منابع و ماخذ مقاله متغیر مستقل، سود حسابداری، بازده سهام، شاخص قیمت

دانلود پایان نامه ارشد

باشد

(2)
تعداد شرکت های نمونه

83
نگاره 3-1) روند انتخاب نمونه آماری پژوهش
شركت قبل از سال 1381 در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده و تا پايان سال 1391 در بورس فعال باشد.
شركت طي سال هاي 1381 تا 1391 تغيير سال مالي نداده باشد و سال مالي شرکت به پايان اسفند ماه منتهي شود.
شرکت در گروه شرکت هاي سرمايه گذاري يا واسطه گري هاي مالي نباشد.
شرکت سودده باشد.
اطلاعات مورد نياز شركت در دسترس باشد.
بعد از مدنظر قرار دادن کليه معيارهاي بالا، تعداد 83 شركت به عنوان جامعه غربالگری شده باقیمانده است که تمامی آن ها به عنوان نمونه تحقيق انتخاب شده اند. بنابراین مشاهدات ما به 913
سال – شركت رسيد که اين مشاهدات در قالب 17 صنعت مختلف مي باشد. تعداد شركت هاي نمونه به تفكيك صنایع در نگاره 3-2 ارائه شده است.
3-2-3 ) ابزار جمع آوري داده هاي تحقيق
در اين تحقيق اطلاعات و داده هاي مورد نياز مربوط به ادبيات تحقيق و مباني نظري از منابع كتابخانه اي و پايگاه هاي علمي و مقالات داخلي و خارجي استخراج مي شود. براي گردآوري داده‏هاي تحقيق نيز از بانك هاي اطلاعاتي سازمان بورس اوراق بهادار تهران، پايگاه اطلاعاتي مديريت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامي سازمان بورس(RDIS.IR)، سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران(TSETMC.COM)، سایت کدال(CODAL.IR)، بانكهاي اطلاعاتي نرم‌افزارهاي
تدبيرپرداز و ره آورد نوين، و همچنين صورت هاي مالي شركت‌ها حسب مورد استفاده می شود.

نگاره 3-2) توزيع فراواني شركت هاي نمونه بر حسب صنعت
رديف
صنعت
تعداد نمونه
1
استخراج ساير معادن
1
2
انتشار، چاپ و تكثير
1
3
خودرو و ساخت قطعات
11
4
رايانه و فعاليتهاي وابسته به آن
1
5
ساخت محصولات فلزي
2
6
ساير محصولات كاني غير فلزي
4
7
سيمان، آهك و گچ
6
8
فرآورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي
2
9
فلزات اساسي
5
10
قند و شكر
1
11
كاشي و سراميك
6
12
لاستيك و پلاستيك
2
13
ماشين آلات دستگاه هاي برقي
2
14
ماشين آلات و تجهيزات
5
15
محصولات شيميايي
9
16
محصولات غذايي و آشاميدني بجز قند و شكر
8
17
مواد و محصولات دارويي
17
جمع
83

3-3 )فرضيات تحقيق
هر فرضیه یک حدس و احتمال زیرکانه است که برآمده از دانش یا تجربه میباشد و برای حل یک مسئله یا پاسخ یک سوال از سوی پژوهشگر مطرح میشود و آن را میتوان به عنوان یک رابطه فرضی بین دو متغیر دانست که به صورت گزاره های قابل آزمون ارائه میشود (خاکی به نقل از سیکران، 1391، 165). به عبارت دقیقتر، میتوان گفت فرضیه حدس و فرضی درباره روابط احتمالی بین دو متغیر است که مبتنی بر احتمال است نه یقین. فرضیه ها معمولاً بصورت جمله های خبری بیان میشوند و در کل متغیری را به متغیر دیگر ربط میدهند. فرضیه را میتوان پاسخ موقت پژوهشگر به سوال یا مسئله ای علمی تلقی کرد ( خاکی به نقل از ساده،1391، 166).
فرضیه ها بر اساس ماهیت مسئله تحقیق به شیوه های گوناگونی قابل تدوین هستند. هر یک از این حالات با روش ها و فنون آماری مناسب و ویژه ای باید آزمون شوند. شیوهی کلی فرضیه سازی را در قالب جمله زیر میتوان ارائه کرد: هر قدر متغیر مستقل X بیشتر ( یا کمتر/ بزرگتر/ گستردهتر) باشد، آنگاه متغیر وابسته Y بیشتر (یا کمتر/ بزرگتر/ گستردهتر) خواهد بود. با این حال قالب های خرد و عملیاتی (آزمون پذیر) میتوانند شامل فرضیه سازی مقایسه ای، فرضیه های رابطه ای (همبستگی) و فرضیه های علّی باشد.این تحقیق نیز بر مبنای ماهیت مساله پژوهشی روش فرضیه سازی رابطهای را بر میگزیند. در این شیوه از فرضیه سازی، پژوهشگر در پی آن است که رابطه و جهت همبستگی بین دو یا چند متغیر را مورد بررسی قرار دهد (خاکی،1384، 167).
لذا داریم:
فرضیه اول: بین تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی، و پایداری سود رابطهی معنادار وجود دارد.
فرضیه دوم: بین تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی و محتوای اطلاعاتی سود رابطهی معنادار وجود دارد.
3-4 ) مدل و الگوهای تحقیق
مدل مفهومی پژوهش حاضر به شرح نگاره 3-3 مي باشد. در این مطالعه براي پیاده سازی مدل مفهومی تحقیق و تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیات از دو الگوی رگرسیونی زیر بصورت داده‌هاي پانل57 استفاده خواهد شد.

نگاره 3-3) مدل مفهومی پژوهش

مدل شماره 1:
〖EPS〗_(t+1)=α_0+α_1 〖EPS〗_t+α_2 〖BTD〗_t+α_3 〖EPS〗_t*〖BTD〗_t+α_4 〖SIZE〗_t++ε_(t+1)
(3-1)
مدل شماره 2:
〖CAR〗_t=β_0+β_1 E_t+β_2 〖BTD〗_t+β_3 E_t*〖BTD〗_t+β_4 〖BV〗_t+β_5 〖LEV〗_t+β_6 〖SIZE〗_t+ε_t (3-2)
در این مدل ها:
= سود هر سهم شرکت در سال،
= سود هر سهم شرکت در سال،
= تفاوت سود حسابداری و مالیاتی شرکت در سال،
= اندازه شرکت در سال،
= بازده غیرعادی انباشته سهام شرکت در سال،
= سود شرکت در سال،
= ارزش دفتری هر سهم شرکت در سال،
= اهرم مالی شرکت در سال،
برای آزمون فرضیه اول تحقیق از مدل شماره 1 بهره گرفته خواهد شد. در این مدل اگر ضریب در سطح اطمینان 95% معنی دار باشد فرضیه  اول تحقیق مورد تأیید قرار خواهد گرفت. همچنین برای آزمون فرضیه دوم تحقیق نیز از مدل شماره 2 استفاده خواهد شد. در این مدل چنانچه ضریب در سطح اطمینان 95% معنی دار باشد فرضیه  دوم تحقیق نیز مورد تأیید قرار خواهد گرفت.
3-5 )متغيرهاي تحقيق
متغیر یک مفهوم است که بیش از دو یا چند ارزش یا عدد به آن اختصاص داده میشود. ویژگی هایی که پژوهشگر اندازه گیری میکند متغیر نامیده میشود. به عبارت دیگر، متغیر به ویژگی هایی اطلاق میشود که میتوان دو یا چند عدد را جایگزین آنها کرد (دلاور،1384، 37).متغیر بر اساس نقشی که در تحقیق به عهده دارد به چند دسته تقسیم میشوند.
متغیر مستقل: به متغیری گفته میشود که از طریق آن متغیر وابسته پیش بینی میشود یا تبیین می‌گردد. متغیر مستقل متغیری است که توسط محقق دستکاری یا اندازه گیری میشود تا تاثیر یا رابطه آن با متغیر وابسته اندازه گیری شود. متغیر مستقل متغیر پبش فرض است به این معنی که این متغیر مقدمه و متغیر وابسته نتیجهی آن است. در یک تحقیق همبستگی نظیر این تحقیق متغیر مستقل توسط پژوهشگر دستکاری نمیشود ولی متغیری است که از پیش وجود دارد و فرض میشود که بر متغیر وابسته رابطه دارد (همان منبع، 38).
متغیر وابسته یا پاسخ یا برون داد یا ملاک، عبارت است از وجه یا جنبه ای از یک پدیده. متغیری است که مشاهده یا اندازه گیری میشود تا تاثیر یا رابطه متغیر مستقل بر/ با آن معلوم شود (همان منبع،38). متغیری است که هدف پژوهشگر تشریح یا پیش بینی تغییر پذیری آن است که در قالب یک مسئله برای تحقیق مورد بررسی قرار میگیرد (خاکی، 1391، 57).
متغیر کنترل: همه متغیر های موجود در یک شرایط پژوهشی را نمیتوان همزمان مطالعه کرد. گاهی اوقات متغیر هایی یافت میشوند که تاثیر برخی از آنها، در تعیین رابطه بین متغیر های مستقل و وابسته، باید خنثی و یا ثابت نگه داشته شود. این متغیر ها که تاثیر آنها باید خنثی یا حذف گردند متغیر های کنترل نامیده میشوند (دلاور،1390، 41).
تعریف عملیاتی به تعریفی گفته میشود که از طریق آن، فعالیت های لازم و اساسی برای اندازگیری یک متغیر معین میشود. به عبارت دیگر، در یک تعریف کاربردی، پژوهشگر مجموعه فعالیت هایی را که برای متغیر انجام میدهد مشخص میسازد(دلاور،1384، 43). گرچه تعریف عملیاتی برای کلیه متغیر های مورد پژوهش الزامی است، ولی انجام این عمل برای متغیرها و مفاهیمی که تعریف یکسانی از آنها در دسترس نیست دارای اهمیت بیشتری است. کرلینجر تعاریف عملیاتی را به دو دسته تقسیم میکند: (1) سنجشی و (2) آزمایشی. تعریف عملیاتی از نوع سنجشی به تعریفی اطلاق میشود که از طریق آن شیوهی اندازه گیری متغیر معلوم میشود. در تعریف عملیاتی آزمایشی نحوه دستکاری متغیر ها و یا شیوهی دخل و تصرف در آن مشخص میشود. بطور کل تعریف عملیاتی به تعریفی اطلاق میشود که از طریق آن به یک مفهوم یا سازه، با مشخص کردن عملیاتی که برای اندازه گیری آن لازم است معنی داده میشود. کرلینجر(1973) معتقد است تعاریف عملیاتی، علی رغم اهمیتی که دارند، موجب محدو ساختن معانی مفاهیم میشوند. به این معنی که هیچ تعریفی را نمی‌توان یافت که تمامی جنبه های متغیر مورد پزوهش را در برگیرد. با این حال، این نوع تعریف در پژوهش ضروری است؛ زیرا داده ها باید بر اساس رویدادهای قابل مشاهده جمع آوری شوند. از طرف دیگر، با کمک این تعریف میتوان مفاهیم و سازه های مجرد را کمّی کرد و پزوهشگر به کمک این تعریف از سطوح مختلف سازه ها و نظریه ها به سطوح مختلف مشاهده میرسد. اسکینر خاطر نشان میکند استفاده از تعاریف عملیاتی، علی رغم محدودیتهایی که دارد، در هر علمی، از جمله علوم انسانی، به خاطر وجود لغات غیر علمی و کهنه، سودمند و در اغلب موارد مشکل گشا است (همان منبع،44و45). متغيرهاي اين تحقیق را 7 متغیر شامل سود هر سهم ()، تفاوت سود حسابداری و مالیاتی()، بازده غیرعادی انباشته()، سود شرکت()، اندازه شرکت()، ارزش دفتری هر سهم () و اهرم مالی () تشكيل مي‏دهد. ذیلاً تعاریف عملیاتی هریک از متغیر های پیش گفته همراه با منطق استفاده از هریک از آنها ارائه میشود.
متغیرهای وابسته تحقیق
3-5-1 )سود هر سهم ():
سود هر سهم مهمترین آماره حسابداری از نظر سود و زیان شرکت بوده و بیانگر میزان سود آوری شرکت به ازای هر سهم خود می باشد. تانگ (2012) نیز از این متغیر در مدل پایداری سود استفاده میکند. در این مطالعه سود هر سهم بصورت مستقیم از صورت های مالی شرکت ها استخراج و با استفاده از قیمت پایان دوره سهام همگن سازی می شود
3-5-2 ) بازده غیرعادی انباشته ():
به منظور محاسبه بازده غيرعادي تجمعی سهام شركت های نمونه تحقیق از مدل تعديل شده بازار استفاده می شود. در اين مدل فرض شده است كه بازده بازار (rm) نتيجه فرايند مورد انتظار بازده سهام شركت‌ها در هر دوره زماني است، بنابراين تفاضل بازده واقعي شركت i در دوره زماني t با بازده بازار در همان دوره، نشانگر بازده غيرعادي سهام شركت i در دوره t است. در تحقیق حاضر با الهام از روش شناسی تانگ (2012) بازده تعديل شده با بازار سهم i در ماه t ام به صورت زير محاسبه مي‌شود:

در رابطه بالا داريم:
rit= بازده سهام شركت i در ماه t.
rmt= بازده شاخص قیمت و بازده نقدی بورس تهران58‌ در ماه t.
arit= بازده غيرعادي (‌تعديل شده نسبت به بازده بازار) سهام i در ماه t.
براي محاسبه بازده سهام در صورتي كه شركت هيچ گونه افزايش سرمايه نداشته باشد، از رابطه زیر استفاده می شود:

در رابطه بالا داريم:
pit = ميانگين قيمت سهام شرك i در پايان ماه t
Dit = سود سهام پرداختي توسط شركت i در ماه t
pi0 = ميانگين قيمت سهام شركت i در ابتداي ماه t
در مواردی که شرکت سود سهمی(سهام جایزه) و حق تقدم خرید سهام بین سهامداران خود توزیع می کند بازده به شرح ذیل تعدیل می شود

(درصد حق تقدم×1000)-+ – [×(درصد سهام جایزه+درصد حق تقدم+1)]

براي محاسبه بازده بازار‌ در ماه t از رابطه زیر استفاده می شود:

در رابطه بالا داريم:
Imt= شاخص قیمت و بازده نقدی در پايان ماه t.
Im0 = شاخص قیمت و بازده نقدی در آغاز ماه t.
پس از محاسبة بازده غيرعادي سهم برای 12 ماه، به منظور محاسبه نرخ بازده غيرعادي تجمعی از رابطه زیر استفاده می شود:

در رابطه بالا داريم:
CAR= نرخ بازده غيرعادي تجمعي (انباشته) سهام طي یک سال می باشد.
متغیرهای مستقل
3-5-3 ) تفاوت سود حسابداری و مالیاتی (59):
اولاً، در تحقیقاتی که راجع به تفاوت ها در کشور های خارجی صورت میگیرد برای اندازه گیری سود مالیاتی از سود مشمول مالیات ابرازی استفاده میشود. لیکن بسبب اینکه در

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله قلام تعهدی، اقلام تعهدی، سود حسابداری، پایداری سود Next Entries منابع و ماخذ مقاله رگرسیون، اثرات ثابت، مدل رگرسیون، حداقل مربعات معمولی