منابع و ماخذ مقاله سیستم پشتیبان تصمیم، سیستم مدیریت، مدیریت مدل

دانلود پایان نامه ارشد

وابسته به مسئله،  توصیف شود. یک تصمیمگیرنده تمام این  مراحل را طی میکند و سرانجام به یک راه حل نهایی دست مییابد.
2-7-4تعریف:
تصمیمگیری یک فرایند شناختی شامل وظایف شناختی متفاوت مانند جمع آوری اطلاعات، ارزیابی وضعیت‌ها، تولید و انتخاب پیشنهادها و اجرای راهحل است. سیستم پشتیبان تصمیم اغلب به وسیله   تصمیمگیرندهها، برای کاهش خطاهای شناختی و بیشینه کردن کارایی اعمال، استفاده میشود. یک سیستم پشتیبان تصمیم، یک سیستم اطلاعات مبتنی بر کامپیوتر است که برای پشتیبانی از فعالیت‌های تصمیمگیری سازمانی و تجاری، طراحی شده است. ]3[
یک سیستم پشتیبان تصمیمگیری ممکن است به دلایل مختلفی مورد نیاز باشد. به عنوان مثال:
محاسبات سریع؛ یک کامپیوتر به تصمیمگیرنده اجازه میدهد که بسیاری از محاسبات را به سرعت و  با هزینه کم انجام دهد. تصمیمهای زماندار بیشتر برای موقعیتها بحرانی هستند. مثل تصمیم یک پزشک در اتاق اورژانس یا تصمیمگیری یک خریدار سهام برای خرید یا فروش سهامی خاص.  
غلبه بر محدودیتهای انسانی محاسبات و ذخیرهسازی؛ مغز انسان در تجزیه و تحلیل اطلاعات و همچنین یادآوری آن‌ها دارای محدودیت است همچنین انسان ممکن است در یادآوری اطلاعات در زمان مورد نیاز و با دقت بالا دچار مشکل شود.
محدودیت‌های انسانی؛ قدرت حل مسئله یک فرد دارای محدودیت است مخصوصاً زمانی که برای حل یک مسئله به اطلاعات و دانشهای مختلفی نیاز باشد. با تصمیمگیری گروهی میتوان بر این مشکل فائق آمد، ولی مشکلات هماهنگی و یا ارتباط بین اعضای گروه ممکن است به وجود بیاید که سیستمهای کامپیوتری این مشکلات را به اندازه قابل توجهی کاهش میدهند.
کاهش هزینه؛ کنار هم آوردن گروهی از تصمیم گیران مخصوصاً کارشناسان ممکن است هزینه زیادی داشته باشد. پشتیبانی کامپیوتری ممکن است باعث کاهش تعداد اعضای گروه شده و همچنین  با به وجود آوردن امکان ارتباط اعضای گروه از مکانهای مختلف باعث کاهش هزینه مسافرت و یا سکونت میشود، همچنین استفاده از این سیستمها ممکن است بهرهوری را افزایش دهد که چنین پشتیبانیای از طرف تصمیم گیران مورد نیاز است. افزایش بهرهوری به معنای کاهش هزینه خواهد بود.
ارتباطات پیشرفته؛ گروهها میتوانند با کمک ابزارهای مبتنی بر وب، به راحتی با یکدیگر ارتباط و همکاری داشته باشند.
پشتیبان تکنیکی؛ بسیاری از تصمیمات نیازمند محاسبات پیچیدهای هستند. دادهها می‌توانند در  پایگاه دادههای متفاوتی ذخیره شده باشند، مثلاً در پایگاه دادههایی خارج از سازمان، و یا ممکن است دارای قالبهای مختلفی مثل صدا یا گرافیک باشند، همچنین امکان دارد که انتقال سریع آن‌ها از مناطق دور مورد نیاز باشد که در این زمینه کامپیوترها می‌توانند جستجو، ذخیره و انتقال داده مورد نیاز را با سرعت و با کمترین هزینه انجام دهند.
رقابت، فشار رقابتی تصمیمگیری را مشکل میکند. سازمانها باید قادر به ایجاد تغییرات در روند فعالیت‌ها و ساختارها و همچنین نوآوری به طور متناوب و سریع باشند. فن‌آوریهای پشتیبان تصمیمگیری همانند سیستمهای خبره باعث به وجود آمدن قدرت میشوند. به این طریق انسانها میتوانند تصمیمات مناسبی را به سرعت اتخاذ کنند حتی اگر برخی دانش‌ها را نداشته باشند.
دستیابی به انبار داده؛ انبار دادههای بزرگ، اغلب شامل مقدار زیادی، تا حدود پتا بایت داده میباشند. برای سازماندهی و جستجو این دادهها، روشهای خاص و گاهی محاسبات موازی، نیاز است. ]3[
پشتیبان کیفیت؛ سیستم‌های پشتیبان تصمیمگیری میتوانند کیفیت تصمیمات گرفته شده را بهبود بخشند. برای مثال گزینههای بیشتری توسط تصمیم گیران قابل بررسی بوده، آنالیز ریسک به سرعت قابل انجام است. همچنین نظرات کارشناسان مختلف که ممکن است در مکانهای متفاوتی باشند به سرعت قابل جمعآوری هستند. با استفاده از کامپیوترها، تصمیم گیران میتوانند شبیهسازیهای پیچیدهای انجام داده و بسیاری از سناریوهای ممکن را بررسی کرده و اثرات متفاوت آن‌ها را به سرعت و با هزینه کم بررسی کنند.
بیشتر روش‌های پشتیبان تصمیمگیری، پرسوجوی داده سریع و استفاده از مدلها را، برای تبدیل داده به اطلاعات قابل استفاده، برای رسیدگی به وسیله یک تصمیمگیرنده، فراهم میکنند. مثلاً داده می‌تواند به یک مدل پیشبینی داده مدل شود، این مدل بر اساس دادهها، یک پیشبینی انجام میدهد. ممکن است نتیجه پیشبینی به عنوان اطلاعات برای تصمیمگیری، استفاده شود. بعلاوه  ممکن است توسط مدل دیگری نیز به کار گرفته شود و بدین وسیله اطلاعات و یا دانش اضافی را برای تصمیمگیری فراهم میکند. ]3[

2-7-5 مفهوم سیستم‌های پشتیبان تصمیم:
اوایل 1970 اسکات- مورتون برای اولین بار مفهوم مهم سیستم پشتیبان تصمیمگیری  را بررسی کرد. او سیستم پشتیبان تصمیمگیری را به عنوان یک  سیستم مبتنی بر کامپیوتر محاورهای که به تصمیمگیرندهها در تجزیه و تحلیل دادهها و استفاده از مدلها، برای حل مسائل غیر ساخت‌یافته، کمک میکند، تعریف کرد. بنا به تعریف دیگری از اسکات-مورتون وکین (1978) سیستم پشتیبان تصمیمگیری  برای بهتر کردن کیفیت تصمیم،  منابع عقلانی شخص را با تواناییهای کامپیوتر، پیوند میدهد.  ] 4[
یک تعریف کلاسیک دیگر از سیستم پشتیبان تصمیمگیری  به شرح زیر است:
سیستمهای پشتیبان تصمیم، سیستمهایی هستند که منابع فکری شخصی را با تواناییهای کامپیوتر، برای بهبود کیفیت تصمیم، پیوند میدهد. سیستم پشتیبان تصمیمگیری  یک سیستم پشتیبان مبتنی بر کامپیوتر برای مدیریت تصمیم گیرها، کسانی که به مسائل نیمه ساخت‌یافته رسیدگی میکنند، است.
کلمه سیستم پشتیبان تصمیمگیری معمولاً برای توصیف هر سیستم کامپیوتری که تصمیم‌گیری را در یک سازمان پشتیبانی کند، استفاده میشود.  یک سازمان ممکن است برای حل مسائل، یک سیستم مدیریت دانش برای همه کارمندان خود، داشته باشد. یک سیستم پشتیبان تصمیمگیری که به طور صحیحی طراحی شده باشد، میتواند یک نقش مهم را در گردآوری اطلاعات مفید از دادههای اولیه، سندها، دانش شخصی و مدلهای تجاری، برای حل مسئله، ایفا کند. این سیستم،   به تصمیمگیرندهها اجازه میدهد که تعداد زیادی از محاسبات را به سرعت انجام دهند. بنابراین مدلهای پیشرفته میتوانند برای حل مسائل تصمیم پیچیده، وضعیتهای اضطراری که اغلب نیاز به پاسخهای سریع دارند، توسط سیستم پشتیبان تصمیمگیری  پشتیبانی شوند. بسیاری از مسائل تصمیم تجاری، شامل مجموعه دادههای  بزرگی هستند که در پایگاه دادههای مختلف، انبارهای داده، و یا حتی در وب سایتهای خارج از سازمان  ذخیره شدهاند، سیستم پشتیبان تصمیمگیری میتواند برای کمک به تصمیمگیری، به طور موثری دادهها را بازیابی، پردازش و تجزیه تحلیل کند.  
 یک سیستم پشتیبان تصمیمگیری  برای پشتیبانی  تصمیمگیرنده در حل یک مسئله طراحی میشود نه برای جایگزینی آن. تواناییهای تصمیمگیرندهها از طریق استفاده از سیستم پشتیبان تصمیمگیری، به خصوص در موقعیتهای تصمیم‌های غیر ساخت یافته، افزایش مییابد. در این مورد ممکن است هدف تصمیمگیری، به جای راهحل بهینه، یک راهحل، مطلوب و راضیکننده، باشد. حل مسائل غیر ساخت یافته معمولاً از طریق تعامل سیستم پشتیبان تصمیمگیری و تصمیم‌گیرنده، حاصل میشود. میخواهیم به تصمیمگیرندهها کمک کنیم تا بتوانند بهتر تصمیمگیری کنند. هر چند که تصمیمگیری بهتر به معنی تصمیمگیری سریع‌تر نیست. اما محیطهای تجاری که به سرعت تغییر میکنند، اغلب نیازمند تصمیمگیریهای سریع هستند  که ممکن است برای کیفیت تصمیمگیری، زیان بخش باشند.
2-7-6 انواع سیستم‌های پشتیبان تصمیم گیری:
مطابق با معیارهای مختلف، سیستم پشتیبان تصمیمگیری  میتواند به انواع متفاوتی طبقهبندی شود. مانند سیستم پشتیبان تصمیمگیری شخصی، سیستم پشتیبان تصمیمگیری گروهی، سیستم‌های پشتیبان مدیر اجرایی، سیستم پشتیبان تصمیمگیری مبتنی بر وب، سیستم پشتیبان تصمیمگیری راهبردی، سیستم پشتیبان تصمیمگیری  برنامهریزی مالی، سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری  مبتنی بر مدل، سیستم پشتیبان تصمیمگیری مبتنی بر ارتباطات، سیستم پشتیبان تصمیمگیری مبتنی بر داده، سیستم پشتیبان تصمیمگیری مبتنی بر سند و سیستم پشتیبان تصمیمگیری مبتنی بر دانش. 
2-7-7 روش‌های پشتیبان تصمیم گیری:
سیستمهای پشتیبان تصمیم بر طبق روشهای پشتیبان تصمیم متفاوتی، که شامل مدلها، روشها، الگوریتمها و ابزارها میباشند، ساخته میشوند20. ] 3[
یک طبقهبندی مبتنی بر شناخت برای روشهای پشتیبان تصمیم پیشنهاد شده که شامل 6 کلاس اصلی است.
مدلهای پردازش: مدلهای محاسباتی هستند که به پیشبینی فرایندهای پیچیده دنیای واقعی، کمک میکنند و فرضیاتی را درباره فرایند و یک تصمیم فرضی میدهند.
مدل پردازش نمونه، مدل احتمالی است، که یک توزیع احتمال از خروجیها  را از یک توزیع احتمال شرایط ورودی در طی یک عملیات تحلیلی بر روی ورودیها و رفتار فرایند، محاسبه میکند. زنجیره مارکوف یک مثال معمول از یک مدل پردازش احتمال است.
مدلهای انتخاب، از یکپارچهسازی ضوابط تصمیمگیری از میان پیشنهادها برای انتخاب بهترین پیشنهاد از یک مجموعه مجزا یا یک فضای توصیفی پیوسته از پیشنهادهای تصمیم، پشتیبانی میکنند. یک مدل انتخاب نمونه، یک مدل تصمیمگیری چندمعیاره است.
روشهای کنترل اطلاعات، توابعی از بازنمایی، دست‌کاری دادهها، دستیابی و بازبینی داده و اطلاعات  را ارائه میکنند.
روشهای نمونه شامل ابزارهای مدیریت پایگاه داده، روشهای بازیابی داده و دانش، انبار داده و  دادهکاوی هستند.
روشهای استدلال و تحلیل شامل برنامهنویسی ریاضی، استنتاج مبتنی بر هدف، استنتاج مبتنی بر پردازش و استنتاج مبتنی بر داده میباشند.  برنامهنویسی هدف، استدلال مبتنی بر مورد و تحلیل حساسیت در برنامه‌ریزی خطی نیز، روشهای استدلال و تجزیه و تحلیل موفقی هستند.
2-7-8سیستم پشتیبان تصمیم گیری و اجزا آن:
یک سیستم پشتیبان تصمیمگیری میتواند از چهار زیر سیستم تشکیل شود، این زیر سیستم‌ها عبارتند از:
زیر سیستم مدیریت داده
زیر سیستم مدیریت مدل
زیر سیستم واسط کاربر
زیر سیستم مدیریت پایگاه دانش

شکل 2-15- ساختار یک سیستم پشتیبان تصمیم

زیر سیستم مدیریت داده میتواند با انبار داده سازمان (یک انبار برای دادههای مربوط به تصمیمگیری در سازمان) ارتباط برقرار کند. معمولاً دادهها در پایگاه دادههای مختلف ذخیره شدهاند و یا اینکه از طریق یک سرور وب پایگاه داده، در دسترس قرار میگیرند.
زیر سیستم مدیریت مدل؛ یک بسته نرمافزاری است که حاوی امور مالی، احتمالات و علم مدیریت است  و یا مدلهای کمی دیگری که تواناییهای تجزیه و تحلیل سیستم و نرمافزار منتسب مدیریت، را آماده میکند. همچنین زبان‌های مدلسازی برای ساخت مدلهای خاص نیز وجود دارند. این نرمافزار معمولاً سیستم مدیریت پایگاه مدل نامیده میشود. این جزء میتواند با  مدلهای سازمان یا مدل‌های ذخیره شده خارجی، ارتباط برقرار کند. روشهای حل مدل و سیستمهای مدیریت، در سیستمهای توسعه وب،  برای اجرا بر روی سرورهای کاربرد، اجرا شده هستند.  
زیر سیستم واسط کاربر؛ کاربر با آن ارتباط برقرار میکند و میتواند از طریق این زیر سیستم  به سیستم پشتیبان تصمیمگیری  فرمان دهد. کاربر بخشی از سیستم مطرح شده است. اثبات شده است که برخی از کارهای منحصر به فرد سیستم پشتیبان تصمیمگیری  از فعل و انفعال اینترنتی بین کامپیوتر و  تصمیمگیرنده، مشتق شدهاند. مرورگر وب، یک ساختار رابط کاربر گرافیکی سازگار آشنا، برای بیشتر سیستم پشتیبان تصمیم گیری، فراهم میکند.
زیر سیستم مدیریت پایگاه دانش؛   این زیر سیستم میتواند هر زیر سیستم دیگر، یا هر عمل دیگری را به عنوان یک جزء مستقل، پشتیبانی کند. همچنین میتواند هوشمندی را برای  تصمیمگیرندهها، فراهم  کند. همچنین میتواند  به مخزن دانش سازمان که گاهی به آن پایگاه دانش سازمانی میگویند،  متصل شود. دانش میتواند از طریق سرورهای وب تهیه شود. بسیاری از روشهای هوش مصنوعی در سیستمهای توسعه وب اجرا شدهاند مثل جاوا، و یکپارچه شدن آن‌ها با اجزاء

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله سرویس گرا، عدم قطعیت، هربرت سایمون Next Entries منابع و ماخذ مقاله سیستم پشتیبان تصمیم، منابع سازمان، سرویس گرا