منابع و ماخذ مقاله پرسش نامه، رفتارشهروندی، تحلیل عامل

دانلود پایان نامه ارشد

وﺷـﮑﻞﮔﯿـﺮیداراﯾـﯽ ﻫـﺎیﻧﺎﻣـﺸﻬﻮد ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣـﯽ ﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ درﺟـﻪ اﻫﻤﯿـﺖ اﯾـﻦ ﻧـﻮع ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﻫـﺎ درﺳـﺎزﻣﺎنﻫـﺎ ی ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی واﻗﺘﺼﺎدیﺻـﺮفاﺳـﺖ. ﺳـﺎزﻣﺎنﻫـﺎیﺣـﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﺣﺴﺐ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب، ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی و ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﮔﺴﺘﺮده وﺟﺎﯾﮕﺎه وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾـﯽ در ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﻫـﺎیﮐـﻼن اﻗﺘـﺼﺎدی ﮐــﺸﻮر از ﺟﻤﻠــﻪﺗﻨﻈــﯿﻢﺳﯿﺎﺳــﺖﻫــﺎیاﻗﺘــﺼﺎدیوﻣــﺎﻟﯽﮐــﺸﻮر، اﺟــﺮایﺳﯿﺎﺳــﺖ ﻫــﺎیﻣﺎﻟﯿــﺎﺗﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ و ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻣـﺪﯾﺮان ﻣﺠﺮب و دارای ﻣﻬﺎرت در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎری ﺧﻮدﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑـﺮی ﻣﻮﺟـﻮد در اﯾـﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ در ﺟﻬﺖ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ در اﺟﺮای اﻫﺪاف، وﻇﺎﯾﻒ وﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﯽ ﻣﺤﻮﻟﻪاﻓﺰاﯾﺪ.رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ رﻓﺘﺎري ﺧﻮدﺟﻮش و آﮔ ﺎﻫﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﺻﺮﻳﺢ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺴﺘﻢ رﺳﻤﻲ ﭘﺎداش ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، وﻟﻲ در ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻮﺛﺮ ﺳﺎزﻣﺎن را ارﺗﻘﺎء ﻣﻲ دﻫﺪ . ﻣﻨﻈﻮر از ﺧﻮدﺟﻮش و آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ رﻓﺘﺎر ﺿﺮورت اﺟﺒﺎري ﻧﻘﺶ ﻳﺎ ﺷﺮح ﺷﻐﻞ ﻧﻴﺴﺖ، اﻳﻦ رﻓﺘﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﻚ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺨﺼﻲ اﺳﺖ و در ﺻﻮ رت اﻧﺠﺎم ﻧﺪادن آن ﺗﻨﺒﻴﻬﻲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﻳﻦ رﻓﺘﺎر ﻫﺎ، اﻏﻠﺐ از ﻃﺮف ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ است محققين در ارتباط با مفهوم رفتار شهروندي سازمانی ديدگاه هاي گوناگوني را اتخاذ مي كنند. به منظور روشن شدن راه يک گروه از محققين، رفتار شهروندي سازمانی را به عنوان يک رفتار فراوظيفه اي مورد تحليل قرار داده اند؛ و دسته اي ديگر به دليل پيچيدگي تمييز عملكردهاي فراوظيفهاي، رفتار شهروندي سازمانی را مستقل از عملكرد كاري مورد بررسي قرار داده اند.پس از بررسی های صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که ازعواملی که برحفظ و نگهداری کارکنان تاثیر دارند از جمله سرمایهانسانیوساختاریوارتباطی میباشند همچنین ابعادرفتارشهروندی می باشدکه .نوعدوستیو اداب اجتماعی تاثیربیشتری دارد و یافتیم که ضعف در مدیریت کردن سرمایه انسانی،ساختاری،ارتباطی،و عدم توجه به نزاکت و جوانمردی و نوعدوستی و …باعث به وجود امدن مشکل در حفظ و نگهداری کارکنان می شودو هرگونه بی توجهی و سهل انگاری به این مسائل موجب افزایش این ضعف درشرکت بیمه می گرددو باعث اسیب های مختلف به نظام نگهداشت منابع انسانی خواهدشد.ویژگی برجسته این پژوهش که ان را از سایر تحقیقات تمایز می سازد این است که کار تحقیق با ویژگی متغیرهای ذکر شده در تحقیق یکجا در شرکت بیمه انجام نشده است

M.

با الهام از مدل:

Longo, M. Mura / Information & Management 48 (2011) 278–287

فصل سوم
روش شناسی تحقیق

مقدمه:
در انجام دادن پژوهش به منظور کسب شناخت،باید مجموعه ای از گزاره ها را تدوین کرده و سپس آن ها را مورد آزمون قرار داد تا پاسخ آن ها فراهم آید.این امر،فرایند پژوهش را هدایت کرده و پژوهشگر را در بدست آوردن شناخت یاری می دهد.همچنین کسانی که به مطالعه اثراومیپردازند با آگاهی از چارچوب تحقیق،بهترین نتیجه را خواهندگرفت.بنابراین در این فصل سوم،مدل مفهومی تحقیق بوده است ارائه می گردد.سپس،جامعه آماری معرفی گردیده و روش نمونه گیری و فرمول آن مشخص می شود.پرسش نامه تحقیق و نحوه تنظیم آن در ادامه مورد بررسی قرارمیگیرد.در پایان،تحقیق از نظر روایی و پایایی ابزار،مورد بررسی قرار گرفته و روش های مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش ارائه می گردد.
1-3روش تحقیق
روش تحقیق وسیله یا طریقه تعیین این امر است که چگونه یک گزاره تحقیق رد می شود یا نمی شود.به عبارت دیگر،روش تحقیق چهارچوبعملیاتیااقدامات جستجوگرایانه برای تحقق هدف پژوهش،جهت آزمودن فرضیه به پاسخ دادن به سوالهای تحقیق را فراهم می آورد. پژوهشگر می توانداز روشهای مختلف تحقیق استفاده کرده و به اکتشاف،توصیف،برقراری رابطه همزمانی و نیز برقراری رابطه علت و معلولی بپردازد.روش تحقیق مناسب بر اساس گزاره های تحقیق انتخاب می شود(سرمد وهمکاران،1387: 22).روش تحقیق انتخاب شده توسط پژوهشگر برای این پژوهش ازابعاد مختلف به این شکل می باشد:
1-1-3دسته بندی تحقیقات بر مبنای هدف
تحقیقات علمی بر اساس هدف تحقیق به سه دسته تقسیم می شوند،بنیادی،کاربردی و تحقیق و توسعه از آنجا که هدف پژوهشگر در این تحقیق توسعه دانش کاربردی در زمینه مدیرت سرمایه فکری و رفتار شهروندی سازمانی و حفظ و نگهداری کارکنان است این تحقیق بر حسب هدف،تحقیقی کاربردی محسوب می شود.این پژوهش به لحاظ هدف،از نوع تحقیقات کاربردی است.کاربردی چون در مورد یکی از موضوعات یامسائل تجاری در کشور انجام می گیردو نتایج و یافته های کلان ان می تواند برای حل مشکلات با پاسخگویی به پرسش های مدیران مفید باشد.
2-1-3دسته بندی تحقیقات بر مبنای نحوه گردآوری داده ها
تحقیقات علمی را بر اساس نحوه بدست آوردن داده ها می توان به دو دسته توصیفی و آزمایشی تقسیم کرد،که هر کدام از این دسته ها نیز به دسته های مختلفی تفکیک می شوند.در این تحقیق،به این خاطر که پژوهشگر به دنبال توصیف پدیده های مورد بررسی است تحقیق از نوع توصیفی می باشداز آن رو که دو متغیر مستقل و متغیر وابسته را مورد بررسی قرار می دهد، همبستگی( رگرسیون چندگانه) و همچنین مبتنی بر معادلات ساختاری است.

2-3جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند(سرمدو همکاران،1387: 177).جامعه آماری این تحقیق کارکنان ستادی بیمه ایران در شهر تهران می باشد. با بررسی صورت گرفته،مشخص شد که جامعه آماری این تحقیق در حال حاضر تقریباٌ 300 نفر بود.

1-2-3نمودارسازمانی شرکت بیمه ایران
3-3 روش نمونه گیری و تخمین حجم نمونه
روش ها وتکنیک های متعددی وجود داردکه پژوهشگران با استفاده از انها و بدون صرف هزینه مضاعف می توانندبه اطلاعات معتبرتری دست پیدا کنند یکی از این تکنیک ها ،تکنیک نمونه گیری است که این تکنیک به روشی اطلاق می شود که یک نمونه از درون یک جامعه آماری جهت سنجش انتخاب می گردد.(دیوید،مک ناب،209،1390)
در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است.به منظور تعیین دقیق تر حجم نمونه،به فرمول کوکران رجوع شده است. با توجه به حجم جامعه( 300 N=) و در سطح اطمینان 95 درصد( 5/./= ) با مقدار متغیر نرمال واحد استاندارد برابر 96/1 و با در نظر گرفتن نسبت موفقیت 50 درصد(5/. P= )و مقدار 5 درصد خطای مجاز (05/. d= )،
n=(N×(Z_(∝/2) )^2×P(1-P))/(ε^2 (N-1)+(Z_(∝/2) )^2×P(1-P) )
4-3 روش گرد آوری داده ها و اطلاعات
فرایند جمع اوری می تواندشامل تکمیل پرسشنامه ها توسط کارکنان یا ارباب رجوع سازمان باشند و یا می تواند در برگیرنده مصاحبه با کسانی باشد که مسئله سازماندهی مجدد بر روی آنها تاثیرگذار است.علاوه برموارد مذکوراقداماتی چون مشاهده اتفاقات و وقایع در جریان و یابررسی و انجام مطالعات موردی در سازمان های مشابهی که با مسئله ای مشابه مواجه هستند را نیز شامل شود سپس داده های جمع اوری شده باید کدگذاری ،طبقه بندی،تجزیه و تحلیل و نهایتا تفسیرشوند.(دیویدای،مک ناب،26،1390)
که داده های مورد نیاز تحقیق حاضر در ابتدا با استفاده از جستجوی کتابخانه ای و اینترنت جمع آوری شدند.در گام بعدی داده های مربوط به جامعه آماری با استفاده از پرسش نامه توسط محقق جمع آوری گردید.
1-4-3 مطالعات کتابخانه ای
داده های مربوط به ادبیات تحقیق،طی مطالعات محقق از کتاب ها،مقالات و پایان نامه های مرتبط با موضوع استخراج شدند.
2-4-3 پرسش نامه
برای جمع آوری اطلاعات برای قسمت رفتارشهروندی از پرسشنامه استاندارد ارگان(1998)استفاد شده و برای مدیریت سرمایه فکری و حفظ و نگهداری کارکنان از مجموعه ای از کتب وپایان نامه استفاده شد و با نظر اساتیدپایان نامه نسبت به استخراج سوالها و انتخاب آنها اقدام شد متن کامل سوالات در پایان تحقیق آورده شده است.جدول 1-3 چگونگی توزیع سولات را در پرسش نامه با توجه به متغیرهای تحقیق نشان می دهد.

جدول 1-3 مدل تحلیلی و ترکیب سوالات پرسش نامه و متغیر مورد بررسی در هر سوال

ردیف
متغیر
ابعاد
تعدادسوال
شماره سوالها

1

رفتارشهروندی سازمانی
نزاکت
4
4-3-2-1

وجدان کاری
2
6-5

آداب اجتماعی
6
7-8-9-10-11-12

جوانمردی
5
13-14-15-16-17

نوع دوستی
3
18-19-20
2
حفظ و نگهداری کارکنان
مزایای رفاهی
5
21-22-23-24-25

دستمزد
4
26-27-28-29

پاداش
3
30-31-32
3
سرمایه های فکری
سرمایه انسانی
6
33-34-35-36-37-38

سرمایه ساختاری
5
39-40-41-42-43

سرمایه ارتباطی
6
44-45-46-47-48-49

پرسش نامه تحقیق شامل 49 سوال است که با استفاده از طیف پنج گزینه ای لیکرت طراحی شده است.در جدول 2-3سنجه های مورد نظر در این طیف قابل مشاهده می باشد.

جدول 2-3 سنجه های طیف لیکرت

طیف پنج گزینه ای لیکرت
1
2
3
4
5
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد

5-3روایی و پایایی پرسش نامه
مفهوم روایی یا اعتبار، به این سوال پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد.پایایی یا قابلیت اعتماد نیز با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد(سرمد و همکاران،1387: 170).
1-5-3 روایی (اعتبار) پرسش نامه
روش های متعددی برای تعیین روایی ابزار اندازه گیری وجود دارد که یکی از آن ها،اعتبار محتوا می باشد.اعتبار محتوای یک آزمون معمولاٌ توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می شود.برای دستیابی به این منظور،پزوهشگر از نظر اساتید مجرب کمک گرفته و اصلاحات لازم را به منظور اعتبار پرسش نامه،در آن اعمال کرده است.
جهت بررسي روايي سازه‌اي پرسشنامه و تائيد عامل‌هاي در نظر گرفته شده، از روش تحليل عاملي به شيوه چرخش محور‌هاي متعامد (واري- ماکس) براي دستيابي به عامل‌هاي خالص استفاده شده است. بدین منظور از شاخص KMO و آزمون کرویت بارتلت استفاده می شود.
شاخص KMO: شاخصی از کفایت نمونه گیری است که کوچک بودن همبستگی جزیی بین متغیرها را بررسی می کند و از این طریق مشخص می سازد آیا واریانس متغیرهای تحقیق، تحت تأثیر واریانس مشترک برخی عامل های پنهانی و اساسی است یا خیر. این شاخص در دامنه صفر تا یک قرار دارد. اگر مقدار شاخص نزدیک به یک باشد، داده های مورد نظر برای تحلیل عاملی مناسب هستند و در غیر این صورت (معمولاً کمتر از 6/0) نتایج تحلیل عاملی برای داده های مورد نظر چندان مناسب نمی باشند.
آزمون کرویت بارتلت: این آزمون بررسی می کند چه هنگام ماتریس همبستگی، شناخته شده(از نظر ریاضی ماتریس واحد و همانی) است و بنابراین برای شناسایی ساختار (مدل عاملی) نامناسب می باشد. ماتریس همبستگی دارای دو حالت است: حالت اول) زمانی که ماتریس همبستگی بین متغیرها، یک ماتریس واحد و همانی می باشد، در این صورت متغیرها ارتباط معنی داری با هم نداشته و در نتیجه امکان شناسایی عامل های جدید، براساس همبستگی متغیرها با یکدیگر وجود ندارد. حالت دوم) زمانی که ماتریس همبستگی بین متغیرها یک ماتریس واحد و همانی نباشد، که در این صورت ارتباط معنی داری بین متغیرها وجود داشته و بنابراین امکان شناسایی و تعریف عامل های جدیدی براساس همبستگی متغیرها وجود دارد. اگر معنی داری (Significance) آزمون بارتلت کوچک تر از 5% (sig0.05) باشد تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار (مدل عاملی) مناسب است، زیرا فرض شناخته شده بودن ماتریس همبستگی رد می شود. (مومنی و قیومی، 194:1389-193). نتايج این شاخصها در جداول 3-3 آمده است.
همانطور در جدول 3-3 نيز مشاهده مي‌شود، از آنجایی که مقدار شاخص KMO بیشتر از 6/0 است تعداد نمونه (در

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله رفتارشهروندی، سرمایه فکری، رفتارشهروندی سازمانی Next Entries منابع و ماخذ مقاله تحلیل داده، تحلیل عامل، رفتارشهروندی سازمانی