منابع و ماخذ پایان نامه خشونت علیه زنان، سرمایه اجتماعی، جامعه آماری، جامعه شناسی

دانلود پایان نامه ارشد

در این تحقیق از روش پیمایشی (توصیف و تحلیل) و تکنیک پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری کلیه زنان متأهل ساکن در شهرستان ایلام بوده‌اند. که 250 زن به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شده‌اند.نتایج حاصله حاکی از معنادار بودن رابطه میان تجربه و مشاهده خشونت در خانواده خاستگاه توسط مرد، میزان پایبندی مرد به اعتقادات مذهبی، میزان دخالت خویشاوندان مرد در زندگی آنها، میزان رضایت و علاقه زن به همسر،‌ میزان سوء ظن مرد نسبت به زن، تعداد فرزندان،‌ پایگاه اقتصادی- اجتماعی مرد، اختلآلات روانی (پرخاشگری) مرد، تحصیلات زن، اعتیاد به مواد مخدر و الکل و میزان خشونت مردان علیه همسران خویش است.اما میان میزان تصمیم‌گیری زن در امور مهم زندگی با میزان خشونت مردان علیه زنان خویش رابطه معناداری یافت نشد.نتیجه گیری کلی نشان می‌دهد که اکثر زنان جامعه آماری از طرف همسرانشان مورد خشونت قرار گرفته‌اند. و شایع ترین خشونت در بین آنها خشونت روحی – روانی بوده است. به همین دلیل توصیه می‌شود که سازمانها و نهادهای ذیربط با ایجاد مراکز مددکاری و مشاوره خانواده شیوه‌های صحیح زندگی کردن و نحوه رفتار زن و شوهر با همدیگر را به آنهاآموزش دهند.
امیر ملکی( استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور) و پروانه نژاد سیژی(پژوهشگر و عضو جهاد دانشگاهی واحد لرستان ) پژوهشی را تحت عنوان “رابطه ی مولفه های سرمایه اجتماعی خانواده با خشونت علیه زنان علیه زنان در شهر خرم اباد” انجام داده اند که در مجله بررسی مسائل اجتماعی ایران، سال اول، شماره دوم تابستان 1389 به چاپ رسید.مقاله ی حاضر از دریچه روابط حاکم به بررسی تاثیر سرمایه ی اجتماعی خانوادگی و مولفه های ان بر خشونت علیه زنان علیه زنان در شهرستان خرم اباد پرداخته شده است. جامعه آماری در این تحقیق زنان شوهر دار تحت پوشش مراکز بهداشتی-درمانی شهری شهر خرم اباد بوده اند که با استفاده از فرمول کوکران ، 383 نفر انتخاب بررسی شدند. یافته های تحقیق حاکی از ان است که 1- کمترین تجربه ی خشونت علیه زنان در حوزه ی خشونت فیزیکی مستقیم و بیشترین موارد در حوزه ی خشونت فیزیکی غیر مستقیم و روانی- عاطفی است. 2- در حدود نیمی از افراد بررسی شده دارای سرمایه اجتماعی خانوادگی در حد زیاد و خیلی زیاد و مابقی دارای سرمایه اجتماعی متوسط و کم بودند. 3- سرمایه اجتماعی و مولفه های ان نقش تعیین کننده ای در خشونت علیه زنان علیه زنان داشتند، به نحوی که سرمایه اجتماعی به تنهایی 58 درصد واریانس خشونت علیه زنان را تبیین می کند. 4- در تحلیل چند متغیر، پس از سرمایه اجتماعی، متغیر تحصیلات زن مهم ترین تبیین کننده ی خشونت علیه زنان علیه زنان و موثرترین منبع با ارزش اجتماعی و فرایند توانمندسازی زنان شناخته شد.
جمع بندی تحقیقات
از آنجا که علم خاصیت انباشتی دارد تحقیقات پیشین در زمینه ی موضوع مورد نظر می تواند منبع با ارزشی در هدایت تحقیق و معرفی نظریه هایی برای آزمون و تفسیر های احتمالی از مشاهدات باشند(دواس،1383: 33). از طرف دیگر بررسی پیشینه ی تحقیق معمولا نقدی از دانش موجود درباره ی موضوع پژوهش است که اگر به درستی صورت گیرد به بیان مساله کمک می کند و یافته های تحقیق را به پژوهش های قبلی پیوند می دهد. در بررسی پیشینه تحقیق تعریف و تحدید مساله، قرار دادن یافته های تحقیق در چهارچوب تحقیقات قبلی، اجتناب از دوباره کاری و انتخاب روش و اندازه گیری دقیق تر عملی می شود( سرمد و همکاران،1379: 55). علی رغم کثرت تحقیقات انجام شده در مورد خشونت علیه زنان علیه زنان و عوامل موثر بر ان، تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان و نگرش به خشونت علیه زنان دارای پیشینه ی مطالعاتی نیست و محقق جهت پیشینه ی تحقیق به خشونت علیه زنان رجوع کرده است.با توجه به پژوهش های انجام شده در می یابیم که جمعیت مورد مطالعه کل آنهازنانی بوده اند که مورد خشونت قرار گرفته اند و در بعضی از تحقیقات نشان می دهد که این زنان برای احقاق حق خود به مراجع قضایی مراجعه کرده اند و فرضیه های پژوهش در این نمونه ها آزمون شده است.پژوهش حاضر از لحاظ متغیر های مستقل و جمعیت مورد مطالعه با تمام پژوهش های انجام شده متفاوت و تکراری نمی باشد. جمعیت آماری این پژوهش مردان می باشند در صورتی که تمامی تحقیقات انجام شده درباره ی خشونت به زنان خشونت دیده پرداخته اند و به عامل موثر خشونت که همانمردان باشند نپرداخته اند. هیچ کدام از مطالعات صورت گرفته به طور خاص بر بررسی مفهوم نگرش و تدوین چارچوب نظری جامعی در این زمینه نپرداخته اند. در رساله دکتری اقای اکبر شریفیان تمام ابعاد خشونت علیه زنان با طراحی سوآلاتی مناسبی مورد سنجش قرار گرفته است و هم چنین از تئوری هایی مختلف در سطوح خرد و میانه و کلان بهره گرفته است و به رابطه علی و معلولی بین متغیر های مستقل و خشونت نیز اشاره شده است . در پژوهش‌ ملي‌ “بررسي‌ خشونت‌ خانگي‌ عليه‌ زنان‌ مجری طرح قاضی طباطبایی” براي‌ افزايش‌ دقت‌ در اندازه‌گيري‌ مفاهيم‌، بطور گسترده‌ از روش‌ مقياس‌ سازي‌ با استفاده‌ از روش‌هاي‌ آماري‌ پيشرفته‌ استفاده‌ شده‌ و تعداد پاسخگويان‌ به‌ هر يك‌ از مفاهيم‌ مورد نظر متشكل‌ از يك‌ سوم‌ نمونه‌ در هر مركز استان‌ است‌، اما شايد يكي‌ از مهمترين‌ ايراداتش‌ اين‌ باشد كه‌ فقط‌ زنان‌ مراكز استانها مورد بررسي‌ قرار گرفته‌اند و زنان‌ ساير شهرها كه‌ چه‌ بسا شرايط‌ و وضعي‌ كاملا متفاوت‌ با زنان‌ مركزنشين‌ دارند، مورد غفلت‌ كامل‌ قرار گرفته‌اند. در پژوهش فاطمه رحیمی علی رغم اینکه پژوهش فوق در سال 1387 به انجام رسیده است اما تئوری های مورد استفاده ان بسیار تکراری و قدیمی هستند و به عبارتی دیگر از چارچوب تئوریک و مدل تحلیلی مناسبی استفاده نکرده است. علاوه بر اینها انواع خشونت را مورد بررسی قرار نداده است و بیشتر تاکیدش بر خشونت جسمی می باشد. در پژوهش کلثوم حضوری چارچوب نظری و مدل تحقیق تا حدودی ضعیف بوده و به خشونت جنسی هیچ اشاره ای نشده است. در پژوهش دکتر ازاد ارمکی روش نمونه گیری و حجم نمونه به خوبی مشخص نشده است از چارچوب نظری و مدل تحلیلی ضعیفی برخوردار است. در این چارچوب نظری تنها به تئوریهای خرده فرهنگ خشونت و یادگیری اجتماعی توجه کرده است و بر این اساس 64 درصد از پاسخگویان فکر میکنند که زیاد است که ممکن است در عمل چنین نباشد. در پژوهش احمد ابراهیمی به خشونت جنسی اشاره نشده است و بیشتر تاکیدش بر خشونت جسمی و روانی بوده است. و هم چنین در پژوهش پرویز بگرضایی با توجه به قالب سنتی جامعه آماری در پژوهش فوق از چارچوب نظری و مدل تحلیلی مناسبی استفاده کرده است. در تحقیقات انجام شده بیشتر خشونت روانی و کلامی تایید شده است. با بررسی تحقیقات انجام شده مشاهده می کنیم که در همه تحقیقات متغیر های همچون پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده به عنوان متغیر های می باشند که همبستگی معنی داری با خشونت علیه زنان دارند و در بعضی از تحقیقات این متغیر ها رد و در بعضی دیگر تایید شده اند. و اما تحقیق حاضر سعی دارد ضمن بهره گیری از دستاورد های تحقیقات قبلی به برخی از موضاعات که به عنوان تحقیق ” میزان تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان” بپردازد.

فصل دوم
مفاهیم و مبانی نظری تحقیق

مقدمه
اگر به سادگی از تمام کشمکش های نظری بر سر تعریف نظریه و چیستی آن بگذریم نظریه اجتماعی را مجموعه ای از قضایا می دانیم که تبیین بخشی از واقعیت اجتماعی را عهده دار می شود در این صورت هر نظریه ای شامل پاره ای علت ها، مبین ها ( متغیر مستقل ) و معلول ها، متبین ها ( متغیر های وابسته ) است. مفهوم نگرش را می توان در دو حوزه روان شناسی اجتماعی و جامعه شناسی بحث کرد. تلاش در جهت شناخت نگرش های اجتماعی و روشن کردن اثرات ان در بروز وقایع و یا مکانیسم های تصمیم گیری در زمینه ها و موضاعات مختلف در اکثر کشورهای دنیا از سالها پیش مورد توجه روزنامه نگاران، مورخین، سیاستمداران، علمای سیاست، جامعه شناسان،روانشناسان اجتماعی و مدیران جامعه بوده است. اما آنچه که امروز بعنوان نقش اصلی موسسات ویا پژوهشگران در نگرش های اجتماعی شناخته می شود، عبارت است از بررسی علمی در عقاید، پی گیری تحقیقات آن در طول زمان، انتشار اطلاعات بدست آمده و نیز توسعه زمینه های تئوریک درباره پدیده های مورد بررسی می باشد. آگاهی از عقاید عمومی در سطح فردی و گروهی، ماده اولیه ذیقیمتی در شناخت انسآنها و جامعه هاست. اهمیت نگرشها بدین دلیل است که چون نگرشها تعیین کننده رفتارها هستند، مطالعه آن را برای درک رفتار اجتماعی حیاتی می دانند، که با تغییر دادان نگرشهای افراد می توان رفتارهای آنها را تغییر داد. برای اینکه بتوانیم تاثیر سرمایه فرهنگی را به عنوان متغیر مستقل بر نگرش به خشونت بسنجیم، احتیاج به چارچوب نظری منسجمی داریم که از خلال ان بتوانیم سوالات و فرضیات تحقیق را استخراج کنیم بنابراین در این قسمت به مرور نظریه های خواهیم پرداخت که ما را در دست یابی به چارچوب نظری لازم کمک کنند. به طور کلی نظریه های که می توان از آنها در این قسمت کمک گرفت عبارتند از تئوری ها ی روان شناسی اجتماعی می توانبه نظریه کرچ، کراچفیلد و بالاچی، روزن اشتیل ، گرونبرگ، تزیشه و کرومکا، الپورت، الیزابت نوئل، شرطی سازی کنشگر، بندورا و کارکردی اشاره کرد. و اما در تئوریهای جامعه شناسی می توان به مانهایم، کالینز، نیو کامب، منابع اجتماع پذیری، تضاد اشاره کرد.در درون روان شناسی اجتماعی، تاکید اصلی بر فرایند تغییر دادن نگرش ها پس از شکل گیری آنها بوده است. با وجود این لزوم مطالعه چگونگی شکل گیری آنها نیز امری انکار ناپذیر است. در واقع تفاوت بین شکل گیری نگرش و تغییر دادن آنها، تنها یک تفاوت قراردادی است زیرا پس از اینکه نگرش شکل گیری خود را در وهله اول اغاز می کند دائما در معرض تغییر قرار میگیرند (کریمی، 1385 : 41).در حوزه جامعه شناسی نظریات به طور مستقیم به نگرش نپرداخته اند.اما از آنجا که مفاهیمی مرتبط با نگرش مانند ارزش ها، باورها، هنجارها، شناخت، آگاهی، ذهن، خود و شخصیت در برخی از این نظریات وجود دارند به بررسی آنها می پردازیم.
تعریف مفاهیم
نگرش(Attitude)و تعریف آن
تلاش در جهت شناخت نگرش های اجتماعی و روشن کردن اثرات آن در بروز وقایع و یا مکانیسم های تصمیم گیری در زمینه ها و موضاعات مختلف در اکثر کشورهای دنیا از سالها پیش مورد توجه روزنامه نگاران، مورخین، سیاستمداران، علمای سیاست، جامعه شناسان،روانشناسان اجتماعی و مدیران جامعه بوده است. اما آنچه که امروز بعنوان نقش اصلی موسسات ویا پژوهشگران در نگرش های اجتماعی شناخته می شود، عبارت است از بررسی علمی در عقاید، پی گیری تحقیقات ان در طول زمان، انتشار اطلاعات بدست آمده و نیز توسعه زمینه های تئوریک درباره پدیده های مورد بررسی می باشد. آگاهی از عقاید عمومی در سطح فردی و گروهی، ماده اولیه ذیقیمتی در شناخت انسآنها و جامعه هاست اهمیت نگرشها بدین دلیل است که چون نگرشها تعیین کننده رفتارها هستند، مطالعه ان را برای درک رفتار اجتماعی حیاتی می دانند، که با تغییر دادان نگرشهای افراد می توان رفتارهای ان را تغییر داد. از دیگر فواید نگرشها این است که با افزایش نگرشهای شخص در مورد موضوعی، احتیاج او به تفکر و اخذ تصمیم های تازه کم می شود و رفتار او نسبت به ان موضوع عادتی، قالبی، مشخص و قابل پیش بینی می گردد و در نتیجه زندگی اجتماعی وی اسان می گردد همچنین با شناسایی نگرشهای مردم می توان رفتار آنان را پیش بینی کرد و بر رفتار آنان کنترل داشت مثلا با توجه به مساله خشونت علیه زنان در جامعه ایران، شناسایی نگرشهای مردان به این پدیده جهت پیش بینی کردن رفتار آنان و کنترل داشتن بر ان جهت پیشگیری از وقوع این پدیده، می تواند بیشتر مورد توجه قرار گیرد.نگرش یک فرد درباره یک پدیده محدود به شناختهای اوست و عموما در مرحله ای است که فرد هنوز با ان پدیده تجربه شخصی زیادی نداشته است و

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه خشونت علیه زنان، علامه طباطبایی، علوم اجتماعی، کارشناسی ارشد Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه اجتماعی شدن، خشونت علیه زنان، ساده سازی، رسانه های جمعی