاسخ توهینآمیز به توهین مرد
با گویه های زیر سنجیده می شود،
اگر زن از سوی شوهر به مرگ تهدید شود به مراکز قضایی گزارش باید دهد.
اگر مرد به زنش توهین کرد زن هم باید با توهین پاسخش را بدهد.
این متغیر در سطح ترتیبی سنجیده میشود. لازم به ذکر است در مقابل هر گویه 5 گزینه (کاملاً مخالف تا کاملاً موافق) وجود دارد که به پاسخ افراد به این گزینه نمره 1 تا 5 را قرار دادیم. بدين ترتيب هر فرد با پاسخ به این گویهها ( تعداد 2 گویه ) ميتواند حداقل نمره 2 و حداكثر نمره 10 را دريافت كند و جاي خود را در طيف سه قسمتي مشخص كند.
بالا متوسط پایین
10 8 7 5 4 2
بر اساس طیف بالا کسانی که با پاسخهایشان نمره 2 تا 4 را بدست آوردند در سطح پایین، 5 تا 7 متوسط و افرادی که نمره 8 تا 10 را از پاسخهایشان کسب نمودند در دسته بالا طبقهبندی نمودیم.
تعریف نظری نگرش کنشی به خشونت اقتصادی
یعنی اراده یا قصد پاسخگو برای انجام عملی در رابطه با موضوع نگرش . نگرش شخص را آماده می کند تا در برخورد با موضوع رفتاری از خود نشان دهد. شخص در برخورد با رفتارهای محدود کننده اقتصادی چه رفتاری از خود نشان میدهد؟
تعریف عملیاتی نگرش (رفتاری) کنشی به خشونت اقتصادی، با شاخص های زیر سنجیده می شود، 1) ممانعت شوهر برای کار بیرون در منزل همسر 2) نا مهم قرار دادن کار زن در بیرون منزل
با گویه های زیر سنجیده می شود،
اگر شوهر مانع کار بیرون از منزل شود زن بخاطر استقلال خودش زیر بار نرود.
برای زن کار بیرون از منزل خیلی مهم نیست.
این متغیر در سطح ترتیبی سنجیده میشود. لازم به ذکر است در مقابل هر گویه 5 گزینه (کاملاً مخالف تا کاملاً موافق) وجود دارد که به پاسخ افراد به این گزینه نمره 1 تا 5 را قرار دادیم. بدين ترتيب هر فرد با پاسخ به این گویهها ( تعداد 2 گویه ) ميتواند حداقل نمره 2 و حداكثر نمره 10 را دريافت كند و جاي خود را در طيف سه قسمتي مشخص كند.
بالا متوسط پایین
10 8 7 5 4 2
بر اساس طیف بالا کسانی که با پاسخهایشان نمره 2 تا 4 را بدست آوردند در سطح پایین، 5 تا 7 متوسط و افرادی که نمره 8 تا 10 را از پاسخهایشان کسب نمودند در دسته بالا طبقهبندی نمودیم.
شاخصسازی مربوط به نگرش عاطفی، شناختی و کنشی خشونت علیه زنان:
شاخص نگرش عاطفی خشونت علیه زنان
گویه 1 تا 6 نگرش عاطفی خشونت علیه زنان را میسنجد.
کتک زدن همسرتان به او احساس لذت میدهد.
شوهر می تواند برای کنترل زن در برخی موارد از برخورد های فیزیکی استفاده کند.
مطیع بودن زن میزان ارامش خانواده را افزایش می دهد.
مرد حق دارد در صورت سر زدن اشتباه از سوی زن، او را مورد سرزنش و تحقیر قرار دهد.
وابستگی مالی زن به شوهر او را تحت کنترل مستقیم شوهر قرار میدهد.
مرد به عنوان مسئول خانواده حق دارد در دادن خرجی منزل سخت گیری کند.
این متغیر در سطح ترتیبی سنجیده میشود. لازم به ذکر است در مقابل هر گویه 5 گزینه (کاملاً مخالف تا کاملاً موافق) وجود دارد که به پاسخ افراد به این گزینه نمره 1 تا 5 را قرار دادیم. بدين ترتيب هر فرد با پاسخ به این گویهها ( تعداد 6 گویه ) ميتواند حداقل نمره 6 و حداكثر نمره 30 را دريافت كند و جاي خود را در طيف سه قسمتي مشخص كند.

بالا متوسط پایین
30 23 22 14 13 6
بر اساس طیف بالا کسانی که با پاسخهایشان نمره 6 تا 13 را بدست آوردند در سطح پایین، 14 تا 22 متوسط و افرادی که نمره 23 تا 30 را از پاسخهایشان کسب نمودند در دسته بالا طبقهبندی نمودیم.
شاخص نگرش شناختی خشونت علیه زنان
گویه 7 تا 12 نگرش شناختی خشونت علیه زنان را میسنجد.
هرگونه برخورد فیزیکی خشن از سوی شوهر سلامتی زن را به خطر می اندازد.
کتک زدن زن در درازمدت باعث می شود او لجباز شود.
انتقاد پی در پی از زن در مورد اشتباهاتش موجب رویه مثبت در او می

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه جامعه آماری، خشونت علیه زنان، روش تحقیق، جامعه شناختی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه سرمایه فرهنگی، خشونت علیه زنان، کالاهای فرهنگی، ارزشهای فرهنگی