منابع و ماخذ پایان نامه تحلیل داده

دانلود پایان نامه ارشد

هدف تشریح و توصیف یک قضیه انجام می‌گیرد. در این روش داده‌های پژوهش بر اساس سرفصل‌های اصلی طبقه‌بندی می‌شود و بر اساس آن به توصیف موضوع می‌پردازد.
با این تفاسیر در این تحقیق، تجزیه و تحلیل داده‌ها به روش کیفی می‌باشد. از آنجا که داده‌ها در این تحقیق کمی‌نیست و جنبه آماری ندارند، عقل، منطق، تفکر و استدلال، معیار قرار می‌گیرد و مبنا در تجزیه و تحلیل داده‌ها، کیفی است.
3-5 ساماندهی تحقیق
تحقیق مورد نظر درپنج فصل نگارش می‌شود:
فصل اول: کلیات تحقیق
فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده
فصل سوم: مواد و روشها
فصل چهارم: نتایج
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری
که در این فصل به جمع‌بندی مطالب، و تجزیه و تحلیل مطالب ارائه شده، نتیجه‌گیری می‌شود و پیشنهاداتی برای پیشبرد اهداف کاربردی موضوع مورد تحقیق به نهادهای مرتبط ارائه می‌شود.

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه تجارت الکترونیک، قانون حاکم، تجارت الکترونیکی Next Entries منابع پایان نامه با موضوع وفاداری به برند، شخصیت برند، مسئولیت اجتماعی