منابع و ماخذ مقاله مطالعات اجتماعی، دوره ابتدایی، حقوق شهروندی، آزادی بیان

دانلود پایان نامه ارشد

اول
فراوانی
3
22
1
1


1
5

2
35

درصد
0.46
3.37
0.15
0.15


0.15
0.77

0.31
5.37

درس دوم
فراوانی

38


1
4
3
1
2
4
1
54

درصد

5.82


0.15
0.61
0.46
0.15
0.31
0.61
0.15
828

کل فصل
فراوانی
3
61
1
1

1
5
9
1
2
5
3
92

درصد
0.46
9.36
0.15
0.15

0.15
0.77
1.38
0.15
0.31
0.77
0.46
14.11

بر اساس اطلاعات بدست آمده از جدول فوق، از مجموع 92 واحد مشاهده شده مولفه حق آزادی انتخاب در فصل های کتاب، به میزان 3 واحد و 46/0 درصد در فصل اول، به میزان 61 واحد و36/9 درصد در فصل دوم، به میزان 1 واحد و 15/0 درصد در فصل سوم، به میزان 1 واحد و 15/0 درصد در فصل چهارم ، به میزان 1 واحد و 15/0 درصد در فصل ششم، و به میزان 5 واحد و 77/0درصد در فصل هفتم ، به میزان 9 واحد و 38/1 درصد در فصل هشتم، به میزان 1 واحد و 15/0 درصد در فصل نهم، به میزان 2 واحد و 31/0 درصد در فصل دهم، به میزان 5 واحد و 77/0 درصد در فصل یازدهم و به میزان 3 واحد و 46/0 درصد در فصل دوازدهم به این مولفه پرداخته شده است.

-سوال پژوهشی فرعی یازدهم: محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم دوره ابتدایی تا چه اندازه به مولفه حق برخورداری از تامین اجتماعی و بیمه توجه کرده است؟
جدول 4-2-12: بررسی حق برخورداری از تامین اجتماعی و بیمه در کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی
مولفه
قسمت های فصل
تعداد مولفه و درصد
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم
نهم
دهم
یازدهم
دوازدهم
جمع واحدهای مشاهده شده

حقوق اقلیت های مذهبی
پیش فصل
فراوانی

درصد

درس اول
فراوانی

درصد

درس دوم
فراوانی

درصد

کل فصل
فراوانی

درصد

بر اساس اطلاعات بدست آمده از جدول فوق ،در هیچ جای کتاب به این مولفه پرداخته نشده است.

-سوال پژوهشی فرعی دوازدهم: محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم دوره ابتدایی تا چه اندازه به مولفه حق برخورداری از حق مالکیت توجه کرده است؟
جدول 4-2-13: بررسی حق برخورداری ازحق مالکیت در کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی
مولفه
قسمت های فصل
تعداد مولفه و درصد
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم
نهم
دهم
یازدهم
دوازدهم
جمع واحدهای مشاهده شده

حق برخورداری از صلح
پیش فصل
فراوانی

2

2
2

6

درصد

0.31

0.31
0.31

0.92

درس اول
فراوانی

6
1

2
2

8
2

21

درصد

0.92
0.15

0.31
0.31

1.22
0.31

3.22

درس دوم
فراوانی

3
3

19
1

1

27

درصد

0.46
0.46

2.91
0.15

0.15

4.14

کل فصل
فراوانی

3
9
1

23
3
2
10
3

54

درصد

0.46
1.38
0.15

3.54
0.46
0.31
1.53
0.46

8.28

بر اساس اطلاعات بدست آمده از جدول فوق، از مجموع 54 واحد مشاهده شده مولفه حق مالکیت در کل فصول کتاب، به میزان 3 واحد و 46/0 درصد در فصل سوم، به میزان 9 واحد و 38/1 درصد در فصل چهارم ، به میزان 1 واحد و 15/0 درصد در فصل پنجم، به میزان 23 واحد و 54/3درصد در فصل هفتم ،به میزان 3 واحد و 46/0 درصددر فصل هشتم،به میزان 2واحد و31/0 درصد در فصل نهم،به میزان 10 واحد و 53/1 درصد در فصل دهم، به میزان 3 واحد و 46/0 درصد در فصل یازدهم به این مولفه توجه شده است.

جدول(4-1) فراوانی مولفه های حقوق شهروندی در کتاب تعلیمات اجتماعی پایه ششم ابتدایی

حق مالکیت

حق نامین اجتماعی
حق آزادی انتخاب

حق آموزش و پرورش
آزادی عقیده
برابری وعدالت

حق برخورداری از حمایت قانون
کـــاروحــــرفه

برخورداری از محیط زیست سالم

برخورداری از امنیت

برخورداری ازصلح
حق آزادی بیان
متغیر

فصل

3
16
1
2
1

23
6
15
اول

51
17
1

4
1

15

9
دوم
3

1
3

1
13
12
12
1
8
سوم
9

1
2

4
2
16
8
5
5
چهارم
1

7

12

9
6

پنجم

1
3

4

11

1
ششم
23

5
10
2
2
6
16
4
18

6
هفتم
3

9
8

11
5

3
هشتم
2

1
3

6
7
33
9
1
6
نهم
10

2
1

12
18
2
دهم
3

5
3

3
1

6
26
1
یازدهم

3

1

2

18
1
دوازدهم
54

92
73
5
4
26
67
70
123
81
57
جمع کل مولفه
652
جمع کل

5-1: خلاصه
فصل حاضر به نتیجه گیری از پژوهش انجام گرفته و بحث در باره نتایج بدست آمده از تحقیق می پردازد. لذا سعی بر این است که عمده ترین یافته های پژوهش مورد بررسی قرار گیرد. در پایان پیشنهاد های پژوهش ارائه می گردد.
5-2 : نتیجه گیری و بحث
5-2-1-سوال فرعی اول: محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم دوره ابتدایی تا چه اندازه به مولفه آزادی بیان توجه کرده است؟
بعد از تحلیل و بررسی محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی، مولفه ی حق برخورداری از آزادی بیان در همه فصل ها به جز فصل پنجم مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس تحلیل نهایی کتاب از مجموع 57 واحد مشاهده شده مولفه آزادی بیان در فصول مختلف کتاب به میزان 15 واحد و 30/2 درصد در فصل اول و به میزان 9 واحد و 38/1 درصد در فصل دوم،به میزان8 واحد و 22/1 درصد در فصل سوم،به میزان 5واحدو77/0درصددر فصل چهارم، به میزان1واحد و 15/0 درصد در فصل ششم، به میزان6 واحد و 92/0 درصد در فصل هفتم، به میزان3واحد و 46/0 درصد در فصل هشتم، به میزان6 واحد و 92/0 درصد در فصل نهم، به میزان2 واحد و 31/0 درصد در فصل دهم، به میزان1 واحد و 15/0 درصد در فصل یازدهم و دوازدهم به این مولفه اشاره شده است. . واز نظر فراوانی در میان دوازده مقوله مورد بررسی در رتبه هفتم قرار گرفته است.
این یافته با تحقیق قلتاش و همکاران(1389) تحت عنوان بررسی میزان توجه مولفه ی حقوق شهروندی در کتب درسی تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی انجام شده است به این نتیجه دست یافته اند که فضای کلی کتابهای درسی با ارایه نگاهی یک سویه و فارغ از تنوع اندیشه ها به سمتی حرکت می کند که دانش آموزان نه تنها آزادی بیان را یک ارزش نمی شناسدبلکه از جرات کافی برای ارایه اندیشه های خود نیز بهرمند نمی شود.مخالف و غیر همسو است.
در جهت تبیین این موضوع می توان گفت، با توجه به این که آشنایی با مفهوم آزادی بیان در عصر کنونی و در مقطع ابتدایی برای دانش آموزان امری ضروری بنظر می رسد، کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم در حد مناسبی به این مولفه پرداخته است.

5-2-2: محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم دوره ابتدایی تا چه اندازه به مولفه حق برخورداری از صلح توجه کرده است؟
بعد از تحلیل و بررسی محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی، مولفه ی حق برخورداری از صلح در هشت فصل مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس تحلیل نهایی کتاب از مجموع81 واحد مشاهده شده مولفه برخورداری ازصلح در فصل های مختلف کتاب، به میزان 6واحدو 92/0 درصد در فصل اول، به میزان 1 واحد و 15/0 درصد در فصل سوم و نهم، به میزان 5 واحد و 77/0 درصد در فصل چهارم، به میزان 6 واحد و92/0درصد در فصل پنجم، به میزان 18 واحد و76/2درصد در فصل دهم و دوازدهم، به میزان 26 واحد و 98/3 درصد در فصل یازدهم، به این مولفه اشاره شده است. واز نظر فراوانی در میان دوازده مقوله مورد بررسی در رتبه سوم قرار گرفته است.
نتایج این یافته با تحقیق ولسو (1988) تحت عنوان صلح و آموزش حقوق شهروندی در خاورمیانه انجام داد، تلاش های مربیان و معلمان در آموزش صلح و حقوق شهروندی در جلوگیری از تداوم اختلاف و کشمکش( جنگ و صلح) موثر می باشد، همسو می باشد.
تحقیق دیگری با عنوان تحلیل نقد دلالت های تربیتی در اندیشه کمینوس، کانت و گالتونگ در مقطع دکترا توسط ذکاوتی قراگزلو در سال 79 انجام شده است از نظر این متفکر، روشن ترین طریقه بررسی صلح، نهادن آن در منظر و مجلای کنش اختیاری و عقلانی آدمی و جدی ترین طریق تضمین آن، آموزش صلح، به معنی عمیق است. اندیشه صلح از مطالعه مستمر صلح ، احترام به شان انسان و حیات و آموزش صلح و عمل صلح آمیز جدا کردنی نیست. همسو و هماهنگ است.
این یافته با پژوهش طالب زاده و همکاران(1391) که در پژوهشی تحت عنوان نقش برنامه های درسی علوم اجتماعی در پرورش مهارت شهروندی انجام داده است و حاکی از آن است که با وجود اینکه برنامه های درسی رسمی بویژه تعلیمات اجتماعی در تحقق تربیت شهروندی نقش اساسی ایفا می کنند، بیشتر شاخص های مربوط به مهارت شهروندی از توجه بسیار کمی در محتوای برنامه درسی علوم اجتماعی برخوردار است، مخالف و غیر همسو می باشد.
در جهت تبیین این موضوع می توان گفت: صلح یکی از مقوله هایی است که هر جامعه در پی دستیابی هر چه بهتر به آن است . بر همین اساس لزوم توجه به این مقوله در همه دوره های تحصیلی امری لازم بنظر می رسد چرا که دانش آموزان ضمن آشنایی با مفهوم صلح در پی دستیابی به اهداف آن در آینده خواهند بوداز این رودرکتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی در حد مناسبی به این مولفه پرداخته شده است.

5-2-3: محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم دوره ابتدایی تا چه اندازه به حق برخورداری از امنیت توجه کرده است؟
بعد از تحلیل و بررسی محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی، مولفه ی حق برخورداری از امنیت در ده فصل مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس تحلیل نهایی کتاب از مجموع 123واحد مشاهده شده، مولفه حق برخورداری از امنیت درفصول مختلف کتاب ، به میزان 23واحد و52/3 درصد در فصل اول ، به میزان 15 واحد و30/2در فصل دوم، به میزان 12واحد و 84/1 درصد در فصل سوم ، به میزان 8 واحد و22/1 درصد در فصل چهارم، به میزان 9 واحد و 38/1 درصد در فصل پنجم، به میزان 11واحد و 68/1 درصد در فصل ششم، به میزان 18 واحد و76/2 درصد در فصل هفتم، به میزان 9 واحد و 38/1درصد در فصل نهم ، به میزان 12 واحد و 84/1درصد در فصل دهم و به میزان6 واحد و 92/0 درصد در فصل یازدهم به این مولفه ها اشاره شده است. . و از نظر فراوانی در میان دوازده مقوله مورد بررسی در رتبه اول قرار گرفته است.
این یافته با پژوهش انجام شده توسط منافی(1385)با عنوان ارزیابی از جایگاه و اهمیت صلح ، امنیت و جنگ در کتاب درسی دوره راهنمایی به این نتیجه دست یافت که مفهیم مرتبط با صلح، امنیتدر کل کتاب های درسی به مراتب بیش از مفاهیم مرتبط با جنگ بوده است همسو و موافق است.
این یافته با پژوهش لورائی (1390) با عنوان بررسی جایگاه مولفه حقوق شهروندی در مراحل طراحی و اجرای برنامه درسی دوره ابتدایی انجام شده است، نشانگر این مطلب می باشد که میزان توجه به دیگر مولفه های حقوق شهروندی در کتاب های ابتدایی در حد متوسط توجه شده است. همسو و موافق می باشد.
در جهت تبیین این موضوع می توان گفت، برخورداری از امنیت در هر کجا از کشور یکی از مهمترین و با ارزش ترین مواردی می باشد که جامعه به آن نیاز دارد و در کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم در حد خوبی به مولفه ی حق برخورداری از امنیت پرداخته شده است.

5-2-4: محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم دوره ابتدایی تا چه اندازه به مولفه حق برخورداری از محیط زیست سالم توجه کرده است؟
بعد از تحلیل و بررسی محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی، مولفه ی حق برخورداری از محیط زیست سالم در پنج فصل مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس تحلیل نهایی کتاب از مجموع 70

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره .996**، .999**، -.993**، -.995** Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد عرفان اسلامی، علم حقیقی، خواجه نصیرالدین طوسی، کشف المحجوب