منابع و ماخذ پایان نامه بخش لواسانات، مشارکت مردم، اولویت بندی، ماتریس SWOT

دانلود پایان نامه ارشد

گردآوری دادههای مورد نیاز به تجزیه و تحلیل این داده ها پرداخته میشود. برای این منظور از انواع روش های کمی و کیفی مانند نرم افزار های EXCEL ، SPSS، ،تکنیک SWOT، استفاده شده است

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه
در اين پژوهش به شناخت و ارزیابی قابلیت های اکوتوریستی بخش لواسانات با استفاده از روش SWOT با تاکید بر توسعه پایدار پرداخته شده است. بر اساس روش SWOT نقاط قوت و ضعف (عوامل داخلی) و فرصت ها و تهدیدها ( عوامل خارجی) قابلیت های اکوتوریستی بخش لواسانات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، سپس استراتژی هایی متناسب به موقعیت کنونی تحقیق بررسی و راهبردهایی برای تقویت قوت ها و فرصت ها و کاهش ضعف ها و تهدیدها رتبه بندی شده است. نتایج حاصل از ایجاد ماتریس SWOT استراتژی و الگوی مناسبی برای برآورد امتیازات و اولویت بندی آنها ایجاد کرده است. مجموعه معیارهایی که برای توسعه گردشگری در منطقه مورد شناسایی قرار گرفت در قالب پرسشنامه ای طراحی شده است. این پرسشنامه بین گردشگران در نقاط مختلف بخش لواسانات و نیز مسئولان بخش و مردم بومی منطقه جهت وزن دهی و اولویت بندی اهمیت توزیع گردید. در مدل SWOT برای به دست آوردن نتایج نهایی از روش عددی وزن بندی استفاده شده است. در این روش نقاط قوت ،ضعف،فرصت و تهدیدها و عوامل وابسته به آنها در محدوده مورد مطالعه مشخص گردیده است. با دادن وزن به هر یک از عوامل فوق جایگاه نسبی هر بخش مشخص شده است. وزن ها برای قابلیت های اکوتوریستی این بخش به صورت دلخواه از 1 تا 5 متغیر بوده است، به این ترتیب که پاسخ خیلی خوب5، خوب4، متوسط 3، کم2 و خیلی کم 1 امتیاز می باشد.

4-2 يافتههاي توصيفي تحقيق
يافتههاي توصيفي تحقيق شامل ويژگيهاي فردي پاسخ دهندگان كه خود شامل جنسيت، سن، شغل، وضعيت تحصيلات، وضعيت تأهل و ساير موارد ميباشد كه در ذيل به شرح آنها پرداخته ميشود.

4-2-1 جنسیت پاسخگويان
جدول (4-1) توزيع فراواني افراد مورد مطالعه را نشان ميدهد. همچنان که ملاحظه ميشود تعداد پاسخگويان بر اساس جنسیت آنها، از گردشگران 186 نفر معادل 35/27 درصد مرد و 114 نفر معادل 78/16 درصد را زنان و از مردم بومي منطقه 242 نفر برابر58/35 درصد مرد و 138 نفر معادل 29/20 درصد را زنان تشکيل دادهاند.
جدول 4-1 توزيع فراواني و درصد پاسخگويان بر اساس جنسیت(مأخذ: مطالعات ميداني نگارنده)
جنسیت
فراواني
درصد فراواني
گردشگران

300
مرد
186
35/27

زن
114
78/16
مردم بومي
380
مرد
242
58/35

زن
138
29/20
جمع
680
680
100

نمودارستونی 4-1 توزيع فراواني و درصد پاسخگویان (گردشگران) بر اساس جنسیت(مأخذ: مطالعات ميداني نگارنده)

نمودارستونی 4-2 توزيع فراواني و درصد پاسخگویان (مردم بومی) بر اساس جنسیت(مأخذ: مطالعات ميداني نگارنده)

4 -2-2 وضعیت تاهل
جدول 4-2 توزيع فراواني و درصد پاسخگويان بر اساس وضعیت تاهل(مأخذ: مطالعات ميداني نگارنده)
وضعیت تاهل
فراواني
درصد فراواني
گردشگران
300
مجرد
204
30

متاهل
96
11/14
مردم بومي
380
مجرد
173
44/25

متاهل
207
44/30
جمع
680

100
چنانچه در جدول شماره (4-2) ملاحظه می شود از مجموع گردشگران، 30 درصد افراد مجرد و 11/14 درصد افراد متاهل بودهاند. و همچنین از مجموع مردم بومی منطقه مورد مطالعه، 44/25 درصد مجرد و 44/30 درصد افراد متاهل بودهاند.
نمودار ستونی 4-3 توزيع فراواني و درصد پاسخگويان ( گردشگران) بر اساس وضعیت تاهل(مأخذ: مطالعات ميداني نگارنده)

نمودار ستونی 4-4 توزيع فراواني و درصد پاسخگويان ( مردم بومی) بر اساس وضعیت تاهل(مأخذ: مطالعات ميداني نگارنده)

4-2-3 سن پاسخگویان
همانگونه که در جدول (4-3) ملاحظه ميشود از کل گردشگران پاسخدهنده به پرسشنامهها 9 نفر معادل 32/1 درصد کمتر از 20 سال سن دارند، 105نفر معادل 45/15درصد در گروه سني 30-20 سال، 72 نفر معادل 60/10 درصد در گروه سني 40-30 سال، 54 نفر معادل 95/7 درصد در گروه سني 50-40 سال و 60 نفر معادل 82/8 درصد در گروه سني 50 سال به بالا قرار دارند. همچنین از کل مردم بومي پاسخدهنده به پرسشنامهها 7 نفر معادل 02/1 درصد کمتر از 20 سال سن دارند، 94 نفر معادل 82/13درصد در گروه سني 30-20 سال، 144 نفر معادل 17/21 درصد در گروه سني 40-30 سال، 96 نفر معادل 12/14 درصد در گروه سني 50-40 سال و 39 نفر معادل 73/5 درصد در گروه سني 50 سال به بالا قرار دارند.
جدول 4-3 توزيع فراواني و درصد پاسخگويان به تفکیک سن(مأخذ: مطالعات ميداني نگارنده)

سن
فراواني
درصد فراواني

گردشگران
300
زير 20 سال
9
32/1

30-20
105
45/15

40-30
72
60/10

50-40
54
95/7

بيش از 50 سال
60
82/8

مردم بومي
380
زير 20 سال
7
02/1

30-20
94
82/13

40-30
144
17/21

50-40
96
12/14

بيش از 50 سال
39
73/5
جمع 680
100

نمودار ستونی 4-5توزيع فراواني و درصد پاسخگويان ( گردشگران) به تفکیک سن(مأخذ: مطالعات ميداني نگارنده)

نمودار ستونی 4-6 توزيع فراواني و درصد پاسخگويان ( مردم بومی ) به تفکیک سن(مأخذ: مطالعات ميداني نگارنده)

4-2-4 ميزان تحصيلات پاسخگويان
چنانچه در جدول شماره (4-4) ملاحظه می شود از مجموع گردشگران، 85/4 درصد افراد زيرديپلم، 08/3 درصد افراد ديپلم، 88/0 درصد افراد فوقديپلم، 44/15 درصد افراد کارشناسي و 85/19 درصد پرسش شوندگان داراي تحصيلات کارشناسي ارشد و بالاتر بودهاند. و همچنین از مجموع مردم بومی منطقه مورد مطالعه، 44/4 درصد افراد زيرديپلم، 97/23 درصد افراد ديپلم، 47/1 درصد افراد فوق ديپلم، 64/22 درصد افراد کارشناسي و 38/3 درصد پرسششوندگان داراي تحصيلات کارشناسي ارشد و بالاتر بودهاند.
جدول 4-4توزيع فراواني و درصد پاسخگويان بر اساس ميزان تحصيلات(مأخذ: مطالعات ميداني نگارنده)
تحصيلات
فراواني
درصد فراواني

گردشگران

300

زير ديپلم
33
85/4

ديپلم
21
08/3

فوق ديپلم
6
88/0

کارشناسي
105
44/15

کارشناسي ارشد و بالاتر
135
85/19

مردم بومی

380
زير ديپلم
30
44/4

ديپلم
163
97/23

فوق ديپلم
10
47/1

کارشناسي
154
64/22

کارشناسي ارشد و بالاتر
23
38/3
جمع
680
680
100

نمودار ستونی 4- 7 توزيع فراواني و درصد پاسخگويان ( گردشگران) بر اساس میزان تحصیلات(مأخذ: مطالعات ميداني نگارنده)

نمودار ستونی 4- 8 توزيع فراواني و درصد پاسخگويان ( مردم بومی) بر اساس میزان تحصیلات(مأخذ: مطالعات ميداني نگارنده)

4-2-5 وضعيت شغلي پاسخگويان
همانگونه که در جدول شماره (4-5) ملاحظه ميشود 29/12 درصد گردشگران پاسخدهنده به پرسشنامهها شاغل در بخش دولتي، 82/23 درصد شاغل در خصوصي ، 37/6 درصد دانشجو و 32/1 درصد بيکار ميباشند. و همچنین از کل مردم بومی پاسخ دهنده به پرسشنامه ها 02/16 درصد شاغل در بخش دولتی،68/23 درصد شاغل در بخش خصوصی (کشاورزی،باغداری، رستوران و قهوه خانه، آژانس مسکن و خرده فروشی و…) ، 38/13 درصد دانشجو و 08/3 درصد بيکار می باشند.
جدول 4-5 توزيع فراواني و درصد پاسخگويان بر اساس وضعيت شغلي(مأخذ: مطالعات ميداني نگارنده)
وضعيت شغلي پاسخگويان
فراواني
درصد فراواني
گردشگران
30
دولتي
87
29/12

خصوصي
162
82/23

دانشجو
42
37/6

بيكار
9
32/1
مردم بومي

380
دولتي
109
02/16

خصوصي
159
68/23

دانشجو
91
38/13

بيكار
21
08/3

مجموع
680
100

4-2-6 مدت اقامت در منطقه
بر اساس اطلاعات جدول (4-6) ملاحظه ميشود که از مجموع گردشگران و بازدیدکنندگان، مدت اقامت 13/49 درصد کمتر از يک روز، 93/37 درصد آنها يک روز، 08/12 درصد چند روز و 86/0 درصد گردشگران 1 ماه در منطقه اقامت دارند. لازم به توضیح است که مدت اقامت بر حسب تکرار مسافرت به منطقه متفاوت بوده و یک گردشگر ممکن است در تکرار سفر به منطقه مدت اقامت خود را متفاوت انتخاب نموده باشد.

جدول 4-6 توزيع فراواني و درصد گردشگران بر اساس مدت اقامت(مأخذ: مطالعات ميداني نگارنده)
مدت اقامت
فراواني
درصد فراواني
کمتر از يک روز
171
13/49
يک روز
132
93/37
چندروز
42
08/12
1 هفته
0
0
1 ماه
3
86/0
جمع
348
100
4-2-7 نوع اقامت در منطقه
جدول 4-7 محلهاي اقامت گردشگران(مأخذ: مطالعات ميداني نگارنده)
نوع اقامت
فراواني
درصد فراواني
مهمانخانه
6
2
ویلای شخصی
45
15
چادر
120
40
کمپ یا اقامتگاه سازمانی
21
7
اردوگاه های تفریحی
60
20
نمی مانیم
48
16
جمع
300
100
بر اساس اطلاعات بدست آمده در جدول شماره (4-7) مشخص گرديد که حدود 2 درصد از مهمانسرا و 15 درصد از ویلای شخصی، 40 درصد از چادر، 20 درصد از اقامتگاه سازمانی ، 7 درصد از اردوگاه های تفریحی را به خود اختصاص داده است و 16 درصد از گردشگران برای اقامت درمنطقه مورد مطالعه نمیمانند. چادر بیشترین درصد را به خود اختصاص داده که اين امر لزوم توجه به تقويت محلهاي اقامت گردشگران در قالب هتل و مهمانسرا را نشان ميدهد.

4-2-8 ارزيابي قابلیت های گردشگری بخش لواسانات از ديدگاه گردشگران
جدول 4-8 ارزيابي زیرساخت ها و قابلیت های گردشگری بخش لواسانات از ديدگاه گردشگران(مأخذ: مطالعات ميداني نگارنده)
جاذبهها
بسيار مناسب
مناسب
متوسط
ضعيف
بسيار ضعيف
جمع
آب و هوا
225
60
15


100
جاذبههاي طبيعي
189
78
33


100
راههاي دسترسي
132
81
57
30

100
امنيت منطقه
264
30
6


100
آداب و رسوم مردم محلي


6
6
288
100
زيرساختهاي گردشگري
36
30
51
174
9
100
نحوهي برخورد مردم باگردشگران
213
60
27


100
جاذبه های فرهنگی ( امامزاده ها، اداب و رسوم محلی و ..)
45
54
75
120
6
100
در جدول (4-8) زیر ساخت ها و جاذبههاي گردشگری بخش لواسانات از ديدگاه گردشگران ارزيابي شده است.

4-2-9 نقش ايجاد و توسعه امکانات و خدمات تفريحي در جذب گردشگر
بر اساس اطلاعات جدول (4-9) ملاحظه ميشود که از مجموع گردشگران، 46 درصد نقش ايجاد و توسعه امکانات و خدمات تفريحي را در جذب گردشگر را بسيار زياد، 66/20 درصد زياد، 33/18 درصد متوسط، 33/14 درصد کم و 68/0 درصد بسيار کم ارزيابي کردهاند

جدول 4-9- توزیع فراوانی و درصد گردشگران بر اساس اثر توسعه امکانات گردشگري بر جذب گردشگر(مأخذ: مطالعات ميداني نگارنده)
اثر توسعه امکانات و خدمات تفريحي
فراواني
درصد فراواني
بسيار زياد
138
46
زياد
62
66/20
متوسط
55
33/18
کم
43
33/14
بسيار کم
2
68/0
جمع
300
100

4-2-10 مشارکت مردم بومي در پروژه هاي توريستي- تفريحي
همانطور که در جدول (4- 10) ملاحظه مي شود، 95/68 درصد از مردم بومي پرسش شونده تمايل به مشارکت در پروژه هاي توريستي- تفريحي دارند و 05/31 درصد مابقي تمايل به مشارکت ندارند.

جدول 4-10 میزان مشارکت مردم بومی در پروژه هاي توريستي به درصد(مأخذ: مطالعات ميداني نگارنده)
مشارکت در پروژه هاي توریستی
فراواني
درصد فراواني
بلي
262
95/68
خير
118
05/31
جمع
380
100

4-2-11 نوع مشارکت در پروژه هاي توريستي – تفريحي
بر اساس اطلاعات جدول (4- 11) نوع مشارکت مردم بومي پرسش شونده بدين شرح مي باشد: 16/19درصد مردم بومی تمایل دارند در بخش سرمايه گذاري، 35/13 درصد در بخش تصميم گيري فکري، 16/44 درصد به عنوان نيروي انساني، 16/14 درصد در بخش فنی و عمرانی، 17/9 درصد نیز در زمینه در اختيار قرار دادن بخشي از اراضي خود در پروژههای اکوتوریستی شرکت نمایند.

جدول4-11 توزيع فراواني و درصد مردم بومي براساس نوع مشارکت(مأخذ: مطالعات ميداني نگارنده)
نوع

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه بخش لواسانات، محصولات کشاورزی، جامعه آماری، امام خمینی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه اکوتوریسم، بخش لواسانات، آداب و رسوم، توسعه اکوتوریسم