منابع و ماخذ پایان نامه جامعه آماری، خشونت علیه زنان، روش تحقیق، جامعه شناختی

دانلود پایان نامه ارشد

پیمایشی استفاده شده است . پیمایش فراهم کننده اطلاعات کمی درباره ی دنیای اجتماعی است و اطلاعاتی را برای محقق به دست می دهد که کمتر حاوی جزئیات است، اما ما می توانیم نسبتا مطئمن باشیم که بر حوزه ای وسیع تطبیق می کند. پیمایش ویژگی های افراد و دنیای اجتماعی را توصیف می کند و هم چنین برای تبیین و اکتشاف به کار می رود و از تعداد زیادی افراد درباره ی باور ها و عقاید و ویژگی های و رفتارهای گذشته و یا حال آنها می پرسد( Neuman, 1977 : 228). داده های مربوط را می توان از طریق فنون متعددی گرد آوری کرد. در این روش اطلاعات با پرسیدن از پاسخگو به دست می آید.اطلاعات در این پژوهش دست اول است .یکی از ویژگی های آن سوال کردن است ، ویژگی دیگر آن نمونه گیری است ( آقا جانی مرسا،1387: 142).در تحقیقات پیمایشی یا زمینه ای ، محقق جمعیت های کوچک و بزرگ را انتخاب و با مطالعه نمونه های منتخب از ان جامعه ها برای کشف میزان نسبی شیوع، توزیع و روابط متغیر های روان شناختی و جامعه شناختی مورد بررسی قرار می گیرد( کرلینجر33،65:1378).
به عبارت دیگر تحقیق پیمایشی عمدتا در مطالعاتی استفاده می شود که در آن فرد واحد تحلیل در نظر گرفته می شود. تحقیق پیمایشی احتمالا بهترین روش موجود برای پژوهندگانی است که به جمع آوری داده های اصلی برای توصیف جمعیت های بسیار بزرگی که به طور مستقیم قابل مشاهده نیستند. آنها این کار را از طریق نمونه گیری احتمالی دقیق گروهی از پاسخگویان که ویژگی های شان منعکس کننده ویژگی های جمعیت بزرگتر باشند فراهم می آورد. و با پرسش نامه های استاندارد شده دقیق داده هایی مشابه داده های همه پاسخ گویان به دست اورند. علاوه بر آن تحقیقات پیمایشی وسیله بسیار مناسبی برای سنجش نگرش ها و جهت گیری جمعیت های بزرگ هستند.(ببی34، 1378: 35). هم چنین با استفاده از روش پیمایشی به مطالعه وضع موجود از نگرش ها، عقیده ها و به طور کلی استخراج اطلاعات در نمونه تصادفی انتخاب شده از افراد جامعه پژوهش می پردازیم. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، روش تحقیق تبینی از نوع پیمایشی می باشد تحقیق پیمایشی روشی است برای گرد اوری داده ها که در ان از گرو ههای معینی از افراد خواسته می شود به تعدادی پرسش مشخص (که برای همه افراد یکسان است) پاسخ دهند این پاسخ ها مجموعه اطلاعات تحقیق را تشکیل می دهند (بیکر،1377 :169). البته سنجش نگرش ها دارای ابعاد و دشواری های بسیار زیادی است، به نحوی که به بحث در مورد مسائل مربوط به آن غالبا مستلزم خروج از بحث اصلی است.اصطلاحی همچون نگرش، نظر و اعتقاد همه به حالات روانی ای اشاره دارند که اساسا جز از طریق بیانات خود فرد،به هیچ وجه قابل ارزیابی نیستند.اگر چه ممکن است ما در مورد اعتبار اظهارات افراد بر اساس روابط میان رفتار و گفتار آنها نتیجه گیری کنیم، اما استفاده از این ملاک اعتبار،به ایده های تئوریک ما در مورد روابط میان حالات روانی و رفتار بستگی دارد.نگرش ها موضع افراد در مورد یا نسبت به چیزی هستند که این چیز اغلب موضوع نگرش نامیده می شود. دامنه ی موضوع نگرش ها می تواند عملا از یک مقوله ی جزیی تا موضاعات انتزاعی و کلی متغیر باشد که این به دشواری بحث درباری نگرش می افزاید.
جامعه آماری
جامعه آماری مجموعه ای از واحد هاست که در چیز (صفت) یا چیز هایی (صفاتی) مشترک باشند( سرایی،1372: 52). تعریف و تعیین حدود جامعه آماری در هر پژوهش یکی از کارهای اساسی است. به طور کلی دو مجموعه از عوامل در تعریف و تعیین حدود جمعیت وارد می شود مجموعه اول از مقتضیات مسئله ناشی می شود زیرا دامنه شمول تحقیق متاثر از امکاناتی است که در اختیار محقق قرار دارد. در تعریف جمعیت مقتضیات مسئله دخالت تام دارد و در تحدید امکانات عملی نقش موثری بازی می کند(سرایی،1372: 14)
در این مطالعه جامعه آماری ما کلیه مردان متاهل هستند که ساکن شهر پاوه هستند چون در این تحقیق به بررسی نگرش مردان به خشونت علیه زنان پرداخته ایم این جامعه آماری را انتخاب کرده ایم.
واحد تحلیل
واحد تحلیل در این پژوهش فرد می باشد و شامل هر مرد متاهلی است که ویژگی های مطرح شده در جامعه آماری را داشته باشد.
جامعه ی آماری و تعیین حجم نمونه
جامعه ی آماری ما مردان متاهل ساکن شهر پاوه واقع در استان کرمانشاه هستند.
برای نمونه گیری از جامعه ی آماری از فرمول کوکران استفاده می کنیم.
=n تعداد نمونه ی مورد نیاز
=N تعداد کل اعضای جامعه
=t 96/1 اندازه ی متغیر در توزیع طبیعی (نرمال مربوط به منحنی گوس) در سطح اطمینان95%
=pوجود صفت در افراد جامعه 5/0
=qعدم وجود صفت در افراد جامعه 5/0
d = سطح احتمال مورد نظر (سطح خطا) 5%
n=(Nt^2p.q)/((N-1)d^2+t^2.p.q)

n=(6000×〖(1/96)〗^2×/5×/5)/(5999×〖(0/05)〗^2+〖(1/96)〗^2×/5×/5)= 361
حجم نمونه 361 شد. روش نمونه گیری در این تحقیق، نمونه گیری تصادفی سیستماتیک است. در ابتدا فهرست کاملی از جامعه ی آماری تهیه شد و بعد از ان، نفر اول نمونه، به صورت تصادفی انتخاب شد و نفرات بعد بر اساس نسبت N/nانتخاب شدند. جامعه ی آماری 6000 مردمتاهل هستند و تعداد نمونه ی به دست آمده361 مرد می باشند لذا اگر شماره ی 1 به نفر اول تعلق گیرد، نفر بعدی نفر شماره 17 می باشد. (طبق نسبت 16=6000/361 ) به این ترتیب به هر کدام از 6000 مرد متاهلی که در این شهر بودند یک شماره تعلق گرفت و طبق قاعده به آنها مراجعه شد یعنی با افراد شماره 1 و 17 و 33و 49 و……. 5999مصاحبه شد. با مراجعه به اولین خانه در اولین کوچه ی ورودی شهر با نفر شماره یک، به صورت تصادفی مصاحبه شد. برای مصاحبه با نفر شماره 17 باید به هفده خانه ی بعد مراجعه می شد. این ترتیب تا نفر شماره 5999 ادامه داشت و بدین ترتیب مصاحبه با 361 نفر نمونه تکمیل شد. لازم به ذکر است در بعضی از موارد که مثلا فرد شماره 17 در منزل نبود یا به هر دلیلی حاضر به همکاری نمی شد به فرد شماره 33 مراجعه می شد و بعد از ان دوباره به شماره های اصلی (یعنی 49 و66 و…) مراجعه می شد.
دلیل انتخاب شهر پاوه به عنوان جامعه ی آماری آشنایی قبلی با مردم و فرهنگ ان منطقه می باشد. پس از به دست آوردن تعداد نمونه از طریق نمونه گیری تصادفی سیستماتیک 361 نفرمردمتاهل انتخاب شدند و با مراجعه به آنجا و از طریق مصاحبه ی حضوری با آنها به پر کردن پرسشنامه ها اقدام شد.
فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی
میان سرمایه فرهنگی مردان و نگرش آنها به خشونت علیه زنان رابطه وجود دارد.
میانسرمايه فرهنگي عينيت يافتهمردان و نگرش آنها نسبت به خشونت علیه زنان رابطه وجود دارد.
میانسرمايه فرهنگي نهادينه شدهمردانو نگرش آنها نسبت به خشونت علیه زنان رابطه وجود دارد.
میانسرمايه فرهنگي تجسد يافتهمردان و نگرش آنها نسبت به خشونت علیه زنان رابطه وجود دارد.
تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم
تعریف نظری متغیر وابسته
نگرش به خشونت علیه زنان
واژه ی Attitude معادل های فارس مختلفی از جمله طرز تلقی، بازخورد، گرایش و نگرش دارد که امروزه نگرش مقبولیت عام یافته است ( آذربایجانی، 1386: 136 ).
کرچ، کراچفیلد و بالاچی “نگرش را نظام با دوامی از ارزش ها ی مثبت یا منفی، احساسات عاطفی و تمایل به عمل موافق و یا مخالف نسبت یه یک موضوع اجتماعی تعریف کردهاند”( تادین، 1388: 15).
نگرش اساسا نوعی جهت گیری مبتنی بر ارزش یابی از چیز ها و امور است. از جنبه ی دیگر نگرش یه طور کلی ساختمان ذهنی مخفی در شخصیت است و ان را می توانآمادگی ویژه افراد از نظر روانی در رو به رو شدن با پدیده ها، مسائل، چیز ها، وقایع و عکس العمل توام با هیجان نسبت به آنها دانست. به عبارت دیگر نگرش ها عبارتند از احساسات و عقاید و زمینه های رفتاری نسبتا مخفی که در جهت اشخاص،گروهها ، اندیشه ها و چیز سوق داده می شود.نگرش های افراد نتیجه گیری گذشته ی آنها و تجربیات مختلف زندگی است. ( محسنی، 1379، 25-26)
تعریف نظری نگرش عاطفی به خشونت فیزیکی
قبلا نگرش عاطفی را اینگونه معنا کردیم که پاسخگو موضوع نگرش را دوست دارد یا برایش خوشایند است و یا احساس ناخوشایندی را برای فرد درباره موضوع نگرش به وجود می آورد.و از طرف دیگر خشونت فیزیکی را هر گونه اقدام فیزیکی که جسم زن را با هدف آسیب رساندن یا کنترل وی مورد آزار قرار دهد تعریف کردیم. در نگرش عاطفی به خشونت فیزیکی گفته می شود که آیا شخص نسبت به خشونت فیزیکی چه احساسی دارد و موضوع نگرش برایش خوشایند است یا احساس ناخوشایندی را در فرد ایجاد می کند.
تعریف عملیاتی نگرش عاطفی به خشونت فیزیکی: نگرش عاطفی به خشونت فیزیکی با دو شاخص زیر سنجیده می شود.1) لذت بردن زن از کتک خوردن
2) برخورد فیزیکی با زن در راستای حفظ کنترل امور خانه و زن از جانب مرد
این شاخص ها را با گویه های زیر می سنجیم،
کتک زدن همسرتان به او احساس لذت میدهد.
برای کنترل زن شوهر باید از برخورد فیزیکی در بعضی موارد استفاده کند.
این متغیر در سطح ترتیبی سنجیده میشود. لازم به ذکر است در مقابل هر گویه 5 گزینه (کاملاً مخالف تا کاملاً موافق) وجود دارد که به پاسخ افراد به این گزینه نمره 1 تا 5 را قرار دادیم. بدين ترتيب هر فرد با پاسخ به این گویهها ( تعداد 2 گویه ) ميتواند حداقل نمره 2 و حداكثر نمره 10 را دريافت كند و جاي خود را در طيف سه قسمتي مشخص كند.
بالا متوسط پایین
10 8 7 5 4 2
بر اساس طیف بالا کسانی که با پاسخهایشان نمره 2 تا 4 را بدست آوردند در سطح پایین، 5 تا 7 متوسط و افرادی که نمره 8 تا 10 را از پاسخهایشان کسب نمودند در دسته بالا طبقهبندی نمودیم.

تعریف نظری نگرش عاطفی به خشونت روانی
قبلا نگرش عاطفی را اینگونه معنا کردیم که پاسخگو موضوع نگرش برایش خوشایند است و یا احساس ناخوشایندی برای او به همراه دارد و خشونت روانی ، مجموعه گسترده ای از آزار یا تهاجم های غیر فیزیکی است . این نوع از خشونت ، تحت عناوینی چون آزار ( تهاجم ) روانی ، آزار روحی ، آزار کلامی و عناوین دیگر نیز آورده شده است.
تعریف عملیاتی نگرش عاطفی به خشونت روانی : نگرش عاطفی به خشونت روانی با شاخص های زیر سنجیده می شود. 1) مطیع بودن زن در منزل 2) تحقیر کردن زن توسط مرد
این شاخص ها با گویه های زیر سنجیده می شود،
مطیع بودن زن میزانآرامش خانواده را افزایش می دهد.
مرد حق دارد در صورت سر زدن اشتباه از سوی زن ، او را مورد سرزنش قرار دهد.
این متغیر در سطح ترتیبی سنجیده میشود. لازم به ذکر است در مقابل هر گویه 5 گزینه (کاملاً مخالف تا کاملاً موافق) وجود دارد که به پاسخ افراد به این گزینه نمره 1 تا 5 را قرار دادیم. بدين ترتيب هر فرد با پاسخ به این گویهها ( تعداد 2 گویه ) ميتواند حداقل نمره 2 و حداكثر نمره 10 را دريافت كند و جاي خود را در طيف سه قسمتي مشخص كند.
بالا متوسط پایین
10 8 7 5 4 2
بر اساس طیف بالا کسانی که با پاسخهایشان نمره 2 تا 4 را بدست آوردند در سطح پایین، 5 تا 7 متوسط و افرادی که نمره 8 تا 10 را از پاسخهایشان کسب نمودند در دسته بالا طبقهبندی نمودیم.
تعریف نظری نگرش عاطفی به خشونت اقتصادی
رفتارهای محدود کننده زن در امور مالی و کنترل سختگیرانه شوهر بر منابع مالی خانواده مانند دفترچه چک بانکی ، صندوق نگهداری پول ها و … در خشونت های اقتصادی قرار می گیرند . پاسخگو این خشونت اقتصادی برایش خوشایند است یا احساس ناخوشایندی در برابر آن دارد.
تعریف عملیاتی نگرش عاطفی به خشونت اقتصادی، نگرش عاطفی به خشونت اقتصادی با 2 شاخص زیر سنجیده می شود، 1) وابستگی مالی زن به شوهر 2) سخت گیری مرد در خرج خانه به عنوان مسئول خانواده

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه خشونت علیه زنان، سرمایه فرهنگی، پایگاه اجتماعی، صاحب نظران Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه خشونت علیه زنان، دارایی ها