منابع و ماخذ مقاله شبیه سازی، قابلیت اعتماد، معماری سرویس گرا

دانلود پایان نامه ارشد

همکاری بین سیستمی
25
6
3
9
6.12
.463
2.315
5.360
25. اعمال سریع تغییرت / سرعت تغییر در یک بخش و انتشار در کل
25
6
3
9
7.00
.327
1.633
2.667
26.تحلیل وضع موجود
25
8
1
9
5.72
.445
2.227
4.960
27. تامین داده های مورد نیاز جهت تحلیل وضعیت برای مدیران
25
6
3
9
6.84
.325
1.625
2.640
28. ارئه روال ها و رویه های موجود درون سازمان در صورت نیاز به کاربران
25
8
1
9
4.76
.667
3.333
11.107
29. توجه به تامین داده ها و اطلاعات مورد نیاز فروشندگان و تامین کنندگان
25
8
1
9
7.00
.400
2.000
4.000
30. توجه به تامین داده های زمان واقعی
25
8
1
9
6.68
.574
2.868
8.227
31. توجه به سهولت تغییرات در فناوری
25
8
1
9
5.40
.476
2.380
5.667
32 . سهولت توسعه سیستم ها و ارتقا تکنولوژی
25
4
3
7
5.48
.370
1.851
3.427
34 . تامین داشبورد وضعیت
25
8
1
9
6.12
.504
2.522
6.360
33. توجه به بلوغ تکنولوژی
25
4
5
9
7.16
.364
1.818
3.307
35. تامین برترین تکنولوژی موجود
25
6
3
9
5.40
.432
2.160
4.667
36. تامین تکنولوژی و زیر ساخت فناوری با توجه به نیاز موجود در سازمان
25
6
3
9
6.84
.461
2.304
5.307
37. توجه به ساز و کار های تکنولوژیکی خرید (امکان تامین اطلاعات بهینه و زمان واقعی و ایجاد بستر ارتباطی خرید بربستر سرویس ها )
25
6
1
7
5.08
.454
2.272
5.160
38. بهینه سازی فناوری های ارتباطی موجود
25
6
3
9
6.52
.436
2.182
4.760
39 . کاهش زمان تصمیم گیری
24
4
5
9
7.00
.269
1.319
1.739
40. کاهش زمان و هزینه های سیستم
25
6
3
9
7.00
.346
1.732
3.000
41. توجه به امنیت
25
8
1
9
6.36
.608
3.040
9.240
42. توجه به دسترسی اطلاعات و وجود لایه های کنترل دسترسی
25
8
1
9
5.72
.502
2.509
6.293
43. توجه به جامعیت اطلاعات (integrity)
25
8
1
9
7.00
.529
2.646
7.000
44. توجه به امن بودن سیستم و کاهش خطرات و ریسک تخریب سیستم (safety)
25
8
1
9
5.32
.486
2.428
5.893
45. وجود نقطه شکست مرکزی central point of failure
25
8
1
9
5.56
.409
2.043
4.173
49. وجود قابلیت تجمیع
25
8
1
9
6.92
.560
2.798
7.827
50 . وجود تعملات بینابینی
25
6
3
9
7.24
.389
1.943
3.773
46. چابکی و سهولت تغییرات در تصمیمات
25
6
3
9
5.56
.409
2.043
4.173
47. افزایش اطمینان به تصمیمات
24
8
1
9
5.92
.538
2.636
6.949
48. توجه به تامین و دسترسی سریع به اطلاعات مجاز در بخش های مجزا درسازمان
25
8
1
9
6.20
.416
2.082
4.333
51. سازگاری ERP با دانش و تحصیلات کارکنان سازمان
25
4
5
9
7.32
.340
1.701
2.893
52. سازگاری ERP با فرهنگ سازمانی
25
6
3
9
7.00
.447
2.236
5.000
53. سازگاری ERP با زیر ساخت فناوری موجود در سازمان (قبل از پیاده سازی ERPدر سازمان )
25
6
3
9
5.88
.307
1.536
2.360
55. تعیین دقیق وضعیت موجود سازمان(شامل محصولات , تکنولوژی ها و فرایند ها )
25
4
3
7
5.08
.356
1.778
3.160
56. تعیین دقیق وضعیت مطلوب
25
6
3
9
7.16
.415
2.075
4.307
57. پوشش سیستمی عملیات جاری سازمان
23
8
1
9
5.61
.525
2.518
6.340
54. انتخاب و پیشنهاد ERP مطلوب و مناسب توسط چارچوب
25
8
1
9
4.84
.621
3.105
9.640
58 . ارتقای رضایت از فرایند و نتیجه تصمیمات
25
6
3
9
7.00
.383
1.915
3.667
59 . هماهنگی بیشتر در اتخاذ تصمیمات (همکاری بخش های سازمانی مختلف و همچنین کاربران و مدیران مختلف با سیستم )
25
6
3
9
6.68
.457
2.286
5.227
60. کنار آمدن با تصمیمات در باب مسائل پیچیده و پردازش بهتر دانش
25
6
3
9
5.16
.461
2.304
5.307
61. در نظر دااشتن تاثیر قانون گذاران و مدیران ارشد در تصمیمات
25
8
1
9
5.64
.472
2.361
5.573
62. توجه به بازخورد های مصرف کننده و مشتری
25
8
1
9
6.76
.466
2.332
5.440
63. در نظر داشتن گزینه های تامین بهینه
25
8
1
9
4.60
.577
2.887
8.333
64. بهبود مدیریت فرایند های کسب و کار
25
8
1
9
6.52
.466
2.330
5.427
65. بهبود مدیریت فناوری و ارتباطات
25
6
3
9
7.56
.337
1.685
2.840
66. بهبود مدیریت ارشد سازمان
25
6
3
9
5.96
.434
2.169
4.707
67. کاهش نیاز به کار دستی و کار پرسنل
25
6
3
9
6.36
.526
2.628
6.907
68. وجود همکاری جامع بین مشتریان و سازمان های تامین کننده
25
6
3
9
7.32
.457
2.286
5.227
69. تامین تصمیمات اولیه در مواجهه با موارد خاص
25
8
1
9
6.68
.486
2.428
5.893
70. تامین برنامه های تولید به روز و وابسته به شرایط
25
8
1
9
7.08
.469
2.344
5.493
71. مدیریت دانش در سازمان
25
8
1
9
5.96
.518
2.590
6.707
72. در نظر داشتن سهولت کاربرد تکنولوژی در سازمان
25
8
1
9
6.60
.432
2.160
4.667
73. وجود تحلیل و ارزیابی کسب و کار و امکان ارائه به کاربران
25
8
1
9
7.32
.377
1.887
3.560
74. وجود حلقه های بازخورد و امکان اعمال بهبود
25
8
1
9
5.64
.443
2.215
4.907
75. زمان پیاده سازی پروژه با توجه به جزئیات مطرح و شرایط کسب و کار موجود در سازمان های تولید خودرو ایرانی
25
8
1
9
6.52
.520
2.600
6.760
76. در نظر داشتن نوآوری و بهبود
25
6
3
9
6.36
.458
2.289
5.240
77. توانایی گسترش سازمان و توسعه در سطح قاره
25
4
5
9
6.68
.320
1.600
2.560
78. توانایی ایجاد بهبود ریشه ای در سازمان
25
8
1
9
7.16
.446
2.230
4.973
79. قابلیت اعتماد به پروژه نهایی در سازمان
25
8
1
9
6.12
.477
2.386
5.693
80. وجود امکان شکست پروژه (با وجود هزینه ها و زمان مورد نیاز برای پیاده سازی )
25
8
1
9
5.32
.550
2.750
7.560
Valid N (listwise)
22

با توجه به جدول فراوانی اطلاعات زیر از جدول استخراج می شود.

نمودار (4-4) فراوانی میانه پاسخ‌های استخراج شده از پرسشنامه

نمودار بالا نشان می‌دهد، پاسخ هابه ترتیب فراوانی، بسیار خوب، خوب، عالی، متوسط و بد یا بی تأثیر بوده‌اند؛ و رده خوب دارای بیشترین فراوانی و بد یا بی تأثیر دارای کمترین فراوانی است. که این مسئله بیانگر رضایت پاسخ دهندگان است.
با توجه به اینکه 23 سؤال اول مربوط به حوزه کسب و کار می‌باشد، 25 سوال بعدی در حوزه فناوری اطلاعات و بقیه سوالات در زمینه ترکیب دو حوزه قبلی هستند. میزان رضایت از هر سه حوزه در نمودار زیر نمایش داده شده است. که بیانگر این نکته است که میزان رضایت از توجه به حوزه فناوری در چارچوب پیشنهادی کمتر است نسبت به سایر حوزه‌ها.

نمودار (4-5) فراوانی مربوط به میزان رضایت از حوزه های مختلف مطرح در پرسشنامه

با توجه به محاسبات و فراوانی‌های بیان شده در جدول، آلفای کرونباخ 0.89 محاسبه گردیده است.
Reliability Statistics
Cranach’s Alpha
N of Items
0.893
78
و همان طور که پیش‌تر بیان شد، عدد آلفای کرونباخ بالای 0.7 قابلیت اعتماد متناسب را نشان می‌داد. که میزان آلفای کرونباخ محاسبه شده در پرسشنامه، 0.89 می‌باشد و بیانگر قابلیت اعتماد به این چارچوب است.

لازم به ذکر است که پرسشنامه و محاسبات فراوانی‌های مربوط به هر یک از پرسش‌ها در ضمیمه قرار داده شده است.
4-3 شبیه سازی
در این پروژه برای بررسی چارچوب پیشنهادی، از روش شبیه سازی نیز استفاده شده است. برای این منظور از Synthis process modeler R4 استفاده شده است. در این نرم افزار که یک نرم افزار مادر محسوب می‌شود و visioو BPMN را نیز پشتیبانی می‌کند و یک نرم افزار شبیه سازی برای معماری سرویس گرا با چارچوب38 جاوا است.
در ابتدا پس از انجام مدیریت استراتژیک و بازمهندسی بر روی فرایندها در سازمان تولید کننده خودرو، سیستم نهایی با استفاده از چارچوب پیشنهادی بهبود یافته طراحی و شبیه سازی شد.بخشی از آن در ادامه قابل مشاهده می‌باشد.

آنچه بیان شد، شبیه سازی سیستم با استفاده از چارچوب پیشنهادی است؛ و بخش‌های مختلف معماری سرویس گرا، معماری سازمانی و عملکرد سیستم‌های پشتیبان تصمیم در آن بیان شده و نمایش داده شده‌اند. در ادامه بخش‌هایی از کد های پیاده سازی فرایندها و کد های XML از فرایندها که در سیستم جریان دارند نمایش داده شده است. همچنین در ادامه آن WSDL بخشی از سرویس‌های مربوط به تهیه اقلام و تولید خودرو نمایش داده شده است.

xmlns:wsa=”http://schemas.xmlsoap.org/ws/2012/9/addressing”>

http://localhost:8080/axis2/services/automotiveService


s: automotiveService

automotive.wsdl


xmlns:http=”http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/”
xmlns:mime=”http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/mime/”
xmlns:s0=”http://www. collaborativeerp.org/automotive/”
xmlns:soap=”http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/”
xmlns:soapenc=”http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/”
xmlns:xsd=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema”
targetNamespace=”http://www. collaborativeerp.org/automotive/”>targetNamespace=”http://www. collaborativeerp.org/automotive/”>


transport=”http://schemas.xmlsoap.org/soap/http”/>

soapAction=”http://www. collaborativeerp.org/automotive/getOwnerID”/>
“http://localhost:8080/axis2/services/automotiveService”/>

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله قابلیت اعتماد، درصد تجمعی، تأثیر پروژه Next Entries مقاله رایگان درباره پردازش اطلاعات