منابع و ماخذ پایان نامه جامعه شناسی، سرمایه فرهنگی، علوم اجتماعی، کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه ارشد

خشونت ساکن در مناطق شهری و روستایی شهرستان کامیارانانجام داده است. در این تحقیق به این نتایج رسیده است که بین متغیر های تجربه خشونت، پذیرش خشونت، یادگیری خشونت، پدرسالاری، اشفتگی خانواده، سن زنان، پایگاه اجتماعی-اقتصادی، شغل زوجین، شیوه انتخاب همسر، عکس العمل زن در مقابل خشونت، شیوه های حل اختلاف با همسر و مرزهای بین اعضای خانواده رابطه معناداری مشاهده شده است. اما بین اعضای خانواده رابطه معنا داری مشاهده شده است.اما بین شهری و روستایی بودن با میزان خشونت علیه زنان تفاوت معناداری مشاهده شده. بر پایه این نتایج اکثر زنان نمونه آماری از طرف شوهرانشان مورد شدیدترین انواع خشونت قرار گرفته اند که خشونت روانی به میزان 50 درصد، خشونت اقتصادی 6/81 درصد و خشونت جسمی و جنسی هر کدام به میزان 3/95درصد وجود داشته است. همانطور که مشاهده می شود در زمینه ای تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان تحقیقاتی انجام نشده است و به این دلیل برای تعمیم نتایج به تحقیقات دیگر با مشکل برخورده ایم .
پیشنهادات
در این تحقیق سرمایه فرهنگی به عنوان عامل مهمی در نگرش مردان به خشونت علیه زنان پرداخته شده است . افزایش سرمایه فرهنگی افراد جامعه و علی الخصوص مردان که نقش کلیدی را در خانواده ایفا می کنند به خودی خود شکل نمی گیرد مگر در یک فرایندی که از پشتوانه های مختلفی برخوردار باشد.برای افزایش سرمایه فرهنگی مردان می توان برنامه های مختلفی در شهرستآنها اجرا کرد ( هرچند که اگر این تغییرات در سظح کلان باشد بسیار بهتر است و محدود به شهرهای کوچک نباشد.) الگوهاي فرهنگي تاريخي نه تنها خشونت مردان را تحريم نكرده بلكه ان را تشويقنموده است هر چه از نظر فرهنگي خشونت پذيرفته تر باشد و مورد تشويق قرار گيرد درنتيجه اين نگرش در مردان براي اعمال خشونت تقويت مي شود و نتيجه ان اعمال خشونت توسط مردان در انواع گوناگون عليه زنان مي باشد . تا زماني كه فرهنگ جامعه تغييرنكند و نگرش مردان نسبت بر خشونت عليه زنان تغيير نكند پديدة خشونت عليه زنان ادامهخواهد داشت . متأسفانه  در جامعه كنوني ما هنوز خشونت عليه زنان به وسيلة آداب و رسوم ،نگرشهاي سنتي توجيه مي شود تا حد زيادي اين واقعيت پنهان نگه داشتهمي شود . حتي خود زنان نيز بر اثر فشارهاي سنتي هزاران ساله اين واقعيت را به عنوانسرنوشت گريز ناپذير خود پذيرفته اند و براي بسياري از زنان اين مسئله عادي تقلي ميشود .بنابراين در درجة اول بايد فرهنگ ما تغيير كند و بالتبع ان نگرش افراد نسبت بهخشونت عليه زنان تغيير كند .یکی از ویژگی های خشونت خانوادگی در ایرانان است که خشونت رفتاری مجاز تلقی می شود؛ زیرا نهی اجتماعی خاصی در مورد رفتار خشن اعضای خانوادهنسبت به یکدیگر وجود ندارد و بیشتر در مقوله تربیت جای می گیرد. تازمانی که ساختار جامعه بر نابرابری اجتماعی استوار باشد و ارزش ها و نگرش های خشونت در جـامعه وجــود داشـتــه باشد ، تــا زمــانــی کــه دگرگونی های اساسی در قوانینجامعه ایجاد نشود و تسهیلات لازم در اختیار افراد قربانی قرار نگیرد و تا زمانی کهانجام هر نوع عمل خشن در جامعه مورد تقبیح قرار نگیرد امکان برخورد اساسی با اینپدیده وجود ندارد. در سـطــح فــردی، اجـتـمــاعـی و قـانـونـی مـی تـوان مجموعهای از پیشنهادها را ارائه داد که در آنها مسئولیت اصلی برعهده رسانه های جمعی،مدارس و افراد مسئول در سازمان های مختلف است و احتیاج به زمان طولانی و مهم تر ازان صرف هزینه های فراوان دارد. از طریق اقدامی همه جانبه تام با افزایش هزینه میتوان سعی در از میان بردن خشونت و افزایش سرمایه فرهنگی بالا کرد.
مشکلات تحقیق
ضروري است برنامه‌ريزي‌هاي آموزشي در جهت تربيت محقق در جامعه انجام شود. در اينجا ذكر اين نكته ضروري است كه در كشور ما علی رغم مشكلات بنياديني كه در زمينه اقتصادي و اجتماعي براي توسعه پژوهش و تحقيق وجود دارد جامعه ما از نيروهاي بالقوه و پتانسيل‌هاي بالايي از نظر تحقيقي برخوردار است . در صورتي كه از اين نيروها استفاده‌هاي درست و دقيقي شود مي‌توان گامهاي موثري در پيشبرد تحقيقات در كشور برداشت. در این تحقیق ارتباط برقرار کردن با مردان شهر پاوه کار ساده ای نیست چرا که آنها دیگران ناشناس را غیر خودی و بیگانه می دانند و اعتماد کردن به غیر خودی هم چندان مطلوبشان نیست. مردان ، از جواب دادن به سوآلاتی را نیز ورود به حریم شخصی شان می دانستند. از جمله برای چه می خواهی در مورد زندگی ما بدانی و خصوصا در پاسخ سوآلات مربوط به خشونت اقتصادی و روانی به سختی پاسخ میدادند. برخی از مردان فایده ی تحقیق را جویا می شدند و سوال می کردند که آیا این گونه تحقیقات می توانند در تغییر وضع آنها موثر باشد. البته ناگفته نماند با دادن توضیحاتی، متقاعد به پاسخگویی می شدند و خوشبختانه همکاری لازم را با اینجانب و پرسشگر تحقیق انجام دادند. و هم چنین نو بودن موضوع تحقیق به سختی کار افزود و برای تحقیقات پیشین مشابه به مشکل برخورد کرده ام .
راهکار ها و پیشنهادات
ایجاد تشکل های فرهنگی برای مردان به منظور ارتقای سرمایه فرهنگی انان
فرهنگ سازی در زمینه استفاده درست از اینترنت و رسانه های همگانی
بالا بردن سطح فرهنگ و آگاهی مردان
ایجاد مراکز مددکاری و مشاوره خانواده جهت آموزش شیوه های صحیح زندگی کردن و نحوه رفتار زن و شوهر
بسط توسعه فرهنگی با توسعه سرمایه فرهنگی هر فرد
کاهش خشونت های خانگی با آموزش رسمی و ارتقای تحصیلی مردان
توانمند سازی فرهنگی مردان به منظور حل کردن مشکلات خانواده از طریق راه حل های فرهنگی مثل گفتگو و مذاکره بدون اعمال خشونت آمیز با همسر
و غیره…..

منابعفارسی
ابراهیمی لویه، عادل(1380)، نابربرای اجتماعی و سرمایه اجتماعی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت پژوهشی.
احمدی خرآسانی، نوشین (1379) زیر سایه پدر خوانده ها، تهران ، نشر توسعه .
آذربایجانی، مسعود و دیگران ( 1382) ، روان شناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی ، قم ، پژوهشکده ی حوزه و دانشگاه.
آزاد، ارمکی، تقی، چاوشیان (1381)، بدن به مثابه رسانه هویت، مجله جامعه شناسی ایران،دوره چهارم، شماره 4، زمستان .
آستین افشان، پروانه،1380 ، بررسی و روند تحولات سن ازدواج و عوامل اجتماعی و جمعیتی موثر بر ان، مقطع کارشناسی ارشد،دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.
آشوری، محمد و شهلا معظمي ،1381،نگاهي به پديده همسر كشي در استان فارس ، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ، شماره 58.
اصلاني، مينا، ( 1381) ، نتايج بهداشتي خشونت عليه زنان در خانواده ، پژوهش زنان ، فصلنامه مركز مطالعات و تحقيقات زنان ، مركز مطالعات و تحقيقات زنان دانشگاه تهران ، دوره 1 ، شماره 3.
اعزازی، شهلا،1380(الف)، تحلیل ساختاری جنسیت ، نگرش بر تحلیل جنسیتی در ایران ، گرداورنده و تنظیم نسرین جزنی ، تهران ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
اعزازی،شهلا،(ب)خشونت خانوادگی 1380،زنان کتک خورده،تهران،نشرسالی.
آقا جانی مرسا، حسین ( 1387) جامعه شناسی همسر گزینی، ازدواج و طلاق. چاپ اول، تهران ، نشر علم .
امامی نصیر محله، علی(1383)، بررسی عوامل موثر بر میزان قدرت زنان در تصمیم گیری خانواده ، پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعات زنان ، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی.
امیر پویان، شیوا(1384)، منطق عملی و سرمایه جدید( مثالی در جامعه شناسی آموزش)، مجله رشد آموزش علوم اجتماعی، ویژه سرمایه اجتماعی،دوره نهم،زمستان 1384، شماره 2.
اوپنهایم ، ابراهام 1375، طرح پرسشنامه و سنجش نگرش ها . ترجمه مرضیه کریم نیا . جلد 2 ، مشهد انتشارات استان قدس رضوی .
ببی ، ارل ( 1387) روش تحقیق در علوم اجتماعی، جلد اول ترجمه رضا فاضل، تهران ، انتشارات سمت.
بدری منش، اعظم ،(1385)، تبیین جامعه شناختی نگرش زنان به خانه داری، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.
بیکر، ترزال ( 1386) ، نحوه انجام تحقیقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی ، تهران ، نشر نی.
بگرضایی،پرویز1382، بررسي عوامل موثر بر ميزان خشونت مردان نسبت به زنان در خانواده ، مطالعه موردي ،شهرستان ايلام ، پايان نامه پايان نامه كارشناسي ارشد مطالعات زنان ، دانشگاه علامه طباطبايي.
پرفيت ، آلن، ( 1378) ، پاسخ هايي به خشونت ، ترجمه مرتضي محسني ، گنج دانش ، تهران .
پناهی، محمد حسین (1375)، نظام فرهنگی، کارکردها و دگرگونیها…،فصلنامه پژوهش فرهنگی سال اول، شماره 3 و 2،پاییزو زمستان 1375.
تارین، سرکوت ( 1388) بررسی نگرش جوآنان نسبت به ازدواج و طلاق و رابطه ی ان با مولفه های محیط خانواده به راهنمایی دکتر معصومه اسماعیلی، پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده ی روان شناسی و علوم تربیتی.
تراسبی، دیوید (1382) ، اقتصاد و فرهنگ، ترجمه ، کاظم فرهادی ،تهران ، نشر نی.
چلبی، مسعود (1382)، جامعه شناسی نظم، تشریح و تحلیل نظری نظم اجتماعی، تهران ، چاپ دوم، نشر نی.
توسلی ، غلامعباس ، 1369نظریه های جامعه شناسی ،تهران ، نشر چاپ مهر قم ، چاپ اول.
خزانی، کلثوم ، ( 1388) بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و نگرش زنان نسبت به طلاق ( مطالعه موردی زنان متاهل منطقه 5 ) به راهنمایی دکتر پرویز پیران ، پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی ، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم اجتماعی.
خوش فر، شارع پور(1379)، بررسی تاثیر سرمایه فرهنگی بر هویت اجتماعی جوآنان در شهر تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل ارشاد اسلامی استان تهران.
دواس، دی،ای (1383)، پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی، چاپ پنجم، تهران، نشر نی.
رفیع پور، فرامرز، 1372، سنجش نگرش روستاییان به جهاد سازندگی ، تهران ، مرکز تحقیقات و بررسی مسایل روستایی جهاد سازندگی .
رفیع پور، فرامرز ( 1378) اناتومی جامعه، تهران، شرکت سهامی انتشار.
رفیع پور، فرامرز(1364) کندوکاوها و پنداشته ها ، مقدمه ای بر روش های شناخت جامعه و تحقیقات اجتماعی، تهران،شرکت سهامی انتشار.
رضایی ، امیر سعید،(1384)، بررسی تاثیر میزان همگونی اقتصادی ، اجتماعی زوجین بر قدرت زنان در خانواده، پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعات زنان، دانشکده عاوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی.
رمضانی، محمد(1384)، تبیین رابطه سرمایه فرهنگی خانواده ها با هویت اجتماعی جوآنان ،پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشکاه اصفهان.
روح الامینی، محمود (1368)، زمینه فرهنگ شناسی، تهران، انتشارات عطار.
رئيسي ترشيزي‌، امر الله، (1381) ، خشونت عليه زنان و عوامل موثر بر ان ، پژوهش زمان ، فصلنامه مطالعات و تحقيقات زنان دانشگاه تهران شماره 3 ، دوره 1.
ریتزر،جورج،(1379)، نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر ، تهران ، انتشارات علمی.
سازمان جهاني بهداشت ،(1380 )، خشونت عليه زنان ، ترجمه شهرام رفيعي فر و سعيد پارسانيا ، تنديس ، تهران.
ساعی، علی (1381) آمار در علوم اجتماعی با کاربرد نرم افزار spss/pc در پژوهش های اجتماعی. تهران، موسسه نشر جهاد وابسته به جهاد دانشگاهی.
ساروخانی، باقر، (1385) روشهای تحقیق در علوم اجتماعی ، جلد اول،نشر پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. تهران.
سرمد، زهره و دیگران،(1381)، روش های تحقیق در علوم رفتاری، تهران،انتشارات آگاه.
سمیعی، زهره(1379)، تاثیر سرمایه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خانواده ها بر روی موفقیت تحصیلی و شغلی فرزندان در تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه الزهرا.
سفیری ، خدیجه ،(1377) ، جامعه شناسی اشتغال زنان ، موسسه فرهنگی و انتشاراتی تبیان.
شجاعی،زهرا،( 1383-1384) ، برای زنان فردا، مجموعه سخنرانی و مقآلات ، جلد دوم،تهران، شرکت انتشارات سوره مهر
شریفیان، اکبر ، (1385)، بررسی عوامل موثر بر میزانخشونت علیه زنان ، دوره دکتری مددکاری، دانشکده عاوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی.
شوکر،روی(1381) نسل من، مخاطبان و شیفتگان خرده فرهنگها، ترجمه، مراد فرهاد پور و شهریار وقفی

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه خشونت علیه زنان، سرمایه فرهنگی، کارشناسی ارشد، روش تحقیق Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی اندیشه سیاسی، احکام شرعی، شورای نگهبان، امام خمینی(ره)