منابع و ماخذ مقاله وجوه نقد، فرصتهای رشد، استقراض، سرمایه در گردش

دانلود پایان نامه ارشد

آنجایی که مدیریت، منابع داخلی تأمین مالی را بر منابع خارجی ترجیح می دهد،به انباشت وجه نقد تمایل دارد تا بتواند در مرحله اول، تأمین مالی را از داخل شرکت انجام دهد و به خارج از شرکت رجوع نکند(فریرا و ویللا61،2004).

2-9 عوامل مؤثر بر سطح انباشت وجوه نقد
در این بخش، با استفاده از مبـاحث تئـوری و نتـایج حاصـل از پژوهـشهای تجربـی انجام شده در این زمینه، عوامل مؤثر بر سطح انباشت وجوه نقد در توسط شرکتها مورد بررسی قرار میگیرد.

2-9-1 سود تقسیمی
هر چه سود تقسیمی سهام شرکت افزایش یابد، لازم است نقدینگی بیشتری نیز جهت پرداخت آنها انباشته گردد. بنابراین انتظار میرود رابطـه مثبتی بین نسبت سود تقسیمی به جمـع داراییها و نگهـداری موجودیهای نقدی وجود داشته باشد. به دلیل اجتناب از کمبود نقدینگی برای پرداخت سودهای تقسیمی این امکان وجود دارد که شرکتها موجودیهای نقد بیشتری را نگهداری نمایند (ازکان و ازکان، 2004). داراییهای شبه نقد از جمله حسابهای دریافتنی و موجودی کالا میتوانند به عنوان جانشینی برای وجوه نقد شرکتها محسوب شوند، یعنی شرکتها میتوانند در مواقع احتیاج به وجه نقد به منظور استفاده از فرصتهای سرمایهگذاری و یا بازپرداخت بدهیها و… با سرعت زیاد و هزینه کم، اینگونه داراییها را به وجوه نقد تبدیل نمایند. بر این اساس نسبت موجودیهای نقدی به جمع داراییها، با افزایش نسبت داراییهای شبه نقد به جمع داراییهای شرکت، کاهش خواهد یافت. نگهداشتن موجودیهای نقدی توسط شرکتها رابطه معکوس با داراییهای شبه نقد و داراییهای جاری شرکتها دارد. نتایج پژوهشهای مختلف بیانگر این است که شرکتها میتوانند از داراییهای جاری به عنوان جانشینی برای موجودیهای نقدی استفاده نمایند (ازکان و ازکان، 2004).

2-9-2 سود خالص
سودآوری نشاندهنده مریضنبودن بنگاه اقتصادی و قدرت نقدینگی نشان دهنده ادامه حیات بنگاه اقتصادی است. بنابراین شرکتها همزمان با سودآوری خود سعی میکنند قدرت نقدینگی خود را نیز افزایش دهند. انتظار میرود در شرکتهایی که نسبت سود خالص به جمع داراییها بیشتر میباشند، نسبت موجودیهای نقدی به جمع داراییهای بیشتری را نیز داشته باشند. اپلر و همکاران (1999) نتیجه گرفتند شرکتهایی که عملکرد بهتری دارند و مدیران آنها ثروت سهامداران را به حداکثر میرسانند میزان موجودیهای نقدی که نگهداری میکنند بیشتر از میزانی است که از لحاظ تئوری مورد نیاز است.

2-9-3 خالص سرمایه در گردش
هر چه خالص سرمایه در گردش بیشتر باشد، بدین معناست که داراییهای جاری (به استثنای وجه نقد) شرکت بیشتر از بدهیهای جاری (به استثنای مالیات پرداختنی) آن است و بنابراین نگرانی کمتری برای بازپرداخت بدهیها وجود خواهد داشت. به عبارت دیگر شرکت جهت بازپرداخت بدهیهای جاری به اندازه کافی دارایی‌جاری (به جز وجه نقد) در اختیار دارد که در مواقع لزوم میتواند آنها را برای باز پرداخت بدهیها استفاده نماید. بنابراین خالص سرمایه در گردش میتواند به عنوان جانشینی برای وجه نقد به شمار رود و یک شرکت با فرض ثابت بودن تمام عوامل دیگر، در صورتیکه خالص سرمایه در گردش بالاتری داشته باشد، موجودیهای نقدی کمتری نگه میدارد (لی، 2007؛ به نقل از درویش، 1390).
2-9-4 جریان نقدی آزاد
به عقیده لی ارتباط دو گانهای بین جریان نقدی آزاد و مانده وجه نقد وجود دارد که آنها را میتوان به این ترتیب تشریح کرد؛ اول، ارتباط مثبت فیزیکی بین این دو وجود دارد، جریان نقدی آزاد بیشتر منجر به مانده وجه نقد بالاتری خواهد شد، زیرا مدت طولانی زمان میبرد که شرکت جریانات نقدی آزاد را سرمایهگذاری کند. دوم، از نقطهنظر پیشبینی، شرکتهایی که مستمراً جریان نقدی آزاد بالاتری ایجاد میکنند، نیاز به نگهداری وجه نقد کمتری دارند، زیرا سرمایهگذاریها و پرداختها از طریق وجه نقد ناشی از عملیات عادی انجام می شوند. اگرچه اثر دوم تا حدی اثر اول را کاهش میدهد اما رابطه فیزیکی تمایل به تسلط بیشتری دارد. بنابراین با ثابت بودن تمـام عوامل دیگر، شرکت با جریان نقـدی آزاد بالاتـر وجه نقـد بیشتری نگهداری می‌کنند (لی، 2007؛ به نقل از درویش، 1390).

2-9-5 اهرم (بدهی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت)
بدهیهای کوتاه‌مدت: بدهیهای کوتاهمدت همانطور که از نامشان پیداست، باید در مدتی کوتاه تسویه شوند، بنابراین شرکت باید موجودیهای نقد کافی برای بازپرداخت آنها نگهداری نماید. بر این اساس انتظار میرود که با افزایش نسبت بدهی کوتاهمدت به جمع داراییها، نسبت موجودیهای نقدی به جمع داراییها افزایش یابد. (اپلرو همکاران، 1999). حسابهای پرداختنی یکی از عواملی است که میتوان بر مبنای آن، پیش بینی معنیداری از جریان وجوه نقد به عمل آورد (یوسفی، 1380).
بدهی بلندمدت: نگهداری نقدی منابعی که از طریق بدهیهای بلندمدت تأمینمالی میشوند، دارای هزینه فرصت زیادی میباشند و معمولاً در داراییهای بلندمدت سرمایهگذاری میشوند. از طرف دیگر بازپرداخت بدهیهای بلندمدت نیز طی دورههای زمانی طولانی‌مدت انجام خواهد شد، پس در دوره کوتاهمدت لزومی برای نگهداری موجودیهای نقدی جهت بازپرداخت آن بدهیها وجود ندارد. بنابراین میتوان انتظار داشت با افزایش میزان استقراض شرکت، هزینه منابعی که به صورت نقدی نگهداری میشوند، افزایش یابد و بنابراین با افزایش بدهی در ساختار سرمایه شرکت، نگهداری موجودیهای نقـدی کاهش مییابد (باسکین، 1987). شرکتها میتوانند از استقراض به عنوان جانشینی برای نگهداری موجودیهای نقدی استفاده کنند؛ زیرا اهرم مـالی مـیتوانــد به عنــوان شاخـص نشاندهنــده توانایی شرکتها برای استقراض عمل کند.( ازکان و ازکان2004) نتیجه گرفتند که نگهداری موجودیهای نقدی توسط شرکتها رابطهای منفی با اهرم مالی شرکتها دارد. ممکن است شرکتها از استقراض به عنوان جانشینی برای نگهداری میزان بیشتری موجودیهای نقدی و اوراق بهادار سریعالمعامله استفاده نمایند. همچنین تأثیر منفی اهرم ممکن است بیانگر این باشد که با تأمینمالی از طریق بدهی، هزینه نگهداری موجودیهای نقدی افزایش مییابد، دی ملو و همکاران (2005) نتیجه گرفتند که اهرم، بهطور با اهمیتی بر روی نگهداری موجودیهای نقدی توسط شرکتها تأثیر میگذارد.

2-9-6 فرصتهای رشد شرکت
هرچه شرکتی فرصتهـای رشد بیشتری پیشرو داشته باشد، موجـودیهای نقـدی بیشتری را نگهداری می‌نماید تا امکان استفاده از فرصتهای به وجود آمده را در مواقع لازم داشته باشد. بنابراین انتظار میرود که رابطهای مثبت بین فرصتهای رشد شرکت و نگهداری موجودیهای نقدی وجود داشته باشد. باسکین (1987) نتیجه گرفت که هرچه موجودیهای نقد شرکتها بیشتر باشد، آنها را قادر میسازد تا با سرعت بیشتر به فرصتهای جـدیـد واکنش نشان دهند و بنابــرایـن شرکتها جهت اهـداف رقابتی، موجودیهای نقـدی نگهداری مینمایند. اپلـر و همکاران (1999) نتیجه گرفتند کـه شرکتهای دارای فرصتهای رشد بیشتر، به دنبال نسبت نقدینگی بالاتری میباشند و موجودیهای نقدی بیشتری را نسبت به سایر شرکتها نگهداری میکنند. بهعبارتی دیگر در صورتیکه مدیران فرصتهای زیادی برای استفاده داشته باشند، موجودیهای نقد بیشتری را نگهداری میکنند. این نتایج با این دیدگاه سازگار است که شرکتها داراییهای نقدی را به این منظور نگهداری میکنند تا اطمینان حاصل نمایند در مواقعی که جریانات نقدی پایین است و یا منابع خارجی پرهزینه میباشند قادر به سرمایهگذاری در موارد مناسب هستند.
شرکتهایی که اغلب اوقات با کمبود نقدینگی مواجه میشوند، نمیتوانند از فرصتهای رشد خود استفاده نمایند. نگهداری موجودیهای نقدی توسط شرکتها، رابطهای مستقیم با فرصتهای رشد شرکت دارد. شرکتهای دارای فرصتهای رشد بیشتر، ترجیح میدهند میزان بیشتری موجودی نقد نگهداری نمایند تا از وضعیتهایی که به دلیـل کمبـود موجودیهای نقـد، فرصتهای سرمایـهگذاری سـودده را از دست میدهند، اجتناب ورزند. همچنین رابطه مثبت بین فرصتهای رشد شرکت با نگهداری موجودیهای نقـدی، با این فرضیــه که شرکتهای دارای فرصتهای رشد بیشتر، دارای هزینـههای نمایندگی بیشتر میباشند نیز سازگار است و بنابراین تا جای ممکن از تأمینمالی داخلی استفاده مینمایند (ازکان و ازکان، 2004). شرکتهای با فرصتهای رشد بیشتر تمایل بیشتری برای نگهداری وجه نقد دارند تا از خطر پروژههای تأمینمالی نشده اجتناب کنند (اپلر، 1999). نگهداری موجودی نقد زیاد توانایی شرکتها برای استفاده از فرصتهای سرمایهگذاری سودده را افزایش میدهد (ارسلان و همکاران، 2006).

2-9-7 نوسان جریان وجوه نقد
هر چه نوسان جریان وجوه نقد شرکتی بیشتر باشد، برنامهریزی و تصمیمگیری در ارتباط با کاربرد آن مشکلتر و ریسک آن نیز بیشتر خواهد بود. در اینگونه وضعیتها شرکت موجودیهای نقدی بیشتری را نگهداری می‌نماید تا ریسک مواجه با کمبود نقدینگی را کاهش دهند و با اطمینان بیشتری بتوانند برنامههای خود را دنبال نمایند. در واقع نوسانات جریان وجوه نقد باعث میشود توانایی شرکت در استفاده از فرصتهای سرمایه‌گذاری سودآور کاهش یابد (ارسلان و همکاران، 2006).
اپلر و همکاران (1999) نتیجه گرفتند شرکتهایی که با ریسک بیشتر جریان وجوه نقد مواجه هستند، به دنبال نسبت نقدینگی بالاتری میباشند.تا از این طریق ریسک ناشی از عدم قطعیت را کاهش دهند ، بنابراین انتظار میرود شرکتهایی که نوسان جریان وجه نقـد بیشتری دارند موجودیهای نقـدی بیشتری را نیز نگهـداری نمایند. نگهداری موجودیهای نقـدی میتواند به عنوان وسیلهای حفاظتی در برابر نوسانات جریان وجوه نقـد استفاده شود (به نقل از ارسلان و همکاران، 2006).
(کینز 1936) نشان داد که چگونه میزان بهینه نگهداری موجودیهای نقد توسط شرکتها با وجود نوسانات جریان وجوه نقد تغییر میکند.(ازکان و ازکان 2004) نتیجه گرفت که نگهداری موجودیهای نقدی توسط شرکتها رابطهای مثبت با نوسانات جریان وجوه نقد شرکتها دارد. همچنین انتظار میرود شرکتهایی که با نوسانات بیشتر جریان وجوه نقد روبرو میباشند جهت کاهش هزینههای ناشی از محدودیتهای نقدینگی موجودیهای نقدی بیشتری را نگه دارند.

2-10 تاريخچه حسابرسي62
2-10-1 تاريخچه حسابرسي در جهان
شواهد موجود در تاريخ حسابرسي، نشان‌ مي‌دهد كه پيشينه‌ حسابرسي در جهان‌، در دو دوره‌ بااهميت‌، قابل تامل و بررسي است‌. دوره‌ اول به قبل از شكل‌گيري حرفه‌ حسابرسي و به دوران قبل از اواسط سده‌ نوزدهم برمي‌گردد و دوره دوم‌، مربوط به شكل‌گيري حرفه‌ حسابرسي و بعد از آن است.

2-10-1-1 حسابرسي‌هاي پيش از تشكل حرفه‌اي‌
در حكومت‌هاي باستاني‌، معمولاً از وجود دو نفر براي ثبت مستقل حساب‌هاي خزانه استفاده‌ مي‌شد. هدف اوليه‌، ثبت درست‌ و هدف بعدي‌، اطمينان از صحت گزارش‌ها بود. براي‌ دستيابي به اين هدف‌، به مستمعين‌ يا حسابرسان اتكا مي‌شد. گوش كردن به حساب‌هاي‌ دولتي كه با صداي بلند خوانده مي‌شد، در زمان امپراطوري رم‌، عمده‌ترين كار براي جلوگيري‌ از سوءاستفاده‌ها توسط خزانه‌داران بود. واژه‌ Auditor به معناي شنونده‌، از همان دوران‌ رواج يافت‌.

2-10-1-2 حسابرسي‌هاي بعد از تشكل حرفه‌اي‌
ساختار حسابرسي در دوره قبل از تشكل حرفه‌اي با وضعيت بعد از آن بسيار متفاوت بود. تاسيس شركت‌هاي بزرگ براي انجام فعاليت‌هاي تجاري كه با سرمايه‌هاي فردي امكان‌پذير نبود، در اوايل قرن نوزدهم‌، تاثير عميقي بر تفكيك مالكيت از مديريت و تاكيد بر عملكرد مباشرت داشت‌. نياز گزارش‌دهي به مالكان توسط گزارش‌هاي مالي كه توسط مباشران تهيه‌ مي‌شد و نياز به تاييد يا گواهي كيفيت محتواي اين گزارش‌ها نيز كم‌كم شناخته شد. همچنين‌ رابطه‌ نمايندگي و مباشرت مديران با مالكان به طور مشخص‌تري‌، شكل گرفت‌.
در اوايل اين دوره‌، هدف حسابرسي‌، كماكان معطوف به موضوع تقلب بود. موضوع مورد حسابرسي‌، ثبت‌هاي حسابداري و گزارش‌هاي مالي حاصل از آن‌ها بود. دليل اصلي رسيدگي‌ به صحت ثبت‌هاي حسابداري‌، تعيين وجود تقلب و يا اشتباه در گزارش‌هاي مالي بود. در واقع اين

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله مدیریت سود، پاداش مدیران، کیفیت سود، جبران خدمات Next Entries منابع و ماخذ مقاله حسابداران، انقلاب مشروطه، حسابرس مستقل، استقراض