منابع و ماخذ پایان نامه اکوتوریسم، توسعه پایدار، توسعه پاید، محیط زیست

دانلود پایان نامه ارشد

قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهديدهاي گردشگري در شهرستان شميرانات با هدف ساماندهي صنعت گردشگري در شهرستان شميرانات پرداخته اند که ، ابتدا نقاط قوت و ضعف كه از درون مسئله منشاء مي گيرند همراه با فرصت ها و تهديدهاي بيروني مور د بررسي تجزيه و تحليل قرار داده است. در این تحقیق ذکر گردیده که بهره برداري از توانمندي هاي و جاذبه هاي گردشگري اگر بدون شناخت و برنامه صورت پذيرد، منجر به تخريب و نابودي اين قابليت ها مي گردد، لذا در بيشتر نواحي توريستي ضرورت شناخت و ساماندهي وضعيت گردشگري احساس مي شود. سپس پيشنهادات اساسي به منظور بهره برداري از قوتها، فرصت ها، كاهش ضعف ها و تهديدات ارائه نموده است .
-زهرا جلالي كله سر1390، در پایان نامه کارشناسی ارشد خود ، به بررسی ارزيابي كيفي ظرفيت هاي گردشگري در توسعه روستايي (مطالعه موردي: آهار- شهرستان شميران) گردشگري و توسعه روستايي را به طور متقابل به يكديگر وابسته دانسته است. همچنین ذکر نموده است که جاذبه هاي گردشگري ( طبيعي و انساني ) توسعه توريسم مي تواند آثاري مثبت و منفي بر روستايي داشته باشد. از اين رویاد آوری نموده است که ، بررسي ازريابي ظرفيت هاي گردشگري در توسعه روستايي بايد به گونه اي باشد كه با محيط سازگار باشد و به افت كيفيت آن نيانجامد، تا عامل اساسي در دستيابي به توسعه پايدار به حساب آيد. در اين مقاله ارزيابي كيفي ظرفيت هاي گردشگري در توسعه روستايي را در بخش رودبار قصران به ويژه روستاي آهار، از لحاظ بررسي قابليت ها و پتانسيل هاي بالفعل و بالقوه گردشگري را در جهت توسعه روستايي، با استفاده از مدل برنامه ريزي و ازريابي مورد بررسي قرار داده است.
-در پژوهشی دیگر، ناهيد اكبري ساماني (1390) به ارائه ي الگوي برنامه ريزي راهبردي توسعه ي گردشگري پايدار روستايي(مطالعه ي موردي: دهستان لواسان كوچك) پرداخته است. در این پژوهش اشاره گردیده است که گردشگري روستايي يكي از انواع گردشگري است كه شكل پايدار آن در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي و محيطي، بسترساز دست يابي به توسعه ي پايدار جوامع محلّي مي شود. از اين رو، دست يابي به اين مهم، نيازمند طرّاحي، تدوين و به كارگيري الگوي راهبردي، به همراه راهبردهاي مناسب و ويژه ي اين نواحي از سوي برنامه ريزان و مديران گردشگري است . بنابراين اين پژوهش با هدف تدوين الگوي راهبردي مناسب براي توسعه ي گردشگري در روستاهاي منطقه ي مورد مطالعه انجام شده است. سؤال اساسي پژوهش اين است كه الگوي راهبردي مناسب براي توسعه ي گردشگري كه به توسعه ي پايدار روستايي منجر شود، كدام است؟ بر اين اساس، پژوهش با بررسي هاي اسنادي و ميداني و نيز، روش شناسي توصيفي تحليلي و از سه گروه مشاركت كننده ي : ( مردم روستا ، گردشگران ،مسئولان( در 14 روستاي دهستان لواسان كوچك و ديدگا ههاي آنها در ابعاد اقتصادي،اجتماعي، محيطي مورد بررسي قرار گرفته است. براي تجزيه و تحليل اطلاعات و ارائه ي الگوي راهبردي توسعه ي گردشگري روستايي در چارچوب جامع راهبردي ، از روش تحليلي سوا ت استفاده شده است. نتیجه حاصله بيانگر اين مطلب است كه سطح آسيب پذيري اغلب روستاها، به دليل توسعه ي گردشگري بسيار بالاست و توزيع و تخصيص مجدد منابع در سطح نواحي مورد مطالعه با توجه به محدود بودن فرصت ها وبالابودن نقاط ضعف، امري الزامي است.
1-4 – سوالات تحقیق
قابلیت های اکوتوریسمی لواسانات کدامند؟
آیا با بهره گیری از جاذبه های اکوتوریسم منطقه می توان به حفظ محیط زیست و توسعه پایدار دست یافت؟
آیا با بهره گیری از جاذبه های اکوتوریسم منطقه می توان با توجه به کاهش آسیب های محیطی به حفظ محیط زیست و توسعه پایدار منطقه دست یافت.

(سوال فرعی)
توانمندی های طبیعی و انسانی لواسانات که بهره گیری از آنها منجر به رشد و توسعه فعالیت های اکوتوریسمی و توسعه پایدار منطقه می شوند کدامند؟
1-5- فرضیه ها
با شناخت و ارزیابی قابلیت های اکوتوریسم در بخش لواسانات می توان به توسعه منطقه کمک نمود.
با بهره گیری از جاذبه های اکوتوریسم منطقه می توان با توجه به کاهش آسیب های محیطی به حفظ محیط زیست و توسعه پایدار منطقه دست یافت

1-6 – ضرورت و اهمیت تحقیق
امروزه فعاليت هاي گردشگري بعنوان بخش چهارم فعاليتهاي انسان پس از كشاورزي، صنعت و خدمات محسوب مي شود و كارشناسان پیش بینی مي كنند در سال 2020 ميلادي بعنوان سودآورترين صنعت جهان درآيد، بطوريكه از آن بعنوان صادرات نامرئي نام مي برند. اكوتوريسم در سطح بين المللي بعنوان مفهومي مطرح است كه ريشه در حفاظت از منابع طبيعي و آرمانهاي توسعه پايدار دارد. براين اساس تمامي محوطه هاي جهانگردي اعم از جنگل هاي طبيعي، پار كهاي ملي و حيات وحش، رودخانه ها و طبيعت پيرامون آنها، كوهستانها و آبشارها، چشمه هاي آبگرم، چشمه هاي طبيعي، ييلاق ها و مناطق ويژه شكار و صيد ماهي، درياها ودرياچه ها، سواحل و كرانه هاي پيرامون آنها، زيستگاه هاي طبيعي پرندگان مهاجر و بومي، غارهاي طبيعي و بويژه طبيعت بكر درونشان گستره اكوتوريسم به شمار مي آيد (رضواني، 71 ، 1379 ).
یکی از این نواحی که دارای قابلیت های فراوانی برای گسترش اکوتوریسم می باشد بخش لواسانات شهرستان شمیرانات است که در این تحقیق به آن پرداخته شده است. این بخش به همراه روستاهای اطراف یکی از گردشگاه های شمال تهران می باشد که با توجه به هوای سالم و جاذبه های طبیعی و کوهستانی ، دارای توان های اکوتوریستی در فصول مختلف سال می باشد.
توسعه صنعت اکوتوریسم، بخصوص اکوتوریسم روستایی در ایران ضمن ایجاد اشتغال برای گروه های مختلف ،رونق صنایع دستی ، بهبود حمل و نقل روستایی و … به عنوان یکی از مؤلفه های مهم توسعه پایدار و محرومیت زدایی روستایی به شمار می رود و ظرفيت تبد يل شدن به قطب گردشگري را داراست .از طرفي وجود بخش هاي به نسبت بكر و دست نخورده طبيعت – تحت سطوح مختلف حفاظتي زيست محيطي اند و به عنوان بنيان هاي صنعت توريسم شناخته مي شوند بر جذابيت هاي اكوتوريستي منطقه مي افزايد .شناخت اين قابليت ها به منظور بهره وري بيشتر از آنها موجبات رشد اکوتوریسم را در ناحيه فراهم آورده و به توسعه اقتصادي ، اجتماعي آن نيز كمك مي نمايد. به خصوص اينكه موقعيت لواسانات و قرارگيري در كنار شهر بزرگي چون تهران با جمعيت چند ميليوني بازار وسيعي را براي عرضه محصولات گردشگري اين بخش فراهم آورده است .
اما علي رغم وجود قابليت هاي اکوتوریسم بسيار در بخش لواسانات به نظر مي رسد عدم بهره برداري بهينه از جاذبه هاي اکوتوریسم و نبود يك برنامه مدرن بهره وري توانمندي هاي منطقه را كاهش داده و براي محيط زيست نيز خطرآفرين شده و دست يابي به توسعه پايدار از طريق رشد و توسعه صنعت اکوتوریسم را با مشكلاتي روبرو ساخته است. لذا بررسي و ارزيابي توان هاي محيطي و تدوين يك طرح آمايش گردشگری جهت افزايش بهره وري و حفظ محيط زيست منطقه، ضروري به نظر مي رسد.
استفاده از مدل SWOT1 راهبردی است که می تواند یک الگوی صحیح جهت برنامه ریزی قرار گیرد. با توجه به این مطالب ضرورت دارد که برای توسعه اکوتوریسم روستایی از تمامی ظرفیت ها و پتانسیل ها با توجه به حفظ محیط زیست آن استفاده شود، و شناسایی نقاط قوت و ضعف آنها می تواند تأثیر سازنده ای در امر توسعه روستایی باشد.
به طور خلاصه اهمیت و ضرورت این تحقیق به شرح زیر می باشد:
معرفی جاذبه های متنوع طبیعی و انسانی منطقه لواسانات به عنوان یک قطب اکوتوریسم در ایران
بررسی اثرات مثبت و منفی گردشگری در این منطقه ( اثرات زیست محیطی، فرهنگی و اقتصادی)
ارائه راهکارها و طرح های جدید در زمینه توسعه پایدار منطقه
1-7 – اهداف تحقیق
به طور کلی می توان اهداف مورد نظر این تحقیق را به شرح زیر بیان کرد؛
الف: هدف کلی : هدف کلی شناخت و ارزیابی قابلیت های اکوتوریسم بخش لواسانات و به طبع آن شهرستان شمیرانات می باشد به گونه ای که راهکارهای ارائه شده راهنمای مناسبی برای توسعه پایدار این منطقه باشد.
ب : هدف ویژه: 1- شناخت قابلیت های اکوتوریسم منطقه( طبیعی و انسانی) 2- دستیابی به توسعه پایدار 3- فراهم آوردن محیطی مناسب جهت گذراندن اوقات فراغت شهروندان تهرانی و سایر گردشگران
1-8 – تحلیل محدوده تحقیق
بخش لواسانات در دامنه رشته کوه البرز و در موقعیت 35 درجه و 52 دقیقه عرض جغرافیایی و 51 درجه و 47 دقیقه طول شرقی و در 11 کیلومتری شمال شرق تهران واقع شده است . متوسط ارتفاع آن ۱۷۰۰ متر از سطح دریا است که در ساحل دریاچه سد لتیان به ۱۶۰۰ متر و در شمالی ترین نقاط شهر به ۱۸۵۰ متر میرسد .این بخش از شمال محدود است به «پالو» و «بلده» شهرستان «نور» (استان مازندران)،در غرب با بخش «رودبار قصران» و در شرق و جنوب نیز با «تهران» هم مرز است. (علی اکبر محمودیان، شهرستان شمیران)
بخش لواسانات با قرارگيري در دامنه هاي جنوبي البرز ، و داشتن جاذبه هاي طبيعي، آب و هواي مطبوع و دلپذير بويژه در فصل بهار و تابستان و بهره مندي از مناظر زيبا يي چون غارخميره ، يخچال افجه ، چشمه گنجي ، آبشار لواسان ، آبشار هنزك ،منطقه حفاظت شده ورجین و علاوه بر اين منابع تنوع( زيستی جانوري – گياهي) با انواع گونه ها ي جانوري و انواع گونه هاي گياهي، وجود چشمه ها و جنگل هاي متراكم وجود زمينه هاي فراوان براي سازماندهي به اكوتوريسم ورزشي ( اسكي ، ورزشهاي آبي، كوهنوردي) و توجه به مفهوم جديد ژئوتوريسم ، جاذبه هاي مرفولوژيك و ريخت شناسي، توريسم آفتاب ، وجود منبع مضاعف اكوتوريسم روستا گردي كه منطبق با شرايط اقليمي به عنوان بسياري ديگراز منابع و داشته هاي اكوتوريستي نشان از توا نايي هاي طبيعت گردي اين بخش دارد .
1-9 – روش تحقیق
روش گرد آوری اطلاعات به صورت آماری کتابخانه ای و میدانی می باشد. در این پژوهش بر اساس مطالعات کتابخانه ای (سایت های اینترنتی و مجلات علمی پژوهشی )، اطلاعات و گزارش های موجود در سازمان محیط زیست و مناطق حفاظت شده ،نهادهای دولتی مرتبط ( شهرداری ، بخشداری لواسانات ودهیاری ها ) ، مقالات معتبر علمی پژوهشی ، اطلاعات اولیه مورد نیاز جمع آوری می شوند و با استفاده از مدل راهبردی SWOT که می تواند یک الگوی صحیح جهت برنامه ریزی قرار گیرد مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. با توجه به این مطالب ضرورت دارد که برای توسعه اکوتوریسم منطقه از تمامی ظرفیت ها و پتانسیل ها با توجه به حفظ محیط زیست آن استفاده شود، و شناسایی نقاط قوت و ضعف آنها می تواند تأثیر سازنده ای در امر توسعه پایدار آن باشد

فصل دوم
ادبیات نظری و تجربی تحقیق

2-1- مقدمه
در عصر حاضر گردشگری به یکی از پردرآمدترین فعالیت های بشری تبدیل شده است که با سرعت زیادی رو به گسترش است. گردشگری امروزه به عنوان یک صنعت تاثیرگذار در اقتصاد در سطوح مختلف جهانی، منطقه ای، ملی و محلی شناخته شده و با توجه به شرایط متفاوت جوامع ، دارای آثار مختلف بر ابعاد گوناگون زندگی جوامع از جمله فرهنگ، محیط زیست و اقتصاد آن خواهد بود.
صنعت گردشگری علاوه بر منافع اقتصادی ، در شناسایی ، حفظ و احیاء فرهنگ های بومی تاثیر گذار می باشد. این صنعت امروزه به جهت پیشرفت در فناوری های سفر، احیاء و توجه به جاذبه ها و …. یکی از سه صنعت بزرگ دنیا بوده و نقش ویژه ای در اقتصاد سالم جهانی به عهده دارد: به طوری که بر اساس پیش بینی سازمان جهانی گردشگری، درامد این صنعت را در سال 2010 حدود 800 میلیارد دلار بوده و پیش بینی می شود این مقدار در سال 2020 میلادی با 1.6 میلیارد نفر گردشگر، حدوده 2000 میلیارد دلار خواهد رسید. یکی از مهمترین انواع گردشگری که حجم بزرگی از صنعت گردشگری را به خود اختصاص داده، اکوتوریسم است. سازمان ملل متحد به دلیل اهمیت بالای اکوتوریسم ، قرن بیست و یکم را قرن اکوتوریسم نامیده است.(پاپلی، سقایی،216:1385) . اکوتوریسم به عنوان گونه ای از گردشگری دوران پست مدرنیسم که در پی شکل گیری مفاهیمی چون توسعه پایدار تولید یافته است، با ظرفیت هایی که دارد، م

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه اکوتوریسم، بخش لواسانات، توسعه پایدار، توسعه پاید Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه اکوتوریسم، توسعه پایدار، توسعه پاید، جوامع محلی