منابع و ماخذ مقاله کدگذاری باز، تحلیل داده، کدگذاری محوری

دانلود پایان نامه ارشد

میشوند؛ این واحدها میتواند لغت، عبارت وپاراگراف باشند. برای تحلیل دادههای مصاحبه باید از الگوهای تحلیل محتوا استفاده کرد از این رو در پژوهش حاضر از شیوه کدگذاری نظریه زمینهای استفاده شده است. نمودار زیر نوع شناسی پژوهش حاضر را نشان میدهد.

2-3- نمودار روش شناسی تحقیق
در ادامه روش نظریه زمینه ای و شیوه کدگذاری در این روش به منظور مشخص شدن شیوه تجزیه تحلیل داده ها و هم چنین آشنایی بیشتر دانشجویان با این شیوه به صورت تفصیلی توضیح داده شده است.
نظریه زمینهای
نظریه زمینه ای عبارت است از آنچه که به طور استقرایی از مطالعه پدیده ای به دست آید و نمایانگر آن پدیده است. به عبارت دیگر آن را باید کشف کرد، کامل نمود، و به طور
آزمایشی از طریق گردآوری منظم اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده هایی که از آن پدیده نشات گرفته است اثبات نمود. بنابراین، گردآوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل در یک رابطه متقابل با یکدیگر قرار دارند. در نظریه زمینهای تجزیه و تحلیل داده ها از طریق کدگذاری صورت می گیرد؛ که انواع آن در ادامه توضیح داده شده است.
کدگذاری باز
کدگذاری باز بخشی از تجزیه و تحلیل است که به صورت مشخص به نامگذاری و مقوله بندی پدیده ها از راه بررسی دقیق داده ها می پردازد. در ضمن کدگذاری باز، داده ها به بخش های مجزا خرد می شوند و برای به دست آوردن مشابهت ها و تفاوت ها با دقت بررسی می شوند. کدگذاری باز روندی است که در آن مفاهیم شناسایی می شوند، و بر حسب خصوصیات و ابعادشان گسترش می یابند. روش های تحلیل اساسی که از طریق آن این کار انجام می شود عبارت است از: سوال کردن درباره داده ها، مقایسه موارد، حوادث و دیگر حالت های پدیده ها برای کسب مشابهت ها و تفاوت ها. حوادث و موارد مشابه طبقه بندی می شوند و برچسبی می گیرند تا مقولات را بسازند. (استراس و کوربین، 1385)
همچنین محمد پور کدگذاری باز را اینگونه تعریف کرده است: مفهوم بندی و مقوله بندی تکه هایی از داده ها به وسیله یک نام، عنوان یا برچسبهایی که به طور همزمان هر قطعه از داده ها را تلخیص و تشریح می کند. کدها نشان می دهد که شما چطور داده ها را جهت آغاز تحلیل آنها انتخاب کرده، جدا نموده و دسته بندی کرده اید. به بیان دیگر کدگذاری باز عملیات جداسازی داده ها و الصاق مفاهیم اولیه به داده های خام گفته می شود.(محمدپور،1389ص 368)کد گذاری باز دارای دو مرحله است:
1. کدبندی اولیه : شامل مفهوم یا کد است. کلمه ای که به گروه یا طبقه ای از اشیا، رویدادها و کنش هایی الصاق می شود که در برخی ویژگیهای عمومی مشترک هستند.
2. کدبندی متمرکز: عبارت است از استفاده از معنادارترین یا فراوان ترین کدهای اولیه برای غربال کردن و تقلیل میزان زیادی از کدهای ایجاد شده در مرحله کدگذاری باز اولیه است.(همان)

کدگذاری محوری
روند ارتباط دادن خرده مقولات به یک مقوله است. جریان پیچیده ای از تفکر استقرایی و قیاسی است که متضمن مراحل مختلف است. کدگذاری محوری، مانند کدگذاری باز، از راه مقایسه ها و طرح پرسش ها صورت می گیرد. اما، در کدگذاری محوری استفاده از این شیوه ها بیشتر متمرکز است و به طرف کشف روابط و ربط دادن مقولات به یکدیگر در راستای یک پارادایم سوگیری شده می رود. یعنی ما هر مقوله را با توجه به شرایط علی که باعث آن می شود، و با توجه به محل این پدیده که در بعد خاص اتفاق می افتد و با در نظر گرفتن خصوصیات آن، زمینه، راهبردهای(استراتژی های) کنش/ واکنش متقابل به کار گرفته شده برای اداره کردن، واکنش نشان دادن به این پدیده در سایه آن زمینه، و پیامدهای هر گونه کنش/ واکنش متقابل که صورت می گیرد بسط و گسترش می دهیم. وانگهی در کدگذاری محوری ما به جستجوی خصوصیات اضافی دیگر هر مقوله ادامه می دهیم و محل بعدی هر واقعه و حادثه را مدنظر داریم. (استراس و کوربین، 1385)

کدگذاری انتخابی
در کدگذاری انتخابی ما با مقوله اصلی سروکار داریم. بنابراین روند انتخاب مقوله اصلی به طور منظم(سیستماتیک)و ارتباط دادن آن با سایر مقوله ها، اعتبار بخشیدن به روابط، و پر کردن جاهای خالی با مقولاتی که نیاز به اصلاح و گسترش بیشتر دارند در کدگذاری انتخابی صورت می گیرد. منظور از مقوله اصلی همان پدیده اصلی است که سایر مقولات بر محور آن گرد می آیند و کلیتی را تشکیل می دهند. بدین ترتیب ادغام کردن همه نعابیر و تفاسیر انجام شده در طول پژوهش شاید مشکل ترین وظیفه محقق است که در این مرحله به آن پرداخته می شود و حتی محققان با تجربه نیز با آن کلنجار می روند.(همان)

جامعه آماری
جامعه‌آماری مورد نظر پژوهش، شامل كليه‌ي اساتيد رشته‌ي برنامه ریزی درسی در دانشگاه‌هاي شهیدبهشتی، تهران، علامه‌طباطبائی و تربیت‌معلم و شهید رجایی تهران است.
روش نمونه گیری و حجم نمونه
روش مورد استفاده برای نمونه گیری، هدفمند بوده است. روش های مختلف نمونه گیری هدفمنددر تحقیقات کیفی متداول است. بدین ترتیب 14 نفر از صاحب نظران و متخصصان مرتبط با موضوع شناسایی شدند و با آنها مصاحبه صورت گرفت. از آنجا که در جریان مصاحبه اشباع نظری توسط پژوهشگر بعد از مصاحبه نهم احساس شد برای اطمینان بیشتر مصاحبه تا 14 نفر ادامه یافت.
نام دانشگاه
دانشگاه شهیدبهشتی
دانشگاه تهران
دانشگاه علامه‌طباطبائی
دانشگاه‌ تربیت‌‌معلم
دانشگاه شهید رجایی
تعداد اساتید
2
2
4
3
3
1-3- جدول اسامی دانشگاهها و تعداد اساتید

روش و ابزار جمع آوری اطلاعات
1- مطالعه کتابخانه ای.
2- بررسی اسناد: بررسی مبانی اجتماعی برنامه درسی ملی و مقایسه نتایج پژوهش حاضر با مولفههای مطرح در این سند.
3- مصاحبه با متخصصان:‌ با توجه به اینکه در تحقیقات کیفی مصاحبه کاملا سازمان یافته نیست و هدف محقق کمک نمودن به مصاحبه شوندگان است تا دیدگاه های خود را در مورد موضوع مربوط با کلمات و عبارات خودشان بیان کنند لذا جهت جمع آوری اطلاعات مربوطه از مصاحبه نیمه سازمان یافته با سوالات باز استفاده شده است. مصاحبه‌ها در قالب نیمه سازمان یافته و با طرح سوالات کلی و اصلی انجام شد. در
طول مصاحبه به اساتید اجازه صحبت آزاد در مورد سوالات داده شد. در حین انجام مصاحبه، گاهی مصاحبه‌شونده به جهتی هدایت می‌شد، که پاسخ‌گوی سوالهای تحقیق باشد.از 14 مصاحبه‌ی انجام شده، 9 مصاحبه بعد از هماهنگی با مصاحبه‌شونده‌ها صورت گرفته، و5 مصاحبه بعد از مراجعه به دانشگاه مربوطه و صحبت با استاد بلافاصله صورت گرفته است. در پایان هر یک از مصاحبه‌ها با شرح جزئیات پیادهسازی شد.
در ادامه سوالات اصلی مصاحبهها آورده شده است :
7. به نظر شما جامعه چه تاثیری در فضای روانی اجتماعی مدرسه می تواند داشته باشد؟
8. به نظر شما جامعه چه تاثیری در نوع نگرش دبیران نسبت به برنامه های درسی می تواند داشته باشد؟
9. به نظر شما جامعه چه تاثیری در اهداف و محتوای برنامه های درسی دوره متوسطه می تواند داشته باشد؟
10. به نظر شما مدرسه چه نقشی در ثبات اجتماعی می تواند داشته باشد؟
11. به نظر شما مدرسه چه نقشی در تغییراجتماعی می تواند داشته باشد؟
12. به نظر شما مدرسه چه نقشی در مسایل و مشکلات اجتماعی می تواند داشته باشد؟

اعتبار(روایی) مصاحبه
1- به منظور تعیین روایی محتوایی مصاحبه، ابزار مربوط بر اساس نظرات اساتید راهنما و مشاور مورد بازبینی قرار گرفته و در نهایت تایید شده است.
2- برای اطمینان از روایی داده های به دست آمده از مصاحبه داده های حاصل در ضمن مصاحبه برای هر یک از اساتید بازگویی شد تا در صورت برداشت اشتباه پژوهشگر مطالب توسط آنان اصلاح شود.

قابلیت اطمینان39 و انتقال‌پذیری پژوهش
* به منظور حصول قابليت اطمينان براي خواننده، از بررسی‌ها و تأیید اساتید راهنما و مشاور در طول فرایند تحقیق استفاده شده است.
* توصیف دقیق و عمیق دادهها به خواننده امکان میدهد اعتمادپذیری تفسیرهای پژوهشگر را تعیین کند (هومن، 1385). منظور از این امر توصیف مفصل فرایند انجام تحقیق و افراد درگیر است. در این پژوهش سعی شده است تا با استفاده از توصیف تفصیلی فرایند انجام تحقیق، انتقالپذیری دادههای پژوهش برای خواننده تأمین شود.

روش تجزیه و تحلیل داده ها
به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از مصاحبه‌ از روشهای کدگذاری استراس و کوربین40 بهره گرفته شده است.به این صورت که دادهها به بخشهای مجزا خرد شده و با بررسی مشابهتها و تفاوتها و سوالاتی در مورد پدیدهها، راه برای کشف بیشتر باز شده و در نهایت با برقراری پیوند بین مقولات، اطلاعات به شیوهای جدید به یکدیگر مربوط میشوند و دادهها در سطحی بالاتر مقولهبندی میشوند (استراس و کوربین، 1385).

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله برنامه درسی، برنامه ریزی درسی، دوره متوسطه Next Entries منابع تحقیق با موضوع حقوق ایران، عقد اجاره، قواعد عمومی