منابع و ماخذ مقاله گروه کنترل، بیومکانیک، تمرینات استقامتی، تمرین استقامتی

دانلود پایان نامه ارشد

شنا(10 راس) و گروه کنترل (10راس) تقسیم شدند.گروه دو به مدت 8 هفته 20-60 دقیقه در روز 5 روز در هفته و با سرعت 12-22 متر بر دقیقه روی تردمیل تمرین کردند. گروه شنا نیز از 0 تا 2 درصد وزن بدن دامنه شنا به صورت تدریجی افزایش یافت. نتایج تحقیق نشان داد که دانسیته مواد معدنی استخوان درشتنی در گروه دو بیشتر از گروه شنا بود. ویژگیهای بیومکانیکی استخوان ران و درشت نی از طریق روش سه نقطهای بندینگ اندازهگیری شد. ویژگیهای بیومکانیکی استخوان ران و درشت نی در گروه دو و شنا بالاتر از گروه کنترل بود(14).
اوممورا و همکاران (2002) در تحقیقی به بررسی تاثیر تناوبهای بین پرشها و نوبتها روی پاسخ استئوژنیک به اعمال بار پرداختند. 40 راس رت فیشر ماده 5 هفتهای آزمودنیهای این تحقیق بودند که به یک گروه کنترل و سه گروه تمرینی: 20 پرش در یک نوبت، بیست پرش در دو نوبت (2×10) که بوسیله یک زمان 6 ساعتی با 3 پرش جدا شدند. بعد از هشت هفته تمرین توده استخوان ران و درشت نی در سه گروه تمرینی به طور معناداری بالاتر از گروه کنترل بود. نتایج این تحقیق نشان داد که دوره های تناوبی طولانیتر بین اعمال بار مجزا اثرات آنابولیکی موثرتری روی استخوان دارد (15).
روبلینگ و همکاران (2002) در تحقیقی با عنوان بهبود ساختار و قدرت استخوان بعد از یک دوره طولانی بارگذاری مکانیکی که بارگذاری به صورت مجزا در یک دوره کوتاه باشد نشان دادند که بارگذاری مکانیکی یک محرک استخوانساز قوی برای سلولهای استخوانی ایجاد میکنند اما سلولهای استخوانی به سرعت به تحریکهای مکانیکی بدون حساسیت میشوند، در این تحقیق ساختار و ویژگیهای بیومکانیکی استخوان زند زیرین سمت راست 26 موش زن بالغ را بعد از 16 هفته بارگذاری بررسی کردند. نیمی از حیوانات 3 روز در هفته تحت چرخۀ بار 360 قرار گرفتند و نیمی دیگر تحت چرخۀ بار 4×90 با استراحت 3 ساعته بین تلاشها قرار گرفتند، به دنبال اندازهگیریهای انجام شده بعد از مرگ موشها مشاهده شد که نیروی نهایی، انرژی شکست و حداکثر کرنش مکانیکی در استخوانهایی که تحت بارگذاری مجزا قرار گرفتند به مراتب بیشتر از استخوانهایی بود که بدون استراحت تحت بارگذاری قرار گرفتند(48).
در تحقیقی با عنوان قدرت مکانیکی استخوان در مدلهای مختلف استئوپروزس آزمایشگاهی مختلف که توسط پنگ45 و همکارانش (1994) انجام شد، از آزمون مکانیکی ماشین آزمون مواد برای اندازهگیری نیروی شکست گردن استخوان ران و خمش سه نقطهای قدرت درشتنی استفاده شد.. ماشین آزمونگر براساس اصول بازوی اهرم عمل میکرد. یک سر اهرم فولادی ثابت بود. میلة فشار و موتور هدایت کننده با اهرم با یک حرکت نسبی 5/12 سانتی متر /50 سانتی متر = 4/1 در ارتباط بود. زمانی که موتور محرکه، یک محرک خطی (SEY 10 magnetic Elektromotoren AG, Switzerland) برای رسیدن به حرکت عمودی ثابت (62/0 mm/sec استفاده شد. رابطه بار – تغییر شکل بوسیلة تبدیل منحنی بار – زمان بدست آمد. نیروی بیشینه (N) برای مقایسة قدرت استخوان استفاده شد. سختی ساختار (N/mm) براساس شیب بخش خطی منحنی محاسبه شد که بین 20 تا 70 درصد میزان نیروی بیشینه اعمال شده بود. جذب انرژی (Nm) از طریق ناحیة زیر منحنی تا نقطه شکست محاسبه شد.قبل از آزمون دشتگاه با استفاده از وزن استاندارد کالیبره شد. استخوانها تا زمان آزمون به طورت مرطوب نگه داشته شد(49).
2-9. جمعبندی
نتایج پژوهشها در گذشته، حاکی از تأثیر ورزش برای پیشگیری از استئوپروز زود رس است. با این وجود، تحقیقی که به طور خاص در ارتباط با میزان تأثیر یک دوره تمرین استقامتی بر ویژگیهای بیومکانیکی استخوان ران صورت گرفته باشد مشاهده نشد.

3-1. مقدمه
در این فصل اطلاعاتی در زمینه طرح تحقیق، نمونه تحقیق، متغیرهای تحقیق، ابزاراندازهگیری، نحوۀ اجرا و روش اندازهگیری، روشهای آماری و ملاحظات تحقیق ارائه شده است.
3-2. روش تحقیق
پژوهش حاضر از نوع تجربی بوده و به شیوۀ آزمایشگاهی انجام شد.
3-3. جامعۀ آماری و نمونۀ تحقیق
تعداد 20 سر موش نرویستار20ماهه با میانگین وزن 10±360 گرم از مؤسسۀ انستیتو رازی‌ خریداری شدند.
3-4. ابزار جمع آوری داده ها
1. قفس موش؛
2. دستگاه تردمیل موش به منظور انجام تمرینات استقامتی؛

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله بافت استخوان، مواد معدنی، استحکام استخوان، فیزیولوژی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره اضافه وزن، فیزیولوژی، درون داده، تولیدات علمی