منابع و ماخذ مقاله سلامت روان، ازدواج مجدد، زنان خانه دار

دانلود پایان نامه ارشد

که 22.8 درصد کل پاسخگويان را شامل ميشوند، يعني8/22 درصد پاسخگويان در بعد نشانههاي جسماني سلامت، وضعيت نامطلوبي داشتهاند. جهت نمايش بهتر، در نمودار 4-2، درصد هر يک از سه سطح ميزان سلامت روان (بعد نشانههاي جسماني) پاسخگويان آورده شده است.

جدول 4-3 : توزيع فراواني و درصدي ميزان سلامت روان(بعد اضطراب)
سلامت روان(بعد اضطراب)
فراواني
درصد
درصد معتبر
پائين
191
4/48
4/48
متوسط
80
3/20
3/20
بالا
124
4/31
4/31
جمع کل
395
100
100

طبق اطلاعات جدول 4-3 ، ميزان اضطراب در بين 191 نفر از پاسخگويان در حد پائين بوده است که 4/48 درصد پاسخگويان را در بر ميگيرند. 80 نفر معادل با 3/20 درصد در حد متوسط بودهاند و 124 نفر نيز به ميزان بالا دچار اضطراب بوده و نشانههاي اضطراب را از خود بروز دادهاند که 4/31 درصد جمعيت نمونه را در بر ميگيرند. جهت نمايش بهتر، در نمودار 4-3 درصد هر يک از سه سطح ميزان سلامت روان (بعد اضطراب) پاسخگويان آورده شده است.

جدول 4-4: توزيع فراواني و درصدي ميزان سلامت روان(بعد عملکرد اجتماعي)
سلامت روان( بعد عملکرد اجتماعي)
فراواني
درصد
درصد معتبر
پائين
144
5/36
5/36
متوسط
152
5/38
5/38
بالا
99
1/25
1/25
جمع کل
395
100
100

طبق اطلاعات جدول 4-4 ، 99 نفر از پاسخگويان برابر با 1/25درصد آنها به ميزان بالايي داراي اختلال در عملکرد اجتماعي بودهاند. ميازن اختلال در عملکرد اجتماعي 152 نفر يعني 5/38 درصد پاسخگويان در حد متوسط بوده است و 144 نفر نيز در حد پائين دچار اختلال در عملکرد اجتماعي بودهاند که 5/36 درصد جمعيت نمونه را شامل ميشوند. جهت نمايش بهتر، در نمودار 4-4 درصد هر يک از سه سطح ميزان سلامت روان (بعد عملکرد اجتماعي) پاسخگويان آورده شده است.

جدول 4-5 : توزيع فراواني و درصدي ميزان سلامت روان(بعد افسردگي)
سلامت روان(بعد افسردگي)
فراواني
درصد
درصد معتبر
پائين
191
4/48
4/48
متوسط
79
20
20
بالا
125
6/31
6/31
جمع کل
395
100
100

طبق اطلاعات جدول 4-5 ، ميزان افسردگي در بين 125 نفر از پاسخگويان در حد بالا بوده است که 6/31 درصد کل جمعيت نمونه را در بر ميگيرند. 79 نفر برابر با 20 درصد به ميزان متوسط و 191 نفر معادل با 4/48 درصد به ميزان پائين علائم و نشانه هاي افسردگي را از خود بروز دادهاند. جهت نمايش بهتر، در نمودار 4-5، درصد هر يک از سه سطح ميزان سلامت روان (بعد افسردگي) پاسخگويان آورده شده است.

جدول زير شاخصهاي توصيفي سلامت روان و ابعاد چهارگانه آن را در ميان پاسخگويان نشان ميدهد:

جدول 4-6 : شاخصهاي توصيفي سلامت روان و ابعاد آن
شاخصهاي توصيفي
سلامت رواني و ابعاد آن

سلامت رواني
نشانههاي جسماني
اضطراب
عملکرد اجتماعي
افسردگي
ميانگين
26
25/7
9/6
2/7
7/4
ميانه
23
7
6
6
2
نما
12
6
5
5
0
انحراف معيار
98/13
5/3
25/4
4/3
7/5
واريانس
6/195
9/11
1/18
6/11
9/32
دامنه
69
16
20
16
21
مينيمم
8
2
1
1
0
ماکزيمم
77
18
21
17
21
ميانگين از 0 تا 3
24/1
03/1
98/0
02/1
67/0

طبق اطلاعات جدول 4-6، دامنه نمره سلامت روان پاسخگويان بين 8 تا 77 در نوسان بوده و ميانگين آن 26 مي باشد. ميانه توزيع 23 است و پاسخگويان را به دو نيمه مساوي تقسيم ميکند، يعني نيمي از پاسخگويان نمره بالاي 23 و نيمي ديگر نمره زير 23 داشتهاند. نماي توزيع نيز 12 است، يعني نمره بيشترين تعداد پاسخگويان در سلامت روان 12 بوده است. اگر نمره سلامت روان را در طيفي بين 0 تا 3 ترسيم کنيم، ميانگين نمره کل پاسخگويان 24/1خواهد بود. از آنجائيکه نمرهگذاري مقياس به صورت معکوس بوده و نمره پائينتر به معناي سلامت بيشتر است، نمره 24/1 نشان ميدهد که ميزان سلامت روان پاسخگويان در مجموع بالاتر از حد متوسط بوده است. شاخصهاي ديگر نيز اين مسئله را نشان ميدهند. مقادير ميانه و نماي توزيع هر دو از ميانگين پائينتر هستند و اين مسئله نيز به معناي آن است که توزيع سلامت روان در بين پاسخگويان به سمت نمرات پائينتر کشيدگي دارد، يعني تعداد بيشتري از پاسخگويان از نمرات بالايي در سلامت روان برخوردار بوده و از سلامت روان بيشتري بهرهمند هستند.
شاخصهاي توصيفي ابعاد چهارگانه در جدول قابل مشاهدهاند. اگر نمره هر کدام از ابعاد را در طيفي بين 0 تا 3 قرار دهيم، ميانگين بعد نشانههاي جسماني از همه بالاتر است. اما ميدانيم که نمره بالاتر يعني وضعيت نامطلوب تر در سلامت روان. بنابراين ميتوانيم بگوييم که جمعيت نمونه در بعد نشانههاي جسماني وضعيت نامطلوب تري نسبت به ساير ابعاد داشتهاند. عملکرد اجتماعي در رده بعدي قرار دارد و ميانگين نمره آن 02/1 بوده است و ميانگين بعد افسردگي نيز 67/0 است که از ابعاد ديگر پائينتر است، يعني ميزان افسردگي در بين پاسخگويان در حد پائيني قرار داشته و در واقع، در اين بعد وضعيت پاسخگويان از ساير ابعاد بهتر است.

4-2-2 : متغيرهاي زمينهاي
جدول 4-7 : توزيع فراواني و درصدي نوع زندگي خانوادگي
نوع زندگي خانوادگي
فراواني
درصد
درصد معتبر
با پدر و مادر
365
4/92
4/92
تکوالدي در اثر فوت
20
1/5
1/5
ازدواج مجدد پدر
5
3/1
3/1
ازدواج مجدد مادر
5
3/1
3/1
جمع کل
395
100
100

طبق اطلاعات جدول 4-7 ، تعداد 365 نفر از پاسخگويان برابر با 4/92 درصد آنها با پدر و مادر خود زندگي ميکردهاند. 20 نفر از پاسخگويان يعني 1/5 درصد آنها در خانوادههاي تکوالدي ميزيستهاند که يکي از والدينشان فوت کرده است. 5 نفر از آنها پدرشان و 5 نفر نيز مادرشان ازدواج مجدد داشته است که هر کدام 3/1 درصد پاسخگويان را تشکيل ميدهند. جهت نمايش بهتر، در نمودار 4-6، توزيع درصدي پاسخگويان بر اساس نوع زندگي خانوادگي آورده شده است.

جدول 4-8 : توزيع فراواني و درصدي نوع فعاليت
نوع فعاليت
فراواني
درصد
درصد معتبر
دانشآموز
29
7/3
7/3
دانشجو
70
17/7
17/7
خانهدار
15
3/8
3/8
سرباز
5
1/3
1/3
بيکار
20
5/1
5/1
شاغل
256
64/8
64/8
جمع کل
395
100
100

طبق اطلاعات جدول 4-8، تعداد 29 نفر از پاسخگويان برابر با 7/3 درصد آنها دانشآموز و 70 نفر معادل با 17/7 درصد دانشجو بودهاند يعني در مجموع 25 درصد پاسخگويان به تحصيل مشغول بودهاند. 15 نفر برابر با 3/8 درصد آنها را زنان خانه دار تشکيل ميدادهاند. 5 نفر معادل با 1/3 درصد مشغول به خدمت سربازي بودهاند، 20 نفر يعني 5/1 درصد بيکار بوده و بيشترين تعداد پاسخگويان يعني 256 نفر معادل با 64/8 درصد نيز شاغل بودهاند. جهت نمايش بهتر، در نمودار 4-7، توزيع درصدي پاسخگويان بر اساس وضعيت فعاليت آورده شده است.

جدول 4-9 : توزيع فراواني و درصدي جنسيت پاسخگويان
جنسيت
فراواني
درصد
درصد معتبر
مرد
242
61/3
61/3
زن
153
38/7
38/7
جمع کل
395
100
100

طبق اطلاعات جدول 4-9، تعداد 242 نفر از پاسخگويان برابر با 61/3 درصد آنها مرد و 153 نفر يعني 38/7 درصد زن بودهاند. جهت نمايش بهتر، در نمودار 4-8، توزيع درصدي پاسخگويان بر اساس جنس آورده شده است.

جدول 4-10 : شاخصهاي توصيفي سن پاسخگويان
شاخصهاي توصيفي
مقادير شاخصها
ميانگين
23/33
ميانه
23
نما
22
انحراف معيار
3/14
واريانس
8/9
دامنه
11
مينيمم
18
ماکزيمم
29

دامنه سني پاسخگوين بين 18 تا 29 سال در نوسان بوده است. بيشترين تعداد پاسخگويان(نما

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله سلامت روان، ازدواج مجدد، خانه سالمندان Next Entries منابع مقاله درباره محیط زیست، حقوق بین الملل، سازمان ملل متحد، سازمان ملل