منابع و ماخذ مقاله سلامت روان، استان تهران، سازمان ملل، محل سکونت

دانلود پایان نامه ارشد

فرد ميتواند در برابر استرس خود را حفظ کند (Berkman & Karwachi , 2001). آنان بر اين اساس و به منظور ارتقاي سلامت رواني به نمونههايي از مداخلات موفق در جلب حمايتهاي اجتماعي اشاره ميکنند (بهزاد،1381 : 49).

لي79و همكارانش تحقيقي با عنوان “حمايت اجتماعي به عنوان سپر استرسهاي فرهنگپذيري” به مطالعه رابطه حمايتهاي اجتماعي و سلامت روان در ميان دانشجويان كره در سال 2004 پرداختند. آنها نقش حمايتهاي اجتماعي را در سازگاري دانشجويان به فرهنگ مقصد مورد توجه قرار دادند و به اين نتيجه رسيدند كه اين متغير رابطه مثبتي با سلامت رواني دانشجويان دارد و معتقد بودند كه استرسهاي فرهنگپذيري رابطه مثبتي با سلامت رواني دانشجويان دارد، از طرفي هم دانشجوياني كه از سطح بالايي از حمايت اجتماعي برخوردارند،‌ فشارهاي رواني و استرس فرهنگپذيري كمتري دارند(Lee & et al, 2004: 399-414).
شيريان80در سال1993 تحقيقي با عنوان “همسايگي، رضايتمندي از محل سکونت و سلامت رواني بزرگسالان شهري در اوهايو” انجام دادهاند. هدف ايشان بررسي اثرات نسبي حمايت اجتماعي بر روي سالخوردگي در اوهايو و نواحي مرکزي آمريکا بود. شيريان نقش سرمايه اجتماعي در سلامت رواني مهاجران مورد مطالعه قرارداد. نتايج پژوهش وي نشان ميدهد که همسايگي به عنوان يک حمايتکننده اجتماعي خيلي براي سلامت رواني مهاجران مؤثر است. شيريان در تبيين تحقيق خود از دو مدل توسعه خطي و سيستمي استفاده نمود. اساس دو مدل مذکور اين است، که داشتن دوستان، آشنايان و همسايگان خوب در شهر در ارتقا کيفيت سلامت رواني مهاجران مؤثر است. در اين تحقيق افراد با تحرک اجتماعي بالا، درآمد بالا و برخوردار از حمايتهاي اجتماعي، مالي و رواني داراي سلامت رواني بهتري بودند (Schwirian & Schwirian, 1993: 285-299).

کخ81 و همكارانش در سال 2003 تحقيقي با عنوان “فرهنگپذيري و سلامت رواني مهاجران گرينلندي در دانمارک” بر اساس مدل بري انجام دادند. نتايج تحقيق آنها نشان داد افرادي که به تنهايي زندگي ميکردند، طلاق گرفتهاند يا جدا و بيوه هستند، در معرض خطرات بالاتري از آسيبپذيري رواني و فشارهاي رواني نسبت به افراد ازدواج کرده قرار دارند. افراد بيکار بيشتر در معرض خطرات سلامت رواني هستند و آنهايي که داراي بيماريهاي درازمدت هستند، در معرض خطر رواني بالاتري هستند. نتايج همچنين نشان داد که فرهنگپذيري براي سلامت رواني مهاجران گرينلندي که در دانمارک زندگي ميکنند، نسبت به متغيرهايي چون سن و جنس، وضعيت تأهل، شغل و بيمارهاي درازمدت نقش کمتري دارند، اما با اين حال نتايج وي نقش فرهنگپذيري و ارتباط آن را با سلامت رواني انکار نميکند (Koch et. al. 2003: 371-376).

کلبر82و همکارانش در سال2000 تحقيقي با عنوان “مهاجرت غناييها به هلند، سلامت عمومي و فشار فرهنگپذيري و برخورداري از مراقبتهاي سلامت رواني” انجام دادهاند. در اين بررسي که در 6 ماهه اول سال 1996 در نواحي جنوب شرقي آمستردام انجام گرفت. مهاجران غنايي را در دو دسته مورد مطالعه قرار دادند و آنها را با روش نمونهگيري غلتان انتخاب کردند. اطلاعاتي که از آنها پرسيده ميشد، متغيرهاي زمينهاي، وقوع مشکلات مالي و سلامتي، پذيرش حمايتهاي اجتماعي و استرسهاي فرهنگپذيري بود. سلامت رواني با پرسشنامه سلامت جهاني (فرم28 سؤالي)، در4 حوزه اضطراب، بي خوابي، افسردگي و اعمال منفي اجتماعي سنجش شد. نتـايج تحقيق کلبـر و همکارانش نشان داد كه تحصيلات و مدت زمان اقامت مهاجران در سازگاري آنها مؤثر بوده و در ارتباط با سلامت رواني مهاجران قرار گرفته است. جايگاه قانوني (مهاجر قانوني يا غير قانوني) با سلامتي آنها در ارتباط بوده، به اين معنا که افرادي که بصورت غيرقانوني وارد هلند ميشدند، از سلامت رواني ضعيفتري برخوردارند. شرايط مالي و بيکاري مهاجران اثر معناداري روي سلامت رواني آنها دارد. نتايج تحقيق کلبر و همکارانش نشان داد که حمايت اجتماعي در سلامت رواني مهاجران مؤثر بوده به اين معنا که افرادي که از حمايتهاي اجتماعي بيشتري برخوردارند، نسبت به آنهايي که فاقد حمايتهاي اجتماعي بودند کمتر مشکلات رواني داشتند .(KeLber et.al. 2000: 58-79)

يبرانت83 و همکاران (2010) در مطالعهشان “پرخاشگري در بزرگسالان و مسئلههاي سلامت رواني، اعتماد به نفس به عنوان يک ميانجي” سعي در بررسي اين هدف داشتند که آيا اعتماد به نفس بين پرخاشگري بزرگسالان و مشکلات رواني و جسمي بزرگسالان قايليت ميانجيگري دارد؟ بدين منظور آنها از 204 جوان سوئدي خواستند تا مقياسهاي خودگزارشي اعتماد به نفس84و مقياسهاي خودگزارشي مشکلات رواني و جسمي جوانان85 (YSR) را تکميل کنند. نتايج حاکي از آن بوده است که مشکلات رواني در پرخاشگران جوان به پايين بودن اعتماد به نفس مربوط ميشود در حالي که مشکلات رواني در قربانيان هم به پايين بودن اعتماد به نفس و هم به احساس قربانيشدنشان باز ميگردد. همچنين يافتهها نشان دهندهي اين حقيقت است که اعتماد به نفس موجب رشد هويت پرخاشگرانه جوانان پرخاشگر ميشود.
آلدريچ86 (1991) در زمينه سلامت رواني، از راه يافتن ارتباطهايي بين «فعاليت مذهبي و سلامت روان روي افراد بالغ بستري شده در بيمارستان»، پژوهشهايي انجام داد و نتيجه گرفت که بين فعاليتهاي مذهبي و سلامت رواني همبستگي معنيداري وجود دارد. راسيا87(1998) و همکارانش نشان دادند که اختلالات رواني در بين افرادي که تحصيلاتي پايينتر دارند و پيشينهي بيماري رواني دارند، بيشتر است و بين جنسيت و سلامت رواني رابطه معنيدار وجود دارد.

فصل سوم :
روش شناسي
تحقيق

3-1: مقدمه

تحقيق، مجموعه فعاليتهاي سازمان يافتهاي است که توسط انديشمندان جهت پاسخ دادن به پرسشهايي که براي انسان پيش ميآيد، صورت ميگيرد. اين محققان با اتکا بر تفکر منطقي و پيروي از قواعد علمي مشخص وارد واقعيت تجربي ميشوند تا پديده مورد نظرشان را مطالعه کنند. در تحقيقات علمي روششناسي به مجموعهاي از قوانين، تکنيکها و رويکردهايي که در جامعه علمي مورد استفاده قرار ميگيرند اطلاق ميشود. علمي بودن روششناسي به معناي برقراري ارتباط منظم و سازمان يافته بين سطح نظري و حقايق اجتماعي است (ايمان، 1388: 19-14). مطالعه حاضر با رويکردي کمي سعي در تبيين مسأله سلامت رواني جوانان و آزمون چارچوب نظري مورد استفاده ميباشد. رويکرد کمي در قياس با رويکرد کيفي کم هزينهتر بوده و انجام آن آسانتر ميباشد. همچنين امکان کسب اطلاعات فراوانتري را از نمونه مورد مطالعه فراهم ميکند. در ضمن ميتوان با اين رويکرد سريعتر به نتيجه رسيد. در اين فصل به معرفي روش تحقيق، جامعه آماري، واحد تحليل، حجم نمونه، روش نمونهگيري، ابزار سنجش و نحوه جمعآوري اطلاعات، شيوه تجزيه و تحليل دادهها و تعريف متغيرهاي مستقل و وابسته اين تحقيق خواهيم پرداخت.
3-2 : روش تحقيق
اين تحقيق از نوع کاربردي بوده و روش تحقيق نيز اسنادي و پيمايشي است. براي تهيه و دستيابي به چارچوب نظري و همچنين ادبيات تحقيق و پيشينه تحقيق و نيز استفاده از دادهها و اطلاعات موجود در رابطه با موضوع مورد مطالعه از روش اسنادي استفاده و همچنين براي گردآوري دادهها و اطلاعات لازم در جامعه آماري مورد بررسي از روشهاي پيمايشي و ميداني استفاده ميگردد. روش پيمايش که عام ترين نوع روش در تحقيقات اجتماعي به شمار مي رود، روشي براي گردآوري داده هاست که در آن از گروه هاي معيني از افراد خواسته ميشود به تعدادي پرسش مشخص پاسخ دهند. اين پاسخها مجموعه اطلاعات را تشکيل ميدهند.

3-3 :جامعه آماري
منظور از جامعه آماري همان جامعه اصلي مورد مطالعه ميباشد که نمونهاي معرف از آن انتخاب ميگردد. به عبارت ديگرجامعه آماري مجموعهاي از افراد هستند که حداقل در يک ويژگي مشترکند و محقق علاقمند است نتايج پژوهش خود را به آنان تعميم دهد.
جامعه آماري مورد مطالعه جوانان نسيمشهر استان تهران ميباشد. بر اساس تقسيمبنديهاي آماري دبيرخانه ملل متحد، جوانان در گروه سني 15 تا 24 ساله قرار ميگيرند و اين تعريف براي کارهاي آماري سازمان ملل مورد استفاده قرار ميگيرد. با اين حال معناي کلمه جوان در جوامع گوناگون متفاوت است و در بسياري از جوامع در حال توسعه تصورات و تعاريف از جوان به بيش از 24 سال ميرسد. هر کشوري تعريف خاص خود را از جوانان دارد و محدوده سني آن نيز از تنوع زيادي برخوردار است. برخي کشورها مانند مالديو و سنگاپور جوانان را تا گروه سني 35 سالگي و برخي تا 40 سالگي مانند مالزي قرار ميدهند (سازمان ملي جوانان، 1384 : 12). تعاريف ارائه شده از جوان دائماً در حال تغيير و متأثر از شرايط متغير سياسي، اقتصادي و اجتماعي- فرهنگي است. براي تحقيق حاضر از تعريف سازمان ملي جوانان استفاده شده است و گروه سني 18 تا 29 سال در نظر گرفته شده است.
جمعيت جوانان 18 تا 29 ساله نسيمشهر، طبق آخرين سرشماري، 38111 نفر بوده است.
3-4 : واحد تحليل
واحد تحليل در اين پژوهش فرد ميباشد و شامل هر جواني است که در دامنه سني مشخص شده براي جامعه آماري قرار ميگيرد.
3-5 : حجم نمونه
نمونهگيري روش منظمي براي انتخاب افراد يا موردهاي تحقيق در پژوهشهاي اجتماعي است. نکته اساسي در تضمين اينکه نمونه معرف جمعيت باشد، اين است که انواع خاصي از افراد جمعيت بطور منظم از نمونه مستثني نشده باشند. هرچند معرف بودن کامل نمونه غير محتمل است، اما مهم اين است که خصوصيات اکثر نمونههاي تصادفي به خصوصيات جامعه آماري نزديک خواهد بود (دواس،1387: 68-67).
جمعيت جوانان دختر و پسر 18 تا 29 ساله ساكن نسيمشهر تهران بر اساس سرشماري سال 1385 مركز آمار ايران 38111 نفر ميباشد. براي تعيين حجم نمونه از فرمول كوكران استفاده نمودهايم و چون حجم نمونه به شدت به درجه دقت نمونهگيري بستگي دارد دقت احتمالي 05/0 يعني با 95% اطمينان در نظر گرفتهايم و از فرمول زير استفاده شده است:

در اين فرمول:
N = حجم جمعيت n = حجم جمعيت نمونه d = دقت احتمالي مطلوب
t = ضريب اطمينان = پيش برآورد واريانس متغير مورد نظر در جمعيت
به جاي s2 ميتوان ازp(1-p) استفاده نمود که p در فرمول کوکران، نسبت يک متغير دو حالتي و يا نسبتي از جمعيت حائز صفت معين است. لذا ميتوان از حداکثر مقدار حاصلضربp(1 –p) که به ازاي 5/.=p بدست ميآيد و برابر 25/. است، بهره گرفت. به عبارت ديگر بزرگترين نمونه لازم وقتي بدست ميآيد که 5/.=P باشد (سرائي،1388: 136-128).
بنابراين:
38111 =N 96/1 =t 5/0 =s 05/0 =d
پس با توجه به قرار دادن اين اعداد در فرمول كوكران، تعداد نمونهي 384 نفر بدست ميآيد. اما براي اطمينان بيشتر 410 عدد پرسشنامه توزيع شده که 402 عدد را پاسخگويان تکميل کرده و عودت داده اند و از بين آنها اطلاعات 7 عدد ناقص بوده که کار تحليل نهايي دادهها با 395 عدد پرسشنامه آغاز شده است.
3-6 : روش نمونه گيري
روش مورد استفاده در اين تحقيق نمونه گيري خوشهاي چند مرحلهاي و نمونهگيري تصادفي ساده ميباشد.
در روش نمونهگيري خوشهاي چند مرحلهاي که مناسبترين روش نمونهگيري براي اين تحقيق به نظر ميرسيد هدف اصلي اين است که ابتدا از ميان مناطق (خوشهها) نمونهاي انتخاب گردد. از اين رو بدواً از ميان مناطق بزرگ نمونهگيري ميشود و رفته رفته از هر منطقهي بزرگ مناطق (خوشههاي) کوچکتري به صورت نمونهگيري، تصادفي انتخاب ميشوند. نهايتاً کار به انتخاب نمونهاي از خانوارها و استفاده از روشي براي انتخاب افراد در خانوارهاي منتخب ختم ميشود (دواس، 1387 : 74). بدين ترتيب از خانوارهايي که انتخاب شده بودند به طور تصادفي يکي از افراد خانواده که در دامنهي سني 18 تا 29 سال قرار داشت مورد مصاحبه قرار گرفت و پرسشنامه تحقيق تکميل گرديد.
3-7 : قلمرو مکاني و زماني
پرسشنامه مربوط به اين تحقيق در تابستان1391 در سطح شهر نسيمشهر استان تهران و مکانهايي که بوسيله نمونهگيري انتخاب شده بودند، توزيع و

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله سلامت روان، منبع کنترل، دانشگاه تهران Next Entries منابع و ماخذ مقاله سلامت روان، ازدواج مجدد، خانه سالمندان