منابع و ماخذ مقاله پولشویی، ضریب همبستگی، ضریب همبستگی اسپیرمن

دانلود پایان نامه ارشد

دراختیار کارمندان قرار می دهد؟
فرعی چهارم
19-رویه های بانک تا چه میزان به کارمندان اجازه می دهد که در نقل وانتقالات هدف اقتصادی آن در نظر گرفته شود؟
فرعی اول
20-بانک تا چه میزان به شما اجازه می دهد وجوهی را که حاصل از تجارت نامشروع و….باشد را به بخش مرکزی گزارش کنید؟

21-رویه های بانک تا چه میزان اجازه می دهد اسناد مربوط به نقل و انتقال انجام گرفته توسط مشتری تا چندین سال (حداقل 5 سال)در بانک بایگانی شود؟

22-بانک شما تا چه میزان از یک سیستم کنترل برای اطمینان یافتن از رویه های داخلی در خصوص پولشویی استفاده می کند؟

23-بکارگیری کلاسهای آموزشی و سمینارهای مربوط به بحث پولشویی تا چه میزان باعث آشنایی با پدیده پولشویی می شود؟

24-بانک شما تا چه میزان از رویه پدیرفته شده ای برای تجزیه وتحلیل مشخصات مشتری به منظور کشف جریان های مالی غیر معمول استفاده می کند؟
فرعی چهارم
25-رویه های بانک تا چه میزان به شما اجازه می دهد،علی الرغم شناسایی کامل مشتری نقل و انتقال پول انجام شود؟

3-8-تعيين روايي
قبل از طراحي پرسشنامه با مصاحبه‌هايي كه با كارشناسان و اساتيد دانشگاه انجام شد و همچنين با توجه به مطالعات انجام شده، اطلاعات اوليه بدست آمد. سپس با توجه به يافته‌هاي حاصل از پيشينه‌نگاشته‌ها، اهداف و الگوي نظري تحقيق پرسشنامه اوليه تدوين گرديد. سپس براي تأييد روائي صوري45، پرسشنامه در اختيار تعدادي از متخصصان قرار گرفت و بر اساس نظرات آنان اصلاحات لازم اعمال شد.
3-9-روش تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش ، روش مطالعه موردی می باشد . از نظر گردآوری داده یک تحقیق توصیفی غیر آزمایشی همبستگی است . تحقیق حاضر با توجه به نتیجه کمی آن یک تحقیق پیمایشی است زیرا نتایج آن برای آگاهی مدیران وکارمندان و همچنین مشتریان از روشهای مبارزه با پولشویی کاربرد دارد . همچنین از نظر هدف ، از نوع تحقیق کاربردی است ، زیرا نتایج آن برای آگاهی مدیران بانک از روشها و مکانیزمهای مبارزه با پولشویی در بانک کاربرد دارد . از نظر مکانی از نوع تحقیقات میدانی است . زیرا داده های تحقیق با حضور در جامعه و با نمونه آماری و با استفاده از ابزارهای مصاحبه و پرسش نامه گردآوری می شود .
مدلهای آماری که در این پژوهش کاربرد دارد . مدل آماری استنباطی است به دلیل این که بر اساس تئوری احتمالات بنا شده است و از طرف دیگر چون رشد و نمای آمار استنباطی با انتشار کارهای تحقیقاتی و آزمون های پیرسون و فیشر می باشد کاربرد بسیار بیشتری در امور اقتصادی و مدیریت دارد آمار استنباطی به معرفی روش ها و تکنیک هایی می پردازد که با یاری جستن از آن می توان اطلاعات حاصل از نمونه ای از جامعه آماری را به کل جامعه تعمیم داد و سپس براساس آن برداشتی رابیان نمود یا تصمیمی را اتخاذ کرد. ( آمار در اقتصاد دربازرگانی چاپ پانزدهم محمد نوفرستی ) .
در ادامه به معرفی مدل ها و آزمونهای مورد نیاز می پردازیم.
3-9-1آزمون کلموگروف- اسمیرنوف
از این آزمون برای بررسی نرمال بودن مشاهدات استفاده می کنیم. فرض کنید مشاهده iام را با نمایش دهیم و فراوانی تجمعی مشاهده شده و فراوانی تجمعی مورد انتظار را به ترتیب با و نمایش می دهیم. در این آزمون، در صورتیکه n مشاهده داشته باشیم، ابتدا برای هریک از مشاهدات و ، ، را محاسبه می کنیم. سپس کمیت های زیر را محاسبه می کنیم:

حال فرض صفر و مقابل را به صورت زیر تعریف می کنیم:
فرض صفر: (نرمال بودن مشاهدات)
فرض مقابل: مخالف فرض صفر.
حال اگر مقدار بزرگ باشد، فرض را رد می کنیم. (آمار کاربردی جان نتر و همکاران، ترجمه علی عمیدی).
3-9-2ضریب همبستگی اسپیرمن
در مباحث آماری نحوه همبستگي و ارتباط دو متغير از اهمیت بسیاری برخوردار است. براي سنجش همبستگي ضرائب گوناگونی وجود دارد. در بعضي از تحقيقات بدست آوردن داده هاي فاصله اي ممكن نيست يا اگر هم ممکن باشد فاقد ويژگيهاي لازم است. در اين گونه مواقع مي توان رتبه را جانشين عدد خام كرد. هرگاه داده ها بصورت رتبه اي جمع آوري شده باشند، مي توان از همبستگي رتبه‌اي اسپيرمن استفاده كرد.
فرض کنید n داده های زوجی را داریم. تفاضل زوج ها را محاسبه نموده و با ، ، نشان مي‌دهیم. سپس با استفاده از فرمول زیر ضریب همبستگی اسپرمن را محاسبه می کنیم:

با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن می توان فرض زیر را آزمون کرد:
“: میان متغیرها همبستگی وجود ندارد. ”
در برابر فرض

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله پولشویی، روش شناسی، جمع آوری اطلاعات Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی پولشویی، تامین مالی، موسسات مالی