منابع و ماخذ مقاله ﻧﺪارد.، ﮔﺬاري، ﻫﺎي

دانلود پایان نامه ارشد

ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﻧﺪ.

.2-1 ﺑﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ارزش ﮔﺬاري زﻳﺮ ﻗﻴﻤﺖ راﺑﻄﻪ اي وﺟﻮد ﻧﺪارد.

.2-1-1 ﺑﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻮد ﺑﻌﺪ از ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﻪ داراﻳﻲ و ارزش ﮔﺬاري زﻳﺮ ﻗﻴﻤﺖ راﺑﻄﻪ اي وﺟﻮد ﻧﺪارد.

.2-1-2 ﺑﻴﻦ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ و ارزش ﮔﺬاري زﻳﺮ ﻗﻴﻤﺖ راﺑﻄﻪ اي وﺟﻮد ﻧﺪارد.

.2-1-3 ﺑﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ داراﻳﻲ ﺟﺎري ﺑﻪ ﺑﺪﻫﻲ ﺟﺎري و ارزش ﮔﺬاري زﻳﺮ ﻗﻴﻤﺖ راﺑﻄﻪ اي وﺟﻮد ﻧﺪارد.

.2-1-4 ﺑﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻞ ﺑﺪﻫﻲ ﺑﻪ ﻛﻞ داراﻳﻲ و ارزش ﮔﺬاري زﻳﺮ ﻗﻴﻤﺖ راﺑﻄﻪ اي وﺟﻮد ﻧﺪارد.

.2-1-5 ﺑﻴﻦ درآﻣﺪﻫﺎي ﻓﺮوش و ارزش ﮔﺬاري زﻳﺮ ﻗﻴﻤﺖ راﺑﻄﻪ اي وﺟﻮد ﻧﺪارد.

.2-2 ﺑﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ و ارزش ﮔﺬاري زﻳﺮ ﻗﻴﻤﺖ راﺑﻄﻪ اي وﺟﻮد ﻧﺪارد.

.2-2-1 ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﭘﺲ از ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ارزش ﮔﺬاري زﻳﺮ ﻗﻴﻤﺖ راﺑﻄﻪ اي وﺟﻮد ﻧﺪارد.

.2-2-2 ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﭘﻴﺶ از ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ارزش ﮔﺬاري زﻳﺮ ﻗﻴﻤﺖ راﺑﻄﻪ اي وﺟﻮد ﻧﺪارد.

.2-2-3 ﺑﻴﻦ درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم در ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺳﻬﺎم ﭘﺲ از IPO و ارزش ﮔﺬاري زﻳﺮ ﻗﻴﻤﺖ

راﺑﻄﻪ اي وﺟﻮد ﻧﺪارد.

.2-2-4 ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﭘﺲ از IPO و ارزش ﮔﺬاري زﻳﺮ ﻗﻴﻤﺖ راﺑﻄﻪ اي وﺟﻮد ﻧﺪارد.

٧۵

.2-3 ﺑﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎزار و ارزش ﮔﺬاري زﻳﺮ ﻗﻴﻤﺖ راﺑﻄﻪ اي وﺟﻮد ﻧﺪارد.

.2-3-1 ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎزده روزاﻧﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم و ارزش ﮔﺬاري زﻳﺮ ﻗﻴﻤﺖ راﺑﻄﻪ اي وﺟﻮد ﻧﺪارد.

.2-4 ﺑﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺳﻬﺎم و ارزش ﮔﺬاري زﻳﺮ ﻗﻴﻤﺖ راﺑﻄﻪ اي وﺟﻮد ﻧﺪارد.

.2-4-1 ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر و ارزش ﮔﺬاري زﻳﺮ ﻗﻴﻤﺖ راﺑﻄﻪ اي وﺟﻮد ﻧﺪارد.

.2-4-2 ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه در IPO و ارزش ﮔﺬاري زﻳﺮ ﻗﻴﻤﺖ راﺑﻄﻪ اي وﺟﻮد ﻧﺪارد.

.2-4-3 ﺑﻴﻦ درﺻﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺷﺪه و ارزش ﮔﺬاري زﻳﺮ ﻗﻴﻤﺖ راﺑﻄﻪ اي وﺟﻮد ﻧﺪارد.

.2-4-4 ﺑﻴﻦ ﻧﻮع ﺻﻨﻌﺖ و ارزش ﮔﺬاري زﻳﺮ ﻗﻴﻤﺖ راﺑﻄﻪ اي وﺟﻮد ﻧﺪارد.

.3 ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺳﻮم:

ﻫﺪف از ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺳﻮم ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺑﺮرﺳﻲ وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن ﻛﻴﻔﻴﺖ، رﻳﺴﻚ و ﺷﻬﺮت ﺷﺮﻛﺖ، اﻧﺪازه

ﺷﺮﻛﺖ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺑﺎ اﻓﺖ ﻗﻴﻤﺖ در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد، ﺑﻪ ﺳﻪ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد.

.3-1 ﺑﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ، رﻳﺴﻚ.و ﺷﻬﺮت ﺷﺮﻛﺖ و اﻓﺖ ﻗﻴﻤﺖ در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ارﺗﺒﺎﻃﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

.3-1-1 ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺷﺮﻛﺖ و اﻓﺖ ﻗﻴﻤﺖ در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ارﺗﺒﺎﻃﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

.3-1-2 ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻮد ﺳﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از IPO و اﻓﺖ ﻗﻴﻤﺖ در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ارﺗﺒﺎﻃﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد

.3-2 ﺑﻴﻦ اﻧﺪازه ﺷﺮﻛﺖ و اﻓﺖ ﻗﻴﻤﺖ در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ارﺗﺒﺎﻃﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

.3-2-1 ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ داراﻳﻲ ﻫﺎي ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از IPO و اﻓﺖ ﻗﻴﻤﺖ در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ارﺗﺒﺎﻃﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

.3-2-2 ﺑﻴﻦ ارزش ﺑﺎزار ﺷﺮﻛﺖ و اﻓﺖ ﻗﻴﻤﺖ در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ارﺗﺒﺎﻃﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

.3-3 ﺑﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ و اﻓﺖ ﻗﻴﻤﺖ در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ارﺗﺒﺎﻃﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

.3-3-1 ﺑﻴﻦ درﺻﺪ ﺳﻬﺎم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﭘﺲ از IPO و اﻓﺖ ﻗﻴﻤﺖ در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ارﺗﺒﺎﻃﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻓﺮﺿﻴﺎت ﻣﺬﻛﻮر، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار spss ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن، در ﻓﺼﻞ

ﺑﻌﺪ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد.

٨۵

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم

ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ

4ـ1ـ ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري داده ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز، در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از روش ﻫﺎي آﻣﺎري و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده

از ﻧﺮم اﻓﺰار spss ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ و رواﺑﻂ ﻣﻴﺎن آن ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.

4ـ2ـ ﺗﻮﺻﻴﻒ داده ﻫﺎ

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درك ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﻴﺶ از اﻧﺠﺎم ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ، داده ﻫﺎ ﺗﻮﺻﻴﻒ

ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﮔﺎم ﻣﻬﻤﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻟﮕﻮي ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ آن ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﭘﺎﻳﻪ اي ﺑﺮاي ﺗﺒﻴﻴﻦ رواﺑﻂ ﻣﻴﺎن ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي

ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد IPO در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار

ﺗﻬﺮان ﻃﻲ ﺳﺎل 1382و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل 1385 اﺳﺖ (ﺷﻜﻞ (1-4؛ ﻃﻲ ﺳﺎل 1382 ﻧﻴﺰ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد

ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ اوﻟﻴﻪ در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه ﻫﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ و ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ (ﺷﻜﻞ.(2-4

ﺷﻜﻞ 1-4

40

30

20

10
IPOs

0
ofnumber
86.00
85.00
84.00
83.00
82.00
81.00
80.00
79.00
78.00
77.00

Year

٠۶

ﺷﻜﻞ 2-4

12

10

8

6

4

2

0
12.00
10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
1.00

month

IPOsofnumber

در اوﻟﻴﻦ ﮔﺎم، آزﻣﻮن آﻣﺎري ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻨﺠﻴﺪن ﻧﺮﻣﺎل ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن داده ﻫﺎ، اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

4ـ3ـ آزﻣﻮن ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن داده ﻫﺎ

اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻬﺖ آﻏﺎز ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴﻞ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن داده ﻫﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻔﺮوﺿﺎت آن ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺮ

ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:

ﺗﻮزﻳﻊ داده ﻫﺎ ﻧﺮﻣﺎل اﺳﺖ.: H0

ﺗﻮزﻳﻊ داده ﻫﺎ ﻧﺮﻣﺎل ﻧﻴﺴﺖ.: H1

ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻓﻮق ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻛﻮﻟﻤﻮﮔﻮروف – اﺳﻤﻴﺮﻧﻮف (k‐s) ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن در

ﺟﺪول 1-4 آﻣﺪه اﺳﺖ.

١۶

ﺟﺪول 1-4

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

MARKVL12
MARKVAL9
MARKVAL6
MARKVAL3
MARKVAL1
INCASST

89

92
91

98

101

103

N

8.72E+08
1.07E+10
5.86E+08
4.20E+09
1.66E+09
1457204418
.

a,b

Normal Parameter s Mean

4.01E+09
8.81E+10
1.52E+09
2.28E+10
5.61E+09
5042483373

Std. Deviation

.414

.481
.350

.442

.384

.274

Absolute
Most Extreme

.389

.481
.340

.442

.365

.202

Positive
Differences

-.414

-.452
-.350

-.427

-.384

-.274

Negative

3.906

4.613
3.338

4.377

3.857

2.783

Kolmogorov-Smirnov Z

.000

.000
.000

.000

.000

.000

Asymp. Sig. (2-tailed)

a.Test distribution is Normal.

b.Calculated from data.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﻳﻦ ﻛﻪ sig
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺷﺪه در
ﺟﺪول ﻓﻮق
(0.00) ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از
0.05 اﺳﺖ ﻟﺬا ﻓﺮض
ﺻﻔﺮ رد

ﻣﻲ ﺷﻮد؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، داده ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﭘﻴﺮوي ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ؛ ﭘﺲ از آن، ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺣﺬف ﻧﻘﺎط

ﭘﺮت، ﺗﻮزﻳﻊ داده ﻫﺎ در ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪ.

4ـ4ـ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﺎت

در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻓﺮﺿﻴﺎت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

4ـ4ـ1ـ ﻓﺮﺿﻴﻪ اول:

– ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ اوﻟﻴﻪ در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان وﺟﻮد دارد.

H0: RIPO ≤ Rm H1: RIPO Rm

ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻓﻮق ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ زوﺟﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪه و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اوﻻ ﻣﻴﺎن دو ﻣﺘﻐﻴﺮ

ﺑﺎزدﻫﻲ ﺑﺎزار((indexoff و ﺑﺎزدﻫﻲ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ اوﻟﻴﻪ((offrpric، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪارد

(sig..0.05)؛ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه ﻧﻴﺰ، -0.013 اﺳﺖ .

٢۶

Paired Samples Correlations

Sig.
Correlation

N

.897
-.013
103

Pair 1 OFFRPRIC & INDEXOFF

ﺛﺎﻧﻴﺎ، از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار sig ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در آزﻣﻮن t ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از 0.05 اﺳﺖ، ﻟﺬا ﻓﺮض ﺻﻔﺮ رد ﻣﻲ ﺷﻮد؛ ﺑﻪ

ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، ﻣﻴﺎن ﺑﺎزدﻫﻲ IPO و ﺑﺎزدﻫﻲ ﺑﺎزار ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي وﺟﻮد دارد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار

ﺣﺪ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎزدﻫﻲ ﺑﺎزار ، ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎزدﻫﻲ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ اوﻟﻴﻪ اﺳﺖ.

Paired Samples Test

Paired Differences

95% Confidence

Interval of the

Difference
Std. Error

ig. (2-tailed
df
t
Upper
Lower
Mean
td. Deviatio
Mean

.000
102
-7.320
8139.39
14190.2
525.282
479.92182
11164.8
Pair 1 OFFRPRIC – INDE

در اداﻣﻪ ﻧﻴﺰ، دو ﺷﻜﻞ ﻛﻪ ﺑﺎزﮔﻮ ﻛﻨﻨﺪه واﻗﻌﻴﺎﺗﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻗﻴﻤﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ اوﻟﻴﻪ ﺳﻬﺎم و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ آن

در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت (دوره ﻫﺎي 1، 3، 6، 9 و 12 ﻣﺎه ﭘﺲ از (IPO ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ادﺑﻴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ارزان ﻓﺮوﺷﻲ ﺳﻬﺎم در اوﻟﻴﻦ

ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺗﻔﺎوت ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎزي ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ

دﺳﺖ آورده ﺷﻮد ﻟﻴﻜﻦ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎزي ﺑﺮاي

ﻛﻠﻴﻪ اﻋﻀﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺴﺖ ﻟﺬا ﻓﺮﻣﻮل ﻓﻮق ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻗﻴﻤﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻬﺎم IPO و ارزش اﺳﻤﻲ

ﻫﺮ ﺳﻬﻢ 1000) رﻳﺎل) ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺷﻜﻞ 3-4 ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ در

ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان، ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ارزان ﻓﺮوﺷﻲ ﺳﻬﺎم ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﻴﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻫﺴﺖ

ﮔﺮان ﻓﺮوﺷﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارزش اﺳﻤﻲ ﺳﻬﺎم ﺑﻮده و در ﻣﻮارد ﻣﻌﺪودي – ﻳﻚ ﻣﻮرد- ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري در ارﺗﺒﺎط

ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺬاري ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﻴﻪ اﺳﺖ ﻟﺬا از ﺑﺎﺑﺖ وﺟﻮد اﻳﻦ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري، ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان از روﻧﺪ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﻮرس ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ دﻧﻴﺎ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

٣۶

ﺷﻜﻞ 3-4

3.5

3.0
value)

nominal

2.5

2.0
than

1.5
(rather

priceoffer

.5

1.0

3

7 1

5

3

1
0
. 5 9

1

. . . . . . . . 1400018510
. .

0

8
. . .1405 524002815 038005000 06201 0

1

1

0

5

0

6
0
5
300
0

0

5 1

7

3

8
0
1

0

5

3

00

.

0

0

0

0

0
0

. .

.

00

00
00

00 00

00

0
00
00
0

0

0

0

0

0

0

ipo price level

ﺷﻜﻞ 4-4، وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ را ﻃﻲ دوره ﻫﺎي 1، 3، 6، 9 و 12 ﻣﺎه ﭘﺲ از اوﻟﻴﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺮده و

ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه در دوره ﻫﺎي 1 و 3 ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ اﻓﺰاﻳﺶ

ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﭘﺲ از آن ﺗﺎ آﻏﺎز دوره 6 ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺎ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ؛ از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ از روﻧﺪ

ﻧﺰوﻟﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﻮرس ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ دﻧﻴﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﻓﺖ ﻗﻴﻤﺖ

ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ اوﻟﻴﻪ در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﻋﺮﺿﻪ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ، در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﺑﺎ وﻗﻔﻪ

زﻣﺎﻧﻲ 6 1 ﻣﺎه ﭘﺲ از IPO اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد.

Time lag ١
۴۶

ﺷﻜﻞ 4-4

5000

4000

3000

2000

1000

0

-1000

-2000
78
78
78
78
78
N =
UNPEFO12

UNPEFO6M

UNPEFO1M

UNPEFO9M

UNPEFO3M

SE2-+Mean

4ـ4ـ2ـ ﻓﺮﺿﻴﻪ دوم:

در اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ آﻳﺎ ﻣﻴﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاري، اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ،

اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺳﻬﺎم و ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎزار ﺑﺎ ارزش ﮔﺬاري زﻳﺮ ﻗﻴﻤﺖ ارﺗﺒﺎﻃﻲ وﺟﻮد دارد ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؛ ﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر

آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ، ﻫﺮ ﻳﻚ از آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن، ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ

ﻫﺮﻳﻚ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﻓﺮﺿﻴﺎت ﻓﺮﻋﻲ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﻳﺰ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ در

اداﻣﻪ آورده ﺷﺪه اﻧﺪ؛

.2-1 ﺑﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ارزش ﮔﺬاري زﻳﺮ ﻗﻴﻤﺖ راﺑﻄﻪ اي وﺟﻮد ﻧﺪارد.

.2-1-1 ﺑﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻮد ﺑﻌ

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله ﻫﺎي، ﺳﺎﺧﺖ، اﻧﺪازه Next Entries منابع و ماخذ مقاله Square، VAR00002، Coefficients