منابع و ماخذ مقاله وجوه نقد، مدیریت سود، حسابداران، جریان وجوه نقد آزاد

دانلود پایان نامه ارشد

نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد وجود دارد. لی و لی (2009) نتیجه گرفتند که در بازارهای نوظهور، اثرات منفی وجوه نقد مازاد و مدیران متخطی بر ارزش شرکت به واسطه ساختار هیت مدیره قوی تعدیل می گردد. دیتمار و مارت-اسمیث(2007) نشان دادند که نگهداری بالای سهام توسط صندوق های بازنشستگی، استفاده غیر مطلوب از وجوه نقد مازاد توسط مدیران را کاهش می دهد و در نتیجه باعث افزایش ارزش شرکت می شود.گل و تسوئی(2001) نشان دادند که مالکیت بالای سهام توسط مدیران، رابطه مثبت بین جریان وجوه نقد آزاد و حق الزحمه حسابرسی را تعدیل می کند. وؤ (2004) نشان داد که در شرکت های با هزینه های نمایندگی بالای جریان وجوه نقد آزاد تضاد منافع بین مالکان و مدیران با توجه به وجوه نقد مازاد، بیشتر است، بنابراین برای اینگونه شرکت ها اهمیت دارد چنین هزینه هایی را از طریق نقش مالکیت مدیریتی کاهش دهند.
این فصل ضمن ارائه مطالبی در خصوص مفهوم بنیادی سود، کیفیت سود و جریان وجه نقد آزاد، مدیریت سود و موارد مرتبط با آنها، از لحاظ نظری به بررسی رابطه بین مازاد جریان وجه نقد آزاد و مدیریت سود و اثر تعدیلی کیفیت حسابرسی در رابطه بین مازاد جریان وجه نقد آزاد و مدیریت سود می پردازد و با مروري بر پژوهشهاي (خارجي و داخلي) صورت گرفته در زمينه موضوع پژوهش پايان مي يابد.

2-2. مروري بر مفهوم بنيادي سود و اهميت آن
مقوله سود در مباحث حسابداري و مالي با توجه به بحث كيفي آن و اهمیت آن در فرآیند اتخاذ تصمیم، از جايگاه ويژهاي برخورداراست. همچنين با مروري بر تاريخچه وادبيات كهن دانش حسابداري درمييابيم كه كمتر مفهوم يا پديدهاي همانند سود، مورد بحث و منازعه فراگير بين تئوريسينها و متفكران حسابداري و طبقات مختلف حرفه حسابداري و مالي قرار گرفته است. اگر چه مفهوم تعهدي سود به عنوان يك ابزار بنيادي با انتقادهايي مواجه است؛ اما از ديدگاه اطلاعاتي، اين مفهوم بيانگر نتيجه فعاليت يك شركت از ديدگاه حسابداري و مالي ميباشد. بر اساس فرضيات “بازار كارا” و همچنين تحقيقات انجام شده، مشاهده میشود كه سود حسابداري بار و محتواي اطلاعاتي دارد. محاسبه سود حسابداري بعنوان معياري براي ارزيابي عملكرد شركتها و يا اطلاعاتي كه در محاسبه آن لحاظ ميشود، توسط حسابداران حرفهاي و تحليلگران و مفسران مالي همواره مورد تأكيد بوده است. همانگونه که در تحقیقات دانشگاهی و بیانیه مفهومی هیأت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا درباره سودمندی رقم سود در تصمیمگیری آمده است، اعتقاد بر این است که سود و کیفیت سود برای کسانی با اهمیت محسوب میشود که از گزارشهای مالی به منظور انعقاد قرارداد یا اتخاذ تصمیمات اقتصادی استفاده میکنند. سود (و پارامترهایی که از آن مشتق میشوند) بطور متداول در قراردادهای پاداش و قراردادهای بدهی مورد استفاده قرار میگیرند. تصمیمات قراردادی مبتنی بر سودهای با کیفیت پائین یا حتی با کیفیت نامناسب منجر به انتقال ناخواسته ثروت میشود. برای مثال، اگر سودهای بیش از واقع گزارش شده بعنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد مدیران مورد استفاده قرار گیرند، به تعیین بیش از استحقاق برای مدیران میانجامند. همچنین سودهای بیش از واقع گزارش شدهای که عدم سلامت مالی شرکت را نشان نمیدهند، منجر به تصمیمات اشتباه اعتباردهندگان برای ادامه اعتباربخشی یا به تأخیر انداختن بازپرداخت اعتبارات قبلی میگردد (شیپر و وینسنت، 2003).
اهداف مشخص گزارشگري سود را به شرح زير ميتوان برشمرد:
سود مبنایی برای محاسبه مالیات و توزیع مجدد ثروت بین افراد است.
سود به‌عنوان راهنمایی مورد تصور است که بر اساس آن سیاست‌های مربوط به سود تقسیمی و نگهداری سود تدوین می‌شود.
سود به‌عنوان راهنمایی برای سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری مورد توجه قرار می‌گیرد. البته توجه به مفهوم جریان‌های نقدی در کنار رقم سود حائز اهمیت است.
سود به‌عنوان یک ابزار یا وسیله پیش‌بینی کننده محسوب می‌شود که افراد را در امر پیش‌بینی سودها و رویدادهای اقتصادی آینده یاری می‌دهد.
سود معیاری از مباشرت مدیریت بر منابع شرکت و کارآیی در به انجام رساندن امور شرکت است. البته الگوی به حداکثر رساندن رفاه مدیریت باعث می‌شود که در به تصور در آوردن سود به عنوان معیاری از کارایی، تردیدهایی مطرح شود (بلکویی، 2000).
پژوهشگران و محققين حسابداري اظهار داشتهاند كه “سود حسابداري” مبتني بر ميثاقها و قواعدي است كه بايست منطقي و با يكديگر هماهنگ باشد. اگرچه اين قواعد و ميثاقها احتمالا انعكاسي از مفهوم “سود اقتصادي” نباشد. به هر صورت مفاهيمي نظير “تحقق درآمد”، “تطابق”، “حسابداري تعهدي” و “تخصيص بهاي تمام شده” را تنها ميتوان بر اساس قواعد دقيق تعريف كرد زيرا اين مفاهيم در دنياي واقعي همتايي ندارند و درك شواهد غيرعيني نيز امری دشوار است.
در بيانيه مفهومی شماره يك هئيت استانداردهاي حسابداري مالي (SFAC.1) فرض شده است كه سود حسابداري معيار خوبي براي ارزيابي عملكرد واحد انتفاعي است و ميتواند براي پيشبيني گزارشهای آتي مورد استفاده قرار گيرد. ديگر صاحبنظران بر اين اعتقادند كه سود حسابداري از نظر كلي، اطلاعاتي مربوط به مدلهاي تصميمگيري سرمايهگذاران و اعتباردهندگان محسوب ميشوند.
طبق رويكرد سنتي ارزشيابي داراييها و بدهيها، سود تنها در صورتي كه منتج از معاملات، عمليات و ساير رويدادهاي مالي باشد مبناي ثبت قرار ميگيرد. در سطح معاني، سود بعنوان معيار كارآيي شركت محسوب ميشود. در ادامه، به مباحث مطرح شده در رابطه با مفهوم سود در سطح ساختاري و معاني و رفتاري پرداخته میشود. لازم به ذكر است كه هنوز متفكران حسابداري به تعريف جامعي كه مورد توافق همگان باشد دست نیافتهاند. در زير مفاهيم متفاوت سود در سه سطح مورد بررسي قرار ميگیرد:

2-2-1 مفهوم سود در سطح ساختار (قواعد و تعاريف)
حسابداران سود حسابداري را معياري براي تفسير رويدادهاي دنياي واقعي (سود اقتصادي) ميدانند، اما معمولاً اصول و قواعد حسابداري بر پایه مفروضاتي بنا شدهاند كه ممكن است با پديدههاي دنياي واقعي يا با آثار رفتاري مرتبط نباشد. پس سود گزارش شده توسط شركتها محصول نهايي استفاده از روشهاي متفاوت حسابداري است كه بيانگر نتيجه فعاليتهاي شركت ميباشد. برخي از پژوهشگران بر اين عقيدهاند كه استفادهكنندگان از گزارش سود بايست توجه داشته باشند كه تنها در صورتي سود حسابداري قابل درك و استفاده است كه نحوه اندازهگيري و قواعد عملياتي مربوط به آن نيز روشن باشد.

2-2-2 مفهوم سود در سطح معاني (ارتباط با واقعيتهاي اقتصادي)
در اين سطح، سود يكي از مفاهيم اقتصادي است كه حداكثر كردن آن تحت شرايط معين ساختار بازار، تقاضا براي محصول و اقلام بهاي تمام شده ورودي مورد بحث قرار ميگيرد. در اينجا سود به عنوان معيار كارايي در نظر گرفته ميشود. عمليات كارآمد واحد انتفاعي بر جريان جاري سود سهام و همچنين بر بكارگيري سرمايه براي تأمين جريان آتي سود سهام اثر ميگذارد. بنابراين تمام سهامداران به ويژه سهامداران عادي به كارآيي مديريت علاقهمند ميباشند. هدف اندازهگيري كارآيي واحد انتفاعي در بيانيه شماره يك هيئت استانداردهاي حسابداري مالي به شرح زير انعكاس يافته است:
“گزارشگري مالي بايد اطلاعاتي را درباره عملكرد مالي واحد انتفاعي طي دوره مالي ارائه كند.”
يكي ار مفاهيم تفسير شده از واژه كارآيي، معرّف توان نسبي واحد انتفاعي در به دست آوردن حداكثر محصول از مصرف مقدار معيني از منابع و يا تحصيل مقدار معيني محصول از مصرف حداقل منابع و يا تركيب بهينه منابع در قبال تقاضا و قيمت معين براي محصولات به نحوي است كه موجب تحصيل حداكثر بازده براي مالكان شود، ميباشد. ناگفته نماند که كارآيي به هدف واحد انتفاعي نيز بستگي دارد.

2-2-3 مفهوم سود در سطح عمل (نحوه استفاده از آن توسط استفادهكنندگان):
مفاهيم سود در سطح عمل به فرآيندهاي تصميمگيري سرمايهگذاران و اعتباردهندگان، واكنش قيمت اوراق بهادار در بازار سرمايه نسبت به سود گزارش شده، تصميمات مديريت درباره مخارج سرمايهاي و واكنش مديريت و حسابداران نسبت به سود مربوط است. بدين ترتيب از سود به عنوان وسيلهاي جهت پيشبيني استفاده ميشود. در بيانيه شماره يك هيئت استانداردهاي حسابداري مالي آمده است كه سرمايهگذاران، اعتباردهندگان و ساير استفادهكنندگان علاقمندند كه خالص جريان ورودی وجه نقد به واحد انتفاعي را در دورههاي آتي مورد ارزيابي قرار دهند، اما غالباً سود را براي ارزيابي توان سودآوري، پيشبيني سودهاي آتي و يا ارزيابي ريسك سرمايه گذاري يا اعطاي وام و اعتبار به واحد انتفاعي مورد استفاده قرار ميدهند. بنابراين فرض بر اين است كه ارتباطي بين سود گزارش شده و گردش وجوه نقد، شامل توزيع وجه نقد در بين سهامداران، وجود دارد. پژوهشهای انجام شده نشان ميدهد سودهاي محاسبه شده بر اساس ارزشهاي تاريخي، در مقايسه با سودهاي گذشته محاسبه شده بر اساس ارزشهاي جاري، به منظور پيشبيني ارزشهاي آتي مناسبتر است. ضمناً سودهاي محاسبه شده به دو روش بالا، نسبت به سودهاي محاسبه شده بر مبناي ارقام تعديل شده به واسطه تغيير سطح قيمتها مرجح ميباشد.
سوالی که مطرح میشود این است که اهميت سود تا چه اندازه است؟ اگر ما تمام منابع اطلاعاتي كه در تعيين قيمت سهام تاثيرگذار ميباشند را در نظر بگيريم، سودها تنها قسمت کمی از اين منابع را تشکیل میدهند. با وجود این، سودها نیز حداقل به‌اندازه‌ سایر منابع اطلاعاتی نقش دارند، به ویژه اگر واکنش قیمت سهام را نسبت به نوعي اعلام سود که بطور متوالی صورت می‌گیرد، در نظر بگیریم. علاوه بر این، سایر داده‌ها ممکن است که منابع اطلاعاتی درباره سود باشند. حال اگر سودها به عنوان اطلاعات مهم در نظر گرفته شوند، طبیعی است که سرمایه‌گذاران سعی کنند تا اطلاعات دیگر را که در پیش‌بینی سود مؤثرند، به دست آورند. باید یادآوری شود که شواهد تجربی نشان نداده‌اند که قیمت‌ها مستقیماً به سودها واکنش نشان می‌دهند. برای مثال سایر داده‌ها اغلب با اعلام سود همراه می‌باشند. تغییرات سود ممکن است همبستگی بالایی را با تغییرات قیمت نشان دهند چون آنها با سایر داده‌ها که قیمت‌ها نسبت به آنها واکنش نشان می‌دهند، همبستگی دارند. لذا باید گفت که اهمیت سود هنوز به خوبی روشن نیست (پارسائیان به نقل از هندریکسن، 1385).

2-2-4 مفهوم سود از دیدگاه حسابداری
اندازهگیری سود به شکل ادواری برای واحدهای تجاری شاید هدف نخست فرآیند حسابداری باشد. اصطلاح سود یکی از بیثباتترین مفاهیم در دنیای تجارت است. سود حسابداری بر مبنای فرض تعهدی و در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری اندازهگیری میشود.
سود عبارتست از مازاد درآمدها نسبت به هزینهها برای یک دوره حسابداری معین؛ که معرف افزایش خالص در حقوق صاحبان سهام و ناشی از فعالیتهای انتفاعی مستمر واحد تجاری و عملیات فرعی، رویدادهای تصادفی و سایر عملیات، رویدادها و شرایط موثر بر واحد تجاری است که طبق اصول پذیرفته شده حسابداری شناسایی و اندازهگیری میشود. بطور کلی میتوان گفت هدف از اندازهگیری سود عبارتست از تعیین این که وضعیت یک واحد تجاری در نتیجه عملیاتی که طی یک دوره معین انجام داده به چه میزان بهبود یافته است.

2-2-5 مفهوم سود از دیدگاه اقتصادی
مفهوم اقتصادی سود همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است. آدام اسمیت نخستین اقتصاددانی بود که سود را به عنوان افزایش ثروت تعریف نمود. بیشتر کلاسیکها بویژه مارشال به پیروی از آدام اسمیت به مفهوم سود توجه کردند و آن را به مفهوم یا تصویری که از شیوه عملیات تجاری یا کسب کار داشتند، مربوط نمودند. برای مثال، آنها سرمایه ثابت و سرمایه در گردش را از یکدیگر تفکیک نمودند. آنها سرمایه فیزیکی و سود را از یکدیگر تفکیک و بر تحقق سود تاکید نمودند و آن را دلیلی برای شناسایی (ثبت) سود دانستند (اسماعیلی، 1385).

2-2-6 ماهیت مفهوم اقتصادی سود
در آغاز سده بیستم ایدههایی در مورد سود ارائه شد. فیشر

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله وجوه نقد، وجوه نقد آزاد، جریان وجوه نقد آزاد، بورس اوراق بهادار Next Entries منابع و ماخذ مقاله وجوه نقد، اقلام تعهدی، جریان نقد آزاد، قلام تعهدی