منابع و ماخذ پایان نامه ارتباط آیات، تناسب آیات، قرآن کریم، دانشگاه آزاد اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

حائری، استاد راهنما: محمد حسین برومند، اسفند 1391ش.
12- نادعلی، مریم، بررسی ارتباط آیات ابلاغ و اکمال ونقد آراء دانشمندان اهل سنّت، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، استاد راهنما: مجید معارف، 1383.
13- نوری، فاطمه، بررسی ارتباط آیات سوره ی آل عمران، دانشگاه یزد، استاد راهنما: محمّد حسین برومند، اسفند 1389 ش.
14- هاشمی، زهرا، بررسی ارتباط آیات سوره ی کهف، دانشگاه یزد، استاد راهنما: محمّد حسین برومند، اسفند 1390 ش.
ج) مقاله
1- ابراهیمی فخّاری، عادله، نگاهی به بحث تناسب آیات، پرتال فرهنگی اطّلاع رسانی نور، تیر 1389.
2- آقایی، سیدعلی، انسجام قرآن، رهیافت فراهی، اصلاحی درتفسیر، مجلّهی بيّنات، فروردین 1388.
3- بیآزارشیرازی، عبدالکریم، ارتباط وتناسب آیات در قرآن، کیهان اندیشه، بهمن و اسفند 1368.
4- قانعی، علی، تناسب آیات قرآن کریم، مجلّهی معرفت، شماره 122، خرداد 1388.
5- میرباقری، سید محسن، ارتباط آیات درسور قرآن کریم با نگاه به سوره التحریم، مجلّهی پژوهش دینی، شمارهی7، تابستان 1386.
6- همامی، عباس، پژوهشی در تناسب آیات و سوره های قرآن، قرآن در آیینه پژوهش،، تهـران، هستی نما،1380.
بررسیهای انجام شده نشان میدهدکه تاکنون تحقیق مستقلی درزمینهی ارتباط و تناسب آیات سورهی “انفال” انجام نگرفته و اين موضوع، کاملاً جدید است. بنابراين، پژوهش حاضر می تواند جهت تأمین هدف مورد نظر، مفید واقع گردد.
1-4- فرضیه ها
1- خطوط ارتباطی متفاوت در سوره انفال قابل شناسایی است.
2- اهداف اصلی سوره انفال با شناسایی خطوط ارتباطی این سوره پدیدار می شود.
3- شبکه ارتباطی سوره انفال که از رهگذر ارتباط مستمر بین خطوط پدید آمده قابل شناسایی است.
1-5- روش
در این تحقیق که با روش کتابخانه ای انجام گرفته، مراحل ذیل مورد نظر بوده است:
1- بررسی موضوعی یکایک آیات
2- دسته بندی موضوعات و تعیین خطوط ارتباطی
3- سازماندهی هر یک از خطوط به صورت مستقل
4- بررسی نحوه انتقال بین خطوط و حکمت نقاط منقطع
5- جستجوی شبکه ارتباطی حاکم بر سوره
1-6- اصطلاحات
1-6-1- خط ارتباطی
در این نوشته به مجموعه آیاتی که به لحاظ موضوعی با یکدیگر وحدت دارند یک خط ارتباطی گفته می شود، این مجموعه آیات ممکن است بدون فاصله و پشت سر هم قرار گرفته باشند و یا اینکه با فاصله برخی موضوعات دیگر، تشکیل دهنده یک خط ارتباطی باشند.
1-6-2- شبکه ارتباطی
از آنجا که خداوند حکیم برای تأمین هدف یا اهداف سوره، چند موضوع متفاوت ولی مرتبط و مکمل را از رهگذر خطوط ارتباطی با هم پیش می برد و دائماً بین این خطوط جابجایی صورت می گیرد، در نهایت طرحی پدیدار می گردد که از آن با عنوان شبکه ارتباطی یاد شده است.
1-6-3- نقاط تلاقی
نقاط تلاقی یعنی نقاط اتصال چند خط ارتباطی که هم در میان خطوط اصلی مطرح می باشد و هم در میان خطوط فرعی. اما در بررسی ارتباط شبکه ای، نقاط تلاقی میان خطوط اصلی برای ما مهم می باشد یعنی نقاط اتصال چند خط اصلی که مزیت مشخص کردن و توجه به آنها این است که ببینیم در چه آیاتی ارتباط، محکم و قوی می باشد.

2-بررسی ارتباط آیات سوره انفال با تکیه بر خطوط ارتباطی هفتگانه

2 –

بررسي ارتباط آیات سوره انفال با تکیه بر خطوط ارتباطی هفت گانه

فصل
دوم

1-بررسی خطوط ارتباطی به صورت مجزا
2-بررسی خطوط ارتباطی به صورت شبکه ای

2-1- بررسی خطوط ارتباطی سوره انفال به صورت مجزا

2-1-

بررسی خطوط ارتباطی آیات سوره انفال به صورت مجزا

1- بررسي خط ارتباطي اول : ویژگیهای خداوند و امدادهای الهی
2- بررسي خط ارتباطي دوم: قوانین تکوینی
3- بررسي خط ارتباطي سوم: جهاد
4- بررسي خط ارتباطي چهارم: مخالفان حق
5- بررسي خط ارتباطي پنجم:دستورات و توصیه ها
6- بررسي خط ارتباطي ششم: مؤمنان
7- بررسي خط ارتباطي هفتم: پیامبر9

2-1-1- ویژگی های خداوند و امدادهای الهی
2 -1-1
ویژگی های خداوند و امدادهای الهی

1- ویژگیها و اوصاف خداوند
2 – امدادهای الهی

جدول 1 بخش 2-1-1: تقسیم بندی دسته های اصلی و فرعی خط ارتباطی « ویژگیها و امدادهای خداوند»
عناوین اصلی مربوط به ویژگیها و امدادهای خداوند
آیات مربوط به عناوین اصلی
تقسیم بندی عناوین اصلی به زیرمجموعه های فرعی
آیات مربوط به زیر مجموعه های فرعی

1-ویژگیهای خداوند

4-5-9-10-12-13-17-18-19-26-29-30-39-40-41-42-43-46-47-48-49-51-52-53-54-59-60-61-62-63-66-67-68-69-70-71-72-75

ربوبیت

4- 5-9-12-54

قدرت
10-13-25-41-48-49-52-59-63-67- 68

رحمت
29-69-70

حکمت
10-49-63-67-68-71

علم
17-39-42-43-47-53-60-61-66-70-71-72-75

سمع
17-42-53-61

مکر
18-30

همراهی و یاوری
19-26-46-62-66

عدل
51-60-68.

مولا
40

اجابت کننده
9

الفت دهنده
63

2-امدادهای الهی

7- 9- 10- 11- 12- 17-19- 26- 30- 40-42-43-44-46-62- 63- 64-66

جدول 2بخش2-1-1: تقسیم بندی دسته های اصلی و فرعی خط ارتباطی « ویژگیها و امدادهای خداوند»

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1

11

21

31

41

51

61

71

1-ویژگیهای خداوند

2-امدادهای الهی

نمودار بخش2-1-1: نقاط تلاقی خطوط فرعی

2-1-1- بررسی خط ارتباطی اول: ویژگی های خداوند و امدادهای الهی
آیات «4- 5-7-8-9- 10 -11- 12- 13- 1719-18– 25-26- 29- 30- 39- 40- 41- 42- 43-44-46- 47- 48- 49- 51- 52- 53-54- 59-60- 61-62- 63-64- 66- 67-68- 69- 70- 71- 72- 75»، موضوع ویژگیهای خداوند و امدادهای الهی را بیان نموده اند.
ویژگیهای مرتبط با خداوند در آیات «4-5-9-10-12-13-17-18-19-26-29-30-39-40-41-42-46-47-48-49-51-52-53-54-59-60-61-62-63-66-67-68-69-70-71-72-75» ذکر شده است:
2-1-1-1- ربوبیت
این صفت خداوند آیات «4- 5- 9-12-54 » را تحت پوشش قرار می دهد.
با توجه به اینکه خداوند هیچ کاری را بدون پاداش نمی گذارد در آیه 4 ﴿أُولئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ﴾5 به مؤمنان در صورت داشتن ایمان حقیقی درجاتی را وعده می دهد که میزان و مقدار آن نامعلوم است و همین ابهام دلالت بر فوق العادگی آن دارد6. این پاداشها و عنایات از جانب رب به مؤمنان می باشد.
آیه 5﴿كَما أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَ إِنَّ فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكارِهُونَ﴾7 خروج پیامبر9از مدینه به سمت میدان جهاد را زیر نظر ربوبیت الهی بیان کرده است.
آيه 9 ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ﴾8 بیانگر این مطلب است که خداوند در همه حال یار و یاور مؤمنان است و در صورت استغاثه تقاضای آنها را می پذیرد و آنها را یاری می دهد. این استجابت زیر نظر ربوبیت خداوند می باشد.
برای اطمینان قلب و استواری مؤمنان درآیه 12 ﴿إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا﴾9 خداوند همراهی خود با فرشتگان را برای انجام این کار بیان می کند. و وحی به ملائکه نیز از جانب رب صورت گرفته است.
در آیه 54 ﴿ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْناهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَ أَغْرَقْنا آلَ فِرْعَوْنَ وَ كُلٌّ كانُوا ظالِمِينَ﴾10، بیان شده است که آل فر عون آیات و نشانه های ربوبیت الهی را تکذیب نمودند، لذا گرفتار عذاب شدند.
2-1-1-2- قدرت
آیات«10-13-25-41-48-49-52-59-63-67- 68»، قدرت خداوند را بیان کرده اند.
توانایی خدا مانند علم او، ازلی بوده و به حکم اینکه عین ذات اوست مانند علم نامحدود است. قرآن بر گستردگی قدرت خداوند تأکید کرده است11.
2-1-1-2-1- عزیز
آیاتی که عزیز بودن خداوند را مطرح کرده اند عبارتند از:«10-49-63-67».
در آیه 10 ﴿ وَ ما جَعَلَهُ اللَّهُ إِلاَّ بُشْرى‏ وَ لِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَ مَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾12، خداوند به عزیز بودن و شکست ناپذیری خویش اشاره کرده است. اینکه پیروزی در همه جا و همیشه از آن خداوند است -﴿ وَ مَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾-، ریشه در عزیز بودن وی دارد.
در آیه 49 ﴿إِذْ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هؤُلاءِ دِينُهُمْ وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾13 نیز گوشزد شده است که هر کس بر خدا توکل کند پیروز می گردد و کارش به انجام می رسد؛ چراکه خداوند عزیز است و موانع پیش روی متوکّلین را کنار می زند و بر همه چیز فایق می آیند.
درآیات 63 ﴿ وَ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ما أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَ لكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾14 و 67 ﴿ ما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى‏ حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيا وَ اللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾15 نیز عزیز بودن خداوند ذکر شده است. لازم به ذکر است عزت او ايجاب مى‏كند كه هيچ كس ياراى مقاومت در مقابل او را نداشته نباشد.
2-1-1-2-2- قدیر
آیه 41 و آیه 59 به این موضوع پرداخته اند.
قدرت خداوند بر انجام هر کار، ویژگی دیگری است که درانتهای آیه 41 ﴿ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى‏ عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَ اللَّهُ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ﴾16 به آن اشاره شده است.
همچنین به خاطر پیمان شکنی مکرر کافران، در آیه 59﴿ وَ لا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لا يُعْجِزُونَ﴾17 این نکته متذکر شده است که آنها تصور نکنند با این اعمال خیانت آمیز پیروز شده اند و از قلمرو كيفر ما بيرون مى‏روند، آنها هرگز ما را عاجز نخواهند كرد. لذا قدرتمندی خداوند از این آیه نیز استنباط می شود.
2-1-1-2-3- قوی
قوی بودن خداوند تنها در آیه 52 اشاره شده است.بنا به آیه52 ﴿ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآياتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقابِ﴾18 ، عذاب آل فرعون و همه کافران پیشین توسط خداوند انجام گرفته است؛ چراکه او قوی و قدرتمند است.
2-1-1-2-4- شدیدالعقاب
این ویژگی خداوند د

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه ارتباط آیات، دانشگاه آزاد اسلامی، تناسب آیات، دانشگاه تهران Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه حکمت خداوند، صفات خداوند، اسرای جنگی