منابع و ماخذ مقاله دارایی ها، بازده دارایی، عملکرد شرکت

دانلود پایان نامه ارشد

نیازهای اقتصادی واحد تجاری باشد. ولی، آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که این روابط و معاملات، چه تاثیری بر جنبه‌های مختلف شرکت های سهامی دارد. بر اساس تئوری نمایندگی، هر یک از گروه های ذینفع در شرکت های سهامی، به دنبال منافع خود می باشند که این منافع ممکن است لزوماً در راستای یکدیگر نباشد. بر این اساس مدیران و مالکان دارای تعارض منافع می باشند و این تضاد، ممکن است بر تصمیمات آنها تاثیر بگذارد. معامله با اشخاص وابسته یکی از تصمیماتی است که ممکن است منعکس کننده چنین تصمیماتی بوده و بر عملکرد شرکت های سهامی تاثیر بگذارد. یکی از مهمترین مسائل در خصوص معامله با اشخاص وابسته، تعیین قیمت این معاملات است که ممکن است تحت تاثیر انگیزه های مدیران یا نفوذ مالکان قرار گیرد. در این میان داد و ستد کالا بیشتر تحت تاثیر این امر قرار دارد زیرا که در این گروه از داد و ستدها، اشخاص وابسته به خرید و فروش کالا به شرکت می پردازند حال چنانچه اشخاص وابسته با تکیه بر نفوذی که در ساختار مدیریتی شرکت دارند بتوانند روش قیمت گذاری معاملات خود با شرکت را به نفع خود تعیین کنند، چنین معاملاتی بر سود آوری و عملکرد شرکت تاثیر منفی دارد و عکس این حالت نیز متصور می باشد که تاثیر مثبت بر سود آوری و عملکرد شرکت دارد از این رو انتظار می رود بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد کالا) و معیارهای عملکرد مدیریتی شرکت رابطه معناداری وجود داشته باشد. بنابراین فرض می شود:
1) بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد کالا) با بازده دارایی ها رابطه معنی داری وجود دارد.
2) بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد کالا) با خالص جریان نقد عملیاتی رابطه معنی داری وجود دارد.
از آنجا که سرمایه گذاران برای تصمیم گیری درباره خرید و فروش سهام شرکت ها به اینگونه معاملات توجه می کنند انتظار میرود که بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد کالا) و معیارهای عملکرد بازاری شرکت رابطه معناداری وجود داشته باشد. بنابراین فرض می شود:
3) بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد کالا) با بازده خرید ونگهداری دارایی ها رابطه معنی داری وجود دارد.
4) بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد کالا) با بازده انباشته غیر عادی رابطه معنی داری وجود دارد.
همچنین بخشی از معاملات با اشخاص وابسته، داد و ستد مالی است، که به طور عمده شامل دریافت و پرداخت وام و تضمین آنهاست. چنین مراوداتی، باعث می شود که منابع نقدی شرکت در اختیار اشخاص وابسته قرار گیرد و در نتیجه، شرکت انعطاف پذیری مالی خود را برای تامین مالی فعالیت های عملیاتی از دست بدهد و یا در معرض بحران مالی قرار گیرد. که از دست دادن این فرصت های سرمایه گذاری سود آور که نیاز به نقدینگی دارند سود سال مالی شرکت را نسبت به حالتی که شرکت درگیر معاملات با اشخاص وابسته نیست کاهش دهد و عکس این حالت نیز متصور می باشد به نحوی که شرکت ها در تامین مالی فرصت‌های سرمایه گذاری با بازدهی بالاتر و ریسک کمتر اشخاص وابسته خود را دخیل می‌کنند که منجر به تاثیرات مثبتی بر بازده دارایی‌ها و به نوبه خود جریان نقد عملیاتی شرکت می‌شود. لذا فرض می شود:
5) بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد مالی) با بازده دارایی ها رابطه معنی داری وجود دارد.
6) بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد مالی) با خالص جریان نقد عملیاتی رابطه معنی داری وجود دارد.
همچنین بر اساس تئوری نمایندگی که به تفصیل توضیح داده شده است سرمایه گذاران از تاثیر این معاملات بر عملکرد مدیریتی شرکت آگاه بوده لذا انتظار می رود از طریق تغییر تقاضا برای خرید سهام آن شرکت به اینگونه معاملات واکنش نشان داده و از این رو باعث تغییر بازده سهام یا به عبارت دیگر عملکرد بازاری شرکت خواهند شد. لذا فرض می شود:
7) بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد مالی) با بازده خرید ونگهداری دارایی رابطه معنی داری وجود دارد.
8) بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد مالی) با بازده انباشته غیر عادی رابطه معنی داری وجود دارد.
3-4 معرفی مدل تحقیق برای آزمون فرضیه ها
عملکرد شرکت به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته می شود.با توجه به تاریخچه مدل هایی برای اندازه گیری عملکرد شرکت بوجود آمده اند می توان سیر تاریخی زیر را برای پیدایش این مدل ها ترسیم نمود.(آمپلر و همکاران،1998)
جدول 3-1: مدل های اندازه‌گیری عملکرد
دهه 1920
دهه 1970
دهه 1980
دهه 1990
دوپونت
نرخ بازده سرمایه گذاری (ROI)
سود هر سهم
ترکیب قیمت و صاحبان سهام
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری
بازده حقوق صاحبان
سهام((ROE
بازده دارایی ها
خالص جریانات نقدی عملیاتی
ارزش افزوده اقتصادی
ارزش افزوده بازار (MVE)
امتیاز نامه متوازن
بازده جریانات نقد سرمایه گذاری

در این تحقیق عملکرد شرکت از دو جنبه مورد بررسی قرار می گیرد:
1-عملکرد مدیریتی شرکت (از دو سنجه ی بازده دارایی ها(ROA) و خالص جریان نقد عملیاتی(CFO) برای اندازه گیری آن استفاده می شود )
2- عملکرد بازاری شرکت (از سنجه های بازده خرید و نگهداری(BAHR) و بازده انباشته غیر عادی (CAR) استفاده می شود)

برای آزمون فرضیه های 1 و 5 از الگوی شماره 1 استفاده می شود.
فرضیه1): فرضیه آماری آن به صورت زیر می باشد:
H0: α_1=0
H1: α_1≠0
H0: بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد کالا) با بازده دارایی ها رابطه معنی داری برقرار نیست.
H1: بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد کالا) با بازده دارایی ها رابطه معنی داری برقرار است.
فرضیه5): فرضیه آماری آن به صورت زیر می باشد:
H0: α_2=0
H1: α_2≠0
H0: بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد مالی) با بازده دارایی ها رابطه معنی داری برقرار نیست.
H1: بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد مالی) با بازده دارایی ها رابطه معنی داری برقرار است.
الگوی شماره(1):

〖ROA〗_it = α_(0 )+α_1 〖RPTG〗_it+ α_2 〖RPTF〗_it+ α_3 〖SIZE〗_it+ α_4 〖GROWTH〗_it+ α_5 〖LEVERAGE〗_it+α_6 〖AUDIT〗_it+ ε_

برای آزمون فرضیه های 2 و 6 از الگوی شماره 2 استفاده می شود.
فرضیه2): فرضیه آماری آن به صورت زیر می باشد:
H0: α_1=0
H1: α_1≠0
H0: بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد کالا) با خالص جریان های نقد عملیاتی رابطه معنی داری برقرار نیست.
H1: بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد کالا) با خالص جریان های نقد عملیاتی رابطه معنی داری برقرار است.
فرضیه6): فرضیه آماری آن به صورت زیر می باشد:

H0: α_2=0
H1: α_2≠0
H0: بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد مالی) با خالص جریان های نقد عملیاتی رابطه معنی داری برقرار نیست.
H1: بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد مالی) با خالص جریان های نقد عملیاتی رابطه معنی داری برقرار است.
الگوی شماره (2):
〖CFO〗_it = α_(0 )+α_1 〖RPTG〗_it+ α_2 〖RPTF〗_it+ α_3 〖SIZE〗_it+ α_4 〖GROWTH〗_it+ α_5 〖LEVERAGE〗_it+α_6 〖AUDIT〗_it+ ε_

برای آزمون فرضیه های 3 و 7 از الگوی شماره 3 استفاده می شود.
فرضیه3): فرضیه آماری آن به صورت زیر می باشد:
H0: α_1=0
H1: α_1≠0
H0: بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد کالا) با بازده خرید ونگهداری دارایی‌ رابطه معنی داری برقرار نیست.
H1: بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد کالا) با بازده خرید ونگهداری دارایی‌ رابطه معنی داری برقرار است.
فرضیه7): فرضیه آماری آن به صورت زیر می باشد:
H0: α_2=0
H1: α_2≠0
H0: بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد مالی) با بازده خرید ونگهداری دارایی رابطه معنی داری برقرار نیست.
H1: بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد مالی) با بازده خرید ونگهداری دارایی رابطه معنی داری برقرار است.
الگوی شماره(3):
〖BAHR〗_it = α_(0 )+α_1 〖RPTG〗_it+ α_2 〖RPTF〗_it+ α_3 〖SIZE〗_it+ α_4 〖GROWTH〗_it+ α_5 〖LEVERAGE〗_it+α_6 〖AUDIT〗_it+ ε_

برای آزمون فرضیه های 4 و 8 از الگوی شماره 4 استفاده می شود.
فرضیه4): فرضیه آماری آن به صورت زیر می باشد:
H0: α_1=0
H1: α_1≠0
H0: بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد کالا) با بازده انباشته غیر عادی رابطه معنی داری برقرار نیست.
H1: بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد کالا) با بازده انباشته غیر عادی رابطه معنی داری برقرار است.
فرضیه8): فرضیه آماری آن به صورت زیر می باشد:
H0: α_2=0
H1: α_2≠0
H0: بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد مالی) با بازده انباشته غیر عادی رابطه معنی داری برقرار نیست.
H1: بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد مالی) با بازده انباشته غیر عادی رابطه معنی داری برقرار است.
الگوی شماره(4):
〖CAR〗_it = α_(0 )+α_1 〖RPTG〗_it+ α_2 〖RPTF〗_it+ α_3 〖SIZE〗_it+ α_4 〖GROWTH〗_it+ α_5 〖LEVERAGE〗_it+α_6 〖AUDIT〗_it+ ε_

3-5 متغیر های تحقیق
متغیر شامل هر چیزی است که بتواند ارزش های گوناگون و متفاوت بپذیرد. این ارزش ها می توانند در زمان های مختلف برای یک شخص یا یک چیز متفاوت باشد یا اینکه در یک زمان برای اشخاص یا چیزهای مختلف متفاوت داشته باشد. در ادامه هر یک از متغیر های تحقیق و نحوه محاسبه آنها ارائه می شود.
3-5-1- متغیر های وابسته
چهار متغیر وابسته مربوط به عملکرد شرکت در این پژوهش به کار گرفته می شود:
بازده دارایی ها (ROA)
خالص جریان های نقد عملیاتی (CFO)
بازده خرید ونگهداری دارایی (BAHR)
خرید و نگهداری نوعی راهبرد غیرفعال سرمایه گذاری است که بر مبنای آن یک دارایی مالی در ابتدای دوره‌ی سرمایه گذاری خریداری شده و تا پایان آن نگهداری و سپس فروخته می شود که بازده حاصل از این راهبرد را بازده خرید و نگهداری می نامند(سینایی،خان بابایی،1385). بازده سهام در روش خرید و نگهداری به شرح ذیل محاسبه می شود:T=12
BAHR_(i,T)=∏_(T=1)^T▒〖(1+R_(i,t) )-1〗
که Ri,t بازده ماهانه ی سهام شرکت i در زمان t است و BAHRi,T بازده خرید و نگهداری سهام برای شرکت i در دوره T است که T تعداد ماه دوره مالی و 12 است، و t=1به اولین ماه رویداد از محاسبه ی بازده سهام اشاره می کند. اولین ماه محاسبه بازده، فروردین و آخرین ماه، اسفند می باشد.
بازده انباشته غیر عادی(CAR):برای هر شرکت به صورت ذیل محاسبه می شود:
CAR=∑_(t=s)^e▒(R_(i,t) )
که R_(i,t) بازده ماهانه ی سهام شرکت i در زمان t است و CARi,s,e بازده انباشته سهام برای شرکت i از ماه رویداد s تا ماه رویداد e است،که s ماه آغاز است و به فروردین ماه، وe ماه پایان است و به اسفند ماه برای شرکت هایی که سال مالی آنها در 29 اسفند ماه خاتمه می یابد، اشاره دارد.
3-5-2 متغیر های مستقل
برای ارزیابی معاملات با اشخاص وابسته به عنوان متغیر مستقل از دو شاخص که جنبه های مختلف این گونه معاملات را بیان می کنند،استفاده می شود.
شاخص مربوط به داد و ستد کالا با اشخاص وابسته(ARPTG): جمع خرید و فروش با اشخاص وابسته تقسیم بر جمع کل دارایی ها
شاخص مربوط به داد و ستد منابع مالی (ARPTF): جمع طلب و بدهی با اشخاص وابسته تقسیم بر جمع کل دارایی ها
3-5-3 متغیر های کنترل
بر اساس ادبیات تحقیق چهار متغیر که احتمال تاثیر گذاری بر نتایج تحقیق را دارند، به عنوان متغیر های کنترلی در نظر گرفته شده است:
اندازه(SIZE): این متغیر نشان دهنده لگاریتم طبیعی کل دارایی ها می باشد.
رشد شرکت(GROWTH): با استفاده از M/B محاسبه می شود که برابر نسبت ارزش بازار شرکت به ارزش دفتری آن است. ارزش بازار شرکت برابر قیمت سهام شرکت در آخر سال در تعداد سهام منتشره و ارزش دفتری شرکت برابر ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام است.
اهرم مالی(LEVERAGE): برابر است با نسبت بدهی ها به کل دارایی ها

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله عملکرد شرکت، ارزش افزوده، بورس اوراق بهادار Next Entries منابع و ماخذ مقاله بورس اوراق بهادار، دارایی ها، بورس اوراق بهادار تهران