منابع و ماخذ مقاله مطالعات اجتماعی، دوره ابتدایی، محیط زیست، آموزش و پرورش

دانلود پایان نامه ارشد

مولفه برخورداری ازصلح در فصل های مختلف کتاب، به میزان 6واحدو 92/0 درصد در فصل اول، به میزان 1 واحد و 15/0 درصد در فصل سوم، به میزان 5 واحد و 77/0 درصد در فصل چهارم، به میزان 6 واحد و92/0درصد در فصل پنجم،به میزان 1 واحد و 15/0 درصد در فصل نهم، به میزان 18 واحد و76/2درصد در فصل دهم، به میزان 26 واحد و 98/3 درصد در فصل یازدهم، به میزان 18 واحد و76/2درصد در فصل دوازدهم، به این مولفه اشاره شده است .

-سوال پژوهشی فرعی سوم: محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم دوره ابتدایی تا چه اندازه به حق برخورداری از امنیت توجه کرده است؟
جدول 4-2-4. بررسی حق برخورداری از امنیت در کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی
مولفه
قسمت های فصل
تعداد مولفه و درصد
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم
نهم
دهم
یازدهم
دوازدهم
جمع واحدهای مشاهده شده

حق برخورداری از امنیت
پیش فصل
فراوانی


3
1
2
1


2
1


10

درصد


0.46
0.15
0.31
0.15


0.31
0.15


1.53

درس اول

16
6
1
4
3
2
8

1
10
4

55

درصد
2.45
0.92
0.15
0.61
0.46
0.31
1.22

0.15
1.53
0.61

8.44

درس دوم
فراوانی
7
9
8
3
4
8
10

6
1
2

58

درصد
1.07
1.38
1.22
0.46
0.61
1.22
1.53

0.92
0.15
0.31

8.89

کل فصل
فراوانی
23
15
12
8
9
11
18

9
12
6

123

درصد
3.52
2.30
1.84
1.22
1.38
1.68
2.76

1.38
1.84
0.92

18.86

بر اساس اطلاعات بدست آمده از جدول فوق، از مجموع 123واحد مشاهده شده، مولفه حق برخورداری از امنیت درفصول مختلف کتاب ، به میزان 23واحد و52/3 درصد در فصل اول ، به میزان 15 واحد و30/2در فصل دوم، به میزان 12واحد و 84/1درصد در فصل سوم ، به میزان 8 واحد و22/1 درصد در فصل چهارم، به میزان 9 واحد و 38/1 درصد در فصل پنجم، به میزان 11واحد و 68/1درصد در فصل ششم، به میزان 18 واحد و76/2درصد در فصل هفتم، به میزان 9 واحد و 38/1 درصد در فصل نهم ، به میزان 12 واحد و 84/1 درصد در فصل دهم و به میزان6 واحد و 92/0درصد در فصل یازدهم به این مولفه ها اشاره شده است.

-سوال پژوهشی فرعی چهارم: محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم دوره ابتدایی تا چه اندازه به مولفه حق برخورداری از محیط زیست سالم توجه کرده است؟
جدول 4-2-5. بررسی حق برخورداری از محیط زیست سالم در کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی
مولفه
قسمت های فصل
تعداد مولفه و درصد
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم
نهم
دهم
یازدهم
دوازدهم
جمع واحدهای مشاهده شده

حق برخورداری از محیط زیست سالم
پیش فصل
فراوانی


2

46

درصد

0.31

0.61

0.92

درس اول
فراوانی

8
12

5
10

35

درصد

1.22
1.84

0.77
1.53

5.37

درس دوم
فراوانی

2
4

4

19

29

درصد

0.31
0.61

0.61

2.91

4.45

کل فصل
فراوانی

12
16

4
5
33

70

درصد

1.84
2.45

0.61
0.77
5.06

10.73

بر اساس اطلاعات بدست آمده ازجدول فوق، از مجموع 31 واحد مشاهده شده مولفه حق برخورداری از محیط زیست سالم، به میزان 12واحد و 84/1 درصد در فصل سوم، به میزان 16 واحد و 45/2درصد به فصلچهارم، به میزان 4 واحد و 61/0درصد در فصل هفتم، به میزان 5 واحد و 77/0درصد در فصل هشتم به میزان 33واحد و 06/5 درصد در فصل نهم به این مولفه توجه کرده است .

-سوال پژوهشی فرعی پنجم: محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم دوره ابتدایی تا چه اندازه به مولفه حق داشتن کار و حرفه توجه کرده است؟
جدول 4-2-6. بررسی حق داشتن کار و حرفه در کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی
مولفه
قسمت های فصل
تعداد مولفه و درصد
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم
نهم
دهم
یازدهم
دوازدهم
جمع واحدهای مشاهده شده

حق داشتن کار و حرفه
پیش فصل
فراوانی


1
3

1


5

درصد

0.15
0.46

0.15


0.77

درس اول
فراوانی

1
5
2
7
1

2


1

19

درصد

0.15
0.77
0.31
1.07
0.15

0.31


0.15

2.91

درس دوم
فراوانی


7

2
3
16
8
743

درصد


1.07

.031
0.46
2.45
1.22
1.076.60

کل فصل
فراوانی

1
13
2
12
4
16
11
7

1

67

درصد

0.15
1.99
0.31
1.84
0.61
2.45
1.69
1.07

0.15

10.27

براساس اطلاعات بدست آمده از جدول فوق، از مجموع 67 واحد مشاهده شده مولفه حق داشتن کار و حرفه، به میزان 1 واحد و 15/0 درصد در فصل دوم ، به میزان 13 واحد و 99/1درصد در فصل سوم و به میزان 2 واحد و 31/0 درصد در فصل چهارم ،به میزان 12 واحدو 84/1 درصد در فصل پنجم ، به میزان 4 واحد و 61/0 درصد در فصل ششم ،به میزان 16 واحد و 45/2 درصد در فصل هفتم ،به میزان 11 واحد و 69/1 درصد در فصل هشتم ، به میزان 7 واحد و 07/1درصد در فصل نهم و به میزان 1 واحد و 15/0 درصد در فصل یازدهم به این مولفه توجه شده است .

-سوال پژوهشی فرعی ششم: محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم دوره ابتدایی تا چه اندازه به مولفه حق برخورداری از حمایت قانون توجه کرده است؟
جدول 4-2-7. بررسی حق برخورداری از حمایت قانون در کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی
مولفه
قسمت های فصل
تعداد مولفه و درصد
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم
نهم
دهم
یازدهم
دوازدهم
جمع واحدهای مشاهده شده

حق برخورداری از حمایت قانون
پیش فصل
فراوانی

1

درصد

0.15

درس اول
فراوانی

3
2
5

درصد

0.46
0.31
0.77

درس دوم
فراوانی
1
4
1
4

6

5

21

درصد
0.15
0.61
0.15
0.61

0.92

0.77

3.22

کل فصل
فراوانی
1
4
1
4

6

6

3
2
26

درصد
0.15
0.61
0.15
0.61

0.92

0.92

0.46
0.31
3.98

بر اساس اطلاعات بدست آمده از جدول فوق، از مجموع 26واحد مشاهده شده مولفه حق برخورداری از حمایت قانون، به میزان 1واحد و 15/0 درصد در فصل اول ، به میزان 4 واحد و 61/0 در صد در فصل دوم، به میزان 1واحد و 15/0 در فصل سوم، به میزان 4 واحد و 61/0 درصد در فصل چهارم ، به میزان 6 واحد و 0.92/0 در فصل هفتم ،به میزان 6 واحد و 92/0 درصد در فصل نهم ، به میزان 3 واحد و 46/0 درصددر فصل یازدهم وبه میزان 2واحدو 31/0 درصد در فصل دوازدهم به این مولفه توجه شده است.

-سوال پژوهشی فرعی هفتم: محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم دوره ابتدایی تا چه اندازه به مولفه حق برخورداری از برابری و عدالت توجه کرده است؟
جدول 4-2-8: بررسی حق برخورداری ازبرابری و عدالت در کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی
مولفه
قسمت های فصل
تعداد مولفه و درصد
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم
نهم
دهم
یازدهم
دوازدهم
جمع واحدهای مشاهده شده

حق برخورداری از برابری و عدالت
پیش فصل
فراوانی

درصد

درس اول
فراوانی
2

2

درصد
0.31

0.31

درس دوم
فراوانی

2

2

درصد

0.31

0.31

کل فصل
فراوانی
2

2

4

درصد
0.31

0.31

0.61

براساس اطلاعات بدست آمده از جدول فوق، از مجموع 4 واحد مشاهده شده مولفه حق برخورداری از برابری و عدالت، به میزان 2 واحد و 31/0 درصد در فصل اول و به میزان 2 واحد و 31/0 درصد در فصل هفتم به این مولفه توجه شده است.

-سوال پژوهشی فرعی هشتم: محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم دوره ابتدایی تا چه اندازه به مولفه حق آزادی عقیده توجه کرده است؟
جدول4-2-9: بررسی حق آزادی عقیده در کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی
مولفه
قسمت های فصل
تعداد مولفه و درصد
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم
نهم
دهم
یازدهم
دوازدهم
جمع واحدهای مشاهده شده

حق آزادی عقیده
پیش فصل
فراوانی
درصد

درس اول
فراوانی1
1

درصد0.15
0.15

درس دوم
فراوانی
1
1
2

4

درصد
0.15
0.15
0.31

0.61

کل فصل
فراوانی
1
1
2
1
5

درصد
0.15
0.15
0.31
0.15
0.77

بر اساس اطلاعات بدست آمده از جدول فوق ، از مجموع 5 واحد مشاهده شده مولفه حق آزادی عقیده، به میزان 1 واحد و 24/0 درصد در فصل اول، به میزان 1 واحد و 24/0 در صد در فصل دوم، به میزان 2 واحد و 48/0 درصد در فصل هفتم و به میزان 1 واحد و 24/0 در فصل دوازدهم به این مولفه توجه شده است.

-سوال پژوهشی فرعی نهم: محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم دوره ابتدایی تا چه اندازه به مولفه حق برخورداری از آموزش و پرورش توجه کرده است؟
جدول 4-2-10: بررسی حق برخورداری از آموزش و پرورش در کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی
مولفه
قسمت های فصل
تعداد مولفه و درصد
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم
نهم
دهم
یازدهم
دوازدهم
جمع واحدهای مشاهده شده

حق برخورداری از آموزش
پیش فصل
فراوانی

2

2

درصد

0.31

0.31

درس اول
فراوانی
8

1
2

2
1
1

1

16

درصد
1.22

0.15
0.31

0.31
0.15
0.15

0.15

2.15

درس دوم
فراوانی
8
17
2

7
1
7
7
3
1
2

55

درصد
1.22
2.60
0.31

1.07
0.15
1.07
1.07
0.46
0.15
0.31

8.44

کل فصل
فراوانی
16
17
3
2
7
3
10
8
3
1
3

73

درصد
2.45
2.60
0.46
0.31
1.07
0.46
1.53
1.22
0.46
0.15
0.46

11.20

بر اساس اطلاعات بدست آمده از جدول فوق، از مجموع 73 واحد مشاهده شده مولفه حق برخورداری از آموزش و پرورش، به میزان 16 واحد و 45/2درصد در فصل اول، به میزان17 واحد و 60/2 درصد در فصل دوم، به میزان 3 واحد و 46/0 درصد در فصل سوم، به میزان 2 واحد و 31/0 درصد در فصل چهارم، به میزان 7 واحد و 07/1 درصد در فصل پنجم، به میزان 3 واحد و 46/0 درصد در فصل ششم، به میزان 10 واحد و 53/1 درصد در فصل هفتم، به میزان 8 واحد و 22/1 درصد در فصل هشتم، به میزان 3 واحد و 46/0 درصد در فصل نهم، به میزان 1 واحد و 15/0 درصد در فصل دهم و به میزان 3 واحد و 46/0 درصد در فصل یازدهم به مولفه حق برخورداری ازآموزش پرداخته شده است.

-سوال پژوهشی فرعی دهم: محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم دوره ابتدایی تا چه اندازه به مولفه حق آزادی انتخاب توجه کرده است؟
جدول 4-2-11: بررسی حق آزادی انتخاب در کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی
مولفه
قسمت های فصل
تعداد مولفه و درصد
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم
نهم
دهم
یازدهم
دوازدهم
جمع واحدهای مشاهده شده

حق آزادی انتخاب
پیش فصل
فراوانی

1

1

1

3

درصد

0.15

0.15

0.15

0.46

درس

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره and، of، Plant، the Next Entries تحقیق درباره .996**، .999**، -.993**، -.995**