منابع و ماخذ مقاله دوره متوسطه، مدارس متوسطه، آموزش عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

دارد و چهارم اینکه برای سوالاتی در زمینه زندگی و جامعه و نقش خود نیازمند جواب و راهنمایی است.
2. نقش اجتماعی نوجوان در جامعه . نقشی که نوجوان در جامعه می تواند ایفا کند بسیار وسیع تر از نقشی است که فرد در کودکی دارد. با ورود به دوره متوسطه دنیای وسیع تری در جلوی چشمان دانش آموز باز می شود. در این مرحله نوجوان خود را در مقابل جامعه مسئول می بیند و می خواهد در حل مسائل و مشکلات اجتماعی موثر باشد. از طرف دیگر جامعه نیز از او انتظار دارد که به عنوان یک شخص مولد و فعال ظاهر شود و به سهم خود در تامین نیازهای فردی و اجتماعی ایفای نقش کند بنابراین لزوم کسب مهارتهای عقلانی، عاطفی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی متناسب با این مرحله مطرح میشود. به همین دلیل آموزش متوسطه باید به سمت حرفه آموزی حرکت کند و مهارتهای شغل در افراد به وجود آید سالهای نوجوانی نه تنها برای ورود به دنیای کار، برای پرداختن به مشاغلی که در زندگی به آن نیاز داریم اهمیت بسیار دارد بنابراین باید محور آموزش متوسطه را حرفه آموزی تشکیل دهد.(ملکی، 1387ص36)
در ارتباط با ویژگیهای فرد در دوره متوسطه موسیپور معتقد است که آگاهی از نیازها ومسایل نوجوانان در این دوره به برنامه ریزان کمک میکند خاص بودن این دوره را به طور جدی تر مدنظر قرار دهند و در این رابطه به طور کلی به موارد زیر اشاره کرده است:
1. استقلال و فردیت در حال رشد
2. تمایل برای پذیرش گروهی
3. میل به تامین یک زندگی خوب
4. پیدا کردن فرصتهایی برا ی ابراز وجود
5. نیاز به تدوین فلسفه زندگی و نظام ارزشی
در دوره متوسطه قسمت اعظم استعدادهای اختصاصی نوجوان و جوان بروز میکند قدرت یادگیری آنان به حد اعلای خود می رسد، کنجکاوی آنان جهت معینی مییابد و مسائل جدید زندگی نظیر انتخاب رشته، انتخاب حرفه و شغل، اداره خانواده و گرایش به مرام و مسلک ذهن آنان را به خود مشغول می دارد و به مرحله ادراک ارزشهای اجتماعی، اقتصادی و معنوی میرسند. این دوره از لحاظ مبانی فلسفی ، زیستی، روانی و اجتماعی دوره بسیار مهمی است. دورهای که آموزش عمومی را به آموزش عالی پیوند میدهد و گروه کثیری را برای ورود به جامعه و بازار کارمهیا میکند. از این رو هر نوع نارسایی و خلل در این دوره مستقیما بر عملکرد و کیفیت هر دو حلقه آموزش عمومی و عالی تاثیر بسزایی دارد.(صافی،1380)
دوره متوسطه بیش از دوره های قبل با جامعه ارتباط دارد. دانش آموزان این دوره هم از نظر روانی و ذهنی خود را آماده ورود به جامعه و ایفای نقش های مختلف می بیند و هم جامعه از او انتظار دارد که تواناییهای نسبی در انجام وظایف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را کسب کند. از برنامه درسی دوره متوسطه انتظار می رود ضمن اینکه بتواند به سوالها و نیازهای دانش آموزان در زمینههای مختلف پاسخ قابل قبولی ارائه دهد می بایست شرایط ایجاد تحول کیفی در تحصیل و آمادگی برای احراز شغل مولد، بهبود و توسعه دانش و فن آوری را در جامعه فراهم نماید(افضل خانی و …1389). اما متاسفانه مدارس امروز به دلیل پیشرفتهای علوم و فنون و با توجه به بعضی از رویکردهای روانشناختی توجه خود را بیشتر به انتقال اطلاعات و حقایق علمی معطوف کرده و از تربیت انسانهای متفکر و خلاق فاصله گرفته اند( شعبانی، 1378).

• تجارب بین الملل
تربيت و آماده ساختن نوجوانان و جوانان يكي از مهمترين هدف هاي آموزش و پرورش است. بطوريكه نميتوان جامعهاي را يافت كه از جوانان و مسائل آنان سخن نگويد و از آنها به عنوان عناصری مهم و ارزشمند یاد نکند. توجه خاص به جوانان را مي توان اینگونه توجيه كرد:
1. جوانان اكثريت هر اجتماعي را تشكيل ميدهند.
2.    اداره اجتماع به تدريج به جوانان سپرده ميشود.
3.   جوانان نگاهدارنده تمدن و فرهنگ هر اجتماعي هستند.
4. جوانان  بایداز دوران جواني خود به شكل مطلوب بهره مند شوند تا از سلامت بدني و رواني برخوردار باشند.
5.   جوانان باید خانواده سالم تشكيل دهند و فرزندان سالم بار آورند
6.   جوانان  بایدآثار فرهنگي مطلوب والدين خود را حفظ کنند بطوریکه تصور شود والدينشان هنوز هم زنده اند
7. جوانان، به طور طبيعي با والدين يا بطور كلي بزرگسالان تفاوت هاي رفتاري پيدا ميكنند، پس لازمست بزرگسالان خود را از ياد نبرند و بدانهااحترام گذارند.
8. آينده سالم و مطلوب در صورتي امكان خواهد داشت كه امروز مديران سالم براي آن تربيت شوند (شعاري نژاد، 1376،ص27).
• ژاپن
دوره آموزش متوسطه در ژاپن به دو دوره مقدماتی متوسطه و تکمیلی متوسطه تقسيم مي شود.مقطع مقدماتي متوسطه حداكثرمدت زمان3سال در رده هاي سني 15-12 سال به طول مي انجامد.اين مقطع آموزشي اجباري ورسمي بوده وبا دريافت شهريه ازوالدين كودكان ارائه ميگردد. مدت زمان كلاس درس 55 دقيقه است .هدف اصلي مراكزآموزش مقدماتي متوسطه، ارائة آموزش عمومي متناسب با مراحل رشد جسمي و ذهني دانش آموزان است.
 مقطع تكميلي متوسطه مدت زمان3سال در ردههاي سني18-15 سال به طول مي انجامد.اين مقطع آموزشي غيراجباري ورسمي بوده وبا دريافت شهريه ارائه مي گردد. ورود به مدارس مقدماتي متوسطه دولتي با سهمية هيئت مديره آموزش محلي ميباشد، اما ورود به مدارس ملي و خصوصي توسط امتحان صورت ميگيرد. تعدادي از مدارس خصوصي آموزش پيوستة 6 ساله ارائه مي دهند كه دوره هاي مقدماتي و تكميلي متوسطه را در بر ميگيرد. (آقازاده، 1385)
آموزش متوسطه دوره دوم
برنامه درسی مدارس متوسطه دوره دوم دارای دو بخش بزرگ است:
1. آموزش عمومی
2. آموزش اختصاصی
مبنای آموزش عمومی، آموزش فرهنگ عمومی است و آموزش اختصاصی به دانشآموزانی ارائه می شود که مایلند بعدها در رشته خاصی ادامه تحصیل دهند. دروس این دوره یا تخصصی است یا حرفه ای، دروس تخصصی شامل بازرگانی، صنعت، کشاورزی، تدبیر منزل، بهداشت، ماهیگیری و علوم می شود.
برنامه ریزی درسی برای دوره متوسطه دوم
مدارس دوره دوم متوسطه به سه دسته تقسیم میشوند :
1. دبیرستانهای عمومی که واحدهای درسی عمومی به دانشآموزان ارائه میکنند.
2. دبیرستانهای حرفهای که واحدهای حرفهای ارائه میکنند.
3. مجتمعهای آموزشی که هر دو نوع ماده درسی را ارئه می دهند.(الماسی 1382)
دروس دوره دبیرستان شامل زبان انگلیسی، ریاضی، علوم و علوماجتماعی بوده و تمام دانش آموزان باید دروس شیمی، زیست شناسی، فیزیک و زمین شناسی را فرابگیرند. تقریبا 98 درصد دانشآموزان داوطلبانه ادامه تحصیل میدهند. در این مقطع تقریبا تمام دروس معلم محور است که این امر شدیدا مورد انتقاد است، زیرا توجهی به جست و جوگری و کشف حقایق نمیشود.در دبیرستان بیشتر تاکید روی محفوظات است اما چون این نظام به دنبال نظامی میآید که بر کشف و درک حقایق تاکید دارد آن چنان که برداشت می شود زیانبار نیست.دانشآموزان دبیرستانی از قبل آموخته اند که چگونه مسایل را فهم و آنها را تجزیه و تحلیل کنند. بنابراین در حالی که در دوره دبیرستان نیاز به تلاش فراوان و تحمل رنج بسیار برای مطالعات فشرده است اما دانشآموزان در عین حال مجهز به مهارت برخورد با مسایل و شیوه تجزیه و تحلیل آنها نیز هستند.در فرهنگ ژاپن نه بر توانایی بلکه بر تلاش تاکید می شود. در این فرهنگ هر چند هوش برتر دارای اهمیت است ولی والدین و معلمان تلاش می کنند عمداآن را کم اهمیت جلوه بدهند و به دانش آموزان می گویند موفقیت شما به دلیل تلاش شما بوده است نه هوش و استعداد شما.
در دوران نوجوانی آنچه از نظر ژاپنیها فضیلت به شمار می رود و در برنامه درسی به آن جنبه بیشتر پرداخته می شود سختکوشی، ایثار و تحمل سختیهاست و این دیدگاه توجیه یکسری امر و نهیها برای سختگیری در دوره دبیرستان است.معتقدند مدرسه در اصل باعث یادگیری مهارتهای کلی میشود و هر چقدر هم که آموزشها خوب باشد نمیتواند بین منابعانسانی و فرایندهای کار پیوند ایجاد کند بلکه این پیوند فقط در محل کار ایجاد میشود. نتیجه اینکه یادگیری هم چنان ادامه دارد و متوقف نمی شود.
• انگلستان
آموزش و پرورش وظیفه دارد با آموزش مهارتهای مورد نیاز به دانشآموزان آنها را برای تصدی شغل مورد علاقهشان آماده کند. در انگلیس برنامههای درسی مدارس جدید بر همین اساس پایهگذاری شده، و سعی را بر این گذاشتهاند که دانشآموزان در پایان دبیرستان حداقل اطلاعات برای احراز یک شغل و حرفه مشخص را به دست بیاورند و بعد از فارغ التحصیل شدن بتوانند به بازار کسب و کار وارد شوند.
در انگلستان دوره متوسطه از سن یازده سالگی شروع می شود و در نوزده سالگی به پایان میرسد. پس از دوره دبستان دانشآموزان به مدارس متوسطه به نام middle school راه پیدا می کنند و آنچه را که در دوره ابتدایی به صورت ذهنی یاد گرفتهاند در دوره متوسطه به صورت تئوری و عملی می آموزند. (حبیبی 1386)
آموزش متوسطه در این کشور به چهار دسته کلی تقسیم میشود:
– مدارس متوسطه گرامر مهمترین و قدیمیترین شکل مدارس متوسطه در این کشور بوده که دانشآموزان این مدارس بر حسب یک امتحان در سال آخر ابتدایی انتخاب میشوند و در پایان دوره متوسطه میتوانند به دانشگاه راه یابند. در طی دوره تحصیلی دروسی از قبیل: ادبیات، یک زبان خارجی، فرانسه، آلمانی، ایتالیایی یا اسپانیایی تدریس می شود و همچنین علومتجربی، ریاضی و علوم عملی نیز آموزش داده میشود.
* با انتقاد از مدارس گرامر، مدارس متوسطه جامع پدید آمد که دارای رشتههای بسیار متنوع شامل: ادبیات، علوم، حرفه و فن و مشتمل بر کارگاهها و آزمایشگاههای مختلفی است و انتخاب رشتههای تحصیلی دانشآموزان بستگی به امتیاراتی دارد که آنها در دوره دبیرستان اخذ کردهاند.
* در مدارس متوسطه جدید دروس بیشتر جنبه عملی دارد و برخلاف مدارس گرامر به استعداد دانشآموزان بیشتر توجه میشود. مدت تحصیل در این مدارس 5 سال است. فارغالتحصیلان این مدارس بعد از گرفتن گواهینامه پایان متوسطه نمیتوانند وارد دانشگاه شوند مگر اینکه یک سال دیگر در دبیرستان درس بخوانند تا امتیازات لازم را به دست بیاورند.اکثر دانشآموزان این مدارس به دانشگاه نمیروند اما در عوض تعداد زیادی از آنها جذب بازار کار میشوند.
* در مدارس متوسطه فنی دانشآموزان برای کارهای فنی در حد تکنسین تربیت میشوند این مدارس شبیه هنرستانها در ایران هستند.مدارس فنی به طور کلی مخصوص دانشآموزانی است که در کارهای عملی استعداد دارند و مایلند هر چه زودتر شاغل شوند. مدت تحصیل در این مدارس شبیه مدارس جدید 6 سال است.(حسنی و عزیزی نژاد،1390)

• نتیجه مقایسه برنامه درسی دوکشور ژاپن و انگلستان
دو کشور ژاپن و انگلستان در زمره کشورهای پیشرفته جهان قرار دارند. وجود یک زبان نوشتاری و تکلم در هر دو کشور باعث شده آموزش و پرورش و برنامههای درسی نقش مهمی در ثبات اجتماعی ایفا کنند. همین امر باعث شده که تحرک اجتماعی یا عبور از از یک طبقه و رفتن به طبقه اجتماعی دیگر به آسانی صورت بگیرد و این یک نکته بسیار مهم است زیرا کسب هویت و اعتبار اجتماعی از طریق آموزش و پرورش و تحصیلات میسر میشود. آموزش و پرورش در این دو کشور نسبت به فعالیتهای اجتماعی دیگر از اولویت خاصی برخوردار است و این توجه بی دلیل نیست زیرا دولتمردان این دو کشور به تجربه دریافتهاند که غنی و قوی کردن کشور مستلزم بالا بردن سطح آگاهی و دانش مردم است و این جز از طریق مدرسه و برنامههای درسی غنی و مطابق با جامعهشان ممکن نیست. اداره آموزش و پرورش در ژاپن به صورت متمرکز و در انگلستان به صورت غیرمتمرکز صورت میگیرد. نظام تربیت معلم در این دو کشور بر سه اصل مبتنی است که عبارتند از:
* داوطلبان معلمی باید گواهینامه معلمی دریافت کنند.
* درجه لیسانس برای ورود به حرفه معلمی ضروری است.
* نظام تعلیم و تربیت هر دو کشور به صورت یک نظام آزاد است از این رو فارغالتحصیلان رشتههای دیگر در صورت تمایل به حرفه معلمی بعد از گزراندن یک دوره یک ساله و یا دو ساله میتوانند برای این حرفه آماده شوند.
در ژاپن بعضی از معلمان که کارهای پژوهشی نیز انجام میدهند معلم محقق نام گرفتهاند. کلا در ژاپن نسبت به انگلستان معلمان از مزایا و حقوق بیشتری

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله دوره متوسطه، سرمایه اجتماعی، برنامه درسی Next Entries منابع و ماخذ مقاله برنامه درسی، برنامه ریزی درسی، دوره متوسطه