منابع و ماخذ مقاله دوره متوسطه، سرمایه اجتماعی، برنامه درسی

دانلود پایان نامه ارشد

نظر سیاسی پیچیده ی جامعه، یک مشروعیت رسمی را برقرار می سازد.
3. ادراک دانش آموزان بهتر میشود. حال، دانش آموزان به عنوان بچههایی که در جامعهی ما زندگی میکنند و نه به عنوان بیگانگانی ترسناک، دیده میشوند. همسایگان، داراییهای دانش آموزان و ارزش شرکت آنها در فعالیت های اجتماعی را تصدیق میکنند.
4. ارتباطات اجتماعی، فعالیتهای احیای پیشرفت را تقویت میکند.

• ارتباطاتی که از طریق مدرسه به جامعه سود می رساند
سازمان های اجتماعی، ساکنین، و مشاغل، از روابط مستحکم با مدارسی که نهایتاً کل جامعه را پشتیبانی میکند، سود میبرند:
1. مدارس، یک موقعیت مرکزی جهت به اشتراک گذاشتن اطلاعات با ساکنین جامعه، ارائه میکنند.
2. مدارس، تسهیلاتی دارند که می تواند به عنوان فضاهای ملاقات، مراکز کنفرانس جامعه، و مکانهایی برای رویدادهای اجتماعی استفاده شود.
3. دانش آموزان به عنوان داوطلب و کارورز در سازمان ها و مشاغل جامعه محور خدمت میکرده و عوامل حفاظتی مدارس را تقویت میکنند.(همان، 2005)
همانطور که ذکر شد تعاملات گسترده بین مدرسه و جامعه در نهایت به پیشرفت و فرد و جامعه میانجامد اما در غیر این صورت وضع به گونهای دیگر پیش می رود. مثلا امروزه فرصت های ناکافی و نامناسب پیشنهاد شده به عدهی کمی از جوانان فقیر، مهمترین چالشی است که مدارس و سازمانهای اجتماعی آمریکا با آن روبرو هستند و تهدید بزرگی بر کشور تحمیل میکند. آنها تهدیدهای اخلاقی هستند: در زمانی که بهترین شغلها سطوح بالاتری از مهارتها و دانش را نسبت به زمان قبل تر، احتیاج دارند، برخی از بچهها بسادگی بخاطر رنگ پوست یا درآمد والدینشان، تحصیلاتی ندارند که بخاطر آن رقابت کنند. همچنین می توانند تهدیدهای اجتماعی باشند، چون کودکانی که به اندازه کافی تحصیل نکرده اند، احتمال بازداشت شدن، باردار شدن، مصرف مواد، تجربه ی خشونت در آنها زیاد است و به مساعدت همگانی احتیاج دارند. آنها میتوانند تهدیدی اقتصادی باشند، زیرا رقابت نیروی کار حال و آینده ی آمریکا را کاهش میدهند. و آنها تهدیدی مدنی هستند، زیرا معافیت کلی بچه های ما – سهم شخصی آنها در جامعه- به شکل واضحی سطح تحصیلی آنها را نشان می دهد.(Professor Henry m. Levin.2005.p18

• هزینه های اقتصادی تحصیل ناکافی
هنگامی که افراد جوان مقطع متوسطه را به پایان نمیرسانند، دقیقا” هزینهی مالی تحمیل شده به جامعه چیست؟ پژوهشگرانی که بر این سوال متمرکز شدند، اطلاعاتی در مورد درآمدها و مالیات های هدر رفته ارائه کرده و هزینه های بخش سلامت را افزایش دادند، همچنین اطلاعاتی درباره ی هزینه های افزایش یافته در حوزه های مساعدت عمومی و فعالیت های دادگستری ارائه دادند که می تواند بطور مستقیم در دستیابی به مدرک مقطع متوسطه، با شکست پیوند بخورد.

• هزینه های مدنی تحصیل ناکافی
به وضوح، اثر مالی تحصیل ناکافی قابل توجه است، و پتانسیلی که از سرمایه گذاری در فرصتهای تحصیلی برای همهی بچهها به دست می آید، انگیزهای است که از همه ی خطوط سیاسی عبور میکند. اما پیامد دیگری در مورد ناکافی بودن تحصیل وجود دارد که حتی ممکن است تهدید بزرگتری در طی زمان باشد: خسارتی که توسط محروم کردن تعداد زیادی از افراد جوان از شرکت در زندگی سیاسی و مدنی آمریکایی تحمیل میکند. (همان، 2005)
آنچه که اهمیت دارد این است که دانشآموزانی که با ویژگیهای فردی متفاوت و فرهنگ خاص وارد مدرسه میشوند مورد توجه قرارگیرند. در واقع مدرسه باید سرمایه فرهنگی این افراد را به موفقیت تبدیل کند تا سرمایه اجتماعی شکل گرفته و در پی آن سرمایه اقتصادی نیز به وجود آید. درحالیکه جامعهی ما هنوز بر رشد اقتصادی متمرکز است، این موضوع نه در سطح اجتماعی و نه در سطح خصوصی، به موفقیت نمیانجامد.(varbelow, 2012)
بررسیها همچنین نشان میدهد کهجوامع ، میتوانند اثر مثبتی بر کارایی مدرسه داشته باشند. اگرچه کمتر، اما پژوهش در مورد مشغولیت جامعه نشان داده است که وقتی جوامع حول تلاشهای مدارس برای پیشرفت، بسیج می شوند، نتایج مثبت فراوانی شامل موفقیت بیشتر دانش آموز، بدست میآید.

• یافته های نهایی – مشارکت های جامعه
پژوهشهای کمتری در مورد تأثیرات فعالیت جامعه وجود دارد، اما یافتهها همچنین منافعی را مانند بهبود در تحصیل و رفتار برای مدارس، خانوادهها و دانش آموزان فراهم میکنند.
هنگامی که گروه های جامعه و مدارس مشارکت های تحصیلی جامعه را گسترش میدهند، نتایج مثبت شامل موارد زیر است:
– بهبود امکانات مدرسه
– پیشرفت مدرسه از نظر مدیریت و پرسنل
– برنامههای یادگیری برای دانش آموزان با کیفیت بالاتر
– منابع و برنامه های جدید جهت بهبود آموزش و برنامه ریزی درسی
– منابعی برای برنامه های پس از مدرسه و حمایت های خانواده
– سرمایه اجتماعی و سیاسی افزایش یافته ی شرکت کنندگان(Information Briefing. 2007.p2)

• نکات کلیدی در ساخت مشارکتهای مؤثرمدرسه و جامعه
– ایجاد برنامهها و ابتکارات متمرکزی بر ترویج روابط مطمئن، بامعنی و محترمانه در میان کارکنان مدرسه، خانوادهها و اعضای جامعه
– جذب خانواده های گوناگون با تصدیق، احترام و اشاره به تمایزات فرهنگی و طبقاتی
– ترویج فرهنگ مدرسه، که تشویق به مشارکت میکند و به نیازهای خاص والدین و جامعه اشاره دارد.
توسعه ی روابط قدرتمند و مؤثر میان مدارس، خانواده ها و جوامع، کار دشواری است. با این وجود، بررسی ها مکرراً مدارسی را در سرتاسر آمریکا نشان میدهد که قادرند به ورای حد و مرزشان راه یابند تا با موفقیت با خانواده ها و گروههای جامعه پیوند برقرار کرده و نتایج تحصیلی همهی بچه ها را بهتر کنند. محرکهای اشتغال موفق، متمرکز بر پیشرفت یادگیری دانش آموز و توسعهی روابط معنیدار با اعضای خانواده و جامعه، میتواند به نتایج مهمی دست یابد. ترویج یک فرهنگ و سیستم مدرسه که ارتباطات خانواده و جامعه را انتظار داشته و از آن حمایت کرده و آن را تقویت میکند تا تحصیل دانش آموز را بهبود دهد، زمان می برد اما ارزش سرمایه گذاری کردن را دارد.(Goos, Lowrie & Jolly.2007p.8)

• ماهیت و هدف ارتباطات مدرسه-جامعه
برت لین34 و دایان دورفمن35 ، همکاری میان مدارس و جوامع را به عنوان داشتن دو هدف اصلی تعریف میکنند:
1.جهت تقویت و افزایش سرمایه اجتماعی بوسیلهی ایجاد شبکههای قوی اجتماعی، ایجاد شراکت فعال و دموکراتیک و ترویج حس اعتماد در جامعه؛
2. جهت افزایش توانایی و ظرفیت جامعه در استفاده از ذخایر سرمایه اجتماعی برای ایجاد فرصت بازسازی معنادار و پایدار جامعه.(Interactions. 2003)

• منافعی برای مدارس درگیر روابط مدرسه-جامعه
نه تنها خانواده و جامعه شدیداً در شکل دادن حس سودمندی دانش آموزان و انتظارات از آینده مؤثرند، بلکه آنها می توانند کیفیت تحصیل را مستقیماً تحت تأثیر قرار دهند. توماس هچ36روش هایی را تشریح میکند که در آن اجتماعهای مدارس متحد (شبکه ای از بیش از 100 مدرسه که به توسعه ی حوزه ی والدین، مدیران و معلمان، اختصاص دادهشده) توسط بهبود فرصت ها و شرایطی برای یادگیری، در تحصیل دانشگاهی دانش آموزان همکاری و کمک کردهاند. او مشاهده کرد که اقدام جامعه برای بهبود شرایط فیزیکی جهت یادگیری در همهی مدارس متحد، تأثیر همکرداری داشت، جاییکه افراد در جوامع فقیر دریافتند که میتوانند تفاوتی ایجاد کنند، به آنها قدرت داده شد تا مصرانه خواستار پیشرفت های واقعیتر باشند. معلمانی که والدین و اعضای جامعه را در حال کار کردن از طرف دانش آموزان و مدارس مشاهده کردند، امیدوار شدند و در مورد کیفیت تعلیمشان احساس مسئولیت بیشتری کردند. نتیجه، پیشرفت تحصیلی دانش آموز بود.

• منافعی برای جوامع درگیر روابط مدرسه-جامعه
اگرچه هدف نهایی همکاری میان خانواده، جامعه و مدرسه، تضمین موفقیت و رفاه نسل بعدی اعضای جامعه است، ادبیات همکاری و شراکت، بیشتر از ارزش فرایند صحبت میکند تا هدف نهایی یا تولید. در حقیقت، ممکن است که خودِ فرایند، فرآورده ی مهمی باشد زیرا روابط و اقدامات لازم جهت ایجاد برنامه ها و شرایطی که به جوانان سود میرساند، سرمایه انسان و سرمایه اجتماعی لازم برای زندگی پربازده و جوامع سالم را گسترش میدهد. همانطور که برنر37 گفت: «همکاری ها میان مردم اتفاق می افتد و نه سازمان ها. بنابراین، بیشتر ادبیات همکاری، بر شکل دادن روابط میان مردم متمرکز است تا بر ایجاد قراردادهای رسمی و سازمانی. (همان، 2003)

• جامعه به عنوان برنامهی درسی
ناچتیگال38 اخطار میکند که « آنچه که مدارس روستایی به بهترین شکل انجام داده اند، آماده کردن دانش آموزان برای ترک جوامع روستایی، یا با هدف ادامه تحصیل و یا شغل پیدا کردن است. او بر اهمیت استفاده از جامعه به عنوان منبع برنامه ریزی درسی تأکید میکند؛ هنگامی که آموزش به خارج از کلاس درس برده شود، موانع میان مدرسه و جامعه، همانطور که دانش آموزان در میان جامعه شان و دربارهی آن یاد میگیرند، شکسته میشوند. متون مکتوب، تعدادی از مثالهای برنامههای روستایی موفق را ذکر میکند، که در آن ارتباطات میان مدرسه و جامعه با استفاده از رویکرد جامعه-به عنوان- برنامه درسی ساخته شده است. این مثالها در دو دسته ی اصلی قرار می گیرند: دانش آموزان در همکاری با اعضای جامعه، دوران گذشته ی جامعه شان را مورد بررسی قرار می دهند و تاریخ آن را مستند می کنند تا میراث و آینده شان را حفظ کنند، و دانش آموزان مواردی که جامعه شان را متأثر می کند تشخیص میدهند و با همکاری سازمانهای جامعه، عمل یادگیری را متقبل می شوند تا نیازهای جامعه را بسنجند و تغییراتی را برنامه ریزی کرده و اجرا کنند. پیوندهای برقرار شده میان مدارس و مشاغل در جامعه، از طریق تدارک تعلیم و آموزش بیشتر، و برنامه های پیش-استخدام برای جوانان، در جامعه نیز توسط بهبود مهارت های کاری و چشم انداز های مشاغل جوانان، شرکت و همکاری میکند. رویکرد جامعه- بعنوان- برنامه درسی، به دلیل پیوندهای محکم قرار گرفته میان مدرسه و جامعه، نقش مهمی در تجدید حیات جامعه دارد. به علاوه، پیامدها و منافع اجتماعی و اقتصادی بسیاری از پروژه های جامعه- بعنوان- برنامه درسی، پس از اینکه پروژه اولیه پایان می یابد، برای مدت طولانی دوام میآورند. (johns. Kilpatrick& Mulford .2000.p.4)

5. مبانی اجتماعی دوره متوسطه
ابتدا لازم است مشخص شود چرا دوره متوسطه مهم است؟ ملکی(1387) از جایگاه آموزش متوسطه در آموزش و پرورش بحث میکند و بیان میداردکه درآموزش همگانی به پرورش استعدادهای عام دانش آموزان پرداخته میشود در حالی که آموزش متوسطه بیشتر به پرورش استعدادهای خاص اختصاص دارد. در این دوره بر تامین نیازهای شغلی و حرفهای و جهت دادن افراد در مسیرهای خاص تاکید میشود، در واقع دوره متوسطه بر تفاوتها تاکید می کند تا ضمن تایید وجوه تمایز شخصیت افراد و پرورش آنان، جوابگوی نیاز جامعه در زمینههای مختلف باشد.
موسیپور(1385)اهمیت آموزش متوسطه را در چند مطلب بیان میکند:
1. آموزش متوسطه یکی از حلقههای زنجیر آموزشی است، که آموزش ابتدایی را آموزش عالی پیوند میدهد. مسلم است که وجود نقص در این دوره میتواند تاثیری ناخوشایند بر هر دو دوره قبل و بعد داشته باشد.
2. دوره متوسطه یک دوره انتقالی است؛ انتقال بین آموزش پایه که عمومی و غیر تخصصی است و آموزش بیشتر تخصصی در سطح آموزش عالی، دوره انتقال است میان آموزش و زندگی ، دوره انتقال است میان کودکی و جوانی و بلوغ. این دوره در واقه یک دوره میانی است که به واسطه بسیاری از فشارهای روانی و اجتماعی ویژگی های خاصی را به جوان می بخشد.
3. دوره متوسطه منبع اصلی تولید نیروی انسانی ماهر است.
در بحث از مبانی اجتماعی آموزش متوسطه دو چیز بررسی میشود:
1. ویژگیهای اجتماعی فرد در دوره متوسطه اول این است که در مرحله اول این دوره نوجوان متمایل به عالم درونی است اما در مرحله دوم خود را بخشی از نظام اجتماعی می داند، دوم اینکه نوجوان مایل به انجام کارهای جامعه است و تمایل به همکاری با دیگران دارد ، سوم اینکه به مسئولیت انسانی خویش بیش از رضایت دیگران توجه

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله آموزش عمومی، مقطع متوسطه، موفقیت تحصیلی Next Entries منابع و ماخذ مقاله دوره متوسطه، مدارس متوسطه، آموزش عمومی