منابع و ماخذ پایان نامه اکوتوریسم، بخش لواسانات، رتبه بندی، جاذبه های طبیعی

دانلود پایان نامه ارشد

مشارکت
فراواني
درصد فراواني
سرمايه گذاري
41
65/15
تصميم گيري فکري
70
72/26
نيروي انساني
107
84/40
فنی و عمرانی
30
45/11
دراختیارقراردادن اراضي
14
34/5
جمع
262
100

4-2-12 ميزان تاثير اکوتوریسم بخش لواسانات در وضعيت اقتصادي منطقه
در جدول (4-12) ميزان تاثير اکوتوریسم در وضعيت اقتصادي منطقه بر اساس نظر مردم محلي ارائه شده است. تفسير جدول (4-12) به اين صورت است که تاثير اکوتوریسم بخش لواسانات را تا کنون در وضعيت اقتصادي منطقه، حدود 51 نفر برابر 42/13 درصد از افراد تاثير توسعه اکوتوریسم را در فروش محصولات محلی بسيار زياد و 51 درصد بسيار کم ارزيابي کردهاند.

جدول 4-12 تاثير اکوتوریسم در وضعيت اقتصادي منطقه بر اساس نظر مردم محلي (تا کنون) (مأخذ: مطالعات ميداني نگارنده)
جاذبهها
بسيار زياد
زياد
متوسط
کم
بسيار کم
جمع
ايجاد اشتغال
28
40
63
219
30
380
افزايش درآمد
28
40
57
225
30
380
تنوع فعاليتهاي اقتصادي
40
46
60
210
24
380
افزايش سطح رفاه
20
35
85
225
15
380
افزايش زيرساختها
24
28
43
225
60
380
فروش محصولات محلي
48
53
54
174
51
380
آشنايي با فرهنگهاي مختلف
44
60
69
117
90
380
افزايش کيفيت و کميت توليدات محلي
60
59
63
114
84
380

4-2-13 ميزان تاثير گويهها در گسترش اکوتوریسم بخش لواسانات :
در جدول شماره (4-13) ميزان تاثير برخي از عوامل در گسترش اکوتوریسم منطقه با توجه به نظر کارشناسان ارائه شده است. تفسير جدول شماره (4- 13) به اين صورت است که تاثير طراحی فضای باغهای روستایی در گسترش اکوتوریسم منطقه حدود 58 درصد بسيار زياد و حدود 2 درصد بسیار ضعیف ارزيابي و همچنین مراقبت از جاذبه های منحصر به فرد منطقه مانند( پارک ملی لار، دشت هویچ و …) را 43 درصد بسیار زیاد و 5 درصد بسیار ضعیف ارزیابی کرده اند.
جدول 4-13 ميزان تاثير گويهها در گسترش اکوتوریسم از نظر کارشناسان و مسئولان (مأخذ: مطالعات ميداني نگارنده)
گویه ها
بسيار مناسب
مناسب
متوسط
ضعيف
بسيار ضعيف
جمع
طراحي فضای شهر لواسان
39
28
23
10
0
100
طراحي فضاي باغهای روستایی
58
32
8
2
0
100
مراقبت از جاذبه های منحصربه فرد منطقه مانند (پارک ملی لار، منطقه حفاظت شده ورجین ، دشت هویچ و .. )
43
24
28
5
0
100
هدايت و راهنمايي گردشگران از طریق تورها و آژانس های گردشگری
25
16
41
16
2
100
ايجاد زيرساختهاي گردشگري
12
19
18
23
38
100
تبلیغات از طریق رسانهها و شبکه های مجازی
18
27
16
29
10
100

4-2-14 ميزان رضايتمندي از امکانات و خدمات موجود
در جدول شماره(4-14) ميزان رضايتمندي گردشگران از امکانات و خدمات موجود در منطقه ارائه شده است. تفسير جدول شماره(4-14)به اين صورت است که مثلاً در مورد امکانات اقمتی- رفاهی ، حدود 174 نفر معادل 58 درصد از افراد رضايت خود را بسيارکم بيان نمودهاند و همچنین نحوه برخورد مردم بومی با گردشگران 105نفر معادل 35 درصد بسیار زیاد بوده که نشان دهنده رضایت آنها می باشد.
جدول 4-14 ميزان رضايتمندي گردشگران از امکانات و خدمات موجود (مأخذ: مطالعات ميداني نگارنده)
امکانات و خدمات
بسيار کم
کم
متوسط
زياد
بسيار زياد
جمع
امکانات اقامتي_رفاهي
174
75
33
12
6
100
خدمات بهداشتي
108
81
48
48
15
100
خدمات درماني
66
120
54
24
36
100
امکانات ورزشي
66
120
54
24
36
100
پارکینگ
108
87
51
42
12
100
هدايت و راهنمايي گردشگران
84
123
72
12
9
100
خدمات بانکي
48
54
78
63
57
100
خدمات سوخت رساني
96
114
63
15
12
100
نحوهي برخورد مردم بومی
3
18
30
144
105
100
امکانات تفريحي
57
69
96
54
24
100
خدمات مخابراتي
30
33
84
69
84
100
فضاي سبز
33
141
24
48
54
100

4-3- رتبه بندی نظرات پاسخگویان
پس از شناسایی نقاط قوت ،ضعف، تهدیدها و فرصت های منطقه پرسشنامه ای طراحی گردید که مورد ارزیابی کارشناسان(مسئولان)، مردم بومی و گردشگران قرار گرفت و سپس با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل در جدول های جداگانه قرار داده شدتا با استفاده از آنها بتوان به اهمیت نقاط قوت و ضعف و تهدیدها و فرصت های منطقه دست یافت.
جدول 4-15 : میانگین امتیازات کسب شده ، رتبه بندی و اویت سنجی نقاط ضعف (مأخذ: مطالعات ميداني نگارنده)
ردیف
موارد
مجموع وزن ها
میانگین وزن ها
رتبه
W1
عدم وجود تاسیسات بهداشتی در مناطق طبیعی مانند پارک ملی لار، دشت هویچ و.. .
3376
78/4
1
W2
عدم وجود نیروهای متخصص و اموزش دیده در ارتباط با اکوتوریسم در منطقه
3358
76/4
2
W3
عدم وجود پایگاه های امدادی و امداد و نجات کوهستان در نقاط مختلف بخش لواسانات
3285
65/4
3
W4
تخریب پوشش گیاهی و افزایش آلودگی آب و آلودگی صوتی در منطقه
3195
53/4
4
W5
تغییر کاربر اراضی طبیعی و زیست محیطی به سایر کاربری های ناسازگار
3163
48/4
5
W6
عدم آشنایی جوامع محلی نسبت به فعالیت های اکوتوریستی و نبود نهادی که آموزش جوامع را به عهده بگیرد
3120
42/4
6
W7
کمبود خدمات بهداشتی و درمانی
3115
41/4
7
W8
کمبود امکانات اقامتی – رفاهی ( هتل، خانه های روستایی، مهمانپذیر و ….)
3107
40/4
8
W9
گرایش غالب مردم به استفاده اختصاصی از فضای روستاها در غالب ویلا و باغهای خصوصی
3072
35/4
9
W10
کمبود سوخت رسانی ( در روستاها)
3053
33/4
10
W11
برداشت بی رویه گیاهان دارویی خودروی منطقه و لگد کوب شدن انها توسط گردشگران
3031
29/4
11
W12
کمبود خدمات بانکی
3000
25/4
12
W13
شکار و صید غیر مجاز حیوانات و آبزیان منطقه و خطر انقراض آنها
2959
19/4
13
W14
نامناسب بودن حمل و نقل عمومی در بخش لواسانات
2921
14/4
14
W15
کمبود زیرساخت های تفریحی ورزشی
2901
11/4
15
W16
عدم وجود برنامه ریزی و سرمایه گذاری دولتی در منطقه
2748
89/3
16
W17
عدم تمایل مردم منطقه به سرمایه گذاری در بخش گردشگری به دلایل مختلف ازجمله بورس بازی زمین و خرید و فروش اراضی، عدم اشنایی با صنعت اکوتوریسم و …
2709
84/3
17
W18
عدم اشنایی روستاییان و مردم بومی در رفتار با گردشگران
2309
27/3
18
W19
تعارض میان فرهنگ مردم بومی با گردشگران
2245
18/3
19
W20
توزیع نامناسب گردشگران در فصول مختلف سال(تراکم کم در زمستان)
2112
99/2
20

در جدول شماره 4-15 با توجه به امتیازات کسب شده میانگین وزن 3 می باشد. که با توجه به بررسی نقاط ضعف، میانگین بیشتر از 3 وضعیت نامطلوب و اگر کمتر از 3 باشد دروضعیت مطلوب تری قرار دارد. از نظر پاسخ دهندگان( کارشناسان و بازدیدکنندگان و مردم بومی) عدم وجود تاسیسات بهداشتی و خدماتی در مناطق طبیعی مانند دشت هویچ و پارک ملی لار با مجموع وزن 3376 مهمترین نقطه ضعف منطقه شناخته شده و همچنین رتبه دوم نیز به عدم وجود نیروهای متخصص و اموزش دیده در ارتباط با اکوتوریسم در منطقه با مجموع وزن 3358 اختصاص یافته است. پایین ترین رتبه به توزیع نا مناسب گردشگران در فصول مختلف سال (تراکم کم در زمستان) با مجموع وزن 2112 می باشد که این رتبه حاکی از آن است که منطقه با توجه به داشتن قابلیت های خاص در تمام فصول سال دارای گردشگر و بازدید کننده می باشد. با توجه به نزدیک بودن امتیازات به دست آمده منطقه از نقاط ضعف شدید ی در رابطه با مسائل زیست محیطی وزیرساخت های گردشگری( اکوتوریسم) مواجه است.
جدول 4-16 : میانگین امتیازات کسب شده ، رتبه بندی و اویت سنجی نقاط قوت (مأخذ: مطالعات ميداني نگارنده)
ردیف
موارد
مجموع وزن ها
میانگین وزن ها
رتبه
S1
چشم انداز های زیبای طبیعی و منحصر بفرد
3273
64/4
1
S2
آب و هواي مناسب منطقه در فصل گرم
3184
51/4
2
S3
وجود جاذبه های طبیعی از قبیل: آبشار ها، چشمه ها ، روخانه ها و ………
3148
46/4
3
S4
وجود گونه های گیاهی و جانوری مختلف ( از جمله گونه های منحصربفرد مانند عقاب طلایی، ماهی قزل آلای خال قرمز و
3055
33/4
4
S5
وجود ارتفاعات و قلل مرتفع جهت انجام ورزش و تفریحاتی از قبیل ( اسکی، کوهنوردی، راه پیمایی، اردو زدن و …)
3040
31/4
5
S6
قابليتهاي بالاي روستایی براي جذب اکوتوریست ها ( کوچه باغها و چشم اندازهای آنها)
3022
28/4
6
S7
نزدیکی به شهر مرکزی( تهران)
3005
26/4
7
S8
جاذبه های اکوتوریسمی و اکوسیستم های ویژه ( پارک ملی لار، دشت هویچ، منطقه حفاظت شده ورجین، و …)
2958
19/4
8
S9
دسترسی آسان گردشگران به این ناحیه به واسطه شریان ها و جاده های مناسب
2881
08/4
9
S10
روحيه مهمان‌نوازي مردم منطقه
2802
31/3
10
S11
وجود امکانات بهداشتی – رفاهی در شهر لواسان به جهت مرکزیت در بخش لواسانات ( بانک، پمپ بنزین، فروشگاه ها، درمانگاه، دانشگاه، ادارات دولتی و …)
2466
49/3
11
S12
امکان ایجاد اشتغال بخشی از جمعیت بومی به واسطه صنعت اکوتوریسم
2395
86/1
12
S13
جاذبه های ورزشی و تفریحی این منطقه ( پیست اسب دوانی، دوچرخه سواری و .. )
2362
35/3
13
S14
وجود سد لتیان و لار و جاذبه های اطراف آن
2339
78/2
14
S15
وجود افراد بومی مستعد جهت راهنمایی و هدایت گردشگران در منطقه
2331
30/3
15
S16
-وجود بازار مناسب برای فروش محصولات باغی
1966
78/2
16
S17
وجود آداب و رسوم و فرهنگ بومی
1313
97/3
17

با توجه به جدول شماره 4-16 مربوط به نقاط قوت منطقه مورد مطالعه میانگین وزن 3 می باشد. که اگر کمتر از 3 باشد در وضعیت نامطلوب و اگر بالاتر از 3 باشد در وضعیت مطلوبتری قرار دارد. با توجه به نتایج به دست آمده از نظر پاسخ دهندگان( کارشناسان و بازدیدکنندگان و مردم بومی) رتبه 1 مربوط می شود به چشم اندازهای زیبای طبیعی و منحصربفرد با مجموع وزن 3273 و همچنین آب و هوای مناسب منطقه در فصل گرم با مجموع وزن 3184 در رتبه دوم قرار دارد. بطور کلی جاذبه های طبیعی دارای بالاترین امتیازات می باشد و کمترین رتبه مربوط می شود به وجود اداب و رسوم و فرهنگ بومی با مجموع وزن 1313 می باشد که با توجه به پژوهش انجام گرفته، به علت نزدیکی این منطقه به کلانشهر تهران فرهنگ بومی از بین رفته و سبک زندگی مردم همانند سایر مردم ساکن در شهر تهران می باشد.

جدول 4-17 : میانگین امتیازات کسب شده ، رتبه بندی و اویت سنجی فرصت ها(مأخذ: مطالعات ميداني نگارنده)
ردیف
موارد
مجموع وزن ها
میانگین وزن ها
رتبه
O1
موقعیت استراتژیک منطقه به لحاظ قرار گرفتن در حومه پایتخت
3147
46/4
1
O2
وجود پدیده های مختلف اکوتوریستی بخش لواسانات کوهستانی بودن منطقه و چشم اندازهای زیبای اطراف آن
3165
48/4
2
O3
انگیزه بیشتر برای تفریح و طبیعت گردی در بین مردم شهری و حومه
2989
23/4
3
O4
وجود علاقهمندان به بازدید از سکونتگاهها و فرهنگ روستایی و بومی و عشایری
2961
20/4
4
O5
وجود پتانسیل ورزشهای کوهستانی ( کوهنوردی، دامنه نوردی، دوچرخه سواری، اسکی) و آبی و ساحلی در اطراف روخانه ها و سدها
2951
18/4
5
O6
بهبود راههای ارتباطی و افزایش امکانات و خدمات به مناطق روستایی
2910
12/4
6
O7
وجود سد لتیان و لار ( ایجاد تفریحاتی از قبیل اسکی روی آب و قایقرانی تحت کنترل مسئولین سد و افراد آموزش دیده)
2864
06/4
7
O8
ایجاد بازار مناسب برای فروش محصولات کشاورزی و باغی
2762
91/3
8
O9
وجود قطب بزرگ جمعیتی کشور در نزدیکی این منطقه
2705
85/3
9
O10
امکان عدم ارائه خدمات و تسهیلات مطلوب به گردشگران در مناطق تفریحی مجاور (مانند درکه، دربند، فشم و ..) به علت تراکم بالا در مقایسه با این منطقه
2359
34/3
10
O11
افزایش توجه دولت به برنامه ریزی و سرمایه گذاری در بخش گردشگری
1898
69/2
11
O12
افزایش انگیزه بخش خصوصی به سرمایه گذاری در بخش

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه بخش لواسانات، محصولات کشاورزی، جامعه آماری، امام خمینی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه اکوتوریسم، بخش لواسانات، آداب و رسوم، توسعه اکوتوریسم