منابع و ماخذ پایان نامه بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، مدیریت سود

دانلود پایان نامه ارشد

شرکت، حجم ریالی معامله ها و تعداد دفعات انجام معامله در دوره زمانی 1386-1381 می باشد. نتایج، همچنین بیانگر وجود رابطه معنا دار بسیار کم اهمیت بین بازده سالانه سهام و درصد روزهای انجام معامله می باشد.
6- رضازاده و آزاد(1387) در تحقیق خود رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری در گزارشگری مالی را مورد بررسی قرار دادند. نتایج آزمونهای تجربی با استفاده از اطلاعات مربوطبه 81 شرکت پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1381 تا 1385 حاکی از وجود رابطه مثبت و معناداری میان عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه‌گذاران و سطح محافظه کاری اعمال شده در صورتهای مالی است. علاوه بر این، نتایج تحقیق نشان می دهد که تغییر عدم تقارن بین سرمایه گذاران موجب تغییر در سطح محافظه کاری می‌شود. نتایج مزبور بیانگر این است که به دنبال افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه‌گذاران، تقاضا برای اعمال محافظه‌کاری در گزارشگری مالی افزایش می‌یابد.
یحیی‏زاده‏ فر و خرمدین (1387) نقش عوامل نقدشوندگي و ريسك عدم نقدشوندگي بر مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار داده اند. در تحقيق آن‌ها با توجه به اهميت رابطه بين ريسك و بازده، تأثير ريسك عدم نقدشوندگي و عوامل نقدشوندگي شامل مازاد بازده بازار، اندازه شركت و نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار، بر مازاد بازده سهام مورد بررسي قرار گرفته است. در اين تحقيق از الگوي سريز مانيبراييك دوره زماني از فروردين سال 1378تا اسفند سال 1384بطور ماهانه در بورس اوراق بهادار تهران بهره گيري شده كه تمامي شركتهاي موجود در بورس اورق بهادار را كه سهام آنها حداقل 100 روز در طي حداقل 9 ماه در بورس مورد معامله قرار گرفته باشند را شامل مي‏شود. همچنين بمنظور كاهش همبستگي بين اين متغيرها از روش تشكيل پرتفوي استفاده شده است. نتايج اين تحقيق نشان مي‏دهد كه تمامي متغيرهاي مستقل چهارگانه بر متغير وابسته تحقيق تأثير معني‌دار داشته اند. بدين معني كه تأثير عدم نقدشوندگي و اندازه شركت بر مازاد بازده سهام منفي، اما تأثير مازاد بازده بازار و نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار بر مازاد بازده سهام مثبت بوده است. سیرانی و همکارانش (1390) تأثير ريسك نقدشوندگي و ساير عوامل مؤثر بر بازده‏ هاي مقطعي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد مطالعه قرار دادند. در این تحقيق با توجه به اهميت رابطه ريسك و بازده، تأثير ريسك نقدشوندگي و عوامل مؤثر ريسك، شامل ريسك بازار (ريسك سيستماتيك)، اندازه شركت، نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار سهام و همچنين سهام شناور بر بازده ‌هاي مقطعي با توجه به مدل FARM بررسي شده است. در راستاي اين هدف، همه شركتهايي كه اطلاعات مورد نيازب را يدورة چهار سالة مورد تحقيق (86-83) در مورد آنها قابل دسترسي بود، انتخاب گرديدند. به منظور آزمون فرضيه‏ها نیز از تكنيك‏هاي آماري رگرسيون ساده و چند متغيره (روش گام به گام) به ره گرفته شد و آزمون معنادار بودن الگوها با استفاده از آماره‏هاي t و F صورت گرفت. نتايج تحقيق نشان داد كه ريسك بازار، اندازه شركت و سهام شناور رابطه معناداري با بازده دارند، اما رابطه ارزش دفتري به ارزش بازار سهام و ريسك نقدشوندگي با بازده معنادار نيست. همچنين بررسي‏ها نشان مي‏دهند رابطه ريسك سيستماتيك و ريسك نقدشوندگي معنادار است.
7- ستایش و همکارانش (1390) نیز در مقاله خود، تأثير كيفيت افشا بر نقدشوندگي و هزينه سرمايه سهام عادي جاري و آتي شركت‏هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دادند. در اين راستا، تأثير اندازه شركت نيز كنترل شده است. آن ها براي سنجش متغير كيفيت افشا، از امتيازهاي تعلق گرفته به هر شركت كه توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و از طريق اطلاعيه «كيفيت افشا و اطلاع رساني مناسب» منتشر مي‏شود، استفاده کردند. در این تحقیق براي سنجش نقدشوندگي نيز از معيارهاي نرخ گردش سهام، تعداد سهام مبادله شده و حجم ريالي مبادلات استفاده گرديد. يافته‏هاي بررسي 105 شركت در دوره زماني 1383 الي 1387 بيانگر آن است كه بين اندازه شركت و نقدشوندگي جاري و آتي آن رابطه مثبت و معناداري وجود دارد، اما رابطه معناداري بين كيفيت افشا و نقدشوندگي جاري و آتي شركت وجود ندارد. افزون بر اين، رابطه منفي و معناداري بين كيفيت افشا و هزينه سرمايه سهام عادي جاري و آتي شركت وجود دارد. با اين وصف، شواهدي دال بر وجود رابطه معنادار بين اندازه شركت و هزينه سرمايه سهام عادي جاري و آتي آن مشاهده نشد.
8- محمد پور زرندی و همکاران(1390)، اقدام به بررسی تاثیر مازاد بازده بازار بر مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران کردند. آنها این کار را برای 36 شرکت و در دوره زمانی فروردین 1378 تا اسفند 1384و به کمک الگوی سری زمانی انجام دادند. در این تحقیق برای اندازه گیری دقیق تاثیر مازاد بازده بازار از متغیرهای IMV،SMB و HML استفاده شده است. نتایجی که از این تحقیق بدست آمده نشان می دهد که بین مازاد بازده بازار و مازاد بازده سهام رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد.

فصل سوم:
روش ‌شناسی پژوهش

3-1 مقدمه
دراين فصل كليه مراحل روش شناسي پژوهش شامل فرضيه‌هاي تحقیق و معرفی متغيرهاي مربوطه، تعريف جامعه آماری و نمونه ، دوره مطالعه، روش تحقیق، نحوه گردآوري داده ها و نحوه آزمون فرضه ها پرداخته می‌شود.
3-2 روش پژوهش
این تحقیق از نظر طبقه بندي بر مبناي هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. هم چنین تحقیق حاضر، از نظر روش و ماهیت از نوع تحقیق همبستگی است. همچنین از لحاظ طرح تحقیق، پس رویدادی و نیمه تجربی می باشد. روش تحقیق از لحاظ نوع استدلال قیاسی- استقرایی است بدین معنی که در مبانی نظری و پیشینه پژوهش از راه مطالعه کتابخانه ای، سایر سایت ها، مقالات در چارچوب قیاسی و گرداوری اطلاعات برای تأئید یا رد فرضیه ها در قالب استقرایی انجام می پذیرد.
3-3 فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی:بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی ارتباط منفی(معکوس) معناداری وجود دارد.
فرضیه های فرعی
فرضیه فرعی اول:بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی از طریق دستکاری فروش ارتباط منفی(معکوس) معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم: بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی از طریق مخارج اختیاری ارتباط منفی(معکوس) معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی سوم: بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی از طریق سطح غیر عادی تولیدارتباط منفی(معکوس) معناداری وجود دارد.
3-4 جامعه و نمونه آماري
جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1381 تا 1391بررسی می شود و جامعه مورد نظر از شرکت هایی که واجد ویژگی های زیر باشند تشکیل می گردد:
سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه باشد.
جزء شرکتهای سرمایه گذاری، واسطه گر مالی و همچنین بانک و بیمه نیز نباشند.
داده های مورد نیاز این تحقیق در مورد این شرکتها نیز در دسترس باشد.
شرکت ها طی دوره تحقیق تغییر سال مالی نداده باشند.
اطلاعات مورد نیاز شرکت ها برای انجام تحقیق در دسترس باشد.
در نهایت حجم نمونه نهایی با توجه به شرایط فوق98 شرکت می باشد.

(جدول 3-1) تعداد شرکت ها نمونه
شـــــــــــــــــرح
تعداد
تعداد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا پایان سال 1391
474
تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی پژوهش از بورس برون رفت داشته اند
(124)
تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی پژوهش وارد بورس شده اند
(76)
تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی پژوهش سال مالی آنها به 29/12ختم نمی شوند و یا تغییر سال مالی داده اند
(69)
تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی پژوهش به امور سرمایه گذاری و واسطه گری مالی
اشتغال دارند
(35)
شرکتهایی بیش از سه ماه وقفه معاملاتی نداشته باشند.
(72)
تعداد شركت هاي مورد بررسی
98

3-5 گردآوري اطلاعات
داده‌های مورد نیاز این پژوهش از طریق بانک‌های اطلاعاتی رایانه‌ای و مراجعه به کتابخانه سازمان بورس و اوراق بهادار و استفاده از نرم افزار ره‌آورد نوین و مراجعه به وب سایت www.rdis.ir سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادارجمع‌آوری خواهد گردید. همچنین صورت های مالی شرکت ها شامل ترازنامه، صورت جریان وجوه نقد و یاداشت های همراه صورت های مالی در پایان هر سال مالی (29 اسفند ماه) به عنوان ابزار تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است.

3-6 مدل تحقیق و تعریف عملیاتی متغيرها
در این پژوهش به منظور آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیونی زیر استفاده می شود:
مدل آزمون فرضیه اصلی
REMit = β0+β1 Liquidity it +β2 Cash it +β3Size it +β4LogMB it +β5Growth it +β6ROA it +β7Age it +ԑ it
مدل آزمون فرضیه فرعی اول
Sales Manipulationit = β0+β1 Liquidity it +β2 Cash it +β3Size it +β4LogMB it +β5Growth it +β6ROA it +β7Age it +ԑ it
مدل آزمون فرضیه فرعی دوم
Abnormal Discretionary Expenses it = β0+β1 Liquidity it +β2 Cash it +β3Size it +β4LogMB it +β5Growth it +β6ROA it +β7Age it +ԑ it
مدل آزمون فرضیه فرعی سوم
Abnormal Production Cost it = β0+β1 Liquidity it +β2 Cash it +β3Size it +β4LogMB it +β5Growth it +β6ROA it +β7Age it +ԑ it
متغیر وابسته:
مدیریت سود واقعی: از آنجایی که در محاسبه مدیریت واقعی سود،مدیریت واقعی سود ناشی از دستکاری فروش و ناشی از مخارج اختیاری با جز سوم ناشی از سطح غیرعادی تولید همسو و همجهت باشد مدیریت سود ناشی از دستکاری فروش و مخارح اختیاری در منفی یک ضرب می شود.
REM=(-)Sales Manipulation it + (-)Abnormal Discretionary Expenses it+ Abnormal Production Cost it
که نحوه محاسبه مدیریت سود واقعی ناشی از فعالیتهای فروش، مخارج اختیاری و تولید به شرح زیر می باشد:
دستكاري در فروش(Sales Manipulationit)
رويچودهري(2006) دستكاري در فروش را به صورت تلاشهاي مديريت در جهت افزايش موقتي فروش در طول سال تعريف مي كند كه از طريق ارائه تخفيفات قيمت و يا شرايط اعتباري آسانتر حاصل ميشود و جريانهاي نقدي ورودي را براي فروش را كاهش ميدهد. بنابراين دستكاري در فروش انتظار ميرود به جريانهاي نقدي عملياتي كمتري در دوره جاري منجر گردد. در اين تحقيق از الگو يروي چودهري(2006) براي برآورد سطح عادي CFOاستفاده ميشود:

〖CFO〗_t/A_(t-1) = 1 ( 1/A_(t-1) )+ )2 ( S_t/A_(t-1) )+)3((ΔS_t)/A_(t-1) )+)t

در نهایت دستکاری فروش بر اساس جزء خطا (دt) معادله فوق و فرمول زیر محاسبه می شود:
دستكاري در فروش=CFOواقعی –CFOبرآوردی
مخارج اختياري(Abnormal Discretionary Expenses it)
یک نوع دستكاري فعاليتهاي واقعي، كاهش هزينه هاي اختياري است. اگر مديران هزينه‌هاي اختياري را براي افزایش سود، كاهش دهند به عنوان مثال هزينه تحقيق و توسعه، تبليغات و هزينه فروش، اداري و تشكيلاتي، هزينه هاي اختياري به طور غیر عادی کاهش می یابد .

〖DISX〗_Tt/A_(t-1) = 1 (1/A_(t-1) ) + )2 (S_(t-1)/A_(t-1) ) + t

DISX برابر جمع هزینه های فروش ، اداری و عمومی،A مجموع دارایی ها در t-1 و s فروش خالص در t-1 است .
در نهایت سطح مخارج اختیاریبر اساس جزء خطا (مt) معادله فوق و فرمول زیر محاسبه می شود:
سطح مخارج اختیاری =DISXواقعی –DISXبرآوردی
سطح غیر عادی تولید(Abnormal Production Cost it):
براي براورد سطح غیر عادی تولید ، هزینه های تولید به عنوان تابعی از فروش ، تغییرات فروش و تغییرات فروش دوره قبل براورد شده است:

〖PROD〗_t/A_(t-1) ==_1 (1/A_(t-1) )+α_2 (S_t/A_(t-1) )+α_3 (〖∆S〗_t/A_(t-1) )+α_4 (〖∆S〗_(t-1)/A_(t-1) )+/_t

PROD، برابر با جمع بهای تمام شده کالای فروخته شده و تغییر در موجودی ها است .
در نهایت سطح غیر عادی تولیدبر اساس جزء خطا (بt) معادله فوق و فرمول زیر محاسبه می شود:
سطح غیر عادی تولید =PRODواقعی –PRODبرآوردی
متغیرهای مستقل:
Liquidity: نقدشوندگی سهام .

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه نقدشوندگی، بازده سهام، بورس اوراق بهادار Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه دارایی ها، مدل رگرسیون، رگرسیون خطی