منابع و ماخذ مقاله VAR00002، Square، Coefficients

دانلود پایان نامه ارشد

Error
B

Model

11998.474
4257.399
.000
4.166

1951.140
8127.936
(Constant)
1

.122
-.223
.565
-.578

-.057
.087
-.050
INDEX

a. Dependent Variable: VAR00002

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار sig ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه (0.585) ﺑﻴﺸﺘﺮ از 0.05 اﺳﺖ، ﻟﺬا دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ رد ﻓﺮض ﺻﻔﺮ ﻳﺎﻓﺖ

ﻧﮕﺮدﻳﺪ و ادﻋﺎي ﻃﺮح ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﻋﺪم وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن دو ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻳﺎد ﺷﺪه ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد؛ ﻟﺬا ﻣﻴﺎن ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺑﺎزده روزاﻧﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ، ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎزار ﺑﺎ ارزان ﻓﺮوﺷﻲ ﺳﻬﺎم ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﻴﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻳﺎﻓﺖ

ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.

.2-4 ﺑﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺳﻬﺎم و ارزش ﮔﺬاري زﻳﺮ ﻗﻴﻤﺖ راﺑﻄﻪ اي وﺟﻮد ﻧﺪارد.

.2-4-1 ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر (issueipo) و ارزش ﮔﺬاري زﻳﺮ ﻗﻴﻤﺖ راﺑﻄﻪ اي وﺟﻮد

ﻧﺪارد.

H0: β = 0

H1: β ≠ 0

Model Summary(b)

Std. Error

Durbin-

of the
Adjuste
R

Mo

Watson

Estimate
d R Square
Square
R
del

1.866

10134.937
-.003
.007
.082(a)
1

70

a Predictors: (Constant), ISSUEIPO

b Dependent Variable: VAR00002

۵٧

ANOVA(b)

Mean

Sum of

Sig.

F

Square

df

Squares

Model

.412(a)

.678

69591293.

1
695912

Regre

1

215

93.215

ssion

10271696

101
103744

Residu

2.182

13180.338

al

102
104440

Total

04473.553

ISSUEIPO
a Predictors: (Constant),

b Dependent Variable: VAR00002

a

Coefficients

Standardized

Unstandardized

5 % Confidence Interval for B

Coefficients

Coefficients

Upper Bound
Lower Bound

Sig.

t

Beta
Std. Error
B

Model

9397.135
5321.071

.000

7.163

1027.373
7359.103
(Constant)
1

.001
-.002

.412

-.823

-.082

.001

.000

ISSUEIPO

a. Dependent Variable: VAR00002

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار sig ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه (0.412)، ﺑﻴﺸﺘﺮ از 0.05 اﺳﺖ، ﻟﺬا دﻟﻴﻠـﻲ ﺑـﺮ رد ﻓـﺮض ﺻـﻔﺮ ﻳﺎﻓـﺖ

ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و ادﻋﺎي ﻃﺮح ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﻋﺪم وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن دو ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻳﺎد ﺷﺪه ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد.

.2-4-2 ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه در (soldipo) IPO و ارزش ﮔﺬاري زﻳﺮ ﻗﻴﻤﺖ راﺑﻄﻪ اي وﺟﻮد ﻧﺪارد.

H0: β = 0

H1: β ≠ 0

Model Summary(b)

Std. Error

Durbin-

of the
Adjuste
R

Mo

Watson

Estimate
d R Square
Square
R
del

1.867

10136.589
-.003
.006
.080(a)
1

59

a Predictors: (Constant), SOLDIPO

b Dependent Variable: VAR00002

۶٧

ANOVA(b)

Mean

Sum of

Mod

Sig.

F

Square

df
Squares

el

.424(a)

.644

66209181.

1

662091

Regressi
1

943

81.943

on

10275044

101

103777

Residual

8.432

95291.610

102

104440

Total

04473.553

SOLDIPO
a Predictors: (Constant),

b Dependent Variable: VAR00002

a

Coefficients

Standardized
Unstandardized

5% Confidence Interval for

Coefficients
Coefficients

Lower BoundUpper Bound

Sig.

t

Beta
Std. Error
B

Model

9365.160
5308.014

.000

7.174

1022.605
7336.587
(Constant)
1

.000
.000

.424

-.803

-.080

.000

1.21E-05
SOLDIPO

a.Dependent Variable: VAR00002

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار sig ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه (0.424)، ﺑﻴﺸﺘﺮ از 0.05 اﺳﺖ، ﻟﺬا دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ رد ﻓﺮض ﺻﻔﺮ ﻳﺎﻓﺖ

ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و ادﻋﺎي ﻃﺮح ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﻋﺪم وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن دو ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻳﺎد ﺷﺪه ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد.

.2-4-3 ﺑﻴﻦ درﺻﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺷﺪه (pricrevi) و ارزش ﮔﺬاري زﻳﺮ ﻗﻴﻤﺖ راﺑﻄﻪ اي وﺟﻮد ﻧﺪارد.

H0: β = 0

H1: β ≠ 0

Model Summary(b)

Std. Error

Durbin-

of the
Adjuste
R

Mo

Watson

Estimate
d R Square
Square
R
del

1.855

10158.006
-.008
.002
.046(a)
1

76

a Predictors: (Constant), PRICREVI

b Dependent Variable: VAR00002

٧٧

ANOVA(b)

Mean

Sum of

Sig.

F

Square

df

Squares

Model

.643(a)

.216

22309233.

1

223092

Regre

1

244

33.244

ssion

10318510

101

104216

Residu

1.389

95240.310

al

102

104440

Total

04473.553

PRICREVI
a Predictors: (Constant),

b Dependent Variable: VAR00002

a

Coefficients

95% Confidence Interval for B

Standardized

Unstandardized

Coefficients

Coefficients

Upper Bound
Lower Bound

Sig.

t

Beta
Std. Error
B

Model

13565.666
-3019.080

.210

1.261

4180.190
5273.293
(Constant)
1

62.670
-101.043

.643

-.465

-.046

41.264
-19.187

PRICREVI

a. Dependent Variable: VAR00002

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار sig ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه (0.643)، ﺑﻴﺸﺘﺮ از 0.05 اﺳﺖ، ﻟﺬا دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ رد ﻓﺮض ﺻﻔﺮ ﻳﺎﻓﺖ

ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و ادﻋﺎي ﻃﺮح ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﻋﺪم وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن دو ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻳﺎد ﺷﺪه ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد.

.2-4-4 ﺑﻴﻦ ﻧﻮع ﺻﻨﻌﺖ (industry) و ارزش ﮔﺬاري زﻳﺮ ﻗﻴﻤﺖ راﺑﻄﻪ اي وﺟﻮد ﻧﺪارد.

H0: β = 0

H1: β ≠ 0

ANOVA

UNPRICIN

Mean

Sum of

Sig.
F
Square
df

Squares

.033
1.982
18178592

13
236321
Between

5.459

7030.968
Groups

91733003.

81
743037
Within Groups

277

3265.453

94
979359
Total

0296.421

٧٨

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار sig ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه (0.033)، ﻛﻤﺘﺮ از 0.05 اﺳﺖ، ﻟﺬا ﻓﺮض ﺻﻔﺮ رد و ادﻋﺎي ﻃﺮح ﺷـﺪه

در ﺧﺼﻮص وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن دو ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻳﺎد ﺷﺪه رد ﻣﻲ ﺷﻮد؛ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻴﺰان ارزان ﻓﺮوﺷﻲ ﻋﺮﺿـﻪ اوﻟﻴـﻪ ﺳـﻬﺎم در

ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ وﻟﻲ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ اﺧﺘﻼف در ﺻـﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠـﻒ از ﺗﻔـﺎوت آﻣـﺎري ﻣﻌﻨـﻲ داري ﺑﺮﺧـﻮردار

ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

.2-4 ﺑﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺳﻬﺎم و ارزش ﮔﺬاري زﻳﺮ ﻗﻴﻤﺖ راﺑﻄﻪ اي وﺟﻮد ﻧﺪارد.

H0: β = 0

H1: β ≠ 0

Correlations

VAR00
PRICR
SOLDI
ISSUEI

UNPRI

001
EVI
PO
PO

CIN

.064
-.046
-.080
-.082

1.000
UNPRICIN
Pearson

Correlation

.122
-.019
.936
1.000

-.082
ISSUEIPO

.177
-.021
1.000
.936

-.080
SOLDIPO

-.021
1.000
-.021
-.019

-.046
PRICREVI

1.000
-.021
.177
.122

.064
INDUSTRY

.261
.321
.212
.206

.
UNPRICIN
Sig. (1-tailed)

.110
.424
.000
.

.206
ISSUEIPO

.037
.416
.
.000

.212
SOLDIPO

.417
.
.416
.424

.321
PRICREVI

.
.417
.037
.110

.261
INDUSTRY

103
103
103
103

103
UNPRICIN
N

ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻨﺠﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺳﻬﺎم، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار sig ﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺰرﮔﺘﺮ از 0.05 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻟﺬا دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ رد ﻓﺮض ﺻﻔﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد،

ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﻴﺎن ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه راﺑﻄﻪ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد ﻧﺪارد.

٧٩

4ـ4ـ3ـ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺳﻮم:

در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، دوره ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺮي ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ دوره ﻫﺎي 1ﻣﺎه، 3 ﻣﺎه، 6 ﻣﺎه، 9 ﻣﺎه و 12

ﻣﺎه ﭘﺲ از IPO در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﺮﻳﻚ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ را ﭘﻨﺞ ﺑﺎر و ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﻲ از

ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ؛ ﻟﺬا از اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﺮﻳﻚ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ

ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ آزﻣﻮن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺣﺎل، ﻫﺪف از ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺳﻮم ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺑﺮرﺳﻲ

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله VAR00002، Square، Coefficients Next Entries منابع و ماخذ مقاله ﻫﺎي، ﺳﻪ، ﻣﺘﻮﺳﻂ