منابع و ماخذ مقاله پولشویی، تامین مالی، مدیریت ریسک

دانلود پایان نامه ارشد

تاريخ صدور
ت
کليه قراردادهاي منعقده و موافقت نامه هاي بين بانک و اشخاص
)به غير از قراردادهاي مربوط به تسهيلات اعطايي(
از تاريخ انقضاء يا تسويه حساب
ث
اسناد مربوط به عمليات حساب هاي معاملات داخلي بانک کوه از طريق مناقصه يا مزايده انجام شده
از تاريخ انجام معامله
ج
لاشه ضمانت نامه ها و اسناد ذي ربط
از تاريخ انقضاء يا تسويه حساب
چ
مدارک نقل و انتقال سهام
از تاريخ نقل و انتقال
ح
نسخ دوم گواهي نامه هاي سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار و همچنين انواع اوراق گواهي سپرده بانک ها
از تاريخ بسته شدن حساب
خ
کليه اوراق و اسناد مربوط به خريد و فروش ارزهاي خارجي، حواله جوات ارزي، کارت هاي اعتباري ارزي و پيمان نامه هاي ارزي
از تاريخ خاتمه عمليات بانکي
د
کليه اوراق و اسناد مربوط به حوالجات، اتاق پاياپاي، صندوق امانات و اوراق مشارکت
از تاريخ خاتمه عمليات بانکي
ذ
اوراق و اسناد مربوط به اعتبارات اسنادي وارداتي و صادراتي
از تاريخ خاتمه عمليات بانکي
ر
کليه اسناد حسابداري اعم از ارزي و ريالي، نقدي و انتقالي
از تاريخ خاتمه عمليات بانکي
ز
دفتر خزانه
از تاريخ بسته شدن دفتر
ژ
ترازنامه اسفندماه هرسال شعب بانک به انضمام گزارش هاي ويژه حسابرس مستقل شعب
از تاريخ تنظيم سند
اسناد سطح چهارم
اسناد سطح چهارم
اسناد سطح چهارم
الف
قراردادها، اوراق و اسناد مربوط به تسهيلات اعطايي و
اعتبارات استفاده شده مشتريان
از تاريخ تسويه حساب و فک رهن از وثایق
ب
اوراق مربوط به فروش ا ثاث و وسايل فرسوده و مستعمل
و اسقاط شده
از تاريخ فروش
پ
اوراق و مدارک مربوط به اسناد تجاري تنزيل شده
از تاريخ خاتمه عمليات بانکي
ت
اوراق مربوط به خريد ملزومات و اموال غيرمنقول بانک
از تاريخ خريد
ث
دفاتر )و يا رسيد( تحويل کارت هاي الکترونيک بانک به مشتريان
از تاريخ بسته شدن دفتر و يا از تاريخ رسيد
تحويل
ج
پرونده هاي ملاحظات بازرسي شعب بانک باضمايم مربوطه
از تاريخ اتمام بازرسي و تهيه گزارش مربوط
اسناد سطح پنجم
اسناد سطح پنجم
اسناد سطح پنجم
الف
دفاتر ثبت نامه هاي صادره و وارده
از تاريخ بسته شدن دفتر
ب
دفاتر ارسال مراسلات
از تاريخ بسته شدن دفتر
پ
ته چک هاي صادره ادارات و واحدهاي بانک
از تاريخ اتمام دسته چک ها
ت
صورت موجودي هاي روزانه صندوق شعب )سيتواسيون(
از تاريخ خاتمه عمليات
ث
ليست هاي عمليات به روزرساني پايان کار روزانه شعب
از تاريخ خاتمه عمليات
ج
نوار )ژورنال( دستگاه خودپرداز و نوار رول ماشين هاي
تحويلداري
از تاريخ بسته شدن نوار رول )ژورنال(
آيين نامه مدت و طرز نگهداري اوراق بازرگاني، اسناد و دفاتر بانک ها بخشنامه 80223/89 مورخ 15/4/1389 بانک مرکزی ج.ا.ا.
2-20-واحد تطبیق:
مورد دیگری که بانک ها اغلب به این دلیل جریمه می شوند این است که واحد مستقلی تحت عنوان واحد پلیس مالی و یا واحد تطبیق در بانک خود در نظر نمی گیرند. (هاپکینز 2007)
تطبیق به معنای مطابقت با قوانین و مقررات است. می توان ازروش های گوناگونی برای دستیابی به تطبیق استفاده کرد، ازجمله کمک تطبیقی، پایش تطبیقی و مشوق های تطبیق. به عبارت دیگر تطبیق یعنی قرار گرفتن مطابق با دستورالعمل های به وجود آمده برای مثال نرم افزار ممکن است مطابق با قانون گذاری های جدید به وجود آمده توسط برخی نهادهای استاندارد، توسعه داده شود. بایستی توجه داشت که تطبیق را باید فعالیت ریسک مرکزی در بانک محسوب کرد. ممکن است وظایف خاص واحد تطبیق برون سپاری شوند، اما باید تابع نظارت صحیح ازسوی رئیس تطبیق باقی بمانند.(44،70:2005)
2-20-1- الزامات واحد تطبیق:
2-20-1-1- استقلال واحد تطبیق
مفهوم استقلال مستلزم وجود چهارعامل مهم است. اول بایستی واحد تطبیق دارای جایگاهی رسمی در درون بانک باشد. دوم بایستی گروهی از کارمندان تطبیق یا رئیس آن مسئولیت های هماهنگی ریسک تطبق بانک را برعهده داشته باشند. سوم اینکه کارکنان واحد تطبیق و خصوصا ً مسئول آن نباید در موقعیتی قرار گیرند که احتمال برخورد منافع بین مسئولیت هایی که برعهده آن هاست بوجود آید. در نهایت کارکنان واحد تطبیق باید امکان دسترسی به کارکنان و نیز اطلاعات مورد نیاز برای اجرای مسئولیت های خود را داشته باشند.
البته باید توجه داشت که این بدان معنا نیست که واحد تطبیق نمی تواند ارتباط کاری نزدیکی با مدیریت و کارکنان دیگر واحدهای کاری داشته باشد. در واقع، همکاری و ارتباط کاری بین واحد تطبیق و خطوط کاری بانک، در مراحل اولیه به شناسایی و مدیریت ریسک های تطبیق کمک می کند.
2-20-1-2- جایگاه واحد تطبیق
به منظور برخوردی از وجهه، اختیارات و استقلال مناسب، واحد تطبیق باید دارای جایگاهی رسمی باشد. این امر ازطریق تدوین سیاست تطبیق بانک یا هرسند رسمی دیگری قابل انجام است. مفاد این سند باید به کلیه کارکنان بانک ابلاغ گردد. دراین سند رسمی موارد زیرباید لحاظ گردد:
وظایف و مسئولیت ها
معیارهایی برای حصول اطمینان از استقلال این واحد
ارتباط آن با دیگر واحدهای مدیریت ریسک بانک و نیز با واحد حسابرسی داخلی
چگونگی تخصیص مسئولیت ها به کارکنان، درصورتی که مسئولیت های تطبیق برعهده کارکنان ادارات مختلف گذارده شده
حق دسترسی به اطلاعات لازم جهت انجام مسئولیت و الزام کارکنان بانک به همکاری با این واحد
حق رسیدگی به تخلفات احتمالی و نقض سیاست تطبیق و در صورت لزوم، انتصاب کارشناس خبره خارج از بانک برای انجام کار
حق بیان آزاد و افشای یافته، برای مدیران ارشد و در صورت نیاز هیأت مدیره یا کمیته منتصب هیأت مدیره
مسئولیت گزارش دهی رسمی به مدیریت ارشد
حق دسترسی مستقیم به هیأت مدیره یا کمیت منتصب آن.(فریدونی 15:1388)
2-21- راهکارهای اولیه مقابله بانک ها با پولشویان:
امروزه بهترین راه مقابله با پولشویان، کنترل ریز به ریز جزئیات یک معامله است که بانک ها را به این امکان می رساند که از تمام روش ها و افکار پولشویان آگاهی پیدا کنند. البته بعضی ازقوانین باید مورد تجدید نظر قراربگیرند و الزامات خود را با قوانین جهانی هماهنگ کنند. همچنین بایستی واحد اطلاعات مالی (FIU) برای دستیابی به مدارک قوی و مشکوک، تمام گزارش های رسیده از بانک و… را ذخیره کند و با توجه به قوانین داخلی تمام تشکل های غیرقانونی را تحت فشار قرار دهد.
بانک ها باید به موارد زیر توجه ویژه ای داشته باشند:
تعقیب مسیر پول هایی که وارد حساب شده است برای پیدا کردن سپرده های تکراری با مبالغ کمتر از سقف گزارش دهی. ایجاد قوانین برای سپرده هایی که به نحوی با خارج از کشور ارتباط دارند و دارای ریسک پذیری بالایی هستند. همین شیوه برای حساب هایی که از سیستم خود پرداز (ATM) استفاده بیشتری نموده و از سپرده گذاری نقدی سرباز می زنند و دارای ریسک بالایی هستند، انجام می شود.
ایجاد بانک نرم افزاری و نرم افزارهایی که می توانند روابط مشکوک و پنهان را کشف کنند. اکثر عملیات پولشویی به منظور بازکردن سیستم امنیتی ( نرم افزاری) بانک ها و دستیابی به حساب ها می باشد که این کار را با نام های مختلف برای شناسایی امور بانکی و روابط میان بانکدارها و صاحبان حساب و سپرده ها انجام می دهند. اغلب پولها توسط این روش جابه جا می شوند.
استفاده ازانسان در امور بانکی. اگر این امکان به افراد داده شود که خودشان نیز جابه جایی پولها را کشف کنند شانس بیشتری برای مقابله با پولشویانی که روزانه و در هر ساعت مشغول بررسی امور هستند ، خواهند داشت و می توانند بیشتر از سپرده های خود حفاظت کنند. و همین طور بانک ها باید افرادی را که به عنوان کارمند استخدام می کنند تحت آموزش های اساسی قرار دهند که در راه مبارزه با پولشویان کمک کنند.(مارچ 8،9:2008)

2-22-مرور ادبیات و سوابق مربوط به تحقیق:
ردیف
عنوان کتاب
نویسنده/مترجم/ ناشر/سال نشر
نتایج
1
استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
فردوس زارع قاجاری و علی قائم مقامی /نشر تاش/ 1392
یک گروه ویژه در بانک جهانی و صندوق بین المللی به وجود آمده است که مهمترین وظیفه آن تدوین وارائه توصیه هایی در زمینه مبارزه با پدیده پولشویی است.نخستین بار در سال 1990 توصیه های گروه ویژه موسوم به “”توصیه های چهل گانه”” تدوین شد. که توصیه های مزبور یک بار در سال 1996 مورد اصلاح قرارگرفت بار دیگر در سال 2003.
2
كتاب پول شويي
آيه ا.. . هاشمي شاهرودي نشر وفاق – چاپ گيتا – چاپ اول 1382
پولشویی پولهاي آلوده را وارد سيستم اموال و دارايي هاي مشروع جامعه مي كنند و به عنوان اموال مشروع جامعه مي كنند و به عنوان اموال مشروع و پاك جلوه مي دهند. مقصود از پول شويي اين گونه اعمال است.

3
تطهیر درآمدهاي ناشي از جرم
موسوي مقدم، محمد نشر رضواني، چاپ اول 1381

تحويل مقادير زيادي درآمد ناشي از جرم را با يك ريشه به ظاهر قانوني از طريق دادوستد مالي و قانوني با روش هايي كه به سختي ردپايي بر جاي بگذارند پول شويي دانسته اند.
4
جنايات سازمان يافته فراملی
سليمي، صادق انتشارات تهران صدرا 1382
از منظر تعهدات دولت ایران، کنوانسیون وین که اولین بار استفاده از عواید حاصل از جرم مواد مخدر را جرم مستقلی تلقی نموده و کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی که در سال 2000 در پالرمو و اصول چهل گانه FATF و قطعنامه 1373 شورای امنیت سازمان ملل متحد مهم است.
5
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانکها
سید آیت ا… تجلی 1390
بیشترین ریسک عملیاتی در مورد شناسایی مشتری (KYC) به ضعف در اجرای برنامه های بانک ها، روش های کاری ناکارا و شکست اعمال دقت کافی در امور است. برداشت عمومی از یک بانک برای اینکه قادر به اداره ریسک عملیاتی خود به نحو موثری نیست می تواند تاثیر منفی در کارها ایجاد نماید. زیر مجموعه ریسکهای عملیاتی نیز در صورت عدم رعایت قوانین مبارزه با پولشویی به شدت افزایش خواهند یافت که از جمله آن ها می توان به ریسک شهرت، ریسک قانونی، ریسک منابع انسانی و ریسک تمرکز اشاره نمود.

6
پیتر و دیگران
پیشگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم راهنمای عملی برای ناظران بانکی مترجم مریم کشتکار 1392-نشر تاش
بيشتر ناظران بانکی تجربياتی در مورد نظارت فراگير يا يکپارچه سازمانی دارند. بسياری از سازما نهای بانکی بخشی از سازمان های مالی بزرگ ازجمله شرک تهای بيمه، شرکتهای امانی و انواع ديگر موسسات مالی میباشند. اين سازمان ها اغلب رويكرد نظارت يکپارچه سازمانی برای مبارزه با پولشویی را می پذيرند. اين رويكرد نياز به درک ريسک سازمانی ناشی از پولشويي و تأمين مالی تروريسم دارد که تمام فعاليت ها، خطوط کاری و شرک تهای قانونی سازما نهای فوق را در برگيرد. اين وظيفه متمرکز اغلب شامل توانايی ايجاد فرايند سازمانی برای درک نظارت يکپارچه، شناسايی و شفا فسازی مشتری مفروض به ويژه مشتری پرريسک است. هرچند اين نوع نظارت، پيچيده است اما ناظران بانکی از آموزش و تجربه کافی برای درک توانايی و محدوديت های سيستم فوق برخوردار هستند.

ردیف
عنوان مقاله
نویسنده /سال نشر
نتایج
1
پول شويي و اثرات آن با تاكيد بر اثر سياسي
محمد روشن – علي اكبر نايب زاده – فرهاداخترشناس زمستان 1390
از جمله جرايمي كه ماهيت فراملي دارد، جرم تطهير يا شست وشوي پول است .تطهير پول به دو
طريق جامه ي فراملي بر تن م ي پوشد:نخست، ادغام بازارهاي مالي در يك مجموع ه ي با ماهيت
جهاني و دوم تلاش قاچاق چيان براي پرهيز از كشف عمليات مجرمان ه.

2
گونه هاي پولشويي و آثار آن بر اقتصاد
محمد جباري 1387
چهارگونه قابل شناسايي پولشويي را مي توان به شرح زير برشمرد:
الف) پولشويي دروني
ب) پولشويي صادرشونده
ج) پولشويي واردشونده
د) پولشويي بيروني

3
مبارزه با پولشویی
کوشش در بازار اوراق بهادار
غلامرضا افشاري 1387
قانونگذاري در خصوص مبارزه با

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله پولشویی، بانک مرکزی، پیام کوتاه Next Entries منابع و ماخذ مقاله پولشویی، روش شناسی، جمع آوری اطلاعات