منابع و ماخذ مقاله ﻫﺎي، ﺳﻪ، ﻣﺘﻮﺳﻂ

دانلود پایان نامه ارشد

وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم

وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن ﻛﻴﻔﻴﺖ، رﻳﺴﻚ و ﺷﻬﺮت ﺷﺮﻛﺖ، اﻧﺪازه ﺷﺮﻛﺖ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺑﺎ اﻓﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻗﻴﻤﺖ در

ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻣﺬﻛﻮر، ﺑﻪ ﺳﻪ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ.

.3-1 ﺑﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ، رﻳﺴﻚ. و ﺷﻬﺮت ﺷﺮﻛﺖ و اﻓﺖ ﻗﻴﻤﺖ در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ارﺗﺒﺎﻃﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

.3-1-1 ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺷﺮﻛﺖ (age) و اﻓﺖ ﻗﻴﻤﺖ در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ارﺗﺒﺎﻃﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

H0: β = 0

H1: β ≠ 0

ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻗﺪﻣﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ اوﻟﻴﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻧﻮزدﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ، اﻳﻦ اﻗﺪام اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.

Descriptive Statistics

Std.

Maxim
Minimu

Deviation
Mean
um
m

Range
N

12.094
19.46
52
0

52
103
AGE

103
Valid N

(listwise)

٨٠

60

50

40

30

20

10
AGE

0
Value

97
85
73
61
49
37
25
13
1

103
91
79
67
55
43

31
19
7

Case Number

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﺗﻤﺎﻣﻲ sig ﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ از 0.05 اﺳﺖ، ﻟﺬا دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ رد ﻓﺮض ﺻﻔﺮ ﻳﺎﻓﺖ

ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و ادﻋﺎي ﻃﺮح ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﻋﺪم وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن دو ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻳﺎد ﺷﺪه ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد ـ ﭘﻴﻮﺳﺖ 3ـ .

.3-1-2 ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻮد ﺳﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از (ebt3) IPO و اﻓﺖ ﻗﻴﻤﺖ در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ارﺗﺒﺎﻃﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

H0: β = 0

H1: β ≠ 0

ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن دو ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻳﺎد ﺷﺪه ﻃﻲ دوره ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت 1ﻣﺎﻫﻪ، 3ﻣﺎﻫﻪ، 6ﻣﺎﻫﻪ، 9 ﻣﺎﻫﻪ و 12ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ

ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار sig ﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از 0.05 در دوره ﻫﺎي 1، 3 و 6 ﻣﺎﻫﻪ، ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎداري ﻣﻴﺎن

ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد؛ ﻟﺬا در دوره ﻫﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه ﻓﺮض ﺻﻔﺮ رد و ﻓﺮض ﻣﺨﺎﻟﻒ آن ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد؛

ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ادﻋﺎي ﻃﺮح ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﻋﺪم وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻮد ﺳﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از IPO و اﻓﺖ

ﻗﻴﻤﺖ در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻣﺮدود ﻣﻲ ﮔﺮدد؛ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ دور ﺷﺪن از زﻣﺎن

ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ اوﻟﻴﻪ ﺗﺎ 3 ﻣﺎه ﭘﺲ از IPO، ﻣﻴﺰان ارﺗﺒﺎط اﻓﺰاﻳﺸﻲ اﺳﺖ و ﭘﺲ از آن ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر

ﻛﺎﻫﺶ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ در دوره ﻫﺎي 9 و 12 ﻣﺎﻫﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد.

٨١

ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻃﻲ دوره ﻫﺎي ﻣﺰﺑﻮر ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:

3.173 EBT
709.996 +
Price performance (1 month) =
EBT
0
1548.342 +
Price performance (3 month) =
EBT
0
2011.997 +
Price performance (6 month) =

ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻌﺎدﻻت ﻓﻮق ﻣﻲ ﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻮد ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ از ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ اوﻟﻴﻪ،

ﺻﺮﻓﺎ در اوﻟﻴﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﺟﻬﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻋﺮض

از ﻣﺒﺪا ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه، ﻣﻮﻳﺪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻮد ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ از IPO ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ

و اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻓﻮق آورده ﻧﺸﺪه، ﺑﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﺮﻳﺪاران، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ؛ﻳﻜﻲ از ﻋﻠﻞ اﻳﻦ اﻣﺮ

ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ آن ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ اوﻟﻴﻪ ﺳﻬﺎم، اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪﺗﺮ اﻓﺸﺎ ﺷﺪه ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺳﻮد، ﺗﻮﺳﻂ

ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ـ ﭘﻴﻮﺳﺖ 4ـ .

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله VAR00002، Square، Coefficients Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی آزمون فریدمن، تحلیل داده، سازمان همکاری اسلامی