منابع و ماخذ مقاله فناوری اطلاعات، ویژگی های سازمانی، مدیریت شهری، ساختار شهر

دانلود پایان نامه ارشد

حاكم، موجبات تزلزل و بي ثباتي را براي سازمان به ارمغان مي آورد، چرا كه الگوهاي اجرائي از جايگاه مطل وبي برخوردار نبوده است، در اين جاست كه بدون در نظر گرفتن ابعاد گسترده و مطالعات بازار دقيق از نيارمنديها وانتظارات مشتريان ، مديريت نميتواند از جايگاه خوب و ايده ال برخوردار باشد. (سعیدی، 1382: 78)
در مديريت شهري نيز در صورت عدم انطباق بين نياز ها و خدمات ارائه شده مديرمركز خدماتي يا شهرداران نميتوانند از جايگاه مطلوب در بين شهروندان برخوردار باشند .
نكته مهمي كه شايد در اين مرحله براحتي نمي توان از آن گذشت، آن است كه شهروند در صورت رضايتمندي از نوع خدماتي كه به او ارائه شده و تسهيلاتي كه در ارائه كالا و تحويل براي او صورت پذيرفته است، خود تبديل به يك رسانه بدون هزينه جهت انعكاس مديريت كارا و تبليغات كاري ميگردد. (سعیدی، 1382: 79)
توجه به اين مطلب زماني بيشتر ملاحظه ميگردد كه در اكثر موارد اينگونه پيامها تاثيري بيش از تبليغات ديگر را دارا ميباشد و شايد امروزه تمامي برنامه هايي را كه در جهت ارتباط بين مشتريان به منظور جذب و فعال كردن آنان در سرلوحه برنامه هاي كاري با صنعت و از طرق مختلف و با استفاده از تكنولوژي روز و بكار گيري فناوري اطلاعات طراحي و بنحو صحيح مديريت ميشود در جهت نيل به اهداف مذكور ميباشد. و سامانه مديريت شهري 137بعنوان نمونه اجرائي اين طرح در صورت اجراي دقيق و كسب رضايمندي شهروندان ميتواند در اين خصوص، مطرح شود. (سعیدی، 1382: 79)
2-15-تصمیم گیری فناوری در شهرداری
هر سازماني در روياروئي با اين عوامل، نگرش و تصميم گيري خود را بي تاثير از تكنولوژي و فرايند آن ندانسته و نميداند و شايد به نظر برسد كه تكنولوژي حرف اول و آخر را ميزند .
در ساختار مديريت شهري نيز با ارائه خدمات به شهروندان براي بالا بردن سهم خود، نيازمند اجراي ساختارهاي مناسب، مبتني بر مطالعات و انطباق با انتظارات جامعه شهري ميباشد، نقاطي در جهان وجود دارد كه رشدشان از نقاط ديگر كندتراست، ولي در نهايت جائي وجود ندارد كه به خدمات شهري نيازمند نباشد كه با توجه به گفته تايلر و آنچه ذكر گرديد در اينجا شايد سوالي كه به ذهن ميرسد آن است كه آيا IT ، تكنولوژي و دانش الكترونيكي ميتواند به پويائي ساختار مديريت شهري كمك كند و يا بهترين زماني كه IT (Information Technology) به پويائي اين بخش پاسخ ميدهد، چه هنگام است؟! (رضایی، 1383: 110)
فن آوري اطلاعات كه از تلاقي الكترونيك ، پردازش داده ها ، ارتباطات ومخابرات حاصل شده است، باعث از ميان رفتن فاصله ها و در كنار هم قرار گرفتن كامپيوترها و كاربران و همچنين مكانيزه شدن سيستمهاي ارتباطي و افزايش ظرفيتهاي انتقال داده ، شده است.
اين امر، تمركززدايي و ايجاد ابر شاهراه اطلاعاتی و افزايش سرعت و كيفيت تصميم‌گيري، مديريت كارا را فراهم ساخته است و بكار گيري آن درساختارهاي كنترلي كلان شهرها تغييرات اساسی را در كليه زمينه ها دربرخواهد داشت. در جهان امروز فن آوري اطلاعات امكان سودمندي و كارآمدي اطلاعات را ممكن ساخته است. (رضایی، 1383: 110)
بكارگيري فن آوري اطلاعات ، تحول گسترده اي را در امور اداري و سيستم‌هاي اطلاعاتي صنعت ايجاد مي كند، به طوريكه امكان انتقال الكترونيكي داده ها، مدارك، اسناد و مكاتبات مختلف از طريق كامپيوتر و خطوط ارتباطات مخابراتي فراهم ‌ مي گردد، از سوي ديگر سبب تسهيل روند اداري و افزايش بازده نيروي انساني و مديريت مي‌شود. يكي از نتايج عمده فن آوري اطلاعات همانطور كه مطرح شد تمركز زدايي در عين تمركزگرايي است. (torres,2012:39)
بدين معني كه مي‌توان كارها را ازراه دور انجام داد بدون آنكه لازم باشد تا در محل حضور فيزيكي و مستمر داشته باشيم كه اين ويژگي بر كوتاه شدن فواصل زماني و مكاني به عنوان يك ابر شاهراه تاكيد دارد، برهمين اصل و با توجه به تاثيرات فناوري و گستردگي ابعاد آن در سازمان به بررسي تاثيرات بكار گيري فناوري در مديريت شهري مي پردازيم كه براي اين منظور در مرحله نخست به بررسي و نقش فناوري در مديريت شهري و سپس آثار بكارگيري آن را مورد ارزيابي قرار مي دهيم. (torres,2012:39)

2-16-ویژگی های سازمانی شهرداری
هر ساختار سازماني ويژگيهای مخصوص به خود را دارد نگرش ما بايد با اين ويژگيها منطبق شود، همانطور که ذکر شد در عصر فرا صنعتی و مجازی، نحوه مبادلات و سياست حاکم بر سازمانها و عملکرد آنان بدون دخالت و بی تاثير از تکنولوژی و دانش روز نميباشد وليکن مديريتها و ساختارهائي در اين ميان ميتوانند دارای پويائی و رشد موثر باشند که از اصول خاص خود تبعیت نمایند که در این میان در مورد ساختار مدیریت شهری میتوان اصول ذیل را متذکر شد: (صرامی زاده، 1380: 10)
الف : نيازهای شهروندان را شناسائی کرده و همواره در پی کشف اين نيازها باشند .
ب: سازمان و خروجی (OUT PUT) خود را مطابق با انتظارات شهروندان همسو و همجهت نموده و بدنبال هماهنگی آن باشند .
ج : آفتها را در ساختار مديريت شهري شناسائی و در جهت رفع آن اقدام نمايند.
د : دانش را چه در مرحله يادگيری و چه در مرحله اجرا نهادينه نمايند.
و: از تکنولوزی بعنوان يک اهرم مناسب در جهت نيل به اهداف طراحی شده در مديريت شهري و در جهت ارائه خدمات متناسب و انطباق صحيح با سياستهاي ساختاری و نه بعنوان ابزار لوکس مديريتی و صرفا برای عقب نماندن از قافله و فقط در حد تعریف، بلکه به معنای واقعی استفاده گردد که در غير اينصورت، نه تنها اين ابزار موثر در رسيدن به اهداف نميباشد بلکه خود به مثابه يک هزينه اقتصادی مطرح، و بار مالی سنگينی را نيز بر پيکره ساختار مدیریتی ايجاد مينمايد که چه بسا با حذف آن و عمل نمودن با همان ساختار و شيوه سنتی، فوايد اقتصادی بسياری را ميتوان دنبال نمود و از لحاظ اقتصادی نيز با در نظر گرفتن مفهوم اقتصادي صرفه به مقياس، اين امر قابل بررسی و اثبات است. (صرامی زاده، 1380: 10)
ه: مقايسه نگري در نحوه تخصيص راهها و روشها و انطباق بين مراحل توليد و هرمهاي سازمان و اثر بخشي صنعت و سازمان در اعمال صحيح مديريت IT با شرايط ويژه اشاره شده و قياس با سازمانها و صنايع ديگر و رتبه بندي و امتياز دهي مناسب، که می بایست سرلوحه اقدامات اولیه در ارائه خدمات شهری قرار گیرد. (صرامی زاده، 1380: 12)
كه مجموع اين عوامل مطرح شده، ميتواند راهكار مناسب در جهت پويائي و رشد، در نحوه ارائه خدمات شهري بوده و موثر واقع گردد و نكته اي را كه شايد بيش از اين بايد توجه نمائيم آن است كه تغيير اساسي، زماني محقق ميشود كه ما در حال دگرگوني و حركت به حرفه ارائه خدمات، پس از نهادينه نمودن و اصلاح ساختار مديريتي و هدفمند نمودن و مقرون به صرفه بودن و در زمان و مكان متغير به منظور گشايش مشكلات و كسب مطلوبيت شهروندان در ساختار شهرداريها باشيم . (صرامی زاده، 1380: 12)
پس همانطور كه ذكر شد ميتوان ، مديريت كارامد منابع انساني و فناوري اطلاعات را دو بازوي قدرتمند و پيشبرنده براي مديريت شهري ياد نمود كه پويائي موثردر تركيب و تخصيص بهينه اين دو عامل در بالا بردن ساختار مديريتي و فرايند آن سهم بسزائي را ايفا مينمايد ، شهروندان ميخواهند براحتي از امكانات شهري استفاده نمايند و دسترسي آسان براي استفاده از اين امكانات براي آنان مهيا باشد، و براي اين منظور، مديريت شهري براي آنها بايد ارزش واقعي ايجاد كند ، و جايگاه آنان را در محاسبات خود منظور نمايد.
(رشد واژه اي است كه در تقابل بين كنشها و واكنشها ي بعمل آمده صورت ميپذيرد) آنچه را كه اشاره نموديم شدت و تاثير پذيري ساختار كلان مديريت شهري از اين رويه ميباشد.
از سوي ديگر ارتقاء ابزار آلات رفاهي و بالا رفتن توقعات جامعه شهري و استفاده از نرم افزارها (SOFT WARE ) و سخت افزارهاي (HARD WARES) نظام مند، در كاهش بروز خسارت و حفظ امنيت و محافظت از اطلاعات و برنامه ها و همچنين عدم بروز ريسك، نقش بسزائي را ايفا ميكند كه از لحاظ ارائه خدمات مطلوب شهري ، در نحوه مديريت شهري تاثيرات بسياري ايجاد مي نمايد . (صرامی زاده، 1380: 12)
وليكن دسترسي به فايلهاي اطلاعاتي (DATA FILE) و نفوذ نمودن به فايروالهاي امنيتي (FIREVAIL SECURITY) و از طرف ديگر نبود تعهد و وجدان حرفه اي، در برخي از متخصصين، خود زمينه را جهت بروز ريسكها و حوادث آتي در شكلهاي امروزي بوجود آورده و مي آورد و تاثيرات آن را ميتوان بر ساير حوزه هاي مرتبط شهري نيز بطور مشهود مشاهد بود. (صرامی زاده، 1380: 14)
از سوي ديگر اين عوامل مطرح شده، شرايط بروز ريسكهاي جديد را بوجود مي آورد كه پرداختن به آنها ميتواند زمينه ساز حركت و نوع آوري در مجموعه و تامين بهينه و بسيج امكانات و حركت به سوي اهداف، با توجه به منابع و وضعيت موجود در رسيدن به سطح مطلوب باشد. (صرامی زاده، 1380: 14)
بعبارت ديگر ميتوان اينگونه مطرح نمود كه نوع ريسك، راه شناسائي ريسك، و اعمال مديريت ريسك و همچنين ارائه خدمات شهري به واسطه پيشرفت تكنولوژي وسعت يافته و اين فرايند ،تاثير بسزائي را بر مديريت شهري ميتواند داشته باشد، از اينرو نقش و جايگاه فناوري در مديريت شهري بيش از پيش نمايان ميگردد. (صرامی زاده، 1380: 14)

2-17-تاثيرات بكارگيري فناوری اطلاعات در شهرداری‌ها
با توجه به موارد مطرح شده پيرامون نقش و جايگاه فناوري در مديريت شهري همانطور كه ذكر شد، تنوع ريسكهاي بوجود آمده در حوزه هاي مرتبط شهري، شيوه هاي مديريتي و اقتصادي خاص خود را مي‌طلبد. (صالح، 1393: 75)
هر ريسك يا خدمت با توجه به منشاء آن ميتواند به انواع گوناگون طبقه بندي شود، ريسك بوجود آمده از تكنولوژي نيازمند مطالعه دقيق و دانش كافي است، ارائه خدمات متناسب با ريسك و و نياز جامعه شهري و نوع آن بستگي به وسعت جامعه شهري و نوع برنامه ريزي شهري آن داشته كه در نحوه مديريت بر آن نيز، شناسائي و ارزيابي ريسك و نوع خدمات طراحي شده، نقش بسزائي را ايفا مينمايد كه مديريت فناوري در سطح مطلوب به متناسب شدن اين فعل و انفعالات در مديريت شهري ، پاسخ منطقي ميدهد. (رضایی، 1383: 75)
علاوه بر آن در اثر بكارگيري همانطور كه مطرح مي نمائيم تمركز از كالا به خدمات، از محصول به اطلاعات و از تبليغات جمعي به گفتگوي دو طرفه منتقل ميشود و در مورد شهرداريها و مراكز ارائه دهنده خدمات شهري، تنوع خدمات و سهل الوصول بودن خدمات كه همان افزايش خدمات مناسب و حفظ رضايت شهروندان است، در حال دگرگوني و تغيير شكل است. (صالح، 1393: 76)
پس با نگرشي كلي به ساختار حاكم بر مديريت شهري از يك سو و پيشرفت و بسط تكنولوژي از طرف ديگر و همچنين نگاهي جامع ميتوان، تقسيم بندي زير را در ارتباط با اين دو مقوله به شکل زير مطرح نمود.
تكنولوژي و تاثير آن بر مديريت شهري.
پيشرفت تكنولوژي و گستردگي دامنه مفاهيم اقتصادي جديد در عمران شهري.
ارتباط بين ساختار مديريت شهري و تكنولوژي.
ارتباط بين اقتصاد شهري و نحوه مديريت بر خواسته از فناوري.
عنصري كه در نگاه اول در اين رابطه توجه ما را به خود جلب مينمايد ويژگيهاي مديريت شهري ميباشد.
در ساختار مديريت شهري نيز همانند دیگر ساختارهای خدماتی و سازمانها ،با توجه به تقسيمات ارائه شده كه خود شامل قوانين و مقررات و آئين نامه هاي خاص و در جاي خود داراي اهميت و الويت بوده و شامل نكات تكنيكي قوي و در عين حال پيچيده كه بر گرفته از اين علم وفن ميباشد، پيچيدگيهاي بسيار مشاهده ميشود. (صالح، 1393: 77)
بنابراين در جهت تبيين استراتژيها و خط مشي مديريتي آن، خارج از چهارچوب فني نميتوان اقدام نمود، و از اينرو تاثيرات فناوري و بروز خدمات نوين شهري برخواسته از فناوري را ميتوان با توجه به بخشهاي مرتبط با حوزه هاي شهري، مورد تحليل قرار داد و تاثيرات آن را متاثر از عوامل ذيل معرفي نمود. (صالح، 1393: 77)
2-18- اثرات فناوری اطلاعات در خدمات‌‌رسانی شهرداری‌ها
همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، اطلاعات و

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله فناوری اطلاعات، جامعه اطلاعاتی، دولت الکترونیک، شهرداری الکترونیک Next Entries منابع و ماخذ مقاله خدمات الکترونیک، فناوری اطلاعات، مدیریت شهری، رضایتمندی