منابع و ماخذ مقاله ورشکستگی، تامین مالی، عملکرد شرکت، صاحبان سهام

دانلود پایان نامه ارشد

شرکت‌های بیمه، صندوق بازنشستگی و سازمان تامیت اجتماعی وسایر نهادهای سرمایه گذاری) اختصاص داده است. دوره زمانی تحقیق 1357 الی 1379 بود.در این تحقیق نسبت مالکیت هریک از گروه های فوق از کل سهام، متغیر مستقل را تشکیل می دهد و متغیر وابسته تحقیق عملکرد شرکت است که با معیارهای ROE، نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری آن 15، P/E، ROA، و Q توبین سنجیده شده است.
از یافته های این تحقیق می توان دریافت که مالکیت سرمایه گذاران نهادی، به ویژه زمانی که در دوره سهامداران عمده شرکت قرار می گیرند این فرصت را فراهم می آورند که هزینه های نمایندگی کاهش یابند. در نتیجه ساختار مالکیت شرکت ( به معنای تمرکز و تنوع آن) قادر است بخشی از نوسانات در عملکرد مالی شرکت را توضیح دهد.
در این رساله وجود رابطه ای مثبت میان سهم مالکانه سرمایه گذاران نهادی با عملکرد مالی شرکت نشان داده شده است.البته قابل ذکر است که میان پنج سنجه معرف عملکرد مالی شرکت این تأثیر مثبت و معنادار فقط برای نسبت ROA قابل مشاهده است.
مهرانی و همکاران، ( 1381)در پژوهش خود با عنوان ” استفاده از اطلاعات تاریخی مالی و غیرمالی جهت تفکیک شرکت‌های موفق و ناموفق ” با استفاده از اطلاعات دوساله 1381 و 1382، 120 شرکت و 6 متغیر اقدام به بررسی و پیش‌بینی شرکت‌های موفق و ناموفق کرده‌اند. متغیرهای موردبررسی آن‌ها متشکل از 3 متغیرمالی و 3 متغیر غیرمالی است که عبارت‌اند از: بازده حقوق صاحبان سهام، رشد فروش، رشد سود، حجم معاملات، تعداد خریداران، و تعداد دفعات معامله. آن‌ها شرکت موفق را به‌گونه‌ای تعریف کرده‌اند که باید حداقل 5 نسبت از نسبت‌های یادشده در سال 1382 نسبت به سال 1381 افزایش داشته باشد؛ و شرکت‌های ناموفق نیز باید حداقل 5 نسبت آن‌ها در سال 1382 کاهش داشته باشد. آن‌ها تفاوت معنی‌داری بین بازده سهام این دو گروه پیداکرده‌اند. در مدل نهایی آن‌ها، تنها دومتغیر بازده حقوق صاحبان سهام و رشد فروش به‌عنوان متغیرهای توضیح‌دهنده شرکت‌های موفق و ناموفق استفاده‌شده است؛ و سایر متغیرها رابطه مهمی با طبقه‌بندی انجام‌شده نداشته‌اند.
امیری (1381)بررسی شاخص‌های پیش‌بینی کنندگی در شرایط محیطی ایران که با استفاده از روش دلفی جهت دستیابی به شاخص‌ها و عوامل پیش‌بینی کننده بر مبنای متون تخصصی و بر اساس نظرات تخصصی دست‌اندرکاران شناسایی و لیست جامعی از فرضیات به‌منظور ارزیابی اعتبار آنان در شرایط محیطی ایران از طریق پرسشنامه با متخصصان، مدیران شرکت‌های تولیدی، مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری و تحلیل‌گران مالی تهیه نموده است. آقای سلیمانی بر اساس روش دلفی 25 فرضیه شامل شاخص‌های مالی، صنعت و غیره را به امر پیش‌بینی به ترتیب اولویت‌بندی کرده و موردمطالعه قرار داده است و درنهایت به این نتیجه رسید که با استفاده از شاخص‌های مذکور می‌توان ورشکستگی شرکت‌ها را پیش‌بینی کرد.
فغانی نرم (1380) ارتباط بین نسبت‌های مالی و پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران را در طی سال‌های 1369الی 1378 بر اساس مدل آلتمن موردمطالعه قرار داده است و نتیجه آن بین نسبت‌های بکار گرفته‌شده در این تحقیق و پیش‌بینی ورشکستگی رابطه معنی‌داری وجود دارد.
رسول زاده(1380)در سال 1380 رسول زاده در تحقيق خود با عنوان «بررسي كاربرد مدل آلتمن براي تعيين ورشكستگي شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، با استفاده از مدل اصلی z اسکور دو گروه اصلی شرکت‌های ورشکسته و غیر ورشکسته را، در صنايع فلزات اساسي و نساجي مورد بررسی قرار داد و به اين نتيجه رسيد كه مدل مورد نظر با 75 درصد اطمینان وضعیت عدم ورشكستگی شرکت‌ها را طی دوره چهار ساله1375 تا 1378 و با 81 درصد اطمینان وضعیت ورشکستگی شرکت‌ها را، قبل از ورشکستگی درست پیش‌بینی نموده است.
تحقیقات خارجی
ریماک و رحمان16 (2000) در تحقیقی با عنوان اکتساب و ادغام و تأثیر آن بر عملکرد شرکت ها در مالزی به این موضوع پرداخته است. عملکرد مالي ۹۷ شرکت خريدار و ۱۱۷ شرکت هدف مالزيايي در سال هاي ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۲ را مورد بررسي قرار دادند. اين تحقيق در پي پاسخگويي به اين سوال بود که آيا تصاحب در کشورهاي در حال توسعه نظير مالزي منجر به بهبود عملکرد طرفين معامله مي شود يا نه . معيار موفقيت معاملات، جريان نقدي عملياتي دو سال قبل از تصاحب و ترکيب اطلاعات مالي دو سال پس از انجام معامله بر اساس داده هاي اطلاعات صورت هاي مالي شرکت هاي خريدار و هدف تعريف و محاسبه شده است.بر اساس نتايج به دست آمده، تصاحب در شرکت هاي مالزي، باعث بهبود جريان نقدي عملياتي بلندمدت شده است.
گریس و اینگرام (2001) مطالعه‌ای بر روی مدل اولیه Z-Score آلتمن (مدل سال 1968) انجام دادند تا با توجه به اینکه از این مدل امروزه برای ارزیابی سلامت مالی شرکت‌ها استفاده می‌شود، تعیین کنند آیا این مدل هنوز هم به‌صورت مؤثر و کارا عمل می‌کند یا خیر. نتایج این مطالعه نشان داد که دقت پیش‌بینی مدل آلتمن به طول قابل‌توجهی (از 5/83 به 8/57%) کاهش‌یافته است.
این امر بیانگر این است که نسبت‌های مالی و مدل‌های ورشکستگی تحت تأثیر عامل زمان قرار دارند و باگذشت زمان ضرایب مدل‌ها باید بار دیگر مورد تجدیدنظر قرار گیرد (گریس و اینگرام، 2001، 50).
دمستز و ویلالونگا (2001) به بررسی رابطه ساختار مالکیت و عملکرد شرکت ها در کشور ترکیه پرداختند. یافته های آنها نشان داد که رابطه معنی داری بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت وجود ندارد. این یافته با این دیدگاه که پراکندگی مالکیت و نیز بازده جبران مزیت که به طور کلی به بررسی این مشکلات می پردازد همخوان است.
فيلوسوفو (2002) :لئونيدو ولاديمير فيلوسوفو مسئله پيش‌بيني ورشكستگي شرکت‌ها را با ارزيابي همزمان فاصله مدتي كه ورشكستگي اتفاق مي‌افتد بررسي كردند. دو تا از اين فاكتورها كميت و كيفيت بدهي شركت () هستند، درحالی‌که دو فاكتور ديگر توانايي پرداخت بدهي () هستند.
:كل دارايي/ تعهدات جاري
ارزش اين عامل با نزديك شدن به ورشكستگي افزايش مي‌يابد. اين عامل مي‌تواند به‌عنوان پيش‌گويي كننده ورشكستگي يك يا دو سال قبل از اينكه ورشكستگي اتفاق بيفتد به كار رود. افزایش تعهدات جاري به‌موجب نزديك شدن به سررسيد بدهی‌های بلندمدت شركت ايجاد می‌شود. بدهي بلندمدت در سال قبل از تاريخ پرداخت مي‌تواند كاهش پيدا كند.
:كل دارايي / سود انباشته
ارزش اين عامل درحالی‌که شركت به ورشكستگي نزديك مي‌شود كاهش مي‌يابد. تحقيقات نشان داد كه پتانسيل قابل‌ملاحظه‌ای براي پيش‌بيني ورشکستگی شرکت‌ها تا سه سال قبل از اينكه اتفاق بيفتد وجود دارد.
:كل دارايي / سود قبل از بهره و ماليات
يكي از نشانه‌هاي طبيعي رسيدن به ورشكستگي تقليل سود شركت و تغييرات آن به‌سوی زيان است. این‌همه نوع سودي را شامل مي‌شود (عملياتي، ناخالص، خالص). سودهاي شركت در اين مواقع به دليل زیان‌های غیرطبیعی و بعضي مواقع سودهاي غیرطبیعی بسيار ناپايدار هستند. ارزش اين عامل زماني كه شركت به ورشکستگی نزديك مي‌شود كاهش مي‌يابد.
:كل دارايي / بهره
ارزش اين عامل زماني كه شركت به ورشكستگي نزديك مي‌شود افزايش مي‌يابد. پرداخت‌هایی بهره در 2 تا 3 سال قبل از ورشكستگي افزايش پيدا مي‌كند.
هدف فاكتورهاي پيش‌بيني كننده در اين تحقيق محاسبه درست آخرين احتمال ورشكستگي است. يك سري اطلاعات از 24 شركت كه منجر به ورشکستگی بين سال‌های 1988 – 1980 شد به‌عنوان ماده تجربی اصلی برای انتخاب فاکتورهای پیش‌بینی، ساختار الگوریتم پیش‌بینی و برآورد قابلیت‌هایشان مورداستفاده قرار گرفت.
صورتحساب سود و زیان و ترازنامه شرکت‌ها و اطلاعات درباره تاریخ احساس وضعیت ورشکستگی جمع‌آوری شد. اطلاعات برای هر شرکت شامل بیش از هفت ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سالانه است.
آخرین نسبت به تاریخ کمتر از یک سال قبل از تاریخ ورشکستگی است. کارایی متغیرهای قواعد پیش‌بینی در این تحقیق توسعه پیدا کرد و نشان داده شد که در شرایط برابر، آن‌ها بسیار کاراتر از قاعده Z اسکور آلتمن و قواعد محاسباتی آزمون شده هستند.)رهنمای روپشتی،1385 (.
شین، لی وکیم11 در سال2005 با استفاده از ماشین بردار پشتیبان، مدلی را برای پیش‌بینی ورشکستگی مطرح کردند. آن‌ها عملکرد مدلشان را با عملکرد شبکه‌های عصبی مصنوعی مقایسه نمودند. مطالعه آن‌ها نشان داد که ماشین بردار پشتیبان هم ازنظر تعمیم‌پذیری وهم ازنظر دقت کلی مدل، عملکرد بهتری دارد. برای انجام این پژوهش آن‌ها از10 نسبت مالی بین سال‌های 1996 تا1999 استفاده نمودند)رهنمای روپشتی،1385 (.
پومپ و بیلدریک (2005) به مطالعه پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌هایی با اندازه متوسط و کوچک با استفاده از روش تحلیل تمایز چندگانه و شبکه‌های عصبی پرداختند. مدل آن‌ها شامل 476 شرکت ورشکسته و 1500 شرکت غیر ورشکسته بود. آن‌ها از 73 متغیر اولیه (نسبت‌های مالی) استفاده کردند و این تعداد را به کمک روش تحلیل عامل به 45 نسبت مالی با واریانس 70% کاهش دادند. آن‌ها نتیجه گرفتند که مدل‌های به‌دست‌آمده برای شرکت‌های جوان و شرکت‌های با عمر بالاتر باهم تفاوت دارند زیرا پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌های جوان دشوارتر است. برخلاف بسیاری از پژوهش‌های انجام‌شده، در مطالعه‌ی آن‌ها اهمیت متغیرها در تحلیل یک یا چند متغیره تفاوت چندانی نداشت)رهنمای روپشتی،1385 (.
آلتونباس17 (2005) در تحقیقی با عنوان تأثیر ادغام و اکتساب در عملکرد بانک ها به این موضوع پرداخته است. در این تحقیق بانک هاي تصاحب شده در اروپا در سال‌های ۱۹۹۲تا ۲۰۰۱ ا بررسي شده است. محققين در پي بررسي تأثير تشابه فعاليت در ادغام و تصاحب بانک ها بوده و تصاحب کنندگان را به دو بخش اروپايي و غيراروپايي تقسيم نموده اند . مهمترين فاکتور مورد بررسي نرخ بازدهي سرمايه بوده است . نتايج نشان مي دهد که نرخ بازدهي سرمايه در تصاحب هاي مرتبط بهبود يافته است .افزايش نرخ بازدهي سرمايه توسط خريداران غيراروپايي بالاتر بوده و از نظر آماري نيز معني دار بوده است.
کسر (2005)، ارتباط بین میزان و نوع تامین مالی و عملکرد عملیاتی آتی و گذشته ی شرکت‌هایی از بورس نیویورک را مورد بررسی قرار داد که طی سال های 1967 تا 1998 تامین مالی کرده بودند. سنجه های مورد استفاده برای ارزیابی عملکرد عملیاتی پیرامون تامین مالی شامل عرضه اولیه سهام بازده دارایی ها، بازده فروش، نسبت درآمد عملیاتی قبل از استهلاک و بهره بر دارایی ها، نسبت درآمد عملیاتی قبل از کسر استهلاک و بهره بر فروش، نسبت وجه نقد عملیاتی به دارایی ها و نسبت وجه نقد عملیاتی به فروش بود. نتایج بررسی نشان داد که تغییرات در عملکرد عملیاتی شرکت، به طور منظم با میزان و نوع تامین مالی شرکت رابطه دارد. این رابطه برای تغییرات آتی منفی و برای تغییرات قبلی مثبت بود؛ همچنین، تامین مالی از طریق فروش سهام، در مقایسه با سایر منابع تامین مالی مثل بدهی بلند مدت، با تغییرات عملکرد بیشتر رابطه داشت.
چریسدولو18(2006) در تحقیقی با عنوان بررسی بهبود عملکرد شرکت ها پس از ادغام و اکتساب به این موضوع پرداخته است. در این تحقیق عملکرد پس از تصاحب پنجاه شرکت پذیرفته‌شده در بورس يونان را مورد بررسي قرار دادند. معيارهاي بررسي عملکرد در پژوهش مذکور نسبت هاي حسابداري از قبيل سودآوري؛ نقدشوندگي و بدهي بوده است. نتايج بيانگر اين است که نرخ بازدهي دارايي ها و ساير نسبت هاي سودآوري پس از تصاحب کاهش يافته و از نظر آماري معني دار بوده است . نسبت هاي نقدشوندگي و بدهي کاهش قابل ملاحظه اي نداشته است.
چنگ (2006) مدل پیش‌بینی درماندگی مالی را که ترکیبی از روش‌های یادگیری شبکه‌های عصبی و تحلیل لاجیت می‌باشد ارائه داد. او روش تابع شبکه‌ای اساسی شعاعی19 را برای ایجاد مدل پیش‌بینی به کاربرد. در این مطالعه، عملکرد بهتر RBFN پیشنهادی با تحلیل سنتی لاجیت شبکه‌های عصبی مقایسه شده است. در این تحقیق از 7 متغیر توضیحی (3 متغیر کمی و 4 متغیر کیفی) استفاده‌شده است.

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، ورشکستگی، عملکرد شرکت Next Entries منابع و ماخذ مقاله ورشکستگی، عملکرد شرکت، نقدشوندگی، اهرم مالی