منابع و ماخذ مقاله حقوق شهروندی، مطالعات اجتماعی، آزادی بیان، حق آزادی بیان

دانلود پایان نامه ارشد

ت انتخاب پایه ششم ابتدایی، جدید بودن کتاب و اهمیت این دوره به دلیل گذر از یک مقطع و ورود به مقطع دیگر است.

جدول 3-1. جامعه آماري كتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم
صفحه
عنوان درس
درس
فصل
ردیف
13-9
دوستی
اول
اول (دوستان ما)
1
16-14
آداب دوستی
دوم

2
19-17
24-20
تصمیم گیری چیست؟
چگونه تصمیم بگیریم؟
سوم
چهارم
دوم(تصمیم گیری)
3

4
27-25
34-28
عوامل موثر در کشاورزی
محصولات کشاورزی
پنجم
ششم
سوم (کشاورزی در ایران)
5

6
40-35
44-41
طلای سیاه
انرژی را بهتر مصرف کنیم
هفتم
هشتم
چهارم (ایران ومنابع انرژی)
7

8
51-45
پیشرفت های علمی مسلمانان
نهم
پنجم (شکوفایی علوم و فنون پس ازاسلام)
9
56-52
چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در دوره اسلامی شد؟
دهم

10
63-57
اصفهان: نصف جهان
یازدهم
ششم (سفری به اصفهان)
11
66-64
چرا فرهنگ و هنر در دوره صفویه شکوفا شد؟
دوازدهم

12
70-67
برنامه روزانه متعادل
سیزدهم
هفتم (اوقات فراغت)
13
76-71
گذراندن اوقات فراغت
چهاردهم

14
81-77
انواع لباس
پانزدهم
هشتم (پوشاک ما)
15
86-82
لباس از تولید تا مصرف
شانزدهم

16
91-87
ویژگیهای دریاهای ایران
هفدهم
نهم (دریاهای ایران)
17
96-92
دریا نعمت خداوندی
هیجدهم

18
102-97
همسایگان ما
نوزدهم
دهم (ایران و همسایگان)
19
106-103
مطالع موردی
بیستم

20
111-107
استعمار چیست؟
بیست و یکم
یازدهم (ایستادگی در برابر بیگانگان)
21
114-112
مبارزه مردم ایران با استعمار
بیست و دوم

22
120-115
خرمشهر در چنگال دشمن
بیست و سوم
دوازدهم (آزادی خرمشهر)
23
124-121
خرمشهر در دامان میهن
بیست و چهارم

24

3-4 : روش نمونه گیری و جمع آوری اطلاعات
جامعه و نمونه آماری در این پژوهش یکسان می باشد، روش نمونه گیری در پژوهش مورد نظر تمام شماری و مقیاس اسمی می باشد
.
3-5 : ابزار اندازه گیری و گردآوری داده ها:
شیوه جمع‌آوری اطلاعات استقرایی(تمام‌شماری)است و با استفاده از چک لیست محقق ساخته، فیش نویسی و جدول اطلاعات لازم جمع آوری شده است.
تحلیل محتوای کتاب درسی تعلیمات اجتماعی پایه ششم ابتدایی بر اساس مولفه های حقوق شهروندی کلیه ی مولفه های حقوق شهروندی که در جدول 3-3 ذیل نشان داده شده است از کتاب های درسی این دوره در قالب تصاویر و متن استخراج شده و فراوانی و تکرار هر کدام از مولفه ها را شمارش و ثبت می نماییم.
3-6 واحد تحلیل
واحد تحلیل، کلمه مورد نظر بر اساس مولفه های مورد بررسی بوده که این کلمه در متن، جمله، تصاویر، فعالیت های پیشنهادی و اشکال، تعداد مواردی است که از دانش آموز خواسته می شود تا از آنها استفاده نماید.
3-7 روش تحلیل
براساس فراوانی یا شمارش جملات، تصاویر، متن، فعالیت ها و فعالیت های پیشنهادی و اشکال تعداد مواردی است که از دانش آموز خواسته می شود تا از آنها استفاده نماید.
3-8 : روایی پژوهش :
روایی این پژوهش از نظر اساتید راهنما و مشاور و متخصصان تعلیم و تربیت گذشته است و مورد تایید قرار گرفته است.
3-9 پايايي ابزار
براي بدست آوردن پايايي ابزار كدهاي حاصل از فرايند تحليل محتوا، از فرمول ويليام اسكات استفاده مي شود كه براساس ميزان توافق چند كدگذار در درس هاي متشابه ميباشند. به صورتي كه ابتدا 10% از كل صفحات به همراه تعاريف عملياتي براي كدگذار به سه پژوهشگر ارايه گرديد كه كدگذاري مقوله ها و مولفه ها، برابر دستورالعمل انجام شد. سپس جداول فراواني هر مقوله با درصد مربوط به آن تعيين گرديد. درصد توافق سه كدگذار از طريق فرمول ضريب پايايي اسكات مي باشد.

در تحليل محتوا ضريب پايايي بايد بزرگتر از 70% باشد تا محقق با جامعيت و عينيت كدگذاري از طريق ابزار اطمينان نمايد.
3-3 : ماتریس مولفه های مورد بررسی هر درس
مولفه ها
زیر مجموعه ها
اول
حق آزادی بیان
1-آزادی در گفتن
2- آزادی در نوشتن
دوم
حق برخورداری از صلح
1-جلوگیری از جنگ
2-مداراو همدلی، میانجیگری
3-مبارزه با تبعیض و مذاکره کردن با دیگران
سوم
حق برخورداری از امنیت
1-امنیت اقتصادی
2-شخصی
3- بهداشتی و روحی
4- امنیت غذایی
5- امنیت زیست محیطی
چهارم
حق برخورداری محیط زیست سالم
1-حق حیات و زندگی استاندارد و منابع طبیعی
2-حق بهداشت، هوای سالم، آلودگی
پنجم
حق برخورداری از کار و حرفه
1-امنیت شغلی
2-آزادی کار
3-داشتن بیمه کار
ششم
حق برخورداری از حمایت قانون
1-تساوی در برابر قانون برای همه
2-عدم تبعیض بین افراد
هفتم
حق برخورداری از عدالت و برابری
1-ایجاد تساوی بین همه
2-ترجیح ندادن دیگران
3-دادن حق هر کس به خودش
هشتم
حق آزادی عقیده
1-آزادی فکر
2-ابراز و بیان عقیده
3-عدم تفتیش عقاید

نهم
حق برخورداری از آموزش وپرورش
1-آموختن برای شناخت
2-شایسته زیستن
3-توانایی تاثیر گذاری بر محیط
4-زندگی با یکدیگر و مشارکت و همکاری

دهم
حق آزادی انتخاب
1-حق انتخاب کار و حکومت
2-انتخاب نمایندگان
3-انتخاب دوستن
4-محیط زندگی خود و خانواده

یازدهم
حق برخورداری از تامین اجتماعی
1 –بازنشستگی،پیری واز کار افتادگی
2 – بی سرپرستی و درماندگی
3 –بهداشتی و درمانی
دوازدهم
حق برخورداری از مالکیت

3-10 : روش تجزیه و تحلیل داده ها:
برای تجزیه و تحلیل داده ها با توجه به اینکه روش تحقیق از نوع تحلیل محتوا بوده است و مقیاس اندازه گیری اسمی، بنابراین منطق آماری، فقط از آزمون های توصیفی شامل فراوانی، فراوانی درصدی استفاده شده است .
در اين روش كه شيوه‌اي مناسب براي تحليل پيام‌هاي متون درسي به‌حساب مي‌آيد، ابتدا مقوله‌هاي متفاوت تعريف مي‌شوند كه در اين پژوهش، مقوله‌ها همان ابعاد مختلف حقوق شهروندی هستند. سپس باتوجه به جدول‌هاي بدست آمده، تحليل صورت مي‌گيرد. براي هر يك از نمادها جدول فراواني و درصد مشخص مي‌شود. براي اطمينان از پايايي تحليل محتوا، واحدهاي تحليل كدگذاري مي‌شوند و چند محقق روي آن توافق مي‌نمايند كه اين يكي از روش‌هاي رايج براي تحليل محتوا است (هولستي، ترجمه سالارزاده، 1383).

4-1مقدمه
در اين فصل با استفاده از روش پژوهشي تحليل محتوا كه در اين تحقيق مورد استفاده قرار گرفته است، كل محتوا اعم از متون، نقشه ها، تصاوير، فعاليت‌ها و… به‌طور دقيق مورد مطالعه و تجزيه و تحليل قرار گرفته است. اين كار به‌وسيله مؤلفه‌هاي حقوق شهروندی صورت پذيرفت. به اين شكل كه ميزان درگيري اين مؤلفه‌ها در محتواي كتاب‌ها مورد بررسي قرار گرفته و اطلاعات حاصل شده به تفكيك هرفصل در جداول جداگانه با درنظر داشتن اهداف آموزش هر فصل جمع‌آوري گرديد و به‌تناسب ميزان فراواني آنها، مؤلفه‌هايي كه بيشتر در محتواي كتاب مورد استفاده قرار گرفته مشخص گرديد.

تحلیل توصیفی:
4-2: بررسی آماری مولفه های حقوق شهروندی در کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم بر اساس سئوالات اصلی و فرعی پژوهش.

سوال اصلی پژوهش: درکتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه ششم به چه میزان به مولفه های حقوق شهروندی پرداخته شده است؟
جدول4-2-1: میزان رعایت مولفه های حقوق شهروندی در کتاب مطالعات اجتماعی سال ششم ابتدایی

کل کتاب
مولفه ها

حق آزادی بیان
حق صلح
حق داشتن امنیت

محیط زیست
سالم
کار و حرفه
حمایت قانون
برابری و عدالت
آزادی عقیده
حق آموزشوپرورش
حق آزادی انتخاب
تامین اجتماعی و بیمه
حق مالکیت
جمع واحد های مشاهده شده

57
81
123
70
67
26
4
5
73
92

54
652

درصد
8.75
12.43
18.86
10.71
10.28
3.99
0.62
0.77
11.20
14.11

8.28
100

بر اساس داده های جدول 4-2-1 در خصوص کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی سهم هر یک از مولفه های حقوق شهروندی بر اساس فراوانی های مشاهده شده به شرح ذیل می باشد: مولفه حق آزادی بیان به تعداد57واحد و 8.75درصد، مولفه حق داشتن صلح به تعداد 81 واحد و 12.43 درصد، مولفه حق داشتن امنیت به میزان 123 واحد و18.86 درصد، مولفه حق محیط زیست سالم به تعداد 70واحد و 71/10درصد، مولفه حق داشتن کار و حرفه به تعداد67 واحد و 28/10درصد، مولفه حق حمایت قانون به تعداد 26واحد و 99/3درصد،مولفه حق عدالت و برابری به تعداد 4واحد و62/0 درصد، مولفه حق آزادی عقیده به تعداد5 واحد و77/0 درصد، مولفه حق داشتن اموزش به تعداد 73واحد و20/11درصد، مولفه حق آزادی انتخاب به تعداد92 و 11/14درصد، مولفه حق مالکیت به تعداد54 و 28/8درصد می باشدو به مولفه حق داشتن تامین اجتماعی و بیمه اشاره نشده است، ودر مجموع 652واحد شامل: (متن تصاویر و فعالیت) مربوط به حقوق شهروندی در کتاب مشاهده و بررسی گردید. در این میان مولفه حق داشتن امنیت دارای بیشترین فراوانی و مولفه ی حق داشتن تامین اجتماعی و بیمه دارای کمترین فراوانی می باشد.
-سوال پژوهشی فرعی اول: محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم دوره ابتدایی تا چه اندازه به مولفه آزادی بیان توجه کرده است؟
جدول 4-2-2. بررسی حق آزادی بیان در کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی
مولفه
قسمت های فصل
تعداد مولفه و درصد
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم
نهم
دهم
یازدهم
دوازدهم
جمع واحدهای مشاهده شده

حق آزادی بیان
پیش فصل
فراوانی


1

1

درصد

0.15

0.15

درس اول
فراوانی
7
4
2


1
3


1


18

درصد
1.07
.0.61
0.31

0.15
0.46

015

2.76

درس دوم
فراوانی
8
5
6
5


3
3
6
1

1
38

درصد
1.22
0.77
0.92
0.77

0.46
0.46
0.92
0.15

0.15
5.82

کل فصل
فراوانی
15
9
8
5

1
6
3
6
2
1
1
57

درصد
2.30
1.38
1.22
0.77

0.15
0.92
0.46
0.92
0.31
0.15
0.15
8.75

بر اساس اطلاعات بدست آمده از جدول فوق و با توجه به کتاب از مجموع 57 واحد مشاهده شده مولفه آزادی بیان در فصول مختلف کتاب به میزان 15 واحد و 2.30 درصد در فصل اول و به میزان 9 واحد و 1.38 درصد در فصل دوم،به میزان8 واحد و 22/1 درصد در فصل سوم،به میزان 5واحدو77/0درصددر فصل چهارم، به میزان1واحد و 15/0 درصد در فصل ششم، به میزان6 واحد و 92/0 درصد در فصل هفتم، به میزان3واحد و 46/0 درصد در فصل هشتم، به میزان6 واحد و 92/0 درصد در فصل نهم، به میزان2 واحد و 31/0 درصد در فصل دهم، به میزان1 واحد و 15/0 درصد در فصل یازدهم و دوازدهم به این مولفه اشاره شده است.

-سوال پژوهشی فرعی دوم: محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم دوره ابتدایی تا چه اندازه به مولفه برخورداری از صلح توجه کرده است؟

جدول 4-2-3. بررسی مولفه برخورداری از صلح در کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی
مولفه
قسمت های فصل
تعداد مولفه و درصد
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم
نهم
دهم
یازدهم
دوازدهم
جمع واحدهای مشاهده شده

حقوق شهروندی
پیش فصل
فراوانی


6
3
9

درصد


0.92
0.46
1.38

درس اول
فراوانی
2


2
4
10
15
7
40

درصد
0.31

0.31
0.61
1.53
2.30
1.07
6.13

درس دوم
فراوانی
4

1
3
21
8
5
8
32

درصد
0.61

0.15
0.46
0.310.15
1.22
0.77
1.22
4.91

کل فصل
فراوانی
6

1
5
61
18
26
18
81

درصد
0.92

0.15
0.77
0.920.15
2.76
3.98
2.76
12.43

بر اساس اطلاعات بدست آمده جدول فوق ، از مجموع81واحد مشاهده شده

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره and، of، Plant، water Next Entries تحقیق درباره -.961**، -.940*، .976**، -.983**