منابع و ماخذ مقاله عملکرد شرکت، ارزش افزوده، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

انگیزه‌های سوء استفاده از معاملات با اشخاص وابسته را رد نمی‌کنند و بر نگرانی‌های سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در خصوص روابط و معاملات با اشخاص وابسته صحه می‌گذارد. اما اندازه هیئت مدیره و یکی بودن مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ارتباط معنادار با مبلغ معاملات با اشخاص وابسته ندارد. از متغیرهای کنترل، سودآوری، فروش و متغیر دامی صنعت ارتباط معنادار با متغیر وابسته داشته ولی در مورد متغیر مخارج سرمایه‌ای، ارتباط معنادار دیده نشد.
خلعتبری و همکاران (1391) در پژوهشی به بررسی اثر معاملات با اشخاص وابسته بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نمونه انتخابی ایشان شامل 85 شرکت طی سال‌های 1383 الی 1387 می‌باشد. آنها در تحقیق خود به بررسی مقدار ریالی خرید و فروش با اشخاص وابسته و میزان مطالبات از/ بدهی به اشخاص وابسته و تضمینات ارائه شده و دریافت شده از ایشان پرداختند. نتایج بررسی ایشان نشان می دهد که وجود معاملات با اشخاص وابسته اثری منفی بر عملکرد مبتنی بر شاخص کیو توبین دارد و در مورد عملکرد مبتنی بر ارزش افزوده اقتصادی، رابطه معناداری بین متغیرها وجود ندارد و عملکرد مدیریت چندان تحت تاثیر معاملات با اشخاص وابسته قرار نمی گیرد. در خصوص فرضیه‌های فرعی، استفاده از شاخص کیوتوبین برای ارزیابی عملکرد نشان می‌دهد که رابطه معکوس بین معاملات خرید از اشخاص وابسته و مطالبات و بدهی اشخاص وابسته با عملکرد مدیریت وجود دارد و بین معاملات فروش به اشخاص وابسته و تضمین‌های دریافتی از اشخاص وابسته، یا تضمین‌های پرداختی به ایشان با عملکرد مدیریت هیچ‌گونه رابطه معنی‌داری وجود ندارد. همچنین شاخص ارزش افزوده اقتصادی به عنوان ملاکی برای سنجش عملکرد نشان می‌دهد که بین معاملات خرید و فروش با اشخاص وابسته و طلب از اشخاص وابسته و همچنین تضمین‌های دریافتی و پرداختی به آنها با عملکرد مدیریت هیچ رابطه معنی‌داری برقرار نیست.
ولی پور و خرم (1390)، در تحقیقی سازوکارهای نظام راهبری شرکت و هزینه‌های نمایندگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دادند. در انجام تحقیق از داده‌های 51 شرکت، طی دوره زمانی 1387-1380 استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آنست که در سطح اطمینان 95 درصد، بین درصد مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی، درصد مالکیت سهام مدیران، درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره، نسبت بدهی کوتاه مدت به کل بدهی و هزینه‌های نمایندگی رابطه منفی و معنی‌داری وجود دارد. نتایج تحقیق با فرض وجود ارتباط بین نسبت بدهی شرکت‌ها با هزینه‌های نمایندگی مطابقت ندارد. نتایج بدست آمده از این تحقیق حاکی از موثر بودن افزایش سازوکارهای نظام راهبری شرکت بر کاهش هزینه‌های نمایندگی و در نتیجه افزایش ارزش شرکت می‌باشد.
محمدی(1390) به “بررسی رابطه معاملات با اشخاص وابسته با مدیریت سود توسط شرکت ها”پرداخت. وی با انجام مطالعه خود بر روی نمونه ای مشتمل بر 93 شرکت پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران، طی سال 1384 تا 1388 دریافت هیچ رابطه معنی داری بین معاملات با اشخاص وابسته و مبادرت شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران، به مدیریت سود وجود ندارد.
اعتمادی(1390) در تحقیق خود با عنوان “بررسی نقش چرخه عمر در رابطه ی بین معاملات با اشخاص وابسته و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” نشان می دهد که تاثیر منفی یا مثبت معاملات با اشخاص وابسته بر عملکرد شرکت ها به مرحله ای از چرخه عمر بستگی دارد که شرکت در آن قرار دارد. ایشان شرکت ها را در سه طبقه رشد، بلوغ و افول طبقه بندی و نتیجه گیری می‌کند: در مرحله رشد معاملات با اشخاص وابسته با عملکرد شرکت رابطه مثبت و معنی داری دارد و در این مرحله شرکت ها از معاملات با اشخاص وابسته منتفع می شود و این معاملات با کاهش هزینه ها نسبت به معاملات عادی کارایی بیشتری دارند. در مرحله بلوغ، بین معاملات با اشخاص وابسته و عملکرد شرکت رابطه منفی و معنی داری وجود دارد و در این مرحله دیدگاه تضاد منافع در مورد معاملات با اشخاص وابسته حاکم است. به این معنی که معاملات با اشخاص وابسته، ابزاری برای انتقال ثروت به اشخاص طرف معامله و سواستفاده از منابع شرکت است. در نهایت در مرحله افول رابطه معنی داری بین معاملات با اشخاص وابسته و عملکرد شرکت وجود ندارد. در این مرحله معاملات با اشخاص وابسته الزاما به نفع یا ضرر شرکت نیست، بلکه انگیزه و اهداف اشخاص وابسته در معاملات با شرکت عامل تعیین کننده است.
ایزدی‌نیا و رسائیان (1389) رابطه برخی از ابزارهای نظارتی راهبری شرکت و معیارهای اقتصادی و مالی ارزیابی عملکرد شرکتها را در 89 شرکت برای دوره شش ساله (81-86) مورد مطالعه قرار دادند. در این پژوهش چند معیار ارزیابی عملکرد به عنوان متغیرهای وابسته شامل نرخ بازده داراییها و بازده سالانه سهام به عنوان معیارهای مالی ارزیابی عملکرد و شاخص Q توبین و ارزش افزوده بازار به عنوان معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد در نظر گرفته شد سپس اطلاعات مربوط به متغیرهای مستقل، که دو معیار از ابزارهای نظارتی راهبری شرکت شامل درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره و درصد سرمایه‌گذاران نهادی بود، مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج پژوهش بیانگر این بود که ابزارهای نظارتی راهبری شرکت با تمامی معیارهای ارزیابی عملکرد، رابطه معنی داری دارد. معیارهای نظام راهبری شرکتی بیشترین توضیح‌دهندگی را به ترتیب در مورد تغییرات ارزش افزوده بازار، نرخ بازده داراییها، شاخص کیوتوبین و بازده سالانه سهام دارند. همچنین نتایج تحقیق ایشان بیانگر وجود رابطه مثبت بین سرمایه‌گذاران نهادی و ارزش شرکت است.
یحیی‌زاده‌فر و همکاران (1388)، در تحقیقی به بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی با ارزش بازار سهام شرکت‌های صنعت خودرو و ساخت قطعات در ایران بر اساس اطلاعات صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فعال در صنایع مذکور برای دوره زمانی 1385-1379 پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد که ارزش افزوده اقتصادی همانطوریکه استوارت و همکارانش ادعا می‌کردند، یک معیار موثر در توصیف ارزش بازار سهام شرکت‌ها بوده است و می‌تواند در کنار سایر معیارهای موجود، به عنوان معیاری جهت ارزیابی عملکرد شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران مورد استفاده قرار گیرد.
مهربانی(1386) در پژوهش خود با عنوان”بررسی ارائه مطلوب معاملات با اشخاص وابسته از دیدگاه استفاده کنندگان صورت های مالی” به بررسی افشای معاملات با اشخاص وابسته از دیدگاه استفاده کنندگان صورت های مالی و بررسی ارتباط بین افشای معاملات مزبور با بند یا بند های گزارش حسابرسان مستقل و بازرس قانونی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداخته است. وی بیان می‌دارد: بین افشای اطلاعات و تصمیم گیری استفاده کنندگان صورت های مالی رابطه معناداری وجود دارد و تهیه کنندگان صورت های مالی باید در افشای معاملات با اشخاص وابسته کلیه الزامات افشای اطلاعات را طبق قوانین و مقررات و استاندارد های حسابدرای کاملا رعایت نمایند. زیرا این اطلاعات نقش مهمی در تصمیمات استفاده کنندگان صورت های مالی دارد. همچنین بین افشای نامطلوب اطلاعات با اشخاص وابسته با بند یا بند های گزارش حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی رابطه معناداری وجود دارد.
(ایزدی نیا 1382)، در تحقیقی با عنوان ارزشیابی واحدهای تجاری با استفاده از مدل های ارزش افزوده اقتصادی و جریان های نقدی آزاد و تعیین شکاف قیمت و ارزش سهام انجام شد. نتایج تحقیق بیانگر آن است که در بازار سرمایه ایران، قیمت های سهام، ارزش بازار شرکت ها و ارزش افزوده بازار با عوامل ارزش آفرینی از قبیل ارزش افزوده اقتصادی و جریان‌های نقدی آزاد ارتباط معناداری دارند.
افضل خانی(1381) در تحقیقی با عنوان “نحوه افشای معاملات با اشخاص وابسته در شرکت های تجاری ایران و تاثیر آن بر اقتصاد کشور” به بررسی میزان آشنایی حسابداران و حسابرسان با استاندارد های وضع شده در ارتباط با معاملات با اشخاص وابسته و نیز مفاد ماده 129 لغایت 133 اصلاحیه قانون تجارت و همچنین نحوه برخورد آنها با معاملات اشخاص وابسته پرداخت. وی با توجه به احتمال متفاوت بودن شکل معاملات با محتوای آن به بررسی امکان پذیری افشا کامل معاملات پرداخته و به این نتیجه دست یافته است که حسابداران و حسابرسان ایرانی با موضوع مورد بررسی بطور کامل آشنایی نداشته و نحوه برخورد آنها در برخی از موارد، مغایر با استاندارد های ارائه شده در این زمینه بوده است.
2-8 خلاصه فصل
در این فصل مبانی نظری تحقیق و پیشینه تحقیقات مرتبط با موضوع ارائه گردید. در بخش مبانی نظری، ابتدا تعاریف معاملات با اشخاص وابسته و دیدگاه های مربوط به آن ارائه گردید. سپس در رابطه با انواع این گونه معاملات و قوانین مربوط به آن بحث شد. همچنین در این بخش در رابطه با اهمیت ارزیابی عملکرد و معیار های آن مطالبی عنوان گردید. در نهایت بخش پایانی فصل، به ارائه پیشینه تحقیق در دو بخش تحقیقات خارجی و تحقیقات داخلی اختصاص یافته است.

فصل سوم:
روش شناسی تحقیق

3-1 مقدمه
هدف اساسی تحقیق حاضر، بررسی رابطه معاملات با اشخاص وابسته (کالا و منابع مالی) با عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در فصول قبل، مساله اصلی تحقیق بیان شد و مبانی نظری مرتبط با موضوع و پیشینه تحقیقات انجام شده قبلی در دو بخش داخلی و خارجی، ارائه گردید.
در این فصل در رابطه با روش‌شناسی تحقیق، تبیین و بیان فرضیه‌های تحقیق، روش‌های آزمون فرضیه‌ها، جامعه‌ی آماری تحقیق، شیوه‌ی نمونه‌گیری و دوره‌ی زمانی تحقیق و همچنین نحوه‌ی جمع‌آوری اطلاعات و شیوه‌ی تجزیه تحلیل آن‌ها مطالبی ارائه می‌گردد.
3-2 روش شناسی تحقیق
براساس ماهیت داده‌ها: بر این اساس، این تحقیق جزء تحقیقات کمی محسوب می‌شود که ریشه در مکتب اثبات گرایی دارند؛ اطلاعات و داده‌های مورد استفاده در این تحقیق به صورت اعداد و نمادهای ریاضی هستند که امکان انجام تحلیل‌ها و بررسی‌های آماری را به منظور آزمون فرضیه، فراهم می‌آورند.
بر اساس روش جمع آوری داده‌ها: بر این اساس، این تحقیق جزء پژوهش‌های اسنادی قرار می‌گیرد زیرا از اطلاعات دست دوم و تاریخی شرکت‌ها که در بانک اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار و غیره موجود می‌باشد، استفاده می‌کند.
بر اساس هدف تحقیق: یکی از اهداف این تحقیق بررسی تاثیر معاملات اشخاص وابسته بر عملکرد شرکت می‌باشد. آگاهی از این رویدادها کمک زیادی به سرمایه گذاران، مدیران، قانون‌گذاران، حسابرسان و غیره خواهد کرد تا از این رویدادها آگاه بوده و در تصمیم گیری های خودشان مورد استفاده قرار دهند. به همین دلیل این تحقیق را می‌توان جزء تحقیقات کاربردی طبقه‌بندی کرد.
همچنین بر اساس نوع و تعداد داده‌ها، این پژوهش به صورت تحلیل تجمعی داده‌ها می‌باشد و در آن از ترکیب داده های سری زمانی و مقطعی برای آزمون فرضیه‌ها استفاده شده است.
3-3 تبیین فرضیه‌های تحقیق و استدلال فرضیه ها
تحقیقات نظری و تجربی اشاره شده در فصل قبل نشان داد که بخش اعظمی از تحقیقات حسابداری به موضوع عملکرد شرکت ها که عملکرد مدیران، انتظارات سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری را تحت تاثیر قرار می دهند، پرداخته اند. در این تحقیق تلاش شده است تا تاثیر معاملات اشخاص وابسته بر معیارهای مختلف عملکرد شرکت ها مورد بررسی و تفسیر قرار بگیرد.
با توجه به آنچه که در فصل قبل ذکر گردید، فرضیه های این پژوهش را می توان به صورت زیر تبیین کرد:
رابطه با اشخاص وابسته از ویژگی های معمول فعالیت های تجاری است و معامله با اشخاص وابسته، لزوماً ناشی از انگیزه های منفعت طلبانه این اشخاص نیست و ممکن است مبتنی بر ضرورت ها و

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله عملکرد شرکت، راهبری شرکتی، بورس اوراق بهادار Next Entries منابع و ماخذ مقاله دارایی ها، بازده دارایی، عملکرد شرکت