منابع و ماخذ مقاله ﻫﺎي، ﺑﺮاي، ﭘﺬﻳﺮه

دانلود پایان نامه ارشد

ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ

ﻓﻌﺎل در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺎﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ آن ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي دوران ﺳﻜﻮن ﻏﻠﺒﻪ و از ﻃﺮﻳﻖ

راﻳﺰﻧﻲ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎ ﻧﺸﺮﻳﺎت، ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ از ﺷﺮﻛﺖ را ﺑﻪ اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد.

آﺧﺮﻳﻦ ﻋﻀﻮ ﺗﻴﻢ IPO، ﻛﺎرﮔﺰار اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه ﺳﻬﺎم 1 اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻬﺎم، ﺛﺒﺖ ﻧﻤﻮدن ﻣﻌﺎﻣﻼت،

ارﺳﺎل ﮔﺰارش از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ در ﻣﻮرد ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﻤﻊ ﺑﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران را ﺑﺮ

ﻋﻬﺪه دارد (ﺗﻮﻣﺎس ﻟﻴﺎو و روﻧﺎﻟﺪ ﻣﻮي، .(2001

1 transfer agent
٢٠

2ـ9ـ روش ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ اوﻟﻴﻪ

اوﻟﻴﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﻪ روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد ﻛﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ آن ﻫﺎ »ﺛﺒﺖ دﻓﺘﺮي 1، ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﺑﻪ روش ﺣﺮاج 2، ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺛﺎﺑﺖ 3 و روش ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ« ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺮﻛﺪام از

آن ﻫﺎ، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ، در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ روش ﺛﺒﺖ دﻓﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪ رواج

ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد؛ ﻳﻚ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ اﻣﺮ، ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن اﻣﻜﺎن ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻬﺎم/ﭘﺬﻳﺮه ﻧﻮﻳﺲ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ

ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻋﺪم ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺳﻬﺎم ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ اﻓﺮاد ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ، ﻋﺪم ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﻬﺎم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﻔﺎع از

ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت آﺗﻲ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﺸﺘﺮي ﻣﺪار ﺑﻮدن اﻳﻦ روش (ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﻳﺎ ﺑﺴﻴﺎر

ﭘﺎﻳﻴﻦ روش ﺣﺮاج) اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن را ﺑﺎ اﻗﺒﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

اﻟﻒ- ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺛﺎﺑﺖ :(fixed price)

در اﻳﻦ روش، اﺑﺘﺪا ﻗﻴﻤﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد و ﺳﭙﺲ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاراﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﻮﻋﺎً در ﻗﺴﻤﺘﻲ ﻳﺎ ﻛﻞ ﺳﻬﺎم

ﺳﻔﺎرش داده ﺷﺪه ﻣﺸﺎرﻛﺖ دارﻧﺪ، ﺳﻔﺎرﺷﺎت را درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

ب ـ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ روش ﺣﺮاج :(Call Auction)

اﺻﻮﻻً از روش ﻣﺰاﻳﺪه در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺮﺿﻪ اوراق دوﻟﺘﻲ و ﻧﻴﺰ ﺧﺼﻮﺻﻲﺳﺎزيﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺘﻲ ﺳﻬﺎم

اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و در ﻋﺮﺿﻪﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ اوﻟﻴﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺪرت، ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد زﻳﺮا ﻋﻘﻴﺪه ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ

ﻛﻪ در IPO، اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺛﺒﺖ دﻓﺘﺮي ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد.

ج_ ﺛﺒﺖ دﻓﺘﺮي :(Bookbuilding)

ﻛﻪ در آن ﻛﺎرﮔﺰاران ﻣﺘﻌﻬﺪ ﭘﺬﻳﺮه ﻧﻮﻳﺴﻲ، ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺳﻬﺎم ﺟﺪﻳﺪ را اﻧﺠﺎم داده و ﺳﭙﺲ ﺳﻔﺎرﺷﺎت را ﻗﺒﻞ

از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﻋﺮﺿﻪ، از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

د_روش ﺣﺮاج ﻫﻠﻨﺪي :(Dutch Auction)

1 Bookbuilding 2 IPO Auction 3 Fixed Price Offering

٢١

در اﻳﻦ روش روﻧﺪ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻗﻴﻤﺖ، ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﺎﻫﻨﺪه دارد و اﻧﺘﺨﺎب ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﺤﺪوده

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه از ﻃﺮف ﻣﻨﺘﺸﺮﻛﻨﻨﺪه ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد. روﻳﻪ ﻋﺮﺿﻪ در اﻳﻦ روش ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻗﻴﻤﺘﻲ

ﺑﺎﻻ ﺑﺮاي ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲآﻳﺪ ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬار، ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﻘﺪار

ﻣﻌﻴﻨﻲ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻌﺪي ﻣﺠﺪداً ﺑﺎ ﻫﻤﺎن روش ﻣﺰاﻳﺪه ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲﺷﻮد. اﻏﻠﺐ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ

ﻗﻴﻤﺖ ﺗﺎ ﺣﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺔ واﺣﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﻨﺪ ﻟﺬا اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻛﻪ واﺣﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎي

ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﻪ ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻧﻮع ﺧﺎﺻﻲ از ﺣﺮاج ﻫﻠﻨﺪي، ﺑﺎ ﻋﻨﻮان روش ﺣﺮاج ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪه 1، در ﺑﻌﻀﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺎﻧﺎدا و آﻣﺮﻳﻜﺎ

ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد. در روش ﻣﺬﻛﻮر، ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮﻛﻨﻨﺪه، ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻓﺮوش آن ﻫﺎ دارد را ﻣﺸﺨﺺ

ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﻣﺤﺪوده ﻗﻴﻤﺘﻲ ﺧﺎﺻﻲ (ﻛﻪ از درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎﻣﺸﺎن ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ)

اﻋﻼم ﻣﻲﺷﻮد. ﺷﺮﻛﺖ ﮔﻮﮔﻞ در ﺗﺎرﻳﺦ 19 آﮔﻮﺳﺖ ﺳﺎل 2004 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﺬﻛﻮر و در ﻣﺤﺪوده ﻗﻴﻤﺘﻲ 85

دﻻر ﺗﺎ 95 دﻻر ﺑﻴﺶ از 14 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ را ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪ (ﺧﺪادادي و رﺿﺎﺋﻴﺎن).

2ـ9ـ1ـ روش ﺛﺒﺖ دﻓﺘﺮي

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ روش ﺛﺒﺖ دﻓﺘﺮي در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ اوﻟﻴﻪ رواج ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد، ﺑﻪ ﻣﺮور ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻧﺠﺎم آن

ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ (ﺟﻌﻔﺮوﻧﺪ آذر، (1386؛ اﮔﺮﭼﻪ اﺻﻮل ﻛﻠﻲ، در ﺗﻤﺎﻣﻲ روش ﻫﺎ، ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺳﺖ. اﻳﻦ روش ﻛﻪ

ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن (در دوران ﻣﺎرﮔﺎرت ﺗﺎﭼﺮ) و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲﺳﺎزي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ

(ﺧﺪادادي و رﺿﺎﺋﻴﺎن)، داراي ﻣﺰاﻳﺎ و ﻣﻌﺎﻳﺒﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺮ اﺳﺖ: اﻳﻦ روش ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ

اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﺘﺮ از اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺪه و در ﺻﻮرت وﺟﻮد رواﺑﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻴﺎن ﺑﺎﻧﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري (ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﺳﻄﻪ ﻣﻴﺎن

ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران) و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار، از ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ (ﺑﻨﻮﻧﺴﺎﻳﺖ و وﻳﻠﻬﻠﻢ 2،(1997؛ در

1 Modified Dutch Auction Benvensite & Wilhelm ٢

٢٢

ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﺑﺮاي ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم در IPO از ﻛﺎراﻳﻲ اﻧﺪﻛﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و از دﻳﺪ ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران، ﭘﺮﻫﺰﻳﻨﻪ

ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد (اوﺳﻮﺑﻞ و ﻛﺮاﻧﺘﻮن 1، .(1997

2ـ10ـ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺛﺒﺖ دﻓﺘﺮي

ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺛﺒﺖ دﻓﺘﺮي، در اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮاي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﺪن آﻏﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد، آن ﮔﺎه ﭘﺬﻳﺮه ﻧﻮﻳﺲ

اﺻﻠﻲ 2 ﻛﻪ ﻳﻚ ﺑﺎﻧﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري اﺳﺖ، ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ را ﺑﺮاي ﭘﺮ ﻛﺮدن ﻓﺮم ﻫﺎ، ﻳﻚ ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺑﺮاي ﺗﺎﻳﻴﺪ

دﻓﺎﺗﺮ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺷﺮﻛﺖ و ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻄﺢ دﻟﺨﻮاه ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﺪن، اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده و

ﭘﻴﺶ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﻲ، ﺷﺮﻛﺖ و ﭘﺬﻳﺮه ﻧﻮﻳﺲ (ﺑﺎﻧﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري) در ﻣﻮرد ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﻴﻪ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ

وارد ﻣﺬاﻛﺮه ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ؛ ﻣﻮارد ﻣﺬاﻛﺮه ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺬﻳﺮهﻧﻮﻳﺴﻲ، ﻧﻮع اوراق ﺑﻬﺎداري ﻛﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺳﺎﻳﺮ

ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻻزم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻧﻮاع ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻴﺎن ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ و ﺑﺎﻧﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري، ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺮ اﺳﺖ:

(1 ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻓﺮوش :3 اﻳﻦ روش ﻛﻪ در ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺑﺰرگ و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، ﺗﻌﻬﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ

ﻣﻮﺟﺐ آن ﺑﺎﻧﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻲﺷﻮد ﺗﻤﺎم ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ را ﺧﺮﻳﺪاري ﻧﻤﻮده و ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﺳﻬﺎم ﻓﺮوش ﻧﺮﻓﺘﻪ

اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ را ﻧﻴﺰ ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد.

(2 ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺎ ﺷﺮط ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻛﻮﺷﺶ :4 ﺗﻌﻬﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﺑﺎﻧﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﻬﺎﻳﺖ

ﺳﻌﻲ ﺧﻮد را در ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ اﻣﺎ ﺳﻬﺎم ﻓﺮوش ﻧﺮﻓﺘﻪ را ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ اﻧﺘﺸﺎردﻫﻨﺪه ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺮداﻧﺪ

ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ در ﻗﺒﺎل ﺳﻬﺎم ﻓﺮوش ﻧﺮﻓﺘﻪ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻲ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻧﺪارد؛ از اﻳﻦ روش ﺑﺮاي ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي

ﻛﻮﭼﻚ و ﻛﻢ اﻋﺘﺒﺎرﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد (ﻣﺎﻟﻤﻨﺪﻳﺮ 5، .(2007

Ausubel & Cranton ١ The Lead Underwriter ٢ Firm Commitment ٣ Best Effort ٤ Ulrike Malmendier ٥

٢٣

در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺬﻳﺮه ﻧﻮﻳﺲ اﺻﻠﻲ ﺑﺎ اراﺋﻪ آﮔﻬﻲ ﭘﺬﻳﺮه ﻧﻮﻳﺴﻲ اوﻟﻴﻪ و ﻣﺪارك ﺛﺒﺖ ﺑﻪ

1 SEC، ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم را آﻏﺎز ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ؛ ﺳﭙﺲ SEC، ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﺮرﺳﻲ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم

دﺳﺘﻮرات ﻻزم را ﺑﺮاي اﺻﻼح آن ﺻﺎدر ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﻚ IPO

ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺑﺎﻧﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري دﺷﻮار اﺳﺖ، ﭘﺬﻳﺮه ﻧﻮﻳﺲ اﺻﻠﻲ، اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﭘﺬﻳﺮه ﻧﻮﻳﺴﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﺎ از ﻳﻚ

ﺳﻮ، رﻳﺴﻚ ﺧﻮد را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، اﻣﻜﺎن دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد. ﺑﻪ

ﻫﺮﻳﻚ از ﭘﺬﻳﺮه ﻧﻮﻳﺴﺎن ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﻳﻪ، ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﻴﻨﻲ ﺳﻬﺎم ﺑﺮاي ﻓﺮوش داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ ﺳﭙﺲ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ

ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻬﺎم ﻗﺮارداد ﻓﺮوش را ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ (ﭼﻦ و رﻳﺘﺮ 2، .(2000

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻨﺠﺶ دﻳﺪﮔﺎه ﺑﺎزار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻬﺎم ﺟﺪﻳﺪ، ﭘﺬﻳﺮه ﻧﻮﻳﺲ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻗﻴﻤﺘﻲ ﻣﻮرد

ﻧﻈﺮ ﺧﺮﻳﺪاران و رﺳﻢ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺎزار ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺸﻒ ﻗﻴﻤﺖ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد. آن ﮔﺎه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

و اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﭘﺬﻳﺮه ﻧﻮﻳﺴﻲ، از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت، اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪاران ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻧﻘـﺶ

ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ اوﻟﻴﻪ دارد. ﭘﺲ از آن، ﺷﺮﻛﺖ، آﮔﻬﻲ ﭘﺬﻳﺮه ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﻗﻴﻤـﺖ

ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﻋﺮﺿﻪ ﻗﻴﻤﺖ و ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ را ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﺑﺎﻟﻘﻮه اراﺋﻪ ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ؛ دو روز ﺑﻌـﺪ،

ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ اوﻟﻴﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد و اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻧﻴﺰ وﺟﻮه درﻳﺎﻓﺘﻲ از ﺧﺮﻳﺪاران را ﭘـﺲ از ﻛﺴـﺮ ﻛﻤﻴﺴـﻴﻮن ﺧـﻮد، ﺑـﻪ

ﺣﺴــــﺎب ﺑــــﺎﻧﻜﻲ ﺷــــﺮﻛﺖ ﻣﻨﺘﺸــــﺮ ﻛﻨﻨــــﺪه ﺳــــﻬﺎم، ﻣﻨﺘﻘــــﻞ ﺧﻮاﻫــــﺪ ﻧﻤــــﻮد (ﺷــــﺮﻣﻦ 3، .(2000

Securities & Exchange commission ( SEC) ١ Chen & Ritter ٢ Sherman ٣

۴٢

2ـ11ـ ﻛﺸﻒ ﻗﻴﻤﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ اوﻟﻴﻪ

ﻛﺸﻒ ﻗﻴﻤﺖ ﻋﺒﺎرت از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﻳﻚ ﻛﺎﻻ ﻳﺎ اوراق ﺑﻬﺎدار ﻣﻌﻴﻦ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزاري ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻋﺮﺿﻪ و

ﺗﻘﺎﺿﺎ، اﺳﺖ ﻟﺬا ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﻋﺎدﻻﻧﻪ اي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺑﺘﻮان ﺳﻬﺎم را ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران واﻗﻌﻲ، و

ﻧﻪ ﺧﺮﻳﺪاراﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻛﺴﺐ ﺳﻮد از ﻣﺤﻞ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﻣﺠﺪد ﺳﻬﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ، اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد

(ﺷﻮارت، .(2002 در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ IPO، ﻣﻨﻈﻮر از ﻛﺸﻒ ﻗﻴﻤﺖ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻘﺪي 1 ﺳﻬﺎم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. از آن ﺟﺎ

ﻛﻪ در اوﻟﻴﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻗﻴﻤﺘﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﭘﺲ ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺬاري ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﻴﻪ، ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳﺎ

ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳﻚ IPO اﺳﺖ و ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻴﺰ، ﺑﺎزده روز اول 2 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ (ﻛﺎﻧﻜﻮ و ﭘﺘﻮي3،

.(2003 ﻗﻴﻤﺖﮔﺬاري ﻋﺮﺿﻪﻫﺎي اوﻟﻴﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮي ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖﮔﺬاري ﻋﺮﺿﻪﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﺪارد ﻟﺬا ﻋﺎديﺗﺮﻳﻦ

روﻳﻜﺮد، روش ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎي ﻧﻘﺪي آﺗﻲ ﻳﺎ ﻣﺪل ﻗﻴﻤﺖﮔﺬاري داراﻳﻲﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪاي اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ

اﻳﻦﻛﻪ ﻋﺮﺿﻪﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ اوﻟﻴﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي ﺟﻮان (ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ ﺣﺪود ﻫﻔﺖ ﺳﺎل) اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد،

اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ ﺑﺮاي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎي ﻧﻘﺪي آن وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ

ﺑﺮ روش ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ (دﺳﺘﮕﻴﺮ و ﻋﻠﻴﺨﺎﻧﻲ ﺑﻮاﻧﻲ، .(1385

ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ اوﻟﻴﻪ ﺳﻬﺎم آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي IPO ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي

ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻛﺮدن ارزش ﺷﺮﻛﺖ، ﺟﺒﺮان ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران و ﭘﻮﺷﺶ

رﻳﺴﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار در ﻣﻘﺎم ﺧﺮﻳﺪار ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺘﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺳﻬﺎم ﺧﻮد را ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ، ﺷﻮد (ﺷﺮﻣﻦ،

.(2000 اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﻧﻮﻋﻲ ﺷﻬﺮت و اﻋﺘﺒﺎر را ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد، اﻣﺎ ﻫﻤﻪ اﻗﺸﺎر ﺳﻬﺎﻣﺪاران

ﺗﻮان ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎم ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻ را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. اﻏﻠﺐ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﻣﺎﻳﻠﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻣﻌﻴﻨﻲ، ﺗﻌﺪاد

ﺳﻬﺎم ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺧﺮﻳﺪاري ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن، اﮔﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ اوﻻ از ﻳﻚ ﻃﺮف ﻫﻤﻪ ﻃﺒﻘﺎت

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، ﺗﻤﺎﻳﻞ و اﻧﮕﻴﺰه ﺧﺮﻳﺪ ﺧﺮده ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﻛﺎﻫﺶ

Spot ١ first day return ٢ Kaneko & Pettway ٣

۵٢

ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ؛ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﺣﺪي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﺎن ﺗﻮان و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ را

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻟﺬا ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻓﺮﺿﻴﻪ داﻣﻨﻪ ﻗﻴﻤﺘﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ در داﻣﻨﻪ ﻣﻄﻠﻮب 1 ﻗﻴﻤﺘﻲ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ

ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، ﻫﻢ ﭘﺮﺳﺘﻴﮋ ﺷﺮﻛﺖ ﺣﻔﻆ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻫﻢ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ؛ داﻣﻨﻪ ﻗﻴﻤﺘﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ، ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻌﺎدﻟﻲ

در ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﺑﻌﻲ از ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎزار، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻴﻤﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺻﻨﻌﺖ و ارزش ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ (ﺷﻮارت، .(2002

در ﻛﻨﺎر ﻣﺰاﻳﺎي ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ورود ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺑﻮرس، IPO داراي ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ

در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ، اﻣﻜﺎن ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺗﻤﺎم ﻳﺎ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺤﺎﺳﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد، اﮔﺮﭼـﻪ ﺑﺮﺧـﻲ

ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻫﺎ ﭼﻨﺪان واﻗﻌﻲ ﻧﺒﻮده و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻇـﺎﻫﺮي در ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻧﻤـﻮد

ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ (روﺑﻴﻨﺴﺘﻦ 2، (2000؛ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ” IPO اﻓﺖ ﻗﻴﻤﺖ در ﺑﻠﻨﺪ ﻣـﺪت

3، ارزش ﮔﺬاري زﻳﺮ ﻗﻴﻤﺖ 4 و ﻋﺮﺿﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ اوﻟﻴﻪ داغ ” 5 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﺳـﺎده ﺗـﺮ ” ﺑـﺎزده ﺑﻠﻨﺪﻣـﺪت

ﻛﻤﺘﺮ از ﺑﺎزده ﺑﺎزار، ﺑﺎزده ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺑﺎزده ﺑﺎزار و ﺑﺎزار ﭘﺮ روﻧﻖ ” ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. از ﻣﻴﺎن ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر،

ارزش ﮔﺬاري زﻳﺮ ﻗﻴﻤﺖ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻟﺬا در ﺗﺤﻘﻴﻖ

ﺣﺎﺿﺮ، از ﻣﻴﺎن ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر، ﺗﻨﻬـﺎ دو ﻣـﻮرد اول ﺑﺮرﺳـﻲ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺷـﺪ و ﺗﻨﻬـﺎ ﺗﻮﺿـﻴﺤﻲ ﻛﻮﺗـﺎه ﭘﻴﺮاﻣـﻮن

IPO ﻫﺎي داغ، اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. در اﻳـﻦ ﻗﺴـﻤﺖ، ﻧﺎﻫﻨﺠـﺎري ﻫـﺎي ﻋﺮﺿـﻪ ﻋﻤـﻮﻣﻲ اوﻟﻴـﻪ ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله ﻫﺎي، ﻫﺰﻳﻨﻪ، ﺑﺮاي Next Entries منابع و ماخذ مقاله ﻫﺎي، ﻋﻤﻠﻜﺮد، ﺑﺎزده